Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zakład Technologii Chemicznej

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zakład Technologii Chemicznej

prof. dr hab. Lucjan Chmielarz - kierownik

tel: +48 12 686 2417
pokój D3-21
e-mail: lucjan.chmielarz@uj.edu.pl

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zespół Chemicznych Technologii Środowiskowych
prof. dr hab. Lucjan Chmielarz

Główne kierunki badań:

 1. Synteza i funkcjonalizacja wysokopowierzchniowych materiałów dla zastosowań w procesach katalitycznych i adsorpcyjnych (mezoporowate krzemiany, interkalowane glinokrzemiany warstwowe, zeolity 3D oraz 2D i ich modyfikacje, mieszane tlenki pochodzenia hydrotalkitowego).
 2. Badania procesów usuwania zanieczyszczeń z gazów spalinowych i poprocesowych - NOx (proces DeNOx, katalityczny rozkład N2O), lotne związki organiczne (katalityczne dopalanie LZO), amoniak (selektywne katalityczne utlenianie NH3) i sadza (katalityczne dopalanie sadzy).
 3. Katalityczna synteza biokomponentów paliw (eter dimetylowy, eter dietylowy).
 4. Katalityczne i adsorpcyjne metody usuwania zanieczyszczeń organicznych i nieorganicznych ze ścieków.
 5. Badanie katalitycznego procesu rozkładu amoniaku jako źródła wodoru.
 6. Katalityczne i fotokatalityczne utlenianie siarczków organicznych, pod kątem otrzymywania produktów istotnych w przemyśle farmaceutycznym, z zastosowaniem nadtlenku wodoru jako utleniacza.
 

Zespół Technologii Materiałów i Nanomateriałów
dr hab. Marcin Molenda, prof. UJ

Główne kierunki badań

 1. Synteza funkcjonalnych materiałów i nanomateriałów dla różnorodnych zastosowań, w szczególności materiałów elektrodowych i elektrolitów dla akumulatorów litowych (Li-Ion), sodowych (Na-ion) oraz tlenkowych ogniw paliwowych (SOFC).
 2. Synteza i charakteryzacja przewodzących nanokompozytów węglowych i rozwój technologii pokrywania nanometrycznych ziaren warstwami węglowymi o kontrolowanej porowatości.
 3. Opracowywanie i optymalizacja syntezy nanometrycznych katalizatorów. Optymalizacja procesów aktywacji i warunków przebiegu procesów katalitycznych, a także poprawy odporności na działanie trucizn i procesy starzenia.
 4. Badania różnorodnych procesów przebiegających z udziałem faz stałych (rozkład termiczny, procesy redoksowe, krystalizacja i spiekanie oraz wpływ tekstury na reaktywność ciał stałych).
 5. Projektowanie zrównoważonych procesów technologicznych dla energetyki.
 

Zespół Technologii Organicznej
prof. dr hab. Piotr Kuśtrowski

Główne kierunki badań

 1. Synteza nowoczesnych materiałów funkcjonalnych o kontrolowanej strukturze oraz porowatości (w tym opartych na minerałach ilastych, zeolitach, mezoporowatych krzemionkach, sitach węglowych, układach rdzeniowo-powłokowych).
 2. Projektowanie struktur polimerowych do dedykowanych zastosowań.
 3. Eliminacja zanieczyszczeń organicznych z fazy gazowej i ciekłej na drodze procesów (foto)katalitycznych i adsorpcyjnych.
 4. Nowe ścieżki konwersji surowców organicznych w kierunku optymalizacji obecnych technologii wielkotonażowych (np. procesy utleniającej dehydrogenacji alkanów) oraz pozyskiwania wysokoprzetworzonych chemikaliów (np. reakcje kondensacji aldolowej, selektywnego utleniania węglowodorów).
 5. Charakterystyka składu i stanu powierzchni materiałów modelowych i rzeczywistych przy użyciu technik adsorpcyjno-desorpcyjnych, mikroskopowych oraz spektroskopowych, ze szczególnym uwzględnieniem spektroskopii fotoelektronów.