Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Konsorcjum KNOW

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Krakowskie Konsorcjum Naukowe

Krakowskie Konsorcjum Naukowe im. Mariana Smoluchowskiego „Materia – Energia – Przyszłość" tworzą:

  • Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej Akademii Górniczo - Hutniczej im. Stanisława Staszica,

  • Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN w Krakowie,

  • Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN w Krakowie,

  • Wydział Chemii Uniwersytetu Jagiellooskiego,

  • Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Program rozwoju naukowego Konsorcjum zakłada stworzenie unikalnego ośrodka badań interdyscyplinarnych m.in. w obszarze nauk fizycznych. Zakres planowanych badań obejmować ma zagadnienia związane m.in z fizyką i chemią medyczną, fizyką jądrową i energetyką jądrową, zaawansowanymi materiałami, katalizą i nanotechnologią, fotoniką, spektroskopią i informatyką kwantową. Z końcem 2014 roku w ośrodku otwarte zostanie Narodowe Centrum Promieniowania Elektromagnetycznego dla Celów Badawczych SOLARIS. Znajdzie się tam, pierwszy w Polsce i w Europie Centralnej synchrotron emitujący promieniowanie elektromagnetyczne o dużym natężeniu i znakomitym stopniu skolimowania.

Jednym z celów Konsorcjum ma być także prowadzenie badań służących ochronie dziedzictwa kulturowego. Członkowie Konsorcjum już mają pokaźną listę osiągnięć w tej dziedzinie, np. opracowanie metod ratowania kurdybanów na Zamku Wawelskim, zabezpieczenie rzeźb solnych przed wilgocią w Kopalni Soli Wieliczka, diagnostykę podobrazia „Damy z łasiczką" Leonarda da Vinci czy odtworzenie receptury cementu romańskiego. Jeszcze efektywniejszym działaniom służyć ma m.in. realizacja projektu Międzynarodowych Laboratoriów. W ramach tej inicjatywy przewiduje się np. stworzenie etatów dla profesorów wizytujących, wybieranych spośród czołowych specjalistów krajowych i zagranicznych. Integrację grup naukowców z poszczególnych jednostek umożliwi z kolei organizacja Środowiskowego Konwersatorium, podczas którego specjaliści z najlepszych placówek badawczych będą wykładać lub prowadzić dyskusje panelowe.

Konsorcjum planuje też szerokie upowszechnianie wyników badań. Ośrodek chce konsekwentnie informować o randze prowadzonych działań naukowych, o znaczeniu nauk ścisłych dla innowacji, postępu gospodarczego, techniki oraz dla zrównoważonego rozwoju.

Konsorcjum Naukowe im. Mariana Smoluchowskiego „Materia – Energia – Przyszłość" chce wzmocnić swą działalność naukową przez zorganizowanie elitarnych Międzynarodowych Studiów Doktoranckich (Smoluchowski Doctoral School). Konsorcjum ma stać się też atrakcyjnym miejscem pracy dla młodych naukowców z zagranicy oraz stażystów, korzystających z różnych programów finansowania ich stypendiów. Ponadto studenci i doktoranci będą mieli możliwość włączania się w projekty badawcze, np. dzięki prowadzeniu przez Konsorcjum unikatowego na skalę Europy Środkowej ośrodka radioterapii protonowej do nieinwazyjnego leczenia skomplikowanych nowotworów zlokalizowanych w obszarze całego ciała, studenci i doktoranci uzyskają dostęp do zaawansowanych technologicznie systemów detekcyjnych oraz możliwość udziału w pracach pomiarowych na wiązce protonów.