Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Opłaty

Web Content Display Web Content Display

Obowiązujące opłaty za powtarzanie przedmiotu

Warunki odpłatności za stacjonarne studia pierwszego stopnia/studia drugiego stopnia prowadzone na Wydziale Chemii określone są na podstawie art. 160 ust. 3 Ustawy, § 130 ust. 1 Statutu UJ oraz w oparciu o zasady pobierania opłat za usługi edukacyjne w Uniwersytecie Jagiellońskim przyjęte przez Senat UJ uchwałą nr 87/V/2014 z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie zasad pobierania opłat za usługi edukacyjne w Uniwersytecie Jagiellońskim, a także w oparciu o uchwałę nr 104/VI/2014 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie zasad udzielania zwolnień z opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich w Uniwersytecie Jagiellońskim.

Wysokość opłat określają odpowiednie  zarządzenia Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne na dany rok akademicki, których treść znajduje się na stronie www.uj.edu.pl

Obowiązują następujące wysokości opłat:

Studenci, którzy rozpoczęli naukę

-  przed rokiem akademickim 2013/2014 – 45 zł za 1 ECTS

- w roku akademickim 2013/2014 – 3,50 zł za 1 godzinę

- w roku akademickim 2014/2015 – 8 zł za 1 godzinę zajęć laboratoryjnych  i 4 zł za 1 godzinę pozostałych typów zajęć

Uchylanie się od obowiązujących opłat stanowi podstawę do skreślenia z listy studentów.

Zwolnienia z opłat

Student lub doktorant może ubiegać się o całkowite lub częściowe zwolnienie z opłaty za świadczone usługi edukacyjne związane z kształceniem na studiach lub studiach doktoranckich, na pisemny wniosek jedynie w wyjątkowych, szczególnie uzasadnionych przypadkach, które określa § 2 uchwały nr 104/VI/2014 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 25 czerwca 2014 r.

Wniosek o całkowite lub częściowe zwolnienie z opłaty należy złożyć w terminie do 20 września roku poprzedzającego rok akademicki, którego dotyczy opłata. Wniosek może być złożony po upływie tego  terminu,  jeżeli przyczyna uzasadniająca zwolnienie lub obowiązek wniesienia opłaty powstały w trakcie roku akademickiego. W takim przypadku wniosek należy złożyć w terminie 7 dni od powstania przyczyny lub obowiązku wniesienia opłaty, nie później jednak niż do końca kwietnia danego roku akademickiego.

Wnioski składane po upływie terminów nie podlegają rozpoznaniu.