Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Deklaracje

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Deklaracje, zapisy do grup, modułow i paneli

Zgodnie z Zarządzenie nr 72 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 30 września 2019 roku w sprawie: harmonogramu czynności związanych z rozliczaniem i organizacją zajęć dydaktycznych w systemie USOS na studiach pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich

Wszystkie przedmioty, na które studenci zostali wpisani (zarówno poprzez rejestrację internetową, jak i przez pracowników administracji), powinny zostać podpięte pod odpowiedni program i etap studiów najpóźniej do 19 października w przypadku przedmiotów realizowanych w semestrze zimowym i całorocznych oraz do 2 marca w przypadku przedmiotów realizowanych w semestrze letnim. Za prawidłowość dokonanych podpięć odpowiada student.

Studenci zobowiązani są do złożenia w USOSweb deklaracji wyboru przedmiotów w terminie określonym przez radę wydziału, jednak nie później niż do 27 października na przedmioty w semestrze zimowym i całoroczne oraz do 12 marca na przedmioty w semestrze letnim. Złożenie deklaracji wyboru przedmiotów następuje za pomocą przycisku „złóż deklarację”. Niezłożenie deklaracji programowej może stanowić podstawę do skreślenia z listy studentów. Studenci z Indywidualnym Programem Studiów zobowiązani są niezależnie od obowiązku składania deklaracji, przed rozpoczęciem roku akademickiego lub najpóźniej w ciągu pierwszego tygodnia października złożyć w dziekanacie uzgodniony z opiekunem naukowym program na cały rok. Ewentualne drobne modyfikacje programu wynikające z przyczyn organizacyjnych możliwe będą w każdym semestrze w terminach składania deklaracji programowych.

Deklaracje wyboru tematu pracy dyplomowej składają wszyscy studenci III roku studiów I stopnia oraz studenci II roku studiów II stopnia.

Deklaracje wyboru tematu pracy licencjackiej należy złożyć do 12 marca

Deklaracje wyboru tematu pracy magisterskiej należy złożyć do 27 października.

Każda zmiana grupy, potwierdzona zgodą obu prowadzących zgłaszana jest przez studenta w dziekanacie (formularz zmiany grupy).

Studenci II roku chemii dokonują wyboru modułów ukierunkowujących (zajęcia na III roku studiów) poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego (dostęp chroniony jest indywidualnym identyfikatorem i hasłem używanymi na serwerze wydziałowym).

Nieprzekraczalny termin: 15 czerwca.

Po tym terminie do modułów dopisać się będzie można jedynie w miarę wolnych miejsc. Po upływie terminu nie będzie możliwości dopisania się do modułów, na których wszystkie miejsca zostaną wypełnione (nawet w przypadku osób z najwyższymi średnimi ocen).

Są 4 następujące moduły do wyboru:

A. Chemia analityczna i stosowana
B. Chemia nieorganiczna i strukturalna
C. Chemia organiczna i biologiczna
D. Chemia fizyczna i teoretyczna Szczegółowe informacje o programie modułów umieszczone są na stronie: Aplikacja Sylabus UJ
Zgodnie z obowiązującym programem studiów każdy student III roku zobowiązany jest zaliczyć 2 moduły.

Na formularzu internetowym każdy student wskazuje moduły według własnej preferencji (od najbardziej preferowanego, do najmniej). Każdy student zostanie zakwalifikowany na jeden moduł najbardziej preferowany. Na podstawie wszystkich danych sporządzone zostaną listy rankingowe dla każdego modułu i każdy student zostanie ostatecznie przyporządkowany do drugiego modułu na podstawie listy rankingowej. Ponieważ lista miejsc na poszczególnych modułach jest ograniczona, studenci z niższymi średnimi ocen nie mają gwarancji, że zostaną zakwalifikowani na drugi moduł zgodnie z ich preferencją. Przed wypełnieniem formularza należy zatem przemyśleć kolejność preferencji modułów, również tych na dalszych pozycjach (każdy student wskazuje wszystkie cztery moduły w kolejności preferencji).

Zmiana modułu w trakcie semestru możliwa jest w wyjątkowych sytuacjach, tylko w miarę wolnych miejsc, po uzyskaniu zgody Kierowników obu modułów (wymagane złożenie podania w dziekanacie).

Studenci II roku chemii medycznej dokonują wyboru modułu ukierunkowującego (zajęcia na III roku studiów) poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego (dostęp chroniony jest indywidualnym identyfikatorem i hasłem używanymi na serwerze wydziałowym).

Nieprzekraczalny termin: 15 czerwca

Po tym terminie do modułów dopisać się będzie można jedynie w miarę wolnych miejsc. Po upływie terminu nie będzie możliwości dopisania się do modułów, na których wszystkie miejsca zostaną wypełnione (nawet w przypadku osób z najwyższymi średnimi ocen).

Są 2 następujące moduły do wyboru:

A. Zaawansowana Chemia Organiczna jako podstawowe narzędzie w poszukiwaniu nowych leków
B. Wybrane aspekty bioanalizy

Szczegółowe informacje o programie modułów umieszczone są na stronie Aplikacja Sylabus UJ Zgodnie z obowiązującym programem studiów każdy student III roku zobowiązany jest zaliczyć 1 moduł.

Na formularzu internetowym każdy student wskazuje moduł według własnej preferencji. Na podstawie wszystkich danych sporządzone zostaną listy rankingowe dla każdego modułu i na ich podstawie zostanie dokonane ostateczne przyporządkowanie studenta do modułu.

Ponieważ liczba miejsc na poszczególnych modułach jest ograniczona, studenci z niższymi średnimi ocen nie mają gwarancji, że zostaną zakwalifikowani na moduł zgodnie z ich preferencją. W przypadku chęci poprawy wyboru modułów lub jakichkolwiek innych zmian, proszę o ponowną rejestrację z poprawnymi danymi. Ostatecznie pod uwagę będzie brana ostatnia rejestracja. Zmiana modułu w trakcie semestru możliwa jest w wyjątkowych sytuacjach, tylko w miarę wolnych miejsc, po uzyskaniu zgody Kierowników obu modułów (wymagane złożenie podania w dziekanacie).

Wyboru panelu specjalizacyjnego dokonywać można w okresie do 15 grudnia (termin nieprzekraczalny) za pomocą formularza (dostęp chroniony indywidualnym identyfikatorem i hasłem używanymi na serwerze studenckim). Na formularzu tym każdy student wskaże 10 (spośród 12 istniejących) paneli specjalizacyjnych według własnej preferencji (od najbardziej preferowanego, do najmniej).

Na podstawie wszystkich danych sporządzone zostaną listy rankingowe dla każdego panelu i każdy student zostanie ostatecznie przyporządkowany do panelu specjalizacyjnego na podstawie pozycji na liście rankingowej. O kolejności na poszczególnych listach rankingowych decydować będzie punktacja z listy rankingowej z rekrutacji na studia II stopnia. Ponieważ lista miejsc na poszczególnych panelach jest ograniczona, studenci z niższą punktacją ocen nie mają gwarancji, że zostaną zakwalifikowani na panel zgodnie z ich preferencją. Przed wypełnieniem formularza należy zatem przemyśleć kolejność preferencji paneli, również tych na dalszych pozycjach (każdy student wskazuje w związku z tym aż 10 paneli w kolejności preferencji).

Po upływie terminu rejestracji do panelu dopisać się będzie można jedynie w miarę wolnych miejsc za zgodą Kierownika Panelu (nawet w przypadku osób z najwyższymi średnimi ocen, indywidualnym tokiem studiów, itd.).

Ewentualna zmiana panelu w trakcie kolejnych semestrów możliwa będzie, w miarę wolnych miejsc po uzyskaniu zgody Kierowników obu paneli (wymagane złożenie podania w dziekanacie).