Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Staże/Postdoc

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Konkurs na stanowisko asystenta

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko ASYSTENTA na Wydziale Chemii UJ

Termin składania zgłoszeń upływa z dniem 13 września 2016.

Szczegółowe informacje o konkursie.

Regulamin staży podoktorskich KNOW

 1. W ramach działań przewidzianych przez konsorcjum im. Mariana Smoluchowskiego „Materia-Energia-Przyszłość", które uzyskało status Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego (KNOW), Wydział Chemii UJ organizuje staże podoktorskie.

 2. Kwalifikacja na staż odbywa się w trybie konkursowym w dwóch etapach. W pierwszym etapie sporządzona zostanie lista potencjalnych projektów badawczych na staże podoktorskie. Projekty powinny wpisywać się w tematykę KNOW. Projekty badawcze mogą zgłaszać samodzielni pracownicy naukowi: pracownicy Wydziału Chemii UJ lub  kierownicy realizowanych aktualnie projektów o łącznych kosztach pośrednich przypadających na WCh UJ większych niż 100 tys. W etapie drugim ogłoszony zostanie konkurs na staże podoktorskie, w którym kandydaci będą zobowiązani wskazać projekt(y) z powyższej listy, w którym(ch) chcieliby pracować. Wyboru projektów badawczych z listy zgłoszonych, na podstawie dorobku zgłaszającego za ostatnie 3 lata wg. Ankiety Samooceny, dokona Zespół Roboczy ds. KNOW

 3. Listę rankingową stażystów ustala się na podstawie punktacji obejmującej:

  • a) dorobek naukowy kandydata liczony na podstawie skumulowanego współczynnika oddziaływania (IF) pięciu wybranych publikacji z list filadelfijskiej

  • b) dla każdej publikacji o IF > 4 liczbę punktów powiększa się o 50%

  • c) w przypadku jednakowej liczby punktów o przyznaniu stażu decydował będzie indeks h (Hirscha)

 4. Wnioski należy składać na załączonym formularzu

 5. Listę rankingową kandydatów ustala Zespół Roboczy ds. KNOW i przekazuje Dziekanowi do dalszego procedowania zgodnie z zasadami obowiązującymi na Wydziale Chemii UJ.

Regulamin

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Openings for postdoctoral positions

RECTOR of the Jagiellonian University announces a recruitment round for three POSTDOCTORAL POSITIONS at the Faculty of Chemistry

Application deadline expires on 13 September 2016.

The documents may be submitted via e-mail on the address: sekretar@chemia.uj.edu.pl

Detailed information about the competition

Rules of the procedure for "KNOW" Post-doctoral Research Associate Position

 1. The Faculty of Chemistry a member of the Marian Smoluchowski Consortium "Matter-Energy-Future," which has the status of the National Leading Research Centre (KNOW), offers post-doctoral positions.

 2. The recruitment procedure involves two stages. In the first stage a list of potential research projects for post-doctoral internships will be prepared. The proposed projects should be compatible with the scientific scope of the Smoluchowski Consortium. Research projects may be proposed senior researchers of the Faculty of Chemistry or managers of the ongoing projects with total indirect costs attributable to the Faculty higher than 100 000 PLN. Selection of the submitted research projects will be performed by the Faculty "KNOW" Executive Group on the basis of individual achievements.

 3. In the second stage a competition for the post-doctoral positions will be announced. Candidates will be required to indicate the project(s) from the final list, their would like to work on.

 4. The ranking list of the applicants will be arranged taking into account:
  a) Candidate's scientific achievements scored upon the cumulative impact factor (IF) of five selected publications
  b) for each publication with IF> 4, the score is increased by 50%
  c) in the case of an equal number of points, the ranking position will be decided by the h-index (Hirsch)

 5. Applications must be submitted on the attached form

 6. Ranking list of the candidates will be established by the Faculty "KNOW" Executive Group, and forward to the Dean for further proceedings in accordance with the rules of the Faculty of Chemistry.