Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zakład Technologii Chemicznej

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zakład Technologii Chemicznej

prof. dr hab. Lucjan Chmielarz - kierownik

tel: +48 12 686 2417
pokój D3-21
e-mail: chmielar@chemia.uj.edu.pl

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

ZESPOŁY NAUKOWE

Zespół Chemicznych Technologii Środowiskowych
prof. dr hab. Lucjan Chmielarz

Główne kierunki badań:

 1. Synteza i funkcjonalizacja wysokopowierzchniowych materiałów krzemianowych i glinokrzemianowych o programowanej strukturze porowatej (np. zeolity 2D, zeolity o hierarchicznej strukturze porowatej, PILCs, PCHs, MCM-41, MCM-48, SBA-15, MCF, MSU) dla zastosowań w procesach katalitycznych i adsorpcyjnych.
 2. Badania wysokopowierzchniowych układów mieszanych tlenków pochodzenia hydrotalkitowego dla zastosowań w katalizie heterogenicznej
 3. Badania procesów usuwania zanieczyszczeń z gazów spalinowych i poprocesowych - NOx (proces DeNOx, katalityczny rozkład N2O), lotne związki organiczne (katalityczne dopalanie LZO), amoniak (selektywne katalityczne utlenianie NH3) i sadza (katalityczne dopalanie sadzy).
 4. Katalityczna synteza biokomponentów paliw (eter dimetylowi, eter dietylowy).
 5. Katalityczne i adsorpcyjne metody usuwania zanieczyszczeń organicznych i nieorganicznych ze ścieków.
 

Zespół Technologii Materiałów i Nanomateriałów
dr hab. Marcin Molenda, prof. UJ

Główne kierunki badań

 1. Synteza funkcjonalnych materiałów i nanomateriałów dla różnorodnych zastosowań, w szczególności materiałów elektrodowych i elektrolitów dla akumulatorów litowych (Li-Ion) oraz tlenkowych ogniw paliwowych (SOFC).
 2. Synteza i charakteryzacja przewodzących nanokompozytów węglowych i rozwój technologii pokrywania nanometrycznych ziaren warstwami węglowymi o kontrolowanej porowatości.
 3. Opracowywanie i optymalizacja syntezy nanometrycznych katalizatorów. Optymalizacja procesów aktywacji i warunków przebiegu procesów katalitycznych, a także poprawy odporności na działanie trucizn i procesy starzenia.
 4. Badania różnorodnych procesów przebiegających z udziałem faz stałych (rozkład termiczny, procesy redoksowe, krystalizacja i spiekanie oraz wpływ tekstury na reaktywność ciał stałych).
 

Zespół Technologii Organicznej
prof. dr hab. Piotr Kuśtrowski

Główne kierunki badań

 1. Synteza nowoczesnych materiałów funkcjonalnych do zastosowań katalitycznych i adsorpcyjnych.
 2. Modyfikacja naturalnych i syntetycznych materiałów porowatych.
 3. Badania teksturalne ciał stałych.
 4. Charakterystyka stanu i reaktywności powierzchni modelowych i rzeczywistych układów katalitycznych.
 5. Eliminacja zanieczyszczeń organicznych z fazy gazowej i ciekłej na drodze przemian katalitycznych oraz procesów sorpcyjnych.
 6. Nowe ścieżki konwersji surowców organicznych w kierunku optymalizacji obecnych technologii wielkotonażowych (np. procesy utleniającej dehydrogenacji alkanów) oraz pozyskiwania wysokoprzetworzonych chemikaliów (np. reakcje kondensacji aldolowej).