Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Opłaty

Web Content Display Web Content Display

Obowiązujące opłaty za powtarzanie przedmiotu

Opłaty za studia

Zasady pobierania opłat za studia pierwszego, drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie, w tym w szczególności terminy ich wnoszenia, reguluje Uchwała nr 17/III/2019 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 27 marca 2019 roku w sprawie zasad pobierania i zwalniania z opłat za usługi edukacyjne na studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich w Uniwersytecie Jagiellońskim.

Na Wydziale Chemii obowiązują następujące wysokości opłat:

  • 8 zł za 1 godzinę zajęć laboratoryjnych
  • 4 zł za 1 godzinę pozostałych typów zajęć

Uchylanie się od obowiązujących opłat stanowi podstawę do skreślenia z listy studentów.

Zwolnienia z opłat

Na podstawie przepisów tej uchwały, student może ubiegać się o całkowite lub częściowe zwolnienie z opłat za usługi edukacyjne oraz o rozłożenie ich na raty lub przedłużenie terminu wniesienia tych opłat, po spełnieniu przewidzianych warunków.

Należy pamiętać, że uzyskanie zwolnienia z opłat za pierwszy rok studiów jest niedopuszczalne.

Wniosek o zwolnienie z opłaty za usługi edukacyjne, o rozłożenie opłat na raty lub przedłużenie terminu wniesienia opłaty, student składa do Dziekana Wydziału Chemii, w terminie do 20 września roku poprzedzającego rok akademicki, którego dotyczy opłata. Wnioski są rozpatrywane do 30 września.

Wniosek może być złożony po 20 września, jeżeli przyczyna uzasadniająca zwolnienie lub obowiązek wniesienia opłaty powstały w trakcie roku akademickiego. W takim przypadku wniosek należy złożyć w terminie 14 dni od powstania przyczyny lub obowiązku wniesienia opłaty, nie później jednak niż do końca maja danego roku akademickiego. Wnioski rozpatrywane są w terminie 14 dni od złożenia wniosku.

Student niezadowolony z otrzymanego rozstrzygnięcia może złożyć wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy do Rektora UJ.