Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Deklaracje

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Deklaracje, zapisy do grup, modułow i paneli

Deklaracje programowe

Składają wszyscy studenci, którzy realizują program studiów zawierający elementy do wyboru, przedmioty nieobowiązkowe, itp., w tym również studenci zaliczający przedmioty 'awansem' (np. powtarzający rok). Deklaracja programowa stanowi podstawę do zaliczenia roku, ewentualne powtarzanie przedmiotów wskazanych w deklaracji będzie płatne.

Zgodnie z §4 pkt.5 Regulaminu studiów deklaracje programowe należy złożyć do 7 listopada (semestr zimowy) oraz do 22 marca (semestr letni).

Niezłożenie deklaracji programowej może stanowić podstawę do skreślenia z listy studentów.

Studenci z indywidualnym tokiem studiów zobowiązani są niezależnie od obowiązku składania deklaracji, przed rozpoczęciem roku akademickiego lub najpóźniej w ciągu pierwszego tygodnia października złożyć w dziekanacie uzgodniony z opiekunem naukowym program na cały rok. Ewentualne drobne modyfikacje programu wynikające z przyczyn organizacyjnych możliwe będą w każdym semestrze w terminach składania deklaracji programowych.

Deklarację programową wypełniają i składają w Dziekanacie wszyscy studenci studiów I stopnia oraz wszyscy studenci studiów II stopnia. Jeżeli student realizuje indywidualny program lub plan studiów, oprócz deklaracji programowej zobowiązany jest złożyć formularz IP, który zawiera zatwierdzony przez opiekuna program na cały rok.

Deklaracja wyboru tematu pracy dyplomowej

Deklaracje wyboru tematu pracy dyplomowej (link) składają wszyscy studenci III roku studiów I stopnia oraz studenci II roku studiów II stopnia.

Deklaracje wyboru tematu pracy dyplomowej (licencjackiej i magisterskiej) na kierunku CHEMIA należy złożyć do 20 kwietnia.

Deklaracje wyboru tematu pracy magisterskiej na kierunku Ochrona Środowiska należy złożyć do 16 października.

Deklaracje wyboru tematu pracy licencjackiej na kierunku Ochrona Środowiska należy złożyć do 30 listopada.

Zmiana grupy

W związku z wprowadzeniem systemu USOS do obsługi studiów, wszelkie zmiany grup ćwiczeniowych muszą być zgłaszanie przez studentów w dziekanacie.

Obowiązują następujące zasady:

W przypadku przedmiotów obowiązkowych dla całego roku, studenci przypisani są do grup. Każda zmiana grupy, potwierdzona zgodą obu prowadzących zgłaszana jest przez studenta w dziekanacie. Zmiana grupy może jedynie nastąpić w uzasadnionych przypadkach.(formularz zmiany grupy).

W przypadkach objętych obowiązkiem składania deklaracji programowych, student zapisujący się do grupy uzyskuje od prowadzącego potwierdzenie przyjęcia na deklaracji programowej. Każda późniejsza zmiana grupy, potwierdzona zgodą obu prowadzących zgłaszana jest przez studenta w dziekanacie (formularz zmiany grupy).

Zapisy na moduły - chemia (III rok studiów I stopnia)

Studenci II roku chemii dokonują wyboru modułów ukierunkowujących (zajęcia na III roku studiów) poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego (dostęp chroniony jest indywidualnym identyfikatorem i hasłem używanymi na serwerze studenckim).

Nieprzekraczalny termin: 15 czerwca
Po tym terminie do modułów dopisać się będzie można jedynie w miarę wolnych miejsc. Po upływie terminu nie będzie możliwości dopisania się do modułów, na których wszystkie miejsca zostaną wypełnione (nawet w przypadku osób z najwyższymi średnimi ocen).

Są 4 następujące moduły do wyboru:

A. Chemia analityczna i stosowana    
B. Chemia nieorganiczna i strukturalna
C. Chemia organiczna i biologiczna
D. Chemia fizyczna i teoretyczna

 

Szczegółowe informacje o programie modułów umieszczone są na stronie http://www.chemia.uj.edu.pl/studenci/programy-i-harmonogramy/programy.

Zgodnie z obowiązującym programem studiów każdy student III roku zobowiązany jest zaliczyć 2 moduły.

Na formularzu internetowym każdy student wskazuje moduły według własnej preferencji (od najbardziej preferowanego, do najmniej). Każdy student zostanie zakwalifikowany na jeden moduł najbardziej preferowany. Na podstawie wszystkich danych sporządzone zostaną listy rankingowe dla każdego modułu i każdy student zostanie ostatecznie przyporządkowany do drugiego modułu na podstawie listy rankingowej. Ponieważ lista miejsc na poszczególnych modułach jest ograniczona, studenci z niższymi średnimi ocen nie mają gwarancji, że zostaną zakwalifikowani na drugi moduł zgodnie z ich preferencją. Przed wypełnieniem formularza należy zatem przemyśleć kolejność preferencji modułów, również tych na dalszych pozycjach (każdy student wskazuje wszystkie cztery moduły w kolejności preferencji).

Zmiana modułu w trakcie semestru możliwa jest w wyjątkowych sytuacjach, tylko w miarę wolnych miejsc, po uzyskaniu zgody Kierowników obu modułów (wymagane złożenie podania w dziekanacie).

Zapisy na moduły - chemia medyczna (III rok studiów I stopnia)

Studenci II roku chemii medycznej dokonują wyboru modułu ukierunkowującego (zajęcia na III roku studiów) poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego (dostęp chroniony jest indywidualnym identyfikatorem i hasłem używanymi na serwerze studenckim).

Nieprzekraczalny termin: 15 czerwca
Po tym terminie do modułów dopisać się będzie można jedynie w miarę wolnych miejsc. Po upływie terminu nie będzie możliwości dopisania się do modułów, na których wszystkie miejsca zostaną wypełnione (nawet w przypadku osób z najwyższymi średnimi ocen).

Są 2 następujące moduły do wyboru:

A. Zaawansowana Chemia Organiczna jako podstawowe narzędzie w poszukiwaniu nowych leków
B. Wybrane aspekty bioanalizy

 

Szczegółowe informacje o programie modułów umieszczone są na stronie http://www.chemia.uj.edu.pl/studenci/programy-i-harmonogramy/programy-chemia-medyczna

Zgodnie z obowiązującym programem studiów każdy student III roku zobowiązany jest zaliczyć 1 moduł.

Na formularzu internetowym każdy student wskazuje moduł według własnej preferencji. Na podstawie wszystkich danych sporządzone zostaną listy rankingowe dla każdego modułu i na ich podstawie zostanie dokonane ostateczne przyporządkowanie studenta do modułu.

Ponieważ liczba miejsc na poszczególnych modułach jest ograniczona, studenci z niższymi średnimi ocen nie mają gwarancji, że zostaną zakwalifikowani na moduł zgodnie z ich preferencją.

W przypadku chęci poprawy wyboru modułów lub jakichkolwiek innych zmian, proszę o ponowną rejestrację z poprawnymi danymi. Ostatecznie pod uwagę będzie brana ostatnia rejestracja.

Zmiana modułu w trakcie semestru możliwa jest w wyjątkowych sytuacjach, tylko w miarę wolnych miejsc, po uzyskaniu zgody Kierowników obu modułów (wymagane złożenie podania w dziekanacie).

Zapisy na panele specjalizacyjne (I rok studiów II stopnia)

Wyboru panelu specjalizacyjnego dokonywać można w okresie do 22 stycznia (termin nieprzekraczalny) za pomocą formularza (dostęp chroniony indywidualnym identyfikatorem i hasłem używanymi na serwerze studenckim). Na formularzu tym każdy student wskaże 10 (spośród 12 istniejących) paneli specjalizacyjnych według własnej preferencji (od najbardziej preferowanego, do najmniej).

Na podstawie wszystkich danych sporządzone zostaną listy rankingowe dla każdego panelu i każdy student zostanie ostatecznie przyporządkowany do panelu specjalizacyjnego na podstawie pozycji na liście rankingowej. O kolejności na poszczególnych listach rankingowych decydować będzie punktacja z listy rankingowej z rekrutacji na studia II stopnia. Ponieważ lista miejsc na poszczególnych panelach jest ograniczona, studenci z niższą punktacją ocen nie mają gwarancji, że zostaną zakwalifikowani na panel zgodnie z ich preferencją. Przed wypełnieniem formularza należy zatem przemyśleć kolejność preferencji paneli, również tych na dalszych pozycjach (każdy student wskazuje w związku z tym aż 10 paneli w kolejności preferencji).
W przypadku indywidualnego toku studiów, studentów SMP, itp. możliwe jest przyjęcie na dany panel z pominięciem procesu rekrutacyjnego. Wymagana jest jednak także w takim przypadku terminowa rejestracja na stronie internetowej oraz złożenie podania w dziekanacie zaopiniowanego przez opiekuna naukowego i kierownika panelu.

Po upływie terminu rejestracji do panelu dopisać się będzie można jedynie w miarę wolnych miejsc za zgodą Kierownika Panelu (nawet w przypadku osób z najwyższymi średnimi ocen, indywidualnym tokiem studiów, itd.).
Ewentualna zmiana panelu w trakcie kolejnych semestrów możliwa będzie, w miarę wolnych miejsc po uzyskaniu zgody Kierowników obu paneli (wymagane złożenie podania w dziekanacie).