Dr Małgorzata Herman

Starszy wykładowca z doktoratem

 

Główne zainteresowania skierowane są na podnoszenie, udoskonalanie i zaznajamianie się z nowymi trendami nauczania wyższego stopnia, jak również ciągłą aktualizacją realizowanych zadań dydaktycznych z wykorzystaniem bieżących doniesień naukowych.

Kładę duży nacisk, na jakości kształcenia w ramach realizowanych przeze mnie zajęć. Różnorodność zajęć w ramach pracy dydaktycznej prowadzonych na kolejnych stopniach studiów powoduje konieczność szerokiego zainteresowania tematyką naukową.

Moje zainteresowania skupione są na szeroko pojętych zagadnieniach związanych z chemią analityczną, ale również toksykologią środowiska, kliniczną jak i ekotoksykologią.  Związane jest to z badaniami naukowymi, w których biorę udział koncentrują się na zagadnieniach związanych z toksykologią kliniczną, jak również środowiskową i dotyczą opracowywania metod oznaczania ksenobotyków w klasycznym materiale biologicznym (krew, mocz, tkanki, roślinny) jak i w materiałach alternatywnych (włosy, paznokcie) a także badań wpływu szkodliwych czynników środowiskowych (stres oksydacyjny) na organizm ludzki jak i zwierzęcy.
 

Zajęcia dydaktyczne

  1. Wykład Toksykologia środowiska dla panelu Analityka w ochronie srodowiska i zdrowia, dla studentów Chemii, II stopnia studiów sem II,
  2. Koordynator przedmiotu Analiza instrumentalna - Laboratorium, dla studentów Chemii, I roku II stopnia studiów,
  3. Ćwiczenia laboratoryjne z Chemii analitycznej dla studentów Chemii, I stopnia studiów sem II
  4. Ćwiczenia laboratoryjne z Chemii analitycznej z elementami bioanalizy, dla studentów Chemii medycznej, I stopnia studiów sem II
  5. Konwersatorium z Chemii analitycznej , dla studentów Chemii, I stopnia studiów sem II.

  6.