Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Modyfikacje powierzchni Nb2O5 dla procesów usuwania zanieczyszczeń z wody

W czasopismach ACS Applied Materials & Interfaces oraz Journal of Hazardous Materials ukazała się seria dwóch artykułów, których autorami są dr Kamila Sobańska i dr hab. Piotr Pietrzyk, prof. UJ. Publikacja powstała we współpracy z badaczami z Wydziału Chemii UAM. Obie publikacje dotyczą badania wpływu modyfikacji powierzchni tlenku Nb2O5 za pomocą reaktywnych form tlenu (ROS) oraz anionów fosforanowych na mechanizmy adsorpcji i katalitycznej, utleniającej degradacji wybranych zanieczyszczeń wody.

W artykule zatytułowanym „Unraveling the origin of enhanced activity of the Nb2O5/H2O2 system in the elimination of ciprofloxacin: Insights into the role of reactive oxygen species in interface processes” zbadano pomijaną dotychczas rolę reaktywnych form tlenu w procesie adsorpcji ciprofloksacyny (CIP), modelowego antybiotyku. Udział ROS w eliminacji CIP oceniono stosując modyfikowane za pomocą H2O2 próbki Nb2O5. Tworzenie ROS zostało potwierdzone szeregiem technik spektroskopowych. Zbadano kinetykę usuwania CIP, zidentyfikowano produkty degradacji CIP oraz przeprowadzono ocenę ich cytotoksyczności. W pracy wykazano, iż powierzchniowe grupy ponadtlenkowe i nadtlenkowe znacząco poprawiają efektywność adsorpcji CIP poprzez modyfikację ładunku powierzchniowego Nb2O5 oraz że eliminacja CIP zachodzi głównie na drodze adsorpcji. Ustalono, że zmodyfikowany tlenek niobu wykazujący zwiększoną pojemność sorpcyjną może być łatwo regenerowany w sposób przyjazny dla środowiska poprzez naświetlanie promieniami UV.

Natomiast publikacja „Phosphate doping as a promising approach to improve reactivity of Nb2O5 in catalytic activation of hydrogen peroxide and removal of methylene blue via adsorption and oxidative degradation” poświęcona jest ocenie wpływu domieszek fosforanowych na reaktywność Nb2O5 w połączonym procesie katalitycznej aktywacji H2O2 i eliminacji błękitu metylenowego (MB) z roztworu wodnego poprzez adsorpcję i degradację chemiczną. W pracy pokazano, iż dotowanie fosforanami silnie zwiększa zdolność Nb2O5 do aktywacji H2O2, jak również do adsorpcji a tym samym do degradacji MB. Obserwowany efekt przypisano zwiększonej generacji tlenu singletowego (1O2), który został zidentyfikowany jako główny czynnik utleniający odpowiedzialny za efektywną degradację MB.

Oba artykuły dostępne są w formacie open access.

Autorom serdecznie gratulujemy!

Zgodnie z wykazem czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych Ministerstwa Edukacji i Nauki liczba punktów przypisana czasopismom ACS Applied Materials & Interfaces (Impact Factor czasopisma to 10,383) oraz Journal of Hazardous Materials (Impact Factor 14,224) wynosi 200.

ACS Appl. Mater. Interfaces 2022, 14, 31824–31837

J. Hazard. Mater. 2022, 440, 129783