Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zakład Technologii Chemicznej

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

ZESPOŁY NAUKOWE

prof. dr hab. Lucjan Chmielarz

Zespół Chemicznych Technologii Środowiskowych

 Główne kierunki badań:

 1. Synteza i funkcjonalizacja wysokopowierzchniowych materiałów krzemianowych i glinokrzemianowych o programowanej strukturze porowatej (np. zeolity 2D, zeolity o hierarchicznej strukturze porowatej, PILCs, PCHs, MCM-41, MCM-48, SBA-15, MCF, MSU) dla zastosowań w procesach katalitycznych i adsorpcyjnych.
 2. Badania wysokopowierzchniowych układów mieszanych tlenków pochodzenia hydrotalkitowego dla zastosowań w katalizie heterogenicznej
 3. Badania procesów usuwania zanieczyszczeń z gazów spalinowych i poprocesowych - NOx (proces DeNOx, katalityczny rozkład N2O), lotne związki organiczne (katalityczne dopalanie LZO), amoniak (selektywne katalityczne utlenianie NH3) i sadza (katalityczne dopalanie sadzy).
 4. Katalityczna synteza biokomponentów paliw (eter dimetylowi, eter dietylowy).
 5. Katalityczne i adsorpcyjne metody usuwania zanieczyszczeń organicznych i nieorganicznych ze ścieków.

dr hab. Ewa Witek

Zespół Chemii Polimerów

Główne kierunki badań:

 1. Synteza i charakteryzacja fizykochemiczna, jak również aplikacyjna polimerów hydrofilowych: rozpuszczalnych w wodzie (flokulanty, dysperganty, zagęszczacze, środki wiążące); hydrożeli oraz kompleksów interpolimerowych.

dr hab. Marcin Molenda

Zespół Technologii Materiałów i Nanomateriałów

Główne kierunki badań:

 1. Synteza funkcjonalnych materiałów i nanomateriałów dla różnorodnych zastosowań, w szczególności materiałów elektrodowych i elektrolitów dla akumulatorów litowych (Li-Ion) oraz tlenkowych ogniw paliwowych (SOFC).
 2. Synteza i charakteryzacja przewodzących nanokompozytów węglowych i rozwój technologii pokrywania nanometrycznych ziaren warstwami węglowymi o kontrolowanej porowatości.
 3. Opracowywanie i optymalizacja syntezy nanometrycznych katalizatorów. Optymalizacja procesów aktywacji i warunków przebiegu procesów katalitycznych, a także poprawy odporności na działanie trucizn i procesy starzenia.
 4. Badania różnorodnych procesów przebiegających z udziałem faz stałych (rozkład termiczny, procesy redoksowe, krystalizacja i spiekanie oraz wpływ tekstury na reaktywność ciał stałych).

prof. dr hab. Piotr Kuśtrowski

Zespół Technologii Organicznej

Główne kierunki badań

 1. Synteza nowoczesnych materiałów funkcjonalnych do zastosowań katalitycznych i adsorpcyjnych.
 2. Modyfikacja naturalnych i syntetycznych materiałów porowatych.
 3. Badania teksturalne ciał stałych.
 4. Charakterystyka stanu i reaktywności powierzchni modelowych i rzeczywistych układów katalitycznych.
 5. Eliminacja zanieczyszczeń organicznych z fazy gazowej i ciekłej na drodze przemian katalitycznych oraz procesów sorpcyjnych.
 6. Nowe ścieżki konwersji surowców organicznych w kierunku optymalizacji obecnych technologii wielkotonażowych (np. procesy utleniającej dehydrogenacji alkanów) oraz pozyskiwania wysokoprzetworzonych chemikaliów (np. reakcje kondensacji aldolowej).