Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Polsko-norweska współpraca edukacyjna

Polsko-norweska współpraca edukacyjna na rzecz zrównoważonych technologii chemicznych i ekologicznych magazynów energii

W dniu 17 października 2022 r. na Wydziale Chemii UJ odbyło się polsko-norweskie spotkanie robocze dotyczące współpracy w zakresie edukacji na rzecz zrównoważonych technologii wytwarzania baterii. W spotkaniu udział wzięła delegacja z norweskiego Uniwersytetu w Stavanger (UIS) w skład której weszli Bente Dale z Biura Współpracy Międzynarodowej UIS, profesor Øystein Arild - Kierownik Katedry Energetyki i Inżynierii Naftowej oraz pracownicy Wydziału Nauki i Technologii UIS – profesorowie: Zhixin Yu, Sachin Chavan i Steinar Evje. Wydział Chemii reprezentowali: dziekan prof. dr. hab. Wojciech Macyk, prodziekani: dr hab. Piotr Pietrzyk, prof. UJ oraz dr hab. Paweł Wydro, prof. UJ, kierownik i pracownicy Zespołu Technologii Materiałów i Nanomateriałów: dr hab. Marcin Molenda, prof. UJ, dr inż. Michał Świętosławski, dr Krystian Chudzik; koordynatorka programu Erasmus+: dr hab. Agnieszka Węgrzyn oraz profesorowie: dr hab. Krzysztof Kruczała i dr hab. Dariusz Matoga. W spotkaniu wzięli udział również dyrektor Centrum Transferu Technologii UJ – dr Gabriela Konopka-Cupiał i współzałożyciel Fundacji Norwesko-Polskiej - Arild Skaaland.

Wydarzenie było okazją do prezentacji potencjału naukowo-badawczego wydziałów obu uniwersytetów oraz omówienia możliwości podjęcia współpracy edukacyjnej i badawczej Wydziału Chemii UJ oraz Wydziału Nauki i Technologii norweskiej uczelni. Najistotniejszym aspektem polsko-norweskiego spotkania są dążenia do podjęcia współpracy w zakresie kształcenia wykwalifikowanej kadry posiadającej szeroką wiedzę i kompetencje w obszarze technologii zrównoważonych akumulatorów elektrochemicznych.

- Chiny obecnie zdecydowanie prowadzą w globalnym wyścigu na rynku baterii. Wykorzystanie baterii w szerokim spektrum zastosowań jest ważnym elementem zielonej transformacji i procesu dekarbonizacji. Prognozowane potrzeby w zakresie rynku baterii są duże, a ustanowienie kompetencji w tej dziedzinie jest kluczowe dla Europy, aby stać się światowym liderem technologii baterii i uzyskać wysoką wartość eksportu. Ścisła współpraca między europejskimi uniwersytetami i działanie w ramach europejskiego zespołu wzmocni uczelnie europejskie pod względem szybszej krzywej uczenia się oraz dzielenia się informacjami i zasobami, co pozwoli na szybszy postęp. – podkreślił profesor Øystein Arild.

Podjęcie współpracy edukacyjnej w obszarze technologii zrównoważonych magazynów energii zwiększy możliwości kształcenia specjalistów, których obecnie brakuje na rynku. Podjęcie współpracy rozważano zarówno pod względem możliwości formalnych, uzyskania odpowiedniego dofinansowania jak i przede wszystkim wykorzystania potencjału badawczego obu ośrodków naukowych. Goście zwiedzili budynek Wydziału Chemii, zapoznali się z nowoczesną infrastrukturą badawczą dostępną w laboratoriach dydaktycznych i naukowych oraz specjalistycznym laboratorium Zespołu Technologii Materiałów i Nanomateriałów. Po spotkaniu pracownicy Uniwersytetu w Stavanger podkreślili, że badania na Wydziale Chemii UJ prowadzone są na wysokim, międzynarodowym poziomie oraz, że działania te są bardzo istotne dla dalszego rozwoju technologii baterii.

- W szczególności podobało nam się, że łączycie naukę z umiejętnościami w zakresie inżynierii akumulatorów, a także byliśmy pod wrażeniem szerokiego zakresu infrastruktury eksperymentalnej, która jest do dyspozycji zarówno studentów, jak i naukowców – podkreślał profesor Arild. 

Pierwsze spotkanie pozwoliło na rozpoznanie możliwości badawczych i nawiązanie kontaktów pomiędzy wydziałami. Dalsze działania skupione zostaną na formalnych i praktycznych aspektach rozpoczęcia współpracy.;

 

Polish-Norwegian educational cooperation on sustainable/ecological energy storage technologies

On 17th October 2022, a Polish-Norwegian working meeting on cooperation in education for sustainable battery technology was held at the Faculty of Chemistry of the Jagiellonian University. The meeting was attended by a delegation from the Norwegian University of Stavanger (UIS) which consisted of Ms. Bente Dale from UIS International Office, Mr. Øystein Arild - Head of the Energy and Petroleum Engineering Department, and UIS Faculty of Science and Technology staff Professors: Zhixin Yu, Sachin Chavan and Steinar Evje. The Faculty of Chemistry was represented by the Dean, Professor Wojciech Macyk, the Vice-Deans: Dr. hab. Piotr Pietrzyk, Prof. JU and Dr. hab. Paweł Wydro, Prof. JU, the Head and staff of the JU Group of Technology of Materials and Nanomaterials: Dr. hab. Marcin Molenda, Prof. JU; Dr. Michał Świętosławski; Dr. Krystian Chudzik; Dr. hab. Agnieszka Węgrzyn, Prof. JU - the Erasmus+ programme coordinator; and Faculty members: Dr. hab. Krzysztof Kruczała, Prof. JU and Dr. hab. Dariusz Matoga, Prof. JU. The event was also attended by the Director of the JU Centre for Technology Transfer CITTRU, Dr. Gabriela Konopka-Cupiał, and the co-founder of the Norwegian-Polish Foundation, Arild Skaaland.

The meeting was an opportunity to present the scientific and research potential of both institutions and to discuss the possibility of educational cooperation between the Faculty of Chemistry JU and the Faculty of Science and Technology UIS. The most important aspect of the Polish-Norwegian meeting was the aspiration to establish cooperation in qualified personnel education with broad knowledge and competence in the area of sustainable electrochemical battery technology.

- China is currently leading the global battery race by far. The introduction of batteries for a wide range of applications is an important part of the green transition and decarbonization. The prognosed needs for batteries are large and establishing competency in this domain is critical for Europe to become world-leading on battery technology and to obtain high export value. Close collaboration between European universities and acting as one European team will strengthen us in terms of having a steeper learning curve and sharing information and resources to move faster forward - emphasised Head of Department Øystein Arild.

Undertaking educational cooperation in the field of sustainable energy storage technology will increase the possibilities for training specialists that are currently lacking in the market. The opportunities for cooperation was considered both in terms of formal possibilities, obtaining appropriate funding and, above all, making use of the research potential of both research institutions. The guests visited the building of the Faculty of Chemistry, got acquainted with the modern research infrastructure available in the teaching and research laboratories and the specialised laboratory of the Group of Technology of Materials and Nanomaterials. After the meeting, the guests from UIS emphasised that research at the Faculty of Chemistry is conducted at a high international level and that these activities are very important for further development of battery technology.

- In particular, we liked that you combine science with battery engineering skills and we were also impressed by the wide range of experimental infrastructure that you have available both for students and researchers - explained Head of Department Arild.

The meeting identified research opportunities and established contact between the Faculties. Further activities will focus on the formal and practical aspects of setting up an educational collaboration for sustainable battery technology.

Zobacz galerię zdjęć