Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Ankiety studenckie

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Informacje o ankietach studenckich

Na Uniwersytecie Jagiellońskim jest przeprowadzanych szereg akcji ankietowych .

Miedzy innymi jest to ocena zajęć dydaktycznych (OZD), która dotyczy bezpośrednio prowadzonych zajęć. Ankieta tej oceny składa się z dwóch części: część pierwsza, ogólnouniwersytecka (pytania 1-5), jest identyczna na wszystkich Wydziałach UJ i dla wszystkich prowadzonych zajęć, część drugą (pozostałe pytania) stanowi ankieta wydziałowa, której treść zależy od rodzaju zajęć.
W oknie komentarza można uzasadnić swoje odpowiedzi, wskazać największe pozytywne strony i mankamenty ocenianych zajęć. Ankieta dotycząca danych zajęć powinna zostać wypełniona po ich zaliczeniu (zdaniu egzaminu).

Wszelkie niezgodności danych w systemie USOS proszę zgłaszać na początku semestru. W przypadkach konieczności zmiany grupy należy przestrzegać ustalonych reguł (patrz Zmiany grup - informacje )  W przypadku trudności związanych z funkcjonowaniem ankiet, pomimo złożenia deklaracji programowych i odpowiednich zgłoszeń w dziekanacie, można kontaktować się z wydziałowym pełnomocnikami Dziekana do spraw ewaluacji jakości systemu kształcenia.
Wszelkie uwagi dotyczące kwestionariusza ankiety oceny zajęć oraz trybu przeprowadzenia akcji ankietowej wśród Studentów prosimy kierować na adres jakosc@uj.edu.pl

Specjalna procedura gwarantuje zapewnienie anonimowość osób badanych i poufność zbieranych informacji

Bieżące infromacje dotyczące ankiet znajdują się w zakładce "Jakość Kształcenia"

Wyniki sondażu ankietowego i komentarze studentów są przekazywane bezpośrednio każdemu Prowadzącemu (w części odnoszącej się do jego zajęć), a przez pełnomocnika ds. ankiet Dziekanowi i Kierownikowi odpowiedniego Zakładu. Ogólne wyniki ankiet przedstawiane jest także Samorządowi Studentów.
Wypełnienie ankiet jest dobrowolne.

Bardzo prosimy jednak, w miarę możliwości, o wypełnienie ankiet do wszystkich zajęć.