Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Opłaty

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Obowiązujące opłaty za powtarzanie przedmiotu

Warunki odpłatności za stacjonarne studia pierwszego stopnia/studia drugiego stopnia prowadzone na Wydziale Chemii określone są na podstawie art. 160 ust. 3 Ustawy, § 130 ust. 1 Statutu UJ oraz w oparciu o zasady pobierania opłat za usługi edukacyjne w Uniwersytecie Jagiellońskim przyjęte przez Senat UJ uchwałą nr 87/V/2014 z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie zasad pobierania opłat za usługi edukacyjne w Uniwersytecie Jagiellońskim, a także w oparciu o uchwałę nr 104/VI/2014 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie zasad udzielania zwolnień z opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich w Uniwersytecie Jagiellońskim.

Wysokość opłat określają odpowiednie  zarządzenia Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne na dany rok akademicki, których treść znajduje się na stronie www.uj.edu.pl

Obowiązują następujące wysokości opłat:

Studenci, którzy rozpoczęli naukę

-  przed rokiem akademickim 2013/2014 – 45 zł za 1 ECTS

- w roku akademickim 2013/2014 – 3,50 zł za 1 godzinę

- w roku akademickim 2014/2015 – 8 zł za 1 godzinę zajęć laboratoryjnych  i 4 zł za 1 godzinę pozostałych typów zajęć

Uchylanie się od obowiązujących opłat stanowi podstawę do skreślenia z listy studentów.

Zwolnienia z opłat

Student lub doktorant może ubiegać się o całkowite lub częściowe zwolnienie z opłaty za świadczone usługi edukacyjne związane z kształceniem na studiach lub studiach doktoranckich, na pisemny wniosek jedynie w wyjątkowych, szczególnie uzasadnionych przypadkach, które określa § 2 uchwały nr 104/VI/2014 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 25 czerwca 2014 r.

Wniosek o całkowite lub częściowe zwolnienie z opłaty należy złożyć w terminie do 20 września roku poprzedzającego rok akademicki, którego dotyczy opłata. Wniosek może być złożony po upływie tego  terminu,  jeżeli przyczyna uzasadniająca zwolnienie lub obowiązek wniesienia opłaty powstały w trakcie roku akademickiego. W takim przypadku wniosek należy złożyć w terminie 7 dni od powstania przyczyny lub obowiązku wniesienia opłaty, nie później jednak niż do końca kwietnia danego roku akademickiego.

Wnioski składane po upływie terminów nie podlegają rozpoznaniu.