Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Zakład Fizyki Chemicznej

Web Content Display Web Content Display

Zakład Fizyki Chemicznej

prof. dr hab. Małgorzata Barańska - kierownik

tel: +48 12 686 2389
pokój C3-21
e-mail: baranska@chemia.uj.edu.pl

Web Content Display Web Content Display

Zespół Badań Przemian Fazowych
dr hab. Łukasz Hetmańczyk

Główne kierunki badań

 1. Przejścia fazowe w ciele stałym (materiały funkcjonalne, układy z wiązaniem wodorowym itp.) oraz ich powiązanie z ruchami molekularnymi i zmianami strukturalnymi.
 2. Właściwości termiczne związków koordynacyjnych i mezomorficznych.
 3. Badania jonowych związków koordynacyjnych wybranych kationów metali z ligandami H2O i NH3 i DMSO oraz różnymi anionami.
 4. Badania faz ciekło- i plastycznokrystalicznych.
 

Zespół Obrazowania Ramanowskiego
prof. dr hab. Małgorzata Barańska

Główne kierunki badań prowadzone sa w obszarze:

 1. Spektralna diagnostyka, farmakologia i farmakoterapia: opracowanie metodologii spektroskopowej diagnostyki chorób cywilizacyjnych, w tym nowotworów i ich przerzutowości, oraz podtypów białaczki; molekularna, metaboliczna i morfologiczna ocena działania leków na komórki śródbłonka oraz komórki białaczkowe.
 2. Biologia i biochemia: badania tkanek, komórek, metabolitów, biopolimerów.
 3. Farmacja: analiza substancji czynnych leków, dystrybucji i polimorfizmu
 4. Konserwacja i archeometria: spektroskopowa analiza składu i produktów degradacji, mumifikacja.
 5. Fizykochemia: morfologia powierzchni, kinetyka zmian wywołanych czynnikami stresowymi
 6. Spektroskopia: rozwój nowych technik eksperymentalnych, badania mechanizmów wzmacniania sygnału ramanowskiego.
 7. Analityka: rozwój metod analizy danych spektroskopowych w oparciu o chemometrię.
 

Grupa Spektroskopii Chiralooptycznej - dr hab. Agnieszka Kaczor, prof. UJ

Główne kierunki badań

 1. Zastosowanie metod spektroskopii chiraloooptycznej, w szczególności Ramanowskiej Aktywności Optycznej (ROA) i Wibracyjnego Dichroizmu Kołowego (VCD) do badań amplifikacji i indukcji chiralności
 2. Struktura molekularna, polimorfizm i chiralność układów supramolekularnych biocząsteczek (fibryle amyloidowe, agregaty karotenoidów, kompleksy białko-biocząsteczka)
 3. Struktura molekularna i chiralność nanomateriałów (kropki węglowe, nanorurki)
 4. Okołonaczyniowa tkanka tłuszczowa (PVAT): badania zmian chemicznych w modelach chorobowych oraz interakcji PVAT-mikrobiom i PVAT-śródbłonek naczyniowy
 5. Nanonośniki do transportu związków aktywnych do adipocytów
 

Zespół Spektroskopii Oscylacyjnej
prof. dr hab. Aleksandra Wesełucha-Birczyńska

Główne kierunki badań

 1. Badania metodą spektroskopii Ramana oraz dwuwymiarowej spektroskopii korelacyjnej 2D-COS substancji i materiałów pochodzenia biologicznego (komórki krwi, tkanki ośrodkowego układu nerwowego w modelu zwierzęcym, alkaloidów chinowca, materiały roślinne w tym celuloza) i mineralnego (nanocząstki węglowe, artefakty archeologiczne) w kontekście ich struktury i funkcji.
 2. Badania struktury molekularnej materiałów do zastosowań leczniczych - spektroskopowa analiza wybranych glikozydów pochodzenia naturalnego o działaniu nasercowym oraz nowych struktur glikozydów do obrazowania ramanowskiego in vivo, analiza biomateriałów dla potrzeb medycyny regeneracyjnej. Analiza oddziaływań molekularnych na granicy faz obserwowana w warstwach hybrydowych nowej generacji do zastosowań medycznych.
 3. Badanie związków metali z alkaloidami chinolinowymi - ich oddziaływania na erytrocyty oraz modelowe składniki krwi.
 4. Badanie struktury wody w hydrofobowych formulacjach leków oraz badania radiofarmaceutyków
 5. Badania membran polimerowych z nanostrukturami węglowymi do zastosowań w ochronie środowiska oraz biozgodności warstw ceramiczno-węglowych nowej generacji do zastosowań terapeutycznych.
 6. Badanie inkluzji organicznych w minerałach do określenia typów skał i ich transformacji.