Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Poszukiwania katalizatorów do krakingu polipropylenu w niskich temperaturach

W czasopiśmie Applied Catalysis B: Environmental opublikowany został artykuł, którego autorami są pracownicy naszego Wydziału: mgr Kamila Pyra, dr Karolina Tarach, prof. dr hab. Kinga Góra-Marek. W artykule zatytułowanym „Towards a greater olefin share in polypropylene cracking – Amorphous mesoporous aluminosilicate competes with zeolites” autorki poszukiwały katalizatorów krakingu polipropylenu (PP) mogących pracować w reżimie niskotemperaturowym. W tym celu przebadali komercyjne zeolity FAU o różnym stosunku Si/Al oraz mezoporowaty materiał HAlMCM-48. Autorki zastosowały zaawansowaną charakterystykę operando FT-IR i UV-vis w połączeniu z analizą GC i MS, która umożliwiła między innymi wgląd w przebieg reakcji krakingu, a także w naturę depozytu koksu powstałego w wyniku reakcji. Wykazano, iż zastosowanie mezoporowatego materiału HAlMCM-48 posiadającego silnie zdyspergowane centra protonowe skutkowało obniżeniem temperatury konwersji polipropylenu do poziomu zbliżonego do zeolitu HSDUSY, komercyjnie stosowanego jako jeden z katalizatorów w procesie przeróbki ropy naftowej na frakcje paliwowe (proces FCC-Fluidal Catalytic Cracking). Duży udział produktów krakingu o nienasyconym charakterze powstałych w obecności HAlMCM-48 może plasować ten materiał wśród pożądanych dodatków katalizatora FCC. Publikacja jest dostępna w formacie open access. Autorkom serdecznie gratulujemy!

Zgodnie z wykazem czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych Ministerstwa Edukacji i Nauki liczba punktów przypisana czasopismu Applied Catalysis B: Environmental wynosi 200 (Impact Factor czasopisma to 16.683).

Applied Catalysis B: Environmental, 2021, 297, 120408