Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

6 lutego 2019 - Seminarium Wydziałowe

Serdecznie zapraszamy na Seminarium Wydziałowe, w trakcie, którego prof. Grygoriy Dmytriv z Wydziału Chemicznego, Narodowego Uniwersytet im. Iwana Franka we Lwowie, wygłosi wykład zatytułowany:
"Wydział Chemiczny Narodowego Uniwersytetu im. Iwana Franka we Lwowie – wczoraj, dziś i jutro. Perspektywy współpracy"

Seminarium odbędzie się we środę 06.02.2019 r, o godzinie 10:00, w sali A0-04, na Wydziale Chemii.

Historia chemii na Uniwersytecie Lwowskim sięga 1784 roku, kiedy otwarto pierwsze laboratorium chemiczne. Potem powstały różne katedry chemii, aż do utworzenia Wydziału Chemii Lwowskiego Uniwersytetu Państwowego w 1944 r. Dziś dziekanem wydziału jest profesor Yaroslav Kalychak. W strukturze wydziału są cztery katedry: Chemii Nieorganicznej (kierownik czł.-kor. NANU, profesor Roman Gladyshevskii), Chemii Analitycznej (kierownik docent Liliya Dubenska), Chemii Organicznej (kierownik profesor Mykola Obushak), Chemii Fizycznej i Koloidalnej (kierownik profesor Oleksandr Reshetnyak).

Katedra Chemii Nieorganicznej została założona w 1895 roku, badania naukowe prowadzone są w ramach Szkoły Naukowej „Krystalochemia związków nieorganicznych”. Do chwili obecnej ustalono i określono struktury krystaliczne 7000 związków należących do 750 typów strukturalnych i odkryto 430 nowych typów strukturalnych. W latach 80-tych ubiegłego stulecia powstał kierunek naukowy ‘Krystalochemii złożonych związków halogenkowych Cu(I) z organicznymi ligandami’. Łączna liczba publikacji naukowych Katedry wynosi około 5000. Naukowcy katedry otrzymali ponad 50 patentów państwa Ukrainy. Pracownicy katedry 3 razy uzyskiwali Nagrodę państwową Ukrainy w dziedzinie nauki i technologii (Ukraiński Nobel) oraz wiele innych państwowych wyróżnień. Naukowcy prowadzą wspólne badania z naukowcami z 35 zagranicznych ośrodków krystalochemicznych. Katedra regularnie organizuje konferencje ‘International Conference of Crystal Chemistry of Intermetallic Compounds’, następna (XIV) odbędzie się w 2019 roku, oraz kilka innych konferencji o zasięgu krajowym.

Katedra Chemii Analitycznej została założona w 1944 roku. Prace badawcze prowadzone są w takich dziedzinach jak: sorpcja metali ciężkich na zeolitach i rozwój nowych metod określania zawartości metali ciężkich w obiektach naturalnych; procesy kompleksowania metali barwnikami organicznymi i ich zastosowanie w woltamperometrii; opracowanie nowych metod oznaczania substancji leczniczych metodami spektrofotometrycznymi i woltamperometrycznymi; opracowanie unikalnego sprzętu do badań i analiz chemicznych. W ciągu ostatnich 25 lat opublikowano ponad 1800 publikacji oraz uzyskano 20 patentów Ukrainy.

Katedra Chemii Organicznej została założona w 1895 roku. Osiągnięcia naukowe katedry to m.in.: opracowanie metody pozyskiwania nowych zespołów heterocykli i skondensowanych związków heterocyklicznych; opracowano nowe podejście stosowane w syntezie organicznej, w przypadku układu sprzężonych wieloskładnikowych reakcji cyklizacji, które promuje pojęcie „zielonej chemii”; syntetyzowane są związki o działaniu przeciwbakteryjnym, przeciwmikrobowym i przeciwutleniającym. Opracowano metody otrzymywania nowych ‘aktywnych elektrycznie’ związków organicznych dla elektroniki organicznej. W ciągu ostatnich 25 lat opublikowano ponad 700 publikacji oraz uzyskano 50 patentów państwa Ukrainy. Młodzi pracownicy otrzymywali wielokrotnie nagrody Prezydenta Ukrainy.

Katedra Chemii Fizycznej i Koloidalnej została założona w 1935 roku. Główne kierunki badań naukowych prowadzonych w ramach Szkoły Naukowej „Fizyczna chemia polimerów” to: synteza i badania właściwości fizycznych i chemicznych polimerów i kompozytów; reaktywność związków typu nadtlenków organicznych; elektrochemia związków organicznych i polimerów przewodzących; chemo- i biosensory; chemiczne źródła prądu i kondensatory elektrochemiczne; chemia fizyczna amorficznych stopów metali; obliczenia kwantowo-chemiczne i symulacja.