Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dla studentów

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Program stypendialny z funduszu KNOW

Program stypendialny im. Mariana Smoluchowskiego dla najlepszych studentów studiów II stopnia finansowany z funduszy Krakowskiego Konsorcjum Naukowego im. Mariana Smoluchowskiego "Materia-Energia-Przyszłość".

Programem stypendialnym objęci są studenci I i II roku studiów II stopnia w roku akademickim 2012/13 z kierunku chemia na Wydziale Chemii i wszystkich kierunków z Wydziału FAIS.

Zgłoszenia przyjmowane będą w terminie od 10 do 17 czerwca w Dziekanacie WCh UJ i odpowiednich sekretariatach toku studiów na Wydziale FAIS, studenci kierunku ZMIN składają zgłoszenia na Wydziale FAIS z zaznaczeniem realizowanej specjalizacji.

Regulamin przyznawania specjalnego stypendium naukowego dla studentów studiów II stopnia prowadzonych przez  jednostki uczestniczące w Krakowskim Konsorcjum „Materia-Energia-Przyszłość", które uzyskało status KNOW.

Formularz zgłoszeniowy.

Procedura wyłaniania stypendystów

 • Nabór do programu stypendialnego odbywa się na zasadzie pisemnych zgłoszeń studentów według ogłoszonego wzoru.

 • Stypendia przyznaje się wg kolejności na listach rankingowych sporządzonych osobno dla każdego wydziału i roku studiów objętego programem stypendialnym KNOW.

 • Listy rankingowe są tworzone odrębnie dla każdego z wydziałów i osobno dla studentów I i II roku studiów II stopnia objętych programem stypendialnym. Komisja rekrutacyjna ocenia wnioski metodą punktową. Punkty przyznawane są za średnią ocen z poprzedniego roku studiów (dla studentów I roku studiów II stopnia liczy się średnia z ostatniego roku studiów I stopnia) — maksymalnie 20 punktów oraz za aktywność naukową — maksymalnie 10 punktów. Średnią ważoną ocen z egzaminów i zaliczeń przewidzianych w planie oblicza się zgodnie z  § 5 ust. 6-9 Regulaminu studiów UJ i przelicza na punkty wg wzoru: punkty = (średnia ocen − 3,00)×10.

 • Dla studentów AGH obowiązuje z §14 ust.1-4 Regulaminu studiów AGH. Punktacji podlega aktywność naukowa za okres ostatniego roku akademickiego, poprzedzającego rok przyznawania stypendium.

 • Jeżeli powyższa procedura nie pozwoli jednoznacznie przydzielić stypendiów motywacyjnych KNOW (tzn. na ostatnim miejscu premiowanym stypendium znajduje się ex aequo więcej niż jedna osoba), o przydziale stypendium decyduje odpowiednia Komisja Rekrutacyjna.

 • Pierwsze osoby na liście rankingowej, w liczbie stosownej do ilości stypendiów przydzielonych do danego kierunku i roku studiów są wpisywane na listę stypendystów. Pozostałe osoby z listy rankingowej wpisywane są na listę rezerwową.

 • Studenci z list rezerwowych będą kolejno włączani na listy stypendystów w przypadku zwolnienia miejsc, o ile w chwili włączenia na listę spełniają wszystkie kryteria pobierania stypendium.

 • Włączenie na listę stypendystów z listy rezerwowej oznacza, że stypendium dla takiego stypendysty będzie wypłacane od początku miesiąca następnego po włączeniu do końca danego okresu stypendialnego, czyli do czerwca.

 • Stypendysta włączony z listy rezerwowej podlega tym samym obowiązkom i rygorom formalnym, co stypendysta wyłoniony w pierwotnym naborze.

Rekrutacja stypendystów

 • Przyjmowaniem zgłoszeń kandydatów do stypendium zajmują się osoby wyznaczone przez Prodziekanów ds. dydaktyki Wydziałów Chemii i FAIS UJ oraz Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH. Zakres ich obowiązków określają Prodziekani ds. dydaktyki tych Wydziałów.

 • Rekrutację do programu stypendialnego przeprowadzają Komisje Rekrutacyjne powołane przez Prodziekanów ds. dydaktyki.  Komisje Rekrutacyjne liczą po 3 osoby: dwóch pracowników naukowo-dydaktycznych oraz przedstawiciela studentów (zaproponowanego przez Samorząd Studencki).

 • Komisje Rekrutacyjne ogłaszają terminy naboru i wzór wniosku do programu stypendialnego. Terminy i wzór wniosku zostaną podane do publicznej wiadomości przez opublikowanie na stronach internetowych Wydziałów Chemii, FAIS UJ oraz Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH przez wywieszenie na tablicach ogłoszeń studenckich w budynkach tych Wydziałów.

 • Od postanowień Komisji Rekrutacyjnych przysługuje odwołanie do Komisji Odwoławczych w terminie 7 dni od daty ogłoszenia list stypendystów. Komisje Odwoławcze  liczą po 3 osoby i w jej skład wchodzą: Prodziekani ds. dydaktyki oraz przedstawiciele studentów (2 osoby zaproponowane przez Samorząd Studencki).

 • Komisje Odwoławcze rozpatrują odwołania i w ciągu 7 dni powiadamiają odwołującego się studenta o swej decyzji. Od decyzji Komisji Odwoławczych nie przysługuje odwołanie.

Stypendium KNOW 2016/2017

Zapraszamy do składania zgłoszeń do programu stypendialnego im. Mariana Smoluchowskiego dla najlepszych studentów studiów II stopnia z funduszy KNOW.

Programem stypendialnym objęci są studenci I i II roku studiów II stopnia w roku akademickim 2016/17 z kierunku chemia oraz ochrona środowiska na Wydziale Chemii.

Zgłoszenia przyjmowane będą w terminie do 4-go XI 2016 r. w Dziekanacie Wydziału Chemii UJ.

Regulamin

Formularz

Stypendium KNOW 2015/2016

Zapraszamy do składania zgłoszeń do Stypendium „IUVENES - KNOW" dla studentów I-go roku  w roku akademickim 2015/2016.
Stypendium przyznawane jest za wyniki w nauce w okresie poprzedzającym przyjęcie na studia i przeznaczone jest dla studentów kierunków chemia i ochrona środowiska, którzy uzyskali najlepsze wyniki w postępowaniu rekrutacyjnym oraz laureatów i finalistów stopnia centralnego olimpiad przedmiotowych.
Zgłoszenia przyjmowane będą w terminie od 12.X do 22.X. 2015 r. w Dziekanacie Wydziału Chemii UJ.

Regulamin przyznawania stypendium.

Formularz zgłoszeniowy.

Stypendium KNOW 2014/2015

Zapraszamy do składania zgłoszeń do programu stypendialnego im. Mariana Smoluchowskiego dla najlepszych studentów studiów II stopnia z funduszy KNOW.

Programem stypendialnym objęci są studenci I i II roku studiów II stopnia w roku akademickim 2014/15 z kierunku chemia oraz ochrona środowiska na Wydziale Chemii. Regulamin przyznawania stypendium oraz formularz zgłoszeniowy są dostępne na stronie http://www.chemia.uj.edu.pl/wydzial/know/stypendia/studenci w zakładce „Program stypendialny z funduszu KNOW".

Zgłoszenia przyjmowane będą w terminie od 13.X do 23.X. 2014 r. w Dziekanacie WCh UJ (wersje wydrukowane z załącznikami oraz dokumentami uzupełniającymi). Wymagane jest także złożenie wniosku w formie elektronicznej (tylko wypełnione wnioski z załącznikami) na adres know_stypendia@chemia.uj.edu.pl jako plik MS Word o nazwie nazwisko_inicjał imienia_KNOW.doc (lub docx).

Zgłoszenie wniosku musi nastąpić zarówno w wersji wydrukowanej jak i elektronicznej, wersja elektroniczna nie zawiera podpisu Kandydata.

Stypendium KNOW 2013/2014

Zapraszamy do składania zgłoszeń do programu stypendialnego im. Mariana Smoluchowskiego dla najlepszych studentów studiów II stopnia z funduszy KNOW.
Programem stypendialnym objęci są studenci I i II roku studiów II stopnia w roku akademickim 2013/14 z kierunku chemia oraz ochrona środowiska na Wydziale Chemii. Regulamin przyznawania stypendium oraz formularz zgłoszeniowy są załączone poniżej.
Zgłoszenia przyjmowane będą w terminie od 28.XI do 6.XII

 1. w Dziekanacie WCh UJ (wersje wydrukowane z załącznikami oraz dokumentami uzupełniającymi)

 2. w formie elektronicznej (tylko wypełnione wnioski z załącznikami) na adres know_stypendia@chemia.uj.edu.pl jako plik MS Word o nazwie nazwisko_inicjał imienia_KNOW.doc (lub docx).

REGULAMIN

WNIOSEK

Stypendium IUVENES - KNOW 2016/2017

Zapraszamy do składania zgłoszeń do Stypendium „IUVENES - KNOW” dla studentów I-go roku w roku akademickim 2016/2017.

Stypendium przyznawane jest za wyniki w nauce w okresie poprzedzającym przyjęcie na studia i przeznaczone jest dla studentów kierunków chemia i ochrona środowiska, którzy uzyskali najlepsze wyniki w postępowaniu rekrutacyjnym oraz laureatów i finalistów stopnia centralnego olimpiad przedmiotowych.

Zgłoszenia przyjmowane będą w terminie do 4-go XI 2016 r. w Dziekanacie Wydziału Chemii UJ.

Regulamin

Formularz

Stypendium IUVENES - KNOW 2015/2016

Zapraszamy do składania zgłoszeń do Stypendium „IUVENES - KNOW" dla studentów I-go roku  w roku akademickim 2015/2016.
Stypendium przyznawane jest za wyniki w nauce w okresie poprzedzającym przyjęcie na studia i przeznaczone jest dla studentów kierunków chemia i ochrona środowiska, którzy uzyskali najlepsze wyniki w postępowaniu rekrutacyjnym oraz laureatów i finalistów stopnia centralnego olimpiad przedmiotowych.
Zgłoszenia przyjmowane będą w terminie od 12.X do 22.X. 2015 r. w Dziekanacie Wydziału Chemii UJ.

 

Regulamin przyznawania stypendium.

Formularz zgłoszeniowy.

Stypendium IUVENES - KNOW 2014/2015

Zapraszamy do składania zgłoszeń do Stypendium „IUVENES - KNOW" dla studentów I-go roku jednostek Krakowskiego Konsorcjum Naukowego „Materia-Energia-Przyszłość" w roku akademickim 2014/2015.

Stypendium przyznawane jest za wyniki w nauce w okresie poprzedzającym przyjęcie na studia i przeznaczone jest dla studentów, którzy uzyskali najlepsze wyniki w postępowaniu rekrutacyjnym oraz laureatów i finalistów stopnia centralnego olimpiad przedmiotowych.

Regulamin przyznawania stypendium oraz formularz zgłoszeniowy są dostępne na stronie http://www.chemia.uj.edu.pl/wydzial/know/stypendia/studenci w zakładce „Program stypendialny z funduszu KNOW".

Zgłoszenia przyjmowane będą w terminie od 13.X do 23.X. 2014 r. w Dziekanacie WCh UJ (wersje wydrukowane z załącznikami oraz dokumentami uzupełniającymi). Wymagane jest także złożenie wniosku w formie elektronicznej (tylko wypełnione wnioski z załącznikami) na adres know_stypendia@chemia.uj.edu.pl jako plik MS Word o nazwie nazwisko_inicjał imienia_KNOW.doc (lub docx).

Zgłoszenie wniosku musi nastąpić zarówno w wersji wydrukowanej jak i elektronicznej, wersja elektroniczna nie zawiera podpisu Kandydata.

Stypendium IUVENES - KNOW 2013/2014

Zapraszamy do składania zgłoszeń do Stypendium „IUVENES - KNOW" dla studentów I-go roku jednostek Krakowskiego Konsorcjum Naukowego „Materia-Energia-Przyszłość" w roku akademickim 2013/2014.

Stypendium przyznawane jest za wyniki w nauce w okresie poprzedzającym przyjęcie na studia i przeznaczone jest dla studentów, którzy uzyskali najlepsze wyniki w postępowaniu rekrutacyjnym oraz laureatów i finalistów stopnia centralnego olimpiad przedmiotowych.

Zgłoszenia przyjmowane będą w terminie od 12 do 15 listopada

1. w Dziekanacie WCh UJ (wersje wydrukowane z załącznikami oraz dokumentami uzupełniającymi)

2. w formie elektronicznej (tylko wypełnione wnioski z załącznikami 1 i 2) na adres barbara.k.gil@uj.edu.pl jako plik MS Word o nazwie nazwisko_inicjał imienia_Iuvenes.doc (lub docx).

Zgłoszenie wniosku musi nastąpić zarówno w wersji wydrukowanej jak i elektronicznej, wersja elektroniczna nie zawiera podpisu Kandydata.

Regulamin przyznawania stypendium oraz formularz zgłoszeniowy są załączone poniżej.

REGULAMIN

WNIOSEK

Lista stypendystów KNOW w roku 2015/2016

Stypendium „IUVENES - KNOW" w roku 2015/2016

 

W dniu 2 listopada 2015 roku Wydziałowa Komisja Stypendialna Programu KNOW w składzie:

 • dr hab. Lucjan Chmielarz, prof. UJ – Przewodniczący
 • dr hab. Kinga Góra-Marek
 •            Aleksandra Roznowska - Przedstawiciel Studentów
   

wyłoniła grupę laureatów konkursu KNOW-IUVENES 2015/2016.

Lista laureatów znajduje się w poniżej:

 • Krzysztof Augustyniak
 • Mikołaj Żychowicz
 • Tomasz Charytanowicz
 • Damian Jędrzejowski
 • Stanisław Muszel
 • Dominika Ochotna
 • Renata Palowska
 • Aleksandra Pacanowska

Od decyzji komisji możliwe jest odwołanie w terminie do 20 listopada, po którym nastąpi ogłoszenie ostatecznych wyników konkursu stypendialnego. Wnioski o odwołanie decyzji należy składać w dziekanacie Wydziału Chemii w godzinach dyżuru. Ostateczna decyzja o wypłacie stypendiów zapadanie po upływie terminu przeznaczonego na odwołania od ww. decyzji.

Wszyscy Laureaci proszeni są o przesłanie nazwy i adresu Urzędu Skarbowego właściwego dla adresu zamieszkania (na adres: know_stypendia@chemia.uj.edu.pl) celem przygotowania odpowiednich umów.

Laureaci proszeni są o podpisanie umowy w dziekanacie Wydziału Chemii w dniach 1-11 grudnia 2015 r. w godzinach dyżuru.

Laureaci zobowiązani są do przedstawienia następujących danych:

 1. adresu zamieszkania stałego (miejsca zameldowania)
 2. nazwy i adresu Urzędu Skarbowego właściwego dla adresu zamieszkania

Stypendium im. Mariana Smoluchowskiego w roku 2015/2016

W dniu 2 listopada 2015 roku Wydziałowa Komisja Stypendialna Programu KNOW w składzie:

 • dr hab. Lucjan Chmielarz, prof. UJ – Przewodniczący
 •        dr Paweł Kozyra
 •            Aleksandra Roznowska - Przedstawiciel Studentów
   

wyłoniła grupę laureatów konkursu o Stypendium im. Mariana Smoluchowskiego dla najlepszych studentów studiów II stopnia na rok akademicki 2015/2016.

Lista laureatów znajduje się w poniżej:

 • Anna Gruszkiewicz
 • Mateusz Czub
 • Artur Wójcik
 • Andżelika Łuczkiewicz
 • Leszek Malec
 • Wojciech Nogaś
 • Mirosław Arczyński
 • Piotr Zawal
 • Tomasz Dańko
 • Martyna Hanas
 • Joanna Wojnarska
 • Małgorzata Janik
 • Damian Jodłowski
 • Michał Madoń
 • Łukasz Indyka
 • Michał Rączy
 • Tomasz Skóra
 • Agnieszka Mateja
 • Magdalena Krzuś
 • Magdalena Kasza
 • Weronika Górka
 • Aleksandra Ożóg
 • Eliza Kachnic
 • Marcelina Lis
 • Katarzyna Anczakowska
 • Anna Niziołek

Od decyzji komisji możliwe jest odwołanie w terminie do 20 listopada, po którym nastąpi ogłoszenie ostatecznych wyników konkursu stypendialnego. Wnioski o odwołanie decyzji należy składać w dziekanacie Wydziału Chemii w godzinach dyżuru. Ostateczna decyzja o wypłacie stypendiów zapadanie po upływie terminu przeznaczonego na odwołania od ww. decyzji.

Wszyscy Laureaci proszeni są o przesłanie nazwy i adresu Urzędu Skarbowego właściwego dla adresu zamieszkania (na adres: know_stypendia@chemia.uj.edu.pl) celem przygotowania odpowiednich umów.

Podpisanie umowy będzie możliwe w dziekanacie Wydziału Chemii w dniach 1-11 grudnia 2015 r. w godzinach dyżuru.

Laureaci zobowiązani są do przedstawienia następujących danych:

 1. adresu zamieszkania stałego (miejsca zameldowania)
 2. nazwy i adresu Urzędu Skarbowego właściwego dla adresu zamieszkania

Lista stypendystów KNOW w roku 2014/2015

Stypendium IUVENES - KNOW

W dniu 13 listopada 2014 roku Wydziałowa Komisja Stypendialna Programu KNOW w składzie:

 • dr hab. Lucjan Chmielarz, prof. UJ – Przewodniczący
 • dr hab. Kinga Góra-Marek
 •            Emilia Kuźniak - Przedstawiciel Studentów

wyłoniła grupę laureatów konkursu KNOW-IUVENES 2014/2015.

Lista laureatów znajduje się w poniżej:

 • Przemysław Gajda-Morszewski
  Andrzej Kałka
  Anna Kwiatkowska
  Mateusz Mrowczyk
   
 • Adriana Filipek
  Joanna Klara
  Bartosz Mozgawa
  Paweł Piszko
  Joanna Rokita
  Konrad Warmuz

Od decyzji komisji możliwe jest odwołanie w terminie do 28 listopada, po którym nastąpi ogłoszenie ostatecznych wyników konkursu stypendialnego. Wnioski o odwołanie decyzji należy składać w dziekanacie Wydziału Chemii w godzinach dyżuru. Ostateczna decyzja o wypłacie stypendiów zapadanie upływie terminu przeznaczonego na odwołania od ww. decyzji.

Laureaci proszeni są o podpisanie umowy w dziekanacie Wydziału Chemii w dniach 1-11 grudnia 2014 r. w godzinach dyżuru.

Laureaci zobowiązani są do przedstawienia następujących danych:

 1. adresu zamieszkania stałego (miejsca zameldowania)
 2. nazwy i adresu Urzędu Skarbowego właściwego dla adresu zamieszkania

Stypendium im. Mariana Smoluchowskiego

W dniu 13 listopada 2014 roku Wydziałowa Komisja Stypendialna Programu KNOW w składzie:

 • dr hab. Kinga Góra-Marek - Przewodniczący
 • dr Paweł Kozyra
 •     Aleksandra Roznowska - Przedstawiciel Studentów

wyłoniła grupę laureatów konkursu o Stypendium im. Mariana Smoluchowskiego dla najlepszych studentów studiów II stopnia na rok akademicki 2014/2015.

Lista laureatów znajduje się w poniżej:

 • Mirosław Arczyński
  Weronika Górka
  Łukasz Indyka
  Damian Jodłowski
   
 • Katarzyna Anczakowska
  Anna Goślińska
  Eliza Kachnic
  Wojciech Nogaś
  Michał Rączy
   
 • Aleksandra Choryłek
  Mercedes Kukułka
  Marcin Pustuła
  Joanna Wojnarska
  Piotr Zawał
   
 • Katarzyna Kosztołowicz
  Marzena Mach
  Mateusz Świrski
  Mateusz Werłos
  Mateusz Zając
   
 • Ewa Czajkowska
  Joanna Duch
  Joanna Kasperek
  Sylwia Róg.

Od decyzji komisji możliwe jest odwołanie w terminie do 28 listopada, po którym nastąpi ogłoszenie ostatecznych wyników konkursu stypendialnego. Wnioski o odwołanie decyzji należy składać w dziekanacie Wydziału Chemii w godzinach dyżuru. Ostateczna decyzja o wypłacie stypendiów zapadanie upływie terminu przeznaczonego na odwołania od ww. decyzji.

Wszyscy Laureaci proszeni są o przesłanie nazwy i adresu Urzędu Skarbowego właściwego dla adresu zamieszkania (na adres: know_stypendia@chemia.uj.edu.pl) celem przygotowania odpowiednich umów.

Podpisanie umowy będzie możliwe w dziekanacie Wydziału Chemii w dniach 1-11 grudnia 2014 r. w godzinach dyżuru.

Laureaci zobowiązani są do przedstawienia następujących danych:

 1. adresu zamieszkania stałego (miejsca zameldowania)
 2. nazwy i adresu Urzędu Skarbowego właściwego dla adresu zamieszkania.

Lista stypendystów KNOW w roku 2013/2014

W dniu 10 grudnia 2013 roku Wydziałowa Komisja Stypendialna Programu KNOW w składzie:

 • dr hab. Kinga Góra-Marek (przewodnicząca),
 • dr hab. Lucjan Chmielarz, prof. UJ  (członek Komisji),
 • Aleksandra Roznowska (przedstawiciel studentów)

wyłoniła grupę laureatów konkursu stypendialnego KNOW dla studentów pierwszego i drugiego roku II stopnia studiów oraz konkursu KNOW-IUVENES.

W dniu 10 stycznia 2014 roku na posiedzeniu Komisji Odwoławczych Programu KNOW i KNOW IUVENES zatwierdzone zostały ostateczne listy laureatów konkursu stypendialnego KNOW dla studentów pierwszego i drugiego roku II stopnia studiów oraz konkursu KNOW-IUVENES.

 

Laureaci proszeni są o podpisanie stosownych umów w dziekanacie Wydziału Chemii w dniach 20-24 stycznia 2014 r. w godzinach dyżuru.

Laureaci zobowiązani są do przedstawienia następujących danych:

 1. adresu zamieszkania stałego (miejsca zameldowania)
 2. nazwy i adresu Urzędu Skarbowego właściwego dla adresu zamieszkania

 

Lista stypendystów KNOW-IUVENES

 1. Michał Magott

 2. Dawid Tracz

 3. Tomasz Kuciel

 4. Mariola Wawrzeń

 5. Piotr Wróbel

 6. Marta Sokołowska

 7. Magdalena Konieczny

 8. Justyna Kuśnierz

 9. Krzysztof Krzemiński

Lista stypendystów KNOW pierwszy rok drugi stopień.

 1. Sofia Lendor

 2. Ewa Czajkowska

 3. Justyna Michna

 4. Katarzyna Mystek

 5. Tomasz  Dańko

Lista stypendystów KNOW drugi rok drugi stopień.

 1. Wojciech Kaspera

 2. Barbara Pucelik

 3. Mateusz Reczyński

 4. Anna Pawlik

 5. Marcin Szewczyk

 6. Kornel Roztocki

 7. Damian Chlebda

 8. Alicja Siudak

 9. Marta Molenda

 10. Małgorzata Romanowska

 11. Grzegorz Zając

 12. Justyna Mostowska

 13. Sonia Trojan

 14. Piotr Goszczycki

 15. Mirosław Nawój

 16. Kamila Brylewska

 17. Michał Bobruk

Lista 50 stypendystów KNOW w roku 2013

W dniu 26 czerwca 2013 roku Wydziałowa Komisja Stypendialna Programu KNOW w składzie:

 • dr hab. Barbara Gil (przewodnicząca),
 • dr hab. Wacław Makowski (członek Komisji),
 • Patryk Kasza (przedstawiciel studentów)

wyłoniła grupę 50 laureatów konkursu stypendialnego KNOW dla studentów pierwszego i drugiego roku II stopnia studiów. Lista laureatów znajduje się w załączeniu.
(I rokII rok)

Laureaci proszeni są o podpisanie decyzji przyznającej im stypendium w pokoju 420 (Zakład Technologii Chemicznej, 4 piętro) w dniach od 9 do 11 lipca 2013 roku w godzinach od 9:30 do 14:00. Laureaci zobowiązani są do przedstawienia następujących danych:

 1. adresu zamieszkania stałego (miejsca zameldowania)

 2. nazwy i adresu Urzędu Skarbowego właściwego dla adresu zamieszkania

Ostateczna decyzja o wypłacie stypendiów zapadanie po pozytywnym zaopiniowaniu Regulaminu stypendialnego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego , które najprawdopodobniej nastąpi we wrześniu 2013 r.