Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Najwyższa kategoria naukowa dla dyscypliny nauki chemiczne w Uniwersytecie Jagiellońskim

Ministerstwo Edukacji i Nauki podało wyniki ewaluacji działalności naukowej za lata 2017-2021. Z dumą informujemy, że dyscyplina nauki chemiczne w Uniwersytecie Jagiellońskim uzyskała kategorię naukową A+. Jest to najwyższa kategoria naukowa przewidziana przepisami ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce obowiązującej od 1 października 2018 r.

 

Ustawa z 2018 r. wprowadziła nowe przepisy dotyczące prowadzonej co cztery lata ewaluacji dyscyplin naukowych prowadzonych w uczelniach i instytutach naukowych. Podstawą oceny są indywidualne osiągnięcia pracowników reprezentujących daną dyscyplinę oraz osób kształcących się w szkołach doktorskich. Na Wydziale Chemii UJ oceniana była dyscyplina nauki chemiczne, a jej ewaluacja prowadzona była w oparciu o trzy kryteria.

Kryterium 1. Poziom naukowy prowadzonej działalności naukowej oceniany na podstawie artykułów naukowych, monografii, redakcji monografii i autorstwa rozdziałów w monografiach, a także przyznanych patentów na wynalazki.

Kryterium 2. Efekty finansowe badań naukowych i prac rozwojowych oceniany na podstawie wysokości środków pozyskanych na projekty badawcze w ramach konkursów organizowanych przez instytucje unijne, zagraniczne oraz krajowe. Kryterium uwzględnia również komercjalizację wyników badań lub prac rozwojowych, a także prace realizowane na zlecenie podmiotów spoza sektora szkolnictwa wyższego i nauki.

Kryterium 3. Wpływ działalności naukowej na funkcjonowanie społeczeństwa i gospodarki oceniany na podstawie opisów udowadniających związek między badaniami a funkcjonowaniem otoczenia społeczno-gospodarczego. Kryterium opiera się na podstawie tzw. opisów wpływu indywidualnych przypadków, które pozwala na pomiar i ocenę tych wpływów na rozwój społeczeństwa.

Oceny cząstkowe (wyniki oceny parametrycznej) dyscypliny nauki chemiczne w Uniwersytecie Jagielloński w poszczególnych kryteriach przedstawiają się następująco:

- kryterium 1 – 403,12 (wartość referencyjna dla kategorii A wyniosła 345,62);

- kryterium 2 – 25,2 (wartość referencyjna dla kategorii A wyniosła 25,6);

- kryterium 3 – 86 (wartość referencyjna dla kategorii A wyniosła 84, w kryterium 3 uzyskać można było maksymalnie 120 punktów).

 

Wykaz kategorii naukowych wszystkich ocenianych dyscyplin można znaleźć na stronach Ministerstwa Edukacji i Nauki.