Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zakład Fizyki Chemicznej

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zakład Fizyki Chemicznej

prof. dr hab. Małgorzata Barańska - kierownik

tel: +48 12 686 2389
pokój C3-21
e-mail: baranska@chemia.uj.edu.pl

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zespół Badań Przemian Fazowych
dr hab. Łukasz Hetmańczyk

Główne kierunki badań

 1. Przejścia fazowe w ciele stałym oraz ich powiązanie z ruchami molekularnymi i zmianami strukturalnymi.
 2. Właściwości termiczne związków koordynacyjnych i mezomorficznych.
 3. Badania jonowych związków koordynacyjnych jonów metali: Mg2+,Ca2+ Mn2+, Fe2+, Co2+, Ni2+, Cu2+, Zn2+, Cd2+ i Hg2+, Co3+, Cr3+ z ligandami H2O i NH3 i DMSO oraz różnymi anionami, np. ClO4-, BF4-, MnO4-, NO3-.
 4. Badania faz ciekło- i plastycznokrystalicznych.
 

Zespół Obrazowania Ramanowskiego
prof. dr hab. Małgorzata Barańska

Zespół specjalizuje się w obrazowaniu ramanowskim i w podczerwieni, w połączeniu z mikroskopią AFM i SNOM. Posługujemy się także licznymi specjalistycznymi technikami spektroskopowymi, opartymi na ramanowskiej aktywności optycznej (ROA), wzmocnionym powierzchniowo efekcie Ramana (SERS), a także absorpcji w podczerwieni cząsteczek izolowanych w niskotemperaturowych matrycach gazów szlachetnych. Do analizy danych stosujemy kwantowo-chemiczne metody obliczeniowe i techniki chemometryczne.

Główne kierunki badań prowadzone sa w obszarze:

 1. Farmakologii i farmakoterapii: opracowanie metodologii spektroskopowej diagnozy chorób cywilizacyjnych, poszukiwanie i badanie leków o działaniu śródbłonkowym.
 2. Biologii i biochemii: badania tkanek, komórek, metabolitów, biopolimerów, analiza barwników naturalnych, pigmentów.
 3. Farmacji: analiza substancji czynnych leków.

Realizowane zadania badawcze:

 1. obrazowanie chemiczne tkanek i komórek, ex vivo i in vitro, „label-free” oraz z użyciem reporterów,
 2. badania fizykochemiczne powierzchni próbek biologicznych, również ich zmian pod wpływem czynników stresowych czy patologii,
 3. badania dystrybucji i polimorfizmu substancji czynnych leków,
 4. rozwój nowych technik eksperymentalnych oraz analizy danych w oparciu o chemometrię.
 

Zespół Spektroskopii Oscylacyjnej
dr hab. Aleksandra Wesełucha-Birczyńska

Główne kierunki badań

 1. Badanie struktur molekularnych wybranych związków fosfonowych i ich soli z jonami metali, o potencjalnym znaczeniu w terapii osteoporozy.
 2. Zastosowanie metod spektroskopii molekularnej do wyznaczania struktur oksymów i ich związków kompleksowych z jonami Ni(II) i Cu(II).
 3. Analiza strukturalna kompleksów 21-oksaporfiryny z jonami metali Fe(II), Fe(III), Fe(IV), Co(II) i Cu(II) w oparciu o metody spektroskopowe.
 4. Badania mechanizmów adsorpcji hormonów, neuroprzekaźników i neuropeptydów na powierzchni styku roztwór/metal przy wykorzystaniu techniki SERS.
 5. Badania mechanizmów adsorpcji zmodyfikowanych aminokwasów, dipeptydów oraz ich fosfono i fosfino analogów na powierzchni styku roztwór/metal przy wykorzystaniu techniki SERS.
 6. Badania biologicznie aktywnych hydroksypyronów, ich pochodnych oraz kompleksów z jonami metali.
 7. Badania struktur molekularnych kwasów hydroksamowych i ich związków koordynacyjnych z jonami metali grup przejściowych metodami spektroskopowymi.
 8. Struktury molekularne hemoproteidów.
 9. Procesy dyssypacyjne na przykładzie reakcji oscylujących.
 10. Badania struktur molekularnych wybranych hydroksypirydynonów z jonami żelaza(II) i (III).
 11. Badanie zmian zachodzących w strukturze papieru na skutek utleniania oraz hydrolizy celulozy przy użyciu metod spektroskopii oscylacyjnej.