Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Badania

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wsparcie dla pracowników

W ramach działania „otwarty dostęp” na Wydziale Chemii uruchomiony został konkurs, którego celem jest finansowanie kosztów wydania publikacji naukowych w modelu Open Access ze środków programu strategicznego ID.UJ.

Refundacja kosztów publikacji naukowych będzie obejmowała jedynie prace, których koszty wydania nie mogą zostać pokryte z innych źródeł oraz prace zgłaszane z afiliacją Uniwersytetu Jagiellońskiego. Finansowaniu podlegają jedynie prace w czasopismach, którym w wykazie czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych Ministra Edukacji i Nauki, przypisano 140 lub 200 punktów (wykaz czasopism) oraz czasopismo zostało sklasyfikowane w pierwszym kwartylu (Q1) w aktualnym zestawieniu Journal Citation Reports. Zgłoszony wniosek ma szansę na finansowanie w kwocie maksymalnej 20 000 zł. Nabór wniosków konkursowych odbywa się w trybie ciągłym, do momentu wyczerpania się dostępnej puli środków finansowych.

Zgłoszenia można składać za pośrednictwem systemu obsługującego konkursy w ramach ID.UJ pod adresem strefaid.uj.edu.pl (konkurs Dofinansowanie czasopism w modelu otwartego dostępu OA - Wydział Chemii). Przed przystąpieniem do składania wniosków prosimy o zapoznanie się z regulaminem konkursu Open Access na Wydziale Chemii oraz sprawdzenie dostępności środków (kontakt dr hab. Piotr Pietrzyk).

Lista dotychczas dofinansowanych publikacji.

 • Photodynamic Therapy Combined with Immunotherapy: Recent Advances and Future Research Directions
  M. Warszyńska, P. Repetowski, J. M. Dąbrowski
  Coordination Chemistry Reviews 495 (2023) 215350
  DOI: 10.1016/j.ccr.2023.215350
 • Hierarchical Zeolites TNU-9 and IM-5 as the Catalysts for Cracking Processes
  K. A. Tarach, J. Martinez-Triguero, S. Valencia, K. Wojciechowska, F. Rey, K. Góra-Marek
  Applied Catalysis B: Environmental 338 (2023) 123066
  DOI: 10.1016/j.apcatb.2023.123066
 • Desolvation-Induced Highly Symmetrical Terbium(III) Single-Molecule Magnet Exhibiting Luminescent Self-Monitoring of Temperature
  J. Wang, J. J. Zakrzewski, M. Zychowicz, Y. Xin, H. Tokoro, S. Chorazy, S.-i. Ohkoshi,
  Angewandte Chemie – International Edition 62 (2023) e202306372
  DOI: 10.1002/anie.202306372
 • What does it mean, that “something is green”? – The fundamentals of a Unified Greenness Theory
  P. M. Nowak
  Green Chemistry 25 (2023) 4625
  DOI: 10.1039/D3GC00800B
 • Functionalization of Graphenic Surfaces by Oxygen Plasma toward Enhanced Wettability and Cell Adhesion: Experiments Corroborated by Molecular Modeling
  M. Golda-Cepa, D. Kumar, M. Białoruski, S. Lasota, Z. Madeja, W. Piskorz, A. Kotarba
  Journal of Materials Chemistry B 11 (2023) 4946
  DOI: 10.1039/D3TB00536D
 • Polypropylene Cracking on Embryonic and ZSM-5 Catalysts – An Operando Study
  K. A. Tarach, M. Akouche, K. Pyra, V. Valtchev, G. Jajko, J.-P. Gilson, K. Góra-Marek
  Applied Catalysis B: Environmental 334 (2023) 22871
  DOI: 10.1016/j.apcatb.2023.122871
 • Adjustment of the ZSM-5 Zeolite Support Towards the Efficient Hydrogen Production by Ethanol Steam Reforming on Cobalt Catalysts
  G. Grzybek, M. Greluk, P. Patulski, P. Stelmachowski, K. Tarach, G. Słowik, M. Rotko, S. Valencia, F. Rey, K. Góra-Marek
  Chemical Engineering Journal 467 (2023) 143239
  DOI: 10.1016/j.cej.2023.143239
 • Multifunctionality of Luminescent Molecular Nanomagnets Based on Lanthanide Complexes
  R. Jankowski, M. Wyczesany, S. Chorąży
  Chemical Communications 59 (2023) 5961
  DOI: 10.1039/D3CC00342F
 • Modified Glucose as a Sensor to Track the Metabolism of Individual Living Endothelial Cells - Observation of the 1602 cm−1 Band Called “Raman Spectroscopic Signature of Life”
  A. Pieczara, A. Borek-Dorosz, S. Buda, W. Tipping, D. Graham, R. Pawłowski, J. Młynarski, M. Barańska
  Biosensors and Bioelectronics 230 (2023) 115234
  DOI: 10.1016/j.bios.2023.115234
 • Towards Controlling the Local Bone Tissue Remodeling – Multifunctional Injectable Composites for Osteoporosis Treatment
  J. Klara, S. Onak, A. Kowalczyk, W. Horak, K. Wójcik, J. Lewandowska-Łańcucka
  International Journal of Molecular Sciences 24 (2023) 4959
  DOI: 10.3390/ijms24054959
 • Exfoliating Layered Zeolite MFI into Unilamellar Nanosheets in Solution as Precursors for the Synthesis of Hierarchical Nanocomposites and Oriented Films
  W. J. Roth, T. Sasaki, K. Wolski, B. Gil, Sz. Zapotoczny, J. Čejka, M. Kubů, M. Mazur, Y. Ebina, N. Sakai, D.-M. Tang, R. Ma
  Inorganic Chemistry Frontiers (2023), Advance Article
  DOI: 10.1039/D2QI02283D
 • Ionic Dioxidovanadium(V) Complexes with Schiff Base Ligands as Potential Insulin-Mimetic Agent—Substituent Effect on the Structure and Stability
  A. Jurowska, J. Szklarzewicz, M. Hodorowicz, W. Serafin, E. Zangrando, G. Mahmoudi
  Molecules 27 (2022) 6942
  DOI: 10.3390/molecules27206942
 • Effect of pH on the Redox and Sorption Properties of Native and Phosphorylated Starches
  K. Dyrek, E. Wenda, E. Bidzińska, K. Kruczała
  Molecules 27 (2022) 5981
  DOI: 10.3390/molecules27185981
 • Isotopic Evidence for the Tangled Mechanism of CO-PROX Reaction over Mixed and Bare Cobalt Spinel Catalysts: The Conundrum of Dual Role of Carbonate Intermediates Resolved
  C. Hudy, J. Gryboś, K. Steenbakkers, K. Góra-Marek, F. Zasada, Z. Sojka
  Catalysis Science & Technology 12 (2022) 5723-5741
  DOI: 10.1039/D2CY01063A
 • The Role of Prussian Blue-Thallium and Potassium Similarities and Differences in Crystal Structures of Selected Cyanido Complexes of W, Fe and Mo
  M. Hodorowicz, J. Szklarzewicz, A. Jurowska
  Materials 15 (2022) 4586
  DOI: 10.3390/ma15134586
 • The High-Temperature Soft Ferromagnetic Molecular Materials Based on [W(CN)6(bpy)]2−/− System
  J. Szklarzewicz, M. Hodorowicz, A. Jurowska, S. Baran
  Molecules 27 (2022) 4525
  DOI: 10.3390/molecules27144525
 • Bonding in a Crystalline Tri-Thorium Cluster: Not σ-Aromatic But Still Unique
  D. Szczepanik
  Angewandte Chemie-International Edition 61 (2022) e202204337
  DOI: 10.1002/anie.202204337
 • The Lung Surfactant Activity Probed with Molecular Dynamics Simulations
  A. Stachowicz-Kuśnierz, B. Korchowiec, E. Rogalska, J. Korchowiec
  Advances in Colloid and Interface Science 304 (2022) 102659
  DOI: 10.1016/j.cis.2022.102659
 • Application of Capillary Electromigration Methods in the Analysis of Textile Dyes — Review
  A. Sałdan, M. Król, M. Woźniakiewicz, P. Kościelniak
  Molecules 27 (2022) 2767
  DOI: 10.3390/molecules27092767
 • New Ligand-binding Sites Identified in the Crystal Structures of β-lactoglobulin Complexes with Desipramine
  J. Loch, J. Barciszewski, J. Śliwiak, P. Bonarek, P. Wróbel, K. Pokrywka, I. G. Shabalin, W. Minor, M. Jaskólski, K. Lewiński
  IUCrJ 9 (2022) 386-398
  DOI: 10.1107/S2052252522004183
 • An Intermetallic Molecular Nanomagnet with the Lanthanide Coordinated Only by Transition Metals
  M. Magott, M. Brzozowska, S. Baran, V. Vieru, D. Pinkowicz
  Nature Communications 13 (2022) 2014
  DOI: 10.1038/s41467-022-29624-7
 • The Joint Effect of Electrical Conductivity and Surface Oxygen Functionalities of Carbon Supports on the Oxygen Reduction Reaction Studied over Bare Supports and Mn–Co Spinel/carbon Catalysts in Alkaline Media
  A. Kostuch, S. Jarczewski, M. Surówka, P. Kuśtrowski, Z. Sojka, K. Kruczała
  Catalysis Science & Technology 11 (2021) 7578-7591
  DOI: 10.1039/D1CY01115D
 • Reversible Cation-Mediated Anionic Redox in Defect Spinel Structure for High Power Batteries
  M. Bakierska, K. Chudzik, M. Świętosławski, S. Klejna, M. Kubicka, M. Marciszko-Wiąckowska, M. Gajewska, S. Walas, M. Molenda
  Advanced Functional Materials 2108278 (2021)
  DOI: 10.1002/adfm.202108278
 • PD-L1 Inhibitors: Different Classes, Activities, and Mechanisms of Action
  E. Surmiak, K. Magiera-Mularz, B. Musielak, D. Muszak, J. Kocik-Król, R. Kitel, J. Plewka, T. Holak, Ł. Skalniak
  International Journal of Molecular Sciences  22 (2021) 11797
  DOI: 10.3390/ijms222111797
 • Towards Raman-Based Screening of Acute Lymphoid Leukemia-Type B (B-ALL) Subtypes
  P. Leszczenko, A. Borek-Dorosz, A. Nowakowska, A. Adamczyk, S. Kashyrskaya, J. Jakubowska, M. Ząbczyńska, A. Pastorczak, K. Ostrowska, M. Barańska, K. M. Marzec, K. Majzner
  Cancers 13 (2021) 5483
  DOI: 10.3390/cancers13215483

Konkurs „Laboratoria Młodych” - Edycja I organizowany jest w ramach działań Wydziału Chemii UJ w programie strategicznym Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim.

W ramach programu można ubiegać się o finansowanie badań prowadzonych w dyscyplinie nauki chemiczne w obszarach tematycznych zdefiniowanych dla Priorytetowe Obszary Badawcze SciMat, Anthropocene lub DigiWorld. Adresatami konkursu są młodzi naukowcy, przed uzyskaniem stopnia doktora habilitowanego, spełniający kryteria zawarte w Regulaminie. Czas realizacji projektu to 24 miesiące; kwota finansowania jednego projektu to maksymalnie 100 000 zł brutto. Nadrzędnym celem konkursu jest wsparcie młodych naukowców w przygotowaniu aplikacji o finansowanie własnego projektu badawczego ze środków zewnętrznych.
Zasady konkursu wraz z kryteriami oceny wniosków zawarte są w Regulaminie. Wnioski przygotowane w języku angielskim należy składać wyłącznie drogą elektroniczną poprzez stronę strefaid.uj.edu.pl w terminie 29 kwietnia – 13 maja 2022. Załącznik do wniosku (Attachment 2), stanowiący integralną część aplikacji, należy przygotować zgodnie z szablonem dostępnym w strefaid.uj.

Jednocześnie informujemy, że po rozstrzygnięciu I edycji konkursu zostanie uruchomiony nabór wniosków o finasowanie „małych” projektów młodych naukowców („Laboratoria Młodych” Edycja II): Czas realizacji projektu to 12 miesięcy, kwota finansowania jednego projektu to maksymalnie 30 000 zł brutto. Szczegółowe informacje zostaną podane wkrótce.

The “Young Laboratories” program (YL) – Edition I is launched under the action of the Faculty of Chemistry in the Strategic Program Excellence Initiative at the Jagiellonian University.

The program offers funding for research in the chemical sciences in the thematic areas defined for the SciMat, Anthropocene, or DigiWorld Priority Research Areas. The competition is addressed to young scientists, before obtaining a habilitation degree, who meet the criteria delineated in the YL Regulations. Duration of the project is 24 months; the maximum amount of funding per project is PLN 100,000 gross. The prime aim of the competition is to support young scientists in preparing an application for external funding of their own research project. The rules of the competition, including criteria for evaluation of applications, can be found in the YL Regulations. Applications prepared in English should be submitted only electronically via strefaid.uj.edu.pl web page between April 29 and May 13, 2022. The attachment to the application, which is an integral part of the application, should be prepared in accordance with the template available at strefaid.uj.

At the same time, we would like to inform that after the settlement of the first edition of the competition, an additional call for applications for funding of "small" projects for young scientists (Young Labs - Edition II) is planned: the project duration is 12 months, the amount of funding for one project is up to PLN 30,000 gross. Detailed information will be given soon.

Annexes

 

Wyniki konkursu Laboratoria Młodych (Edycja 1)

Z przyjemnością informujemy o wynikach konkursu Laboratoria Młodych (Edycja 1) zorganizowanego w ramach działań Wydziału Chemii UJ w programie strategicznym Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim

Podsumowanie konkursu
Adresatami konkursu byli młodzi naukowcy, przed uzyskaniem stopnia doktora habilitowanego, spełniający kryteria zawarte w Regulaminie. Podstawowe charakterystyki konkursu:

 • okres realizacji projektu: 24 miesiące,
 • kwota finansowania jednego projektu: maksymalnie 100 000 zł brutto;
 • termin składania aplikacji: 29 kwietnia – 13 maja 2022;
 • liczba złożonych wniosków: 13 aplikacji.

W ocenie projektu można było uzyskać maksymalnie 80 punktów; do finansowania zakwalifikowano projekty, które uzyskały co najmniej 59 punktów. Po ocenie wniosków, zgodnie z kryteriami określonymi w regulaminie, do finansowania zakwalifikowano 6 projektów na łączną kwotę 555 564 zł.

Gratulujemy Laureatom i dziękujemy wszystkim Wnioskodawcom biorącym udział w konkursie.

 

Young Labs competition (Edition 1) – results

We are pleased to announce the results of the Young Labs (Edition 1) call organized as part of the activities of the Faculty of Chemistry in the Strategic Program Excellence Initiative at the Jagiellonian University (ID.UJ).

Summary of the competition
The competition was addressed to young scientists, before obtaining a habilitation degree, who meet the criteria delineated in the YL Regulations.The basic characteristics of the competition:

 • duration of the project: 24 months;
 • funding amount per project: maximum 100,000 PLN gross;
 • submission deadlines: 29 April - 13 May 2022;
 • number of applications submitted: 13 applications.

A maximum of 80 points could be obtained during the evaluation process of the applications; projects that scored at least 59 points were qualified for financing. After evaluation of the applications, in accordance with the criteria set out in the regulations, 6 projects were qualified for financing for a total amount of 555 564 PLN.

We congratulate the Laureates and thank all the Applicants who participated in the competition.

 

Wyniki konkursu/The results of the YL-1 call

Na podstawie listy rankingowej, do finansowania zakwalifikowano następujące projekty/ Based on the ranking list the following projects were qualified for funding:

 • Applicant : Taymaz Tabari
  Project title : Enhancing the photoelectrochemical activity of heterojunction architectures through interface engineering
  Points : 71
  Funding : 100,000 PLN
 • Applicant : Magdalena Obłoza
  Project title : Block polyampholytes as smart drug carriers for cancer therapy
  Points : 66
  Funding : 100,000 PLN
 • Applicant : Justyna Paluch
  Project title : Development of a fully mechanized method for the simultaneous determination of lithium and creatinine in the blood serum and full blood
  Points : 65
  Funding : 100,000 PLN
 • Applicant : Marcin Kobielusz
  Project title : Design and optimization of photocatalytic systems toward the efficient transformation of nitroaromatic compounds
  Points : 64
  Funding : 86,000 PLN
 • Applicant : Radosław Kitel
  Project title : Application of artificial intelligence as an innovative approach in the discovery of new generation of inhibitors targeting PD-L1/PD-1 immune checkpoint – from in silico studies to biological evaluation
  Points : 61
  Funding : 100,000 PLN
 • Applicant : Anita Wnętrzak
  Project title : New ionic compounds wi
  th tailored multifunctional antimicrobial activity: model studies based on Langmuir monolayers
  Points : 59
  Funding : 69,564 PLN

Konkurs „Laboratoria Młodych” - Edycja 2

Konkurs „Laboratoria Młodych” - Edycja 2 organizowany jest w ramach działań Wydziału Chemii UJ w programie strategicznym Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim.

W ramach programu można ubiegać się o finansowanie badań prowadzonych w dyscyplinie nauki chemiczne w obszarach tematycznych zdefiniowanych dla Priorytetowe Obszary Badawcze SciMat, Anthropocene lub DigiWorld. Adresatami konkursu są młodzi naukowcy, przed uzyskaniem stopnia doktora habilitowanego, spełniający kryteria zawarte w Regulaminie.

Podstawowe charakterystyki konkurs:

 • okres realizacji projektu: 12 miesięcy;
 • kwota finansowania jednego projektu: maksymalnie 30 000 zł brutto;
 • termin składania aplikacji: 30 maja – 17 czerwca 2022;

Wnioski przygotowane w języku angielskim należy składać wyłącznie drogą elektroniczną poprzez stronę strefaid.uj.edu.pl. Załącznik do wniosku (Attachment 2), stanowiący integralną część aplikacji, należy przygotować zgodnie z szablonem dostępnym w strefaid.uj.

Young Labs competition (Edition 2)

The “Young Laboratories” program (YL) – Edition 2 is launched under the action of the Faculty of Chemistry in the Strategic Program Excellence Initiative at the Jagiellonian University.

The program offers funding for research in the chemical sciences in the thematic areas defined for the SciMat, Anthropocene, or DigiWorld Priority Research Areas. The competition is addressed to young scientists, before obtaining a habilitation degree, who meet the criteria delineated in the YL Regulations.

The basic characteristics of the competition:

 • duration of the project: 12 months;
 • funding amount per project: maximum 30,000 PLN gross;
 • submission deadlines: 30 May - 17 June 2022;

Applications prepared in English should be submitted only electronically via strefaid.uj.edu.pl web page. The attachment to the application, which is an integral part of the application, should be prepared in accordance with the template available at strefaid.uj.

Annexes

 

Wyniki konkursu Laboratoria Młodych (Edycja 2)

Z przyjemnością informujemy o wynikach konkursu Laboratoria Młodych (Edycja 2) zorganizowanego w ramach działań Wydziału Chemii UJ w programie strategicznym Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim

Podsumowanie konkursu
Adresatami konkursu byli młodzi naukowcy, przed uzyskaniem stopnia doktora habilitowanego, spełniający kryteria zawarte w Regulaminie. Podstawowe charakterystyki konkursu:

 • okres realizacji projektu: 12 miesięcy,
 • kwota finansowania jednego projektu: maksymalnie 30 000 zł brutto;
 • termin składania aplikacji: 30 maja – 17 czerwca 2022;
 • liczba złożonych wniosków: 14 aplikacji.

W ocenie projektu można było uzyskać maksymalnie 40 punktów; do finansowania zakwalifikowano projekty, które uzyskały co najmniej 30 punktów. Po ocenie wniosków, zgodnie z kryteriami określonymi w regulaminie, do finansowania zakwalifikowano 9 projektów na łączną kwotę 270 000 zł.

Gratulujemy Laureatom i dziękujemy wszystkim Wnioskodawcom biorącym udział w konkursie.

 

Young Labs competition (Edition 2) – results

We are pleased to announce the results of the Young Labs (Edition 2) call organized as part of the activities of the Faculty of Chemistry in the Strategic Program Excellence Initiative at the Jagiellonian University (ID.UJ).

Summary of the competition
The competition was addressed to young scientists, before obtaining a habilitation degree, who meet the criteria delineated in the YL Regulations.The basic characteristics of the competition:

 • duration of the project: 12 months;
 • funding amount per project: maximum 30,000 PLN gross;
 • submission deadlines: 30 May - 17 June 2022;
 • number of applications submitted: 14 applications.

A maximum of 40 points could be obtained during the evaluation process of the applications; projects that scored at least 30 points were qualified for financing. After evaluation of the applications, in accordance with the criteria set out in the regulations, 96 projects were qualified for financing for a total amount of 270 000 PLN.

We congratulate the Laureates and thank all the Applicants who participated in the competition.

 

Wyniki konkursu/The results of the YL-2 call

Na podstawie listy rankingowej, do finansowania zakwalifikowano następujące projekty/ Based on the ranking list the following projects were qualified for funding:

 • Applicant : dr Kamila Sobańska
  Project title : New mixed oxides for ROS generation by decomposition of H2O2
  Points : 39
  Funding : 30,000 PLN
 • Applicant : dr Bogdan Musielak
  Project title : 13C-Methyl Methionine Scanning as the NMR Tool in the Study of PD-L1/Inhibitor Interaction
  Points : 35
  Funding : 30,000 PLN
 • Applicant : dr Anna Stachowicz - Kuśnierz
  Project title : Airborne Nanoplastics and Other Air Pollution Nanoparticles in Model Lipid Monolayers and Bilayers
  Points : 34
  Funding : 30,000 PLN
 • Applicant : dr inż. Paweł Knihnicki
  Project title : Electrochemical biosensor for C-peptide determination
  Points : 32
  Funding : 30,000 PLN
 • Applicant : dr Arkadiusz Gut
  Project title : Electronically enriched squaraine-based semiconducting materials – an efficient light-harvesting systems for the construction of organic solar cells (OSCs)
  Points : 31
  Funding : 30,000 PLN
 • Applicant : dr Maria Madej
  Project title : Study on MOF-based voltammetric biosensors for non-invasive estrogen hormones determination
  Points : 31
  Funding : 30,000 PLN
 • Applicant : dr Karolina Syrek
  Project title : In situ synthesis of Co-WO3 anodic layers for enhanced photoelectrochemical water splitting under solar radiation
  Points : 31
  Funding : 30,000 PLN
 • Applicant : dr Marzena Mach
  Project title : Searching for the correlation between the structure of selected cationic lipids and their impact on physicochemical properties of model mammalian membranes
  Points : 30
  Funding : 30,000 PLN
 • Applicant : dr Anna Nowakowska
  Project title : Real-time analysis of the metabolism of live cancer cells by means of stimulated Raman spectroscopy
  Points : 30
  Funding : 30,000 PLN

Konkurs „Laboratoria Młodych” - Edycja 3 (YL-3)

Konkurs „Laboratoria Młodych” - Edycja 3 (YL-3) organizowany jest w ramach działań Wydziału Chemii UJ w programie strategicznym Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim.

W ramach programu można ubiegać się o finansowanie badań prowadzonych w dyscyplinie nauki chemiczne w obszarach tematycznych zdefiniowanych dla Priorytetowe Obszary Badawcze SciMat, Anthropocene lub DigiWorld. Adresatami konkursu są młodzi naukowcy, przed uzyskaniem stopnia doktora habilitowanego, spełniający kryteria zawarte w Regulaminie.

Podstawowe charakterystyki konkurs:

 • okres realizacji projektu: 12 miesięcy;
 • kwota finansowania jednego projektu: maksymalnie 50 000 zł brutto;
 • termin składania aplikacji: 19 czerwca – 3 lipca 2023;

Wnioski przygotowane w języku angielskim należy składać wyłącznie drogą elektroniczną poprzez stronę strefaid.uj.edu.pl. Załącznik do wniosku (Attachment 2), stanowiący integralną część aplikacji, należy przygotować zgodnie z szablonem dostępnym w strefaid.uj.

Young Labs competition (Edition 3, YL-3)

The “Young Laboratories” program Edition 3 (YL-3) is launched under the action of the Faculty of Chemistry in the Strategic Program Excellence Initiative at the Jagiellonian University.

The program offers funding for research in the chemical sciences in the thematic areas defined for the SciMat, Anthropocene, or DigiWorld Priority Research Areas. The competition is addressed to young scientists, before obtaining a habilitation degree, who meet the criteria delineated in the YL Regulations.

The basic characteristics of the competition:

 • duration of the project: 12 months;
 • funding amount per project: maximum 50,000 PLN gross;
 • submission deadlines: 19 June – 03 July 2023;

Applications prepared in English should be submitted only electronically via strefaid.uj.edu.pl web page. The attachment to the application, which is an integral part of the application, should be prepared in accordance with the template available at strefaid.uj.

Annexes

 

Wyniki konkursu Laboratoria Młodych (Edycja 3)

Z przyjemnością informujemy o wynikach konkursu Laboratoria Młodych (Edycja 3) zorganizowanego w ramach działań Wydziału Chemii UJ w programie strategicznym Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim.

Podsumowanie konkursu
Adresatami konkursu byli młodzi naukowcy, przed uzyskaniem stopnia doktora habilitowanego, spełniający kryteria zawarte w Regulaminie. Podstawowe charakterystyki konkursu:

 • okres realizacji projektu: 12 miesięcy,
 • kwota finansowania jednego projektu: maksymalnie 50 000 zł brutto;
 • termin składania aplikacji: 19 czerwca – 3 lipca 2023;
 • liczba złożonych wniosków: 16 aplikacji.

W ocenie projektu można było uzyskać maksymalnie 40 punktów. Po ocenie wniosków, zgodnie z kryteriami określonymi w regulaminie, do finansowania zakwalifikowano 10 projektów na łączną kwotę 494 700 zł.

W dniu 14.09.2023 r. złożono odwołanie od decyzji komisji konkursowej, w którym podniesiono kwestię formalną dotyczącą rozliczenia poprzedniej edycji konkursu YL-2. Komisja odwoławcza pod przewodnictwem Dziekana podjęła decyzję o uwzględnieniu tego odwołania. Tym samym do finansowania przyjęto 11 projektów, a budżet powiększono do kwoty 544 700 PLN.

Gratulujemy Laureatom i dziękujemy wszystkim Wnioskodawcom biorącym udział w konkursie.

 

Young Labs competition (Edition 3) – results

We are pleased to announce the results of the Young Labs (Edition 3) call organized as part of the activities of the Faculty of Chemistry in the Strategic Program Excellence Initiative at the Jagiellonian University (ID.UJ).

Summary of the competition
The competition was addressed to young scientists, before obtaining a habilitation degree, who meet the criteria delineated in the YL Regulations. The basic characteristics of the competition:

 • duration of the project: 12 months;
 • funding amount per project: maximum 50,000 PLN gross;
 • submission deadlines: 19 June – 3 July 2023;
 • number of applications submitted: 16 applications.

A maximum of 40 points could be obtained during the evaluation process of the received applications. After evaluation, in accordance with the criteria set out in the regulations, 10 projects were qualified for financing for a total amount of 494 700 PLN.

On 14.09.2023, an appeal was filed against the decision of the competition committee, which raised a formal issue regarding the settlement of the previous YL-2 competition. The appeal committee, chaired by the Dean, decided to accept the appeal. Thus, 11 projects were accepted for funding, and the budget was increased to PLN 544,700.

We congratulate the Laureates and thank all the Applicants who participated in the competition.

 

Wyniki konkursu/The results of the YL-3 call

Na podstawie listy rankingowej, do finansowania zakwalifikowano następujące projekty/ Based on the ranking list the following projects were qualified for funding:

 • Applicant: dr Joanna Gryboś
  Project title: Redox properties of manganese-oxide-based catalyst (K2Mn8O16) during the interactions with H2 (reductant) and O2 (oxidant) in the context of thermochemical redox cycles.
  Points: 35
  Funding: 50,000 PLN
 • Applicant: dr Olga Mazuryk
  Project title: Steady-state vs time-resolved detection of ROS/RNS generation in vitro by metal complexes – the role of hypoxic environment
  Points: 35
  Funding: 50,000 PLN
 • Applicant: dr inż. Jacek Plewka
  Project title: Discovery of small molecule inhibitors of Lymphocyte Activation Gene 3
  Points: 33
  Funding: 50,000 PLN
 • Applicant: dr inż. Aleksandra Wajda
  Title: Polymorphism and stability of chiral amyloid fibrils obtained from low-cost waste proteins
  Points: 31
  Funding: 45,000 PLN
 • Applicant: dr Karolina Syrek
  Title: Multicomponent anodic tungsten oxide layers for photoelectrochemical applications
  Points: 30
  Funding: 50,000 PLN
 • Applicant: dr Anna Nowakowska
  Title: Tracking fatty acids metabolism of leukemic cells using Raman spectroscopy
  Points: 30
  Funding: 50,000 PLN
 • Applicant: dr Filip Sagan
  Title: Machine-Learning Assisted ReaxFF simulations for accurate computational pKa estimations of organic molecules
  Points: 29
  Funding: 50,000 PLN
 • Applicant: dr Damian Muszak
  Title: The optimization of N-terphenylpicolinamide derivatives as small-molecule inhibitors of PD-L1 protein, and the analysis of their interaction with the molecular target
  Points: 28
  Funding: 49,700 PLN
 • Applicant: dr Marzena Mach
  Title: Study of the effect of geraniol on the molecular organization of model biological membranes
  Points: 27
  Funding: 50,000 PLN
 • Applicant: dr Dominika Pawcenis
  Title: Novel sustainable templates based on nanocellulose, ionic liquids and reactive eutectic media for the synthesis of porous materials
  Points: 26
  Funding: 50,000 PLN
 • Applicant: dr Maria Madej
  Title: Development of green, zeolite-based voltammetric sensor for antipsychotic drug quetiapine determination
  Points: 26
  Funding: 50,000 PLN

W ramach działań motywacyjnych skierowanych do pracowników Wydziału Chemii prowadzony jest program, którego celem jest sfinansowanie dodatków do wynagrodzeń za publikacje w najwyżej punktowanych wg listy ministerialnej czasopismach naukowych (200 lub 140 punktów według aktualnej punktacji MEiN). Środki na to działanie pochodzą z budżetu programu strategicznego ID.UJ.

Program jest kontynuacją działań motywacyjnych prowadzonych w ramach budżetu POB SciMat, z którego sfinansowano dodatki do wynagrodzeń za publikacje z lat 2019 i 2020.

Wartość dodatku obliczana jest z zastosowaniem algorytmu slotów publikacyjnych, który opisany jest w Regulaminie. Dodatki w roku 2022 przyznawane są za publikacje, które ukazały się w roku 2021. Maksymalna kwota dodatku dla artykułów opublikowanych w czasopismach osiągających 200 punktów wynosi W (oznaczenie jak w Regulaminie), natomiast dla artykułów opublikowanych w czasopismach osiągających 140 punktów na liście MEiN wynosi 0,6W. W roku 2022 wartość W ustalona została na 10 500 zł brutto-brutto.

Poniżej w załączniku zamieszczono listę nagrodzonych dodatkami wraz z osiągnięciami publikacyjnymi.

Załączniki

Regulamin

Lista nagrodzonych