Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Granty NCN OPUS i SONATA dla pracowników Wydziału

Narodowe Centrum Nauki (NCN) rozstrzygnęło kolejne edycje konkursów OPUS + LAP, SONATA oraz PRELUDIUM BIS. Na listach rankingowych znalazło się 58 projektów zgłoszonych przez naukowców z Uniwersytetu Jagiellońskiego, w tym także projekty pracowników Wydziału Chemii.

OPUS jest konkursem adresowanym do wszystkich naukowców, bez względu na posiadany staż badawczy i stopień naukowy, w którym można ubiegać się o finansowanie projektu badawczego, w tym również zakładającego zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej. W dwudziestej edycji konkursu badacze mogli wnioskować o finansowanie projektów realizowanych bez udziału partnerów zagranicznych, projektów prowadzonych we współpracy międzynarodowej dwustronnej lub wielostronnej (w tym w ramach współpracy LAP – Lead Agency Procedure), a także projektów wymagających wykorzystania wielkich, międzynarodowych urządzeń badawczych. Po przeprowadzeniu procesu oceny formalnej i merytorycznej eksperci zakwalifikowali do finansowania 342 projekty o wartości ponad 449 mln zł, w tym 79 wniosków OPUS LAP, które czekają na akceptację ze strony instytucji partnerskich. Listy rankingowe dotyczące wniosków składanych w procedurze agencji wiodącej będą sukcesywnie uzupełnianie.

W ramach 20. edycji konkursu OPUS do finansowania zakwalifikowano projekt badawczy kierowany przez prof. dr hab. Barbarę Sieklucką pn. Przejścia spinowe w multifunkcjonalnych policyjanowych materiałach molekularnych, który uzyskał dofinansowanie w wysokości 2 570 538 zł.

Program SONATA ma na celu wsparcie osób rozpoczynających karierę naukową w prowadzeniu innowacyjnych badań o charakterze podstawowym z wykorzystaniem nowoczesnej aparatury lub oryginalnego rozwiązania metodologicznego. Adresatami konkursu są badacze ze stopniem naukowym doktora, uzyskanym od 2 do 7 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem. W szesnastej edycji programu na liście projektów wskazanych do finansowania znalazły się 3 projekty naukowców z Wydziału Chemii UJ:

  • dr Ewa Surmiak, Synteza pochodnych aminokwasów, krótkich peptydów i peptydomimetyków oraz analiza ich oddziaływania z białkiem PD-L1, przyznane środki 1 086 800 zł,
  • dr Mateusz Reczyński, Przewodniki jonowe na bazie cyjanowych architektur koordynacyjnych: projektowanie i funkcjonalizacja, przyznane środki 997 960 zł,
  • dr Anna Rokicińska, Układy rdzeniowo-powłokowe o strukturze nanogrzechotek otrzymywane z użyciem templatów polimerowych do termokatalitycznej i fototermokatalitycznej eliminacji lotnych związków organicznych, przyznane środki 803 800 zł
Listy rankingowe dostępne są na stronie NCN

 

Serdecznie gratulujemy!