Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dr hab. Janusz Dąbrowski, prof. UJ nagrodzony przez Prezesa Rady Ministrów

9 lutego 2020 r. podczas I Gali Nauki Polskiej w Toruniu, dr hab. Janusz Dąbrowski, prof. UJ, z Zespołu Fizykochemii Koordynacyjnej i Bionieorganicznej odebrał nagrodę Prezesa Rady Ministrów za wysoko ocenione osiągnięcie naukowe będące podstawą nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego. Osiągnięcie pt. "Reaktywne formy tlenu fotogenerowane przez halogenowe pochodne tetrapiroli: mechanizmy i aplikacje"

to cykl 16 jednotematycznych prac opublikowanych w prestiżowych, specjalistycznych czasopismach z listy JCR o sumarycznym współczynniku oddziaływania równym 75.024, które cytowane były ponad 650 razy. Prace te pozwoliły na stworzenie biblioteki halogenopochodnych porfiryn, chloryn i bakteriochloryn o korzystnych właściwościach fizykochemicznych oraz określonym działaniu farmakologicznym w warunkach in vitro oraz in vivo. Autor wykazał, że badane związki charakteryzują się silną absorpcją w zakresie bliskiej podczerwieni, dużą trwałością fotochemiczną oraz możliwością generowania reaktywnych form tlenu zgodnie z mechanizmem przeniesienia elektronu, jak też przekazania energii. Wyniki przeprowadzonych badań pozwoliły zdecydowanie poszerzyć wiedzę na temat mechanizmów fotogenerowania ROS i pokusić się o zmianę obecnego paradygmatu o przeważającym udziale tlenu singletowego na korzyść udziału form wolnorodnikowych w terapii fotodynamicznej. Ma to dominujący wpływ na skuteczność terapeutyczną oraz aktywność układu immunologicznego. Wyniki tych badań mają duży potencjał badawczy i otwierają możliwości wykorzystania w terapii klinicznej.

Autor: Michał Płotek