Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Wsparcie dla studentów

Program stypendiów naukowych dla studentów studiów pierwszego i drugiego stopnia na Wydziale Chemii w ramach programu strategicznego Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim– edycja 2023/2024

Wydział Chemii oferuje w roku akademickim 2023/2024 stypendia naukowe dla studentów pierwszego i drugiego stopnia studiów, które finansowane są ze środków ID.UJ. Najlepsi studenci na kierunkach chemia, chemia medyczna, chemia zrównoważonego rozwoju, advanced spectroscopy in chemistry oraz ochrona środowiska mogą ubiegać się o stypendia w wysokości łącznej 9 000 zł (pierwszy stopień) lub 13 500 zł (drugi stopień). Wnioski można składać wyłącznie za pośrednictwem strony internetowej strefaid.uj.edu.pl.

Najważniejsze zasady programu stypendialnego:

stypendium przyznawane jest studentom kierunków prowadzonych na Wydziale Chemii: pierwszy stopień – chemia, chemia medyczna, chemia zrównoważonego rozwoju; drugi stopień kształcenia – chemia, chemia medyczna, chemia zrównoważonego rozwoju, ochrona środowiska, advanced spectroscopy in chemistry;

podstawowym kryterium, służącym do utworzenia listy rankingowej na pierwszym roku studiów (pierwszy i drugi stopień studiów) będzie średnia ważona z ocen uzyskanych w semestrze zimowym z przedmiotów mających rozliczenie semestralne, natomiast dla drugiego roku (pierwszy i drugi stopień studiów) – średnia ważona ocen za poprzedni rok studiów;

stypendium będzie wypłacane w jednej racie, w czerwcu 2024 r.

Szczegóły programu stypendialnego można znaleźć w regulaminach:

Regulamin przyznawania stypendiów naukowych dla studentów studiów pierwszego stopnia na Wydziale Chemii UJ w programie strategicznym Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim w roku akademickim 2023/2024

Regulamin przyznawania stypendiów naukowych dla studentów studiów drugiego stopnia na Wydziale Chemii UJ w programie strategicznym Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim w roku akademickim 2023/2024

Protokół z Posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej

Lista stypendialna 2023/2024

Program stypendiów naukowych dla studentów studiów pierwszego i drugiego stopnia na Wydziale Chemii w ramach programu strategicznego Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim – edycja 2021/2022

Aktualizacja Regulaminów stypendium IDUJ 2 czerwca 2022 r. 

 1. Regulamin przyznawania stypendiów naukowych ID.UJ dla studentów pierwszego stopnia
 2. Regulamin przyznawania stypendiów naukowych ID.UJ dla studentów drugiego stopnia

Regulaminy stypendium IDUJ - uchylone.

 1. Regulamin przyznawania stypendiów naukowych ID.UJ dla studentów pierwszego stopnia
 2. Regulamin przyznawania stypendiów naukowych ID.UJ dla studentów drugiego stopnia

Lista rankingowa wniosków o stypendium naukowe

Lista rankingowa wniosków o stypendium naukowe w programie strategicznym Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim dla studentów studiów pierwszego stopnia (1 i 2 rok) i drugiego stopnia (1 i 2 rok) na Wydziale Chemii UJ w roku akademickim 2021/2022

Protokół z Posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej

Lista stypendialna

Research Support Module (RSM), czyli Moduł Wsparcia Badań, przeznaczony jest dla doktorantów i uczestników studiów doktoranckich i służy wsparciu ich badań ze środków programu strategicznego Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim (ID.UJ).

Konkurs adresowany jest do doktorantów Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych uczestniczących w programie kształcenia Chemia (nauki chemiczne), którzy nie ukończyli szóstego semestru studiów oraz uczestników studiów doktoranckich prowadzonych na Wydziale Chemii, którzy nie ukończyli czwartego roku studiów. W ramach programu można ubiegać się o finansowanie badań prowadzonych w dyscyplinie nauki chemiczne w obszarach tematycznych zdefiniowanych dla Priorytetowych Obszarów Badawczych SciMat, Anthropocene lub DigiWorld (opis POB). Wnioski o finansowanie w języku polskim (lub angielskim dla cudzoziemców) można składać w okresie od 16 do 31 maja 2022 r. Składanie wniosków odbywa się wyłącznie za pośrednictwem systemu strafaid.uj. Środki przyznawane są w drodze konkursu. Podstawowe założenia konkursu to:

 • okres realizacji projektu: maksymalnie 12 miesięcy,
 • maksymalna kwota dofinansowania: 20 000 zł,
 • ocenie podlega wartość naukowa projektu i dotychczasowa praca naukowa doktoranta,
 • - w ramach projektu nie można finansować kosztów osobowych doktoranta ani innych pracowników UJ,
 • o dofinasowanie mogą wnioskować osoby, które nie kierują projektem badawczym finansowanym ze źródeł zewnętrznych lub ze środków programu strategicznego ID.UJ w momencie składania wniosku w ramach RSM i wydania decyzji o jego finansowaniu.

Szczegółowe zasady uczestnictwa, oceny wniosków i sposobu rozliczenia zdobytego grantu opisane są w Wytycznych konkursu. Kompletna dokumentacja konkursowa znajduje się na stronach strafaid.uj.

Opiekunem wsparcia doktorantów w konkursie RSM jest dr hab. Katarzyna Kurpiewska. Wnioski konkursowe będą oceniane przez Komisję w składzie:

 • Dr hab. Piotr Pietrzyk, prof. UJ – koordynator RSM
 • Prof. dr hab. Lucjan Chmielarz
 • Dr hab. Andrzej Eilmes, prof. UJ
 • Prof. dr hab. Barbara Gil
 • Prof. dr hab. Andrzej Kotarba
 • Prof. dr hab. Szczepan Zapotoczny
 • Mgr Jakub Zakrzewski (Towarzystwo Doktorantów UJ)

Załączniki
RSM Regulamin (Wytyczne konkursu)
RSM Wniosek


Research Support Module (RSM) is designed for Ph.D. students and participants of doctoral studies to support their research with funds from the Strategic Program Initiative for Excellence at Jagiellonian University (ID.UJ).

The competition is addressed to Ph.D. students of the Doctoral School of Exact and Natural Sciences participating in the curriculum Chemistry (chemical sciences), who have not completed the sixth semester of their studies and participants of doctoral studies conducted at the Faculty of Chemistry, who have not completed the fourth year of their studies. The program offers funding for research in the chemical sciences in the thematic areas defined for SciMat, Anthropocene, or DigiWorld priority research areas (PRA details). Proposals in Polish (or English for foreign nationals) can be submitted between 16 May and 31 May 2022. Submission of applications is made exclusively through the strafaid.uj system. Funds are awarded through a competitive process. The basic assumptions of the competition are:

 • project implementation period: maximum 12 months,
 • maximum amount of funding: 20,000 PLN,
 • assessment of proposals is based on the scientific value of the project and previous scientific work of a student,
 • the project cannot cover the personal costs of a student or other UJ employees,
 • the application can be submitted by Ph.D. students and participants of doctoral studies who are not in charge of a research project financed from external sources or from the resources of the ID.UJ strategic program at the time of submitting the application within the RSM and issuing the decision on its financing.

Detailed rules of participation, application assessment, and grant settlement are described in the Guidelines for the competition. The complete competition documentation is available at strafaid.uj.

The RSM competition supervisor is Dr. hab. Katarzyna Kurpiewska. Proposals will be evaluated by a Committee consisting of:

 • Dr. hab. Piotr Pietrzyk, prof. UJ – RSM coordinator
 • Prof. Dr. hab. Lucjan Chmielarz
 • Dr. hab. Andrzej Eilmes, prof. UJ
 • Prof. Dr. hab. Barbara Gil
 • Prof. Dr. hab. Andrzej Kotarba
 • Prof. Dr. hab. Szczepan Zapotoczny
 • Mgr Jakub Zakrzewski (UJ Ph.D. Students’ Association)
Annexes RSM
Regulations (Competition Guidelines)
RSM Application

Wyniki konkursu Research Support Module

Z przyjemnością informujemy o wynikach konkursu Research Support Module zorganizowanego w ramach działań Wydziału Chemii UJ w programie strategicznym Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim.

Podsumowanie konkursu

Adresatami konkursu byli doktoranci i uczestnicy studiów doktoranckich spełniający kryteria zawarte w Regulaminie. Podstawowe charakterystyki konkursu:

 • okres realizacji projektu: 12 miesięcy,
 • kwota finansowania jednego projektu: maksymalnie 20 000 zł brutto;
 • termin składania aplikacji: 16 maj - 31 maj 2022;
 • liczba złożonych wniosków: 22 aplikacje.

W ocenie projektu można było uzyskać maksymalnie 50 punktów; do finansowania zakwalifikowano projekty, które uzyskały co najmniej 30 punktów. W wyniku oceny wniosków, zgodnie z kryteriami określonymi w regulaminie RSM, do finansowania zakwalifikowano 20 projektów na łączną kwotę 391 000 zł.

Gratulujemy Laureatom i dziękujemy wszystkim Wnioskodawcom biorącym udział w konkursie.

 

Research Support Module – results

We are pleased to announce the results of the Research Support Module call organized as part of the activities of the Faculty of Chemistry in the Strategic Program Excellence Initiative at the Jagiellonian University (ID.UJ).

Summary of the competition

The competition was addressed to PhD students and participants of doctoral studies who meet the criteria delineated in the RSM Regulations. The basic characteristics of the competition:

 • duration of the project: 12 months;
 • funding amount per project: maximum 20,000 PLN gross;
 • submission deadlines: 16 May - 31 May 2022;
 • number of applications submitted: 22 applications.

A maximum of 50 points could be obtained during the evaluation process of the applications; projects that scored at least 30 points were qualified for financing. After evaluation of the applications, in accordance with the criteria set out in the regulations, 20 projects were qualified for financing for a total amount of 391,000 PLN.

We congratulate the Laureates and thank all the Applicants who participated in the competition.

Wyniki konkursu/The results of the RSM call

Wnioskodawca: Gabriela Handzlik
Tytuł projektu: Przełączanie skręcalności optycznej i stanu spinowego w chiralnych kompleksach żelaza(II) z azahelicenami.
Liczba punktów: 48,5

Przyznana kwota: 20 000 zł

 

Wnioskodawca: Bartosz Mozgawa
Tytuł projektu: Oddziaływanie NO z centrami aktywnymi zeolitu Cu-SSZ-13 – identyfikacja kompleksów nitrozylowych i lokalnej struktury centrów aktywnych z wykorzystaniem metod spektroskopowych i kwantowo-chemicznych. 
Liczba punktów: 47

Przyznana kwota: 20 000 zł

 

Wnioskodawca: Michał Magott
Tytuł projektu: Wpływ stopnia hydratacji na fotoprzełączanie heptacyjanomolibdenianu(III) potasu.
Liczba punktów: 46,5

Przyznana kwota: 20 000 zł

 

Wnioskodawca: Patrycja Gryta
Tytuł projektu: Zastosowanie kwazi-równowagowej termodesorpcji do badania koadsorpcji pary wodnej oraz lotnych związków organicznych w wybranych sieciach metalo-organicznych.
Liczba punktów: 46

Przyznana kwota: 20 000 zł

 

Wnioskodawca: Liberka Michał
Tytuł projektu: Luminescent coordination frameworks incorporating carbonyl-cyanido-rhenate(I) complexes for the optical sensing of small molecules.
Liczba punktów: 46

Przyznana kwota: 20 000 zł

 

Wnioskodawca: Anna Sałdan
Tytuł projektu: Opracowanie metody separacji i identyfikacji barwników dyspersyjnych techniką GC-MS i zastosowanie jej w badaniach ekstraktów z włókien.
Liczba punktów: 46

Przyznana kwota: 20 000 zł

 

Wnioskodawca: Gabriela Jajko

Tytuł projektu: Zastosowanie symulacji Monte Carlo do określenia wpływu wilgotności na adsorpcję lotnych związków organicznych w materiałach porowatych. 
Liczba punktów: 45,5

Przyznana kwota: 20 000 zł

 

Wnioskodawca: Beata Wyżga

Tytuł projektu: Wpływ ekologicznego konserwantu z rzodkwi na membrany i komórki skóry. Badania w układach modelowych i testy na komórkach.
Liczba punktów: 45,5

Przyznana kwota: 20 000 zł

 

Wnioskodawca: Małgorzata Gołąb

Tytuł projektu: Ocena wpływu temperatury i parametrów pracy przenośnego systemu do elektroforezy kapilarnej na jego charakterystykę analityczną.
Liczba punktów: 44

Przyznana kwota: 20 000 zł

 

Wnioskodawca: Natalia Hachlica

Tytuł projektu: Badanie stanów prefibrylarnych włókien amyloidowych z wykorzystaniem spektroskopii chiralooptycznych. 
Liczba punktów: 44

Przyznana kwota: 17 500 zł

 

Wnioskodawca: Andrzej Kałka

Tytuł projektu: Rozwój chemometrycznych metod komputerowej obróbki i „twardego” modelowania eksperymentalnych danych spektroskopowych.
Liczba punktów: 43

Przyznana kwota: 15 500 zł

 

Wnioskodawca: Jagoda Orleańska

Tytuł projektu: Spektroskopowa ocena wpływu nienukleozydowych inhibitorów odwrotnej transkryptazy na stan biochemiczny komórek śródbłonka.
Liczba punktów: 43

Przyznana kwota: 20 000 zł

 

Wnioskodawca: Anna Ściuk

Tytuł projektu: Otrzymywanie L-asparaginaz wolnych od endotoksyn w celu oceny ich wpływu na wzrost komórek nowotworowych w modelu in vitro.
Liczba punktów: 42

Przyznana kwota: 20 000 zł

 

Wnioskodawca: Magdalena Żurowska

Tytuł projektu: Tlenki metali przejściowych osadzone na monolitach ceramicznych powlekanych warstwą zeolitową do katalitycznego utleniania lotnych związków organicznych.
Liczba punktów: 42

Przyznana kwota: 20 000 zł

 

Wnioskodawca: Łukasz Płachta

Tytuł projektu: Badanie wpływu Resveratrolu na właściwości fizykochemiczne membran lipidowych. 
Liczba punktów: 41

Przyznana kwota: 20 000 zł

 

Wnioskodawca: Ismael Rodriguez
Tytuł projektu: A triple complex formed by costimulatory and coinhibitory protein receptors and ligands (CTLA-4-CD80-PDL1) for the structural characterization of the signaling pathways interplay involved in cancer immunotherapy.
Liczba punktów: 41

Przyznana kwota: 20 000 zł

 

Wnioskodawca: Łukasz Pięta

Tytuł projektu: Synteza i charakterystyka właściwości spektroskopowych podłoży Ag/Au-TiO2 do zastosowań analitycznych z detekcją foto-indukowanego sygnału ramanowskiego

Liczba punktów: 39,5

Przyznana kwota: 20 000 zł

 

Wnioskodawca: Paweł Stelmaszczyk

Tytuł projektu: Opracowanie sensorów elektrochemicznego na bazie elektrod sitodrukowanych do szybkiego wykrywania substancji psychoaktywnych próbkach narkotyków.
Liczba punktów: 37

Przyznana kwota: 20 000 zł

 

Wnioskodawca: Joanna Janus

Tytuł projektu: Białka jako skuteczne nośniki umożliwiające transport karotenoidów do adipocytów.
Liczba punktów: 34,5

Przyznana kwota: 18 000 zł

 

Wnioskodawca: Paweł Ręka

Tytuł projektu: Synteza i badanie właściwości fluorescencyjnych 2,3-dialkoksylowych i 2,3,7,8-tetraalkoksylowych pochodnych fenazyn i ich N-tlenków. 
Liczba punktów: 32

Przyznana kwota: 20 000 zł

 

Konkurs Research Support Module 2022 – drugi nabór wniosków (RSM-2)

Aktualna wersja regulaminu konkursu wraz ze szczegółowymi zasadami uczestnictwa, oceny wniosków i sposobu rozliczenia zdobytego grantu znajduje się w Wytycznych konkursu. Najważniejsze cechy konkursu streszczone są w opisie poniżej (pierwszy nabór wniosków). Wnioski o finansowanie w języku polskim (lub angielskim dla cudzoziemców) można składać w okresie od 24 października do 7 listopada 2022 r. Pozyskane środki należy wydatkować do 30 czerwca 2023 r.

Wnioski można składać wyłącznie za pośrednictwem platformy strefaid.uj. Znajduje się tam także pełna dokumentacja konkursu.

Research Support Module 2022 competition – second call for proposals (RSM-2)

The current version of the competition guidelines, along with detailed rules for participation, evaluation of applications and grant settlement, can be found in the Competition Guidelines. The most important features of the competition are summarized in the description below (first call for proposals). Applications for funding in Polish (or English for foreigners) can be submitted from October 24 to November 7, 2022. Funds raised must be spent by June 30, 2023.

Applications can only be submitted via the strefaid.uj platform. Full documentation of the competition can also be found there.

Wyniki konkursu Research Support Module 2

Z przyjemnością informujemy o wynikach konkursu Research Support Module edycja 2 zorganizowanego w ramach działań Wydziału Chemii UJ w programie strategicznym Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim

Podsumowanie konkursu

Adresatami konkursu byli doktoranci i uczestnicy studiów doktoranckich spełniający kryteria zawarte w Regulaminie. Podstawowe charakterystyki konkursu:

 • okres realizacji projektu: 12 miesięcy;
 • kwota finansowania jednego projektu: maksymalnie 20 000 brutto;
 • termin składania aplikacji: 24 października - 7 listopada 2022;
 • liczba złożonych wniosków: 19 aplikacji.

W ocenie projektu można było uzyskać maksymalnie 50 punktów; do finansowania zakwalifikowano projekty, które uzyskały co najmniej 38,5 punktu. Po ocenie wniosków, zgodnie z kryteriami określonymi w regulaminie RSM, do finansowania zakwalifikowano 11 projektów na łączną kwotę 200 843 zł.

Gratulujemy Laureatom i dziękujemy wszystkim Wnioskodawcom biorącym udział w konkursie.

 

Research Support Module 2 – results

We are pleased to announce the results of the Research Support Module 2 call organized as part of the activities of the Faculty of Chemistry in the Strategic Program Excellence Initiative at the Jagiellonian University (ID.UJ).

Summary of the competition

The competition was addressed to PhD students and participants of doctoral studies who meet the criteria delineated in the RSM Regulations. The basic characteristics of the competition:

 • duration of the project: 12 months;
 • funding amount per project: maximum 20,000 PLN gross;
 • submission deadline: 24 October - 7 November 2022;
 • number of applications submitted: 19 applications.

A maximum of 50 points could be obtained during the evaluation process of the applications; projects that scored at least 38,5 points were qualified for financing. After evaluation of the applications, in accordance with the criteria set out in the regulations, 11projects were qualified for financing for a total amount of 200 843 PLN.

We congratulate the Laureates and thank all the Applicants who participated in the competition.

 

Wyniki konkursu RSM 2/The results of the RSM 2 call

Na podstawie listy rankingowej, do finansowania zakwalifikowano następujące projekty/ Based on the ranking list the following projects were qualified for funding:

Wnioskodawca: LESZCZENKO Patrycja
Tytuł projektu: Śledzenie wychwytu substancji biologicznie czynnych przez komórki ostrej białaczki limfoblastycznej z progenitorowych komórek B
Liczba punktów: 47,5

Przyznana kwota: 20 000 PLN

 

Wnioskodawca: ORLEF Aleksandra
Tytuł projektu: Badanie agregacji związków brązujących tłuszcz w niechiralnych i chiralnych micelach
Liczba punktów: 46,5

Przyznana kwota: 18 000 PLN

 

Wnioskodawca: WIERZBICKI Szymon
Tytuł projektu: Dotowane nanorurki węglowe z atomowo rozproszonymi metalami jako innowacyjne dwufunkcyjne katalizatory utleniania i redukcji tlenu
Liczba punktów: 45,0

Przyznana kwota: 20 000 PLN

 

Wnioskodawca: MRÓZ Krystian
Tytuł projektu: Materiały o złożonej strukturze na bazie ZnS/CuS w procesach fotokatalitycznej redukcji CO2
Liczba punktów: 44,5

Przyznana kwota: 20 000 PLN

 

Wnioskodawca: BIEL Iwona
Tytuł projektu: Opracowanie metody identyfikacji reagentów (substratów, produktów przejściowych i ubocznych) syntezy mefedronu techniką elektroforezy kapilarnej

Liczba punktów: 41,0

Przyznana kwota: 20 000 PLN

 

Wnioskodawca: ROGACZ Katarzyna
Tytuł projektu: Synteza fotochromowego azahelicenu, posiadającego w swojej strukturze diaryloeten

Liczba punktów: 41,0

Przyznana kwota: 20 000 PLN

 

Wnioskodawca: ADAMOWICZ Wiktoria
Tytuł projektu: Wpływ rodzaju eksponowanych płaszczyzn krystalograficznych TiO2 na fotokatalityczną redukcję nitrozwiązków aromatycznych

Liczba punktów: 40,5

Przyznana kwota: 20 000 PLN

 

Wnioskodawca: TYMECKA Małgorzata
Tytuł projektu: Synteza oraz analiza polikationów pochodzenia roślinnego do zastosowań przeciwgrzybiczych

Liczba punktów: 39,5

Przyznana kwota: 20 000 PLN

 

Wnioskodawca: CHROMIEC Alicja
Tytuł projektu: Miniaturyzacja procesów ekstrakcji z wykorzystaniem sorbentów otrzymanych metodą elektroprzędzenia

Liczba punktów: 39,0

Przyznana kwota: 20 000 PLN

 

Wnioskodawca: KASPRZYK Martyna
Tytuł projektu: Nanocząstki magnetyczne funkcjonalizowane powierzchniowo kompleksem (β-cyklodekstryna-terapeutyk) do magnetycznego dostarczania leku sprzężonego z hipertermią magnetyczną

Liczba punktów: 38,5

Przyznana kwota: 11 421,50 PLN

 

Wnioskodawca: RUSIN Marcelina
Tytuł projektu: Opracowanie metody analizy oligosacharydów mleka ludzkiego techniką elektroforezy kapilarnej

Liczba punktów: 38,5

Przyznana kwota: 11 421,50 PLN

Research Support Module #3

Research Support Module (RSM), czyli Moduł Wsparcia Badań, przeznaczony jest dla doktorantów i uczestników studiów doktoranckich i służy wsparciu ich badań ze środków programu strategicznego Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim (ID.UJ).

Konkurs adresowany jest do doktorantów Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych uczestniczących w programie kształcenia Chemia (nauki chemiczne), którzy nie ukończyli szóstego semestru studiów oraz uczestników studiów doktoranckich prowadzonych na Wydziale Chemii, którzy nie ukończyli czwartego roku studiów. W ramach programu można ubiegać się o finansowanie badań prowadzonych w dyscyplinie nauki chemiczne w obszarach tematycznych zdefiniowanych dla Priorytetowych Obszarów Badawczych SciMat, Anthropocene lub DigiWorld (opis POB). Wnioski o finansowanie w języku polskim (lub angielskim dla cudzoziemców) można składać w okresie od 1 do 15 października 2023r. Składanie wniosków odbywa się wyłącznie za pośrednictwem systemu strefaid.uj.

Środki przyznawane są w drodze konkursu. Podstawowe założenia konkursu to:

 • okres realizacji projektu: maksymalnie 12 miesięcy,
 • maksymalna kwota dofinansowania: 20 000 zł,
 • ocenie podlega wartość naukowa projektu i dotychczasowa praca naukowa doktoranta,
 • w ramach projektu nie można finansować kosztów osobowych doktoranta ani innych pracowników UJ,
 • o dofinasowanie mogą wnioskować osoby, które nie kierują projektem badawczym finansowanym ze źródeł zewnętrznych lub ze środków programu strategicznego ID.UJ w momencie składania wniosku w ramach RSM i wydania decyzji o jego finansowaniu.

Szczegółowe zasady uczestnictwa, oceny wniosków i sposobu rozliczenia zdobytego grantu opisane są w Wytycznych konkursu. Kompletna dokumentacja konkursowa znajduje się na stronach strefaid.uj. Opiekunem wsparcia doktorantów w konkursie RSM jest dr hab. Katarzyna Kurpiewska, prof. UJ.

Wnioski konkursowe będą oceniane przez Komisję w składzie:

 • Dr hab. Piotr Pietrzyk, prof. UJ – koordynator RSM
 • Prof. dr hab. Lucjan Chmielarz
 • Dr hab. Andrzej Eilmes, prof. UJ
 • Prof. dr hab. Barbara Gil
 • Prof. dr hab. Andrzej Kotarba
 • Prof. dr hab. Szczepan Zapotoczny
 • Mgr Jakub Zakrzewski (Towarzystwo Doktorantów UJ)

Forum FAQ, gdzie można również zadawać pytania znajduje się na platformie MS Teams, kod zespołu mhs2yd8 lub proszę przesłać pytanie na adres w.chemii.iduj@uj.edu.pl

Załączniki:
RSM Regulamin (Wytyczne konkursu)
RSM Wniosek

Research Support Module #3

Research Support Module (RSM) is designed for Ph.D. students and participants of doctoral studies to support their research with funds from the Strategic Program Initiative for Excellence at Jagiellonian University (ID.UJ).

The competition is addressed to Ph.D. students of the Doctoral School of Exact and Natural Sciences participating in the curriculum Chemistry (chemical sciences), who have not completed the sixth semester of their studies and participants of doctoral studies conducted at the Faculty of Chemistry, who have not completed the fourth year of their studies. The program offers funding for research in the chemical sciences in the thematic areas defined for SciMat, Anthropocene, or DigiWorld priority research areas (PRA details). Proposals in Polish (or English for foreign nationals) can be submitted between 1st to 15th October 2023. Submission of applications is made exclusively through the strefaid.uj system. Funds are awarded through a competitive process.

The basic assumptions of the competition are:

 • project implementation period: maximum 12 months,
 • maximum amount of funding: 20,000 PLN,
 • assessment of proposals is based on the scientific value of the project and previous scientific work of a student,
 • the project cannot cover the personal costs of a student or other UJ employees,
 • the application can be submitted by Ph.D. students and participants of doctoral studies who are not in charge of a research project financed from external sources or from the resources of the ID.UJ strategic program at the time of submitting the application within the RSM and issuing the decision on its financing.

Detailed rules of participation, application assessment, and grant settlement are described in the RSM Regulations (Terms and Conditions). The complete competition documentation is available at strefaid.uj.

The RSM competition supervisor is Dr. hab. Katarzyna Kurpiewska, prof. UJ. Proposals will be evaluated by a Committee consisting of:

 • Dr. hab. Piotr Pietrzyk, prof. UJ – RSM coordinator
 • Prof. Dr. hab. Lucjan Chmielarz
 • Dr. hab. Andrzej Eilmes, prof. UJ
 • Prof. Dr. hab. Barbara Gil
 • Prof. Dr. hab. Andrzej Kotarba
 • Prof. Dr. hab. Szczepan Zapotoczny
 • Mgr Jakub Zakrzewski (UJ Ph.D. Students’ Association)

The FAQ forum, where you can also ask questions, can be joined via the MS Teams platform, the team's code mhs2yd8 or please send your question to w.chemii.iduj@uj.edu.pl

Annexes RSM
RSM Regulations (Terms and Conditions)
RSM_Application

Wyniki konkursu Research Support Module

Z przyjemnością informujemy o wynikach konkursu Research Support Module zorganizowanego w ramach działań Wydziału Chemii UJ w programie strategicznym Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim.

Podsumowanie konkursu

Adresatami konkursu byli doktoranci i uczestnicy studiów doktoranckich spełniający kryteria zawarte w Regulaminie. Podstawowe charakterystyki konkursu:

 • okres realizacji projektu: 12 miesięcy,
 • maksymalna kwota dofinansowania: 20 000 zł,
 • termin składania aplikacji 1 - 15 października 2023;
 • liczba złożonych wniosków: 36 aplikacji.

W ocenie projektu można było uzyskać maksymalnie 50 punktów; do finansowania zakwalifikowano projekty, które uzyskały co najmniej 41 punktów. W wyniku oceny wniosków, zgodnie z kryteriami określonymi w regulaminie RSM, do finansowania zakwalifikowano 18 projektów na łączną kwotę 345 647 zł.

Gratulujemy Laureatom i dziękujemy wszystkim Wnioskodawcom biorącym udział w konkursie.

 

Research Support Module – results

We are pleased to announce the results of the Research Support Module call organized as part of the activities of the Faculty of Chemistry in the Strategic Program Excellence Initiative at the Jagiellonian University (ID.UJ).

Summary of the competition

The competition was addressed to PhD students and participants of doctoral studies who meet the criteria delineated in the RSM Regulations. The basic characteristics of the competition:

 • duration of the project: 12 months;
 • funding amount per project: maximum 20,000 PLN gross;
 • submission deadlines: 1-15 October 2023;
 • number of applications submitted: 36 applications.

A maximum of 50 points could be obtained during the evaluation process of the applications; projects that scored at least 30 points were qualified for financing. After evaluation of the applications, in accordance with the criteria set out in the regulations, 18 projects were qualified for financing for a total amount of 345,647 PLN.

We congratulate the Laureates and thank all the Applicants who participated in the competition.

Wyniki konkursu/The results of the RSM call

Wnioskodawca: Aleksandra Kołodziejczyk
Tytuł projektu: Niezwykłe wzmocnienie ramanowskiej aktywności optycznej włókien amyloidowych oraz ich stanów prefibrylarnych.
Liczba punktów: 47
Przyznana kwota: 19 000 zł

Wnioskodawca: Anna Ściuk
Tytuł projektu: Badanie molekularnych mechanizmów apoptozy wywołanej działaniem nowych L-asparaginaz w komórkach ostrej białaczki limfoblastycznej.
Liczba punktów: 46
Przyznana kwota: 20 000 zł

Wnioskodawca: Beata Wyżga
Tytuł projektu: W poszukiwaniu znaczenia membran biologicznych w aktywności antymikrobiologicznej ekologicznego konserwantu – hinokitiolu. Badania w modelowych układach membranowych i testy na komórkach.
Liczba punktów: 46
Przyznana kwota: 20 000 zł

Wnioskodawca: Aleksandra Pragnąca
Tytuł projektu: Spektroskopowa ocena dysfunkcji komórek śródbłonka mózgowego w stanie czasozależnej hipoksji jako model chorób neurodegeneracyjnych.
Liczba punktów: 45,5
Przyznana kwota: 20 000 zł

Wnioskodawca: Katarzyna Barańska
Tytuł projektu: Wpływ modyfikacji mezoporowatych replik węglowych ugrupowaniami tlenowymi i azotowymi na ich właściwości elektrochemiczne i katalityczne.
Liczba punktów: 45
Przyznana kwota: 20 000 zł

Wnioskodawca: Wiktoria Dubiel
Tytuł projektu: Tytanowe zeolity BETA jako katalizatory selektywnego utleniania siarczku difenylu w obecności H2O2.
Liczba punktów: 44
Przyznana kwota: 20 000 zł

Wnioskodawca: Marta Kilichowska
Tytuł projektu: Poszukiwanie ekstremofilnych L-asparaginaz o nietypowych właściwościach biochemicznych jako potencjalnych terapeutyków przeciwnowotworowych.
Liczba punktów: 43,5
Przyznana kwota: 20 000 zł

Wnioskodawca: Łukasz Pięta
Tytuł projektu: Wpływ struktury i właściwości chemicznych analitu na efekt foto-indukowanego wzmocnionego rozpraszania Ramana.
Liczba punktów: 43
Przyznana kwota: 20 000 zł

Wnioskodawca: Paweł Ręka
Tytuł projektu: Synteza pochodnych fenazyn wykazujących przełączalną fluorescencję do zastosowania jako sensory pH.
Liczba punktów: 43
Przyznana kwota: 20 000 zł

Wnioskodawca: Anna Kiełbasa
Tytuł projektu: Sekwencyjna synteza szczotek na bazie poli(kwasu metakrylowego) jako wstęp do otrzymywania wielofunkcyjnych biosensorów.
Liczba punktów: 42
Przyznana kwota: 20 000 zł

Wnioskodawca: Joanna Mazurkiewicz
Tytuł projektu: Badanie wpływu karotenoidów na strukturę fibryli białkowych oraz białek natywnych.
Liczba punktów: 42
Przyznana kwota: 18 000 zł

Wnioskodawca: Niedzielski Grzegorz
Tytuł projektu: Developing computational screening methods to predict the influence of precursors on the phosphorescence of Pt(II) complexes in molecular and supramolecular environments.
Liczba punktów: 42
Przyznana kwota: 19 000 zł

Wnioskodawca: Jagoda Orleańska
Tytuł projektu: Śledzenie zmian biochemicznych w komórkach śródbłonka naczyniowego wywołanych inhibitorami mitozy za pomocą spektroskopii ramanowskiej.
Liczba punktów: 42
Przyznana kwota: 20 000 zł

Wnioskodawca: Natan Rajtar
Tytuł projektu: Badania toksyczności środowiskowej mikro/nanocząstek otrzymanych z odpadów plastikowych.
Liczba punktów: 42
Przyznana kwota: 20 000 zł

Wnioskodawca: Rajat Shanghdhar
Tytuł projektu: Synthesis of Chiral Aniline Scaffolds bearing Electron-Withdrawing Aromatic Sidearms.
Liczba punktów: 42
Przyznana kwota: 20 000 zł

Wnioskodawca: Yuliia Didovets
Tytuł projektu: Badanie wpływu różnego środowiska chemicznego na termodynamikę procesu degradacji termicznej nylonu 6 i polihydroksymaślanu metodami chemii teoretycznej.
Liczba punktów: 41,5
Przyznana kwota: 19 139,90 zł

Wnioskodawca: Anna Sładan
Tytuł projektu: Opracowanie metody analizy barwników dyspersyjnych techniką CE-MS i zastosowanie jej do identyfikacji barwników zawartych we włóknach poliestrowych.
Liczba punktów: 41
Przyznana kwota: 15 253,55 zł

Wnioskodawca: Konrad Kieca
Tytuł projektu: Analiza oddziaływania substancji perfluoroalkilowych na proces S-nitrozacji oraz stabilność biologicznie istotnych S-nitrozotioli.
Liczba punktów: 41
Przyznana kwota: 15 253,55 zł

Dofinansowanie aktywności studentów w ramach działania Skills Wydziału Chemii UJ w programie strategicznym Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim – uczestnictwo w wydarzeniach naukowych oraz organizacja konferencji i seminariów

W ramach programu strategicznego Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim (ID.UJ) Wydział Chemii oferuje studentom kierunków: chemia, chemia medyczna, chemia zrównoważonego rozwoju, ochrona środowiska oraz SMP i ZMiN (dla których jeden z kierunków studiów prowadzonych przez Wydział Chemii jest kierunkiem wiodącym lub opiekunem studenta jest pracownik Wydziału Chemii) dofinansowanie:

 1. kosztów związanych z uczestnictwem w konferencjach naukowych/seminariach/ zjazdach/szkoleniach,

 2. kosztów organizacji konferencji/seminariów/zjazdów/warsztatów studenckich organizowanych przez studentów Wydziału Chemii UJ.

W ramach konkursu można ubiegać się o finansowanie aktywności studenckiej spójnej z obszarami tematycznymi zdefiniowanymi dla Priorytetowych Obszarów Badawczych SciMat, Anthropocene lub DigiWorld (opis POB) i co najmniej jeden z filarów zasady 4*I w ID.UJ. Nabór wniosków odbywa się wyłącznie za pośrednictwem strefaid.uj. Dofinansowania przyznawane będą w ramach ciągłego naboru wniosków do wyczerpania budżetu działania Skills.

Szczegółowe zasady uczestnictwa, oceny wniosków i sposobu rozliczenia uzyskanego dofinansowania opisane są w Regulaminie konkursu. Kompletna dokumentacja konkursowa znajduje się na stronach strefaid.uj

Dofinansowanie uczestnictwa studenta w konferencji/seminarium/zjeździe/ szkoleniu:

 • dofinansowywane będzie uczestnictwo studenta w wydarzeniu o charakterze naukowym,

 • wnioski mogą dotyczyć wyłącznie uczestnictwa w wydarzeniach, które rozpoczną się po ogłoszeniu decyzji Komisji o przyznaniu wsparcia,

 • udział studenta w wydarzeniu naukowym musi mieć charakter czynny (np. prezentacja wykładu plenarnego, referatu, komunikatu, posteru, prowadzenie warsztatów),

 • maksymalna kwota dofinansowania udziału studenta w wydarzeniu naukowym wynosi 1000 zł i może obejmować koszty podróży, pobytu i udziału w wydarzeniu (opłata konferencyjna)

 • do wniosku należy dołączyć kopię przyjęcia zgłoszenia potwierdzającego czynnym udział studenta w wydarzeniu naukowym (wydruk strony z rejestracją, mail z potwierdzeniem etc.) oraz kopię abstraktu posteru lub wystąpienia.

 •  

Dofinansowanie kosztów organizacji wydarzeń studenckich (konferencji/seminariów/ zjazdów/warsztatów) organizowanych przez studentów Wydziału Chemii UJ:

 • dofinansowanie obejmuje organizację wydarzeń o charakterze naukowym i/lub popularnonaukowym, oraz dydaktycznym

 • wnioski mogą dotyczyć wyłącznie organizacji wydarzenia, które rozpocznie się po ogłoszeniu decyzji Komisji o przyznaniu wsparcia,

 • o dofinansowanie mogą ubiegać się organizacje studenckie na Wydziale Chemii UJ oraz studenci niezrzeszeni pragnący zorganizować wydarzenie naukowe lub popularnonaukowe na Wydziale Chemii UJ (w tym przypadku konieczna jest zgoda Prodziekana ds. dydaktycznych na wniosek opiekuna naukowego wnioskodawcy),

 • wnioskodawcą jest główny organizator wydarzenia będący jednocześnie czynnym studentem Wydziału Chemii UJ,

 • maksymalna wartość dofinansowania organizacji stacjonarnego wydarzenia naukowego, o jakie można się jednorazowo ubiegać, uzależniona jest od planowanej liczby uczestników (weryfikowanej na podstawie listy zarejestrowanych, potwierdzonych uczestników) i nie może przekroczyć: 6 000 zł (do 50 uczestników), 10 000 zł (powyżej 50 uczestników), 15 000 zł (powyżej 100 uczestników), 20 000 zł (powyżej 150 uczestników); w przypadku organizacji wydarzeń on-line dofinansowanie może wynieść maksymalnie 2 000 zł bez względu na rozmiar i zasięg tego wydarzenia;

 • dofinansowanie obejmuje wyłącznie koszty organizacyjne (wynajem sal, catering, materiały promocyjne i wydawnictwa związane z wydarzeniem, zakup nagród dla laureatów wydarzenia i inne usługi związane z organizacją) bez możliwości finansowania kosztów osobowych, umów o dzieło i umów zlecenie z osobami fizycznymi.

 

Wnioski konkursowe będą oceniane przez Komisję w skład której wchodzą członkowie Zespołu realizującego program ID.UJ na Wydziale Chemii UJ. Wszelkie pytania można zadawać na Forum FAQ znajdującym się w strefaid.uj lub przesłać na adres w.chemii.iduj@uj.edu.pl

Załączniki: