Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dr Kornel Roztocki laureatem nagrody Prezesa Rady Ministrów

Przyznawane co roku Nagrody Premiera RP służą uhonorowaniu wybitnych naukowców i artystów. W gronie tegorocznych laureatów znalazł się dr Kornel Roztocki z Zakładu Chemii Nieorganicznej Wydziału Chemii UJ, który otrzymał nagrodę w kategorii wyróżniona rozprawa doktorska.

Nagrody Prezesa Rady Ministrów zostały ustanowione z inicjatywy Polskiej Akademii Nauk w 1994 roku. Wręczane są za osiągnięcia naukowe lub artystyczne, w tym za wybitny dorobek naukowy lub artystyczny, wysoko oceniane osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego lub stopnia doktora habilitowanego sztuki, wyróżnione rozprawy doktorskie i osiągnięcia naukowo-techniczne. Laureaci co roku wyłaniani są w trybie konkursu przez zespół ds. nagród, któremu w kadencji 2019-2023 przewodniczy prof. Tomasz Giaro z Uniwersytetu Warszawskiego.

Rozprawę pt. "Synteza sieci metalo-organicznych Zn-MOF i Cd-MOF o mieszanych łącznikach z grupy acylohydrazonów i dikarboksylanów" dr Roztocki przygotował w Zakładzie Chemii Nieorganicznej pod opieką naukową dr hab. Dariusza Matogi, prof. UJ. Nagroda przyznana została za opracowanie nowej grupy polimerowych sieci metaloorganicznych typu MOF zawierających w swej strukturze jony cynku i kadmu, z przeznaczaniem do sorpcji i magazynowania gazów czy leków.

W ramach doktoratu opracowano nową rodzinę porowatych polimerów koordynacyjnych typu MOF zawierających ugrupowanie acylohydrazonowe; przy czym wykonano syntezy, określono struktury oraz zbadano stabilność i właściwości sorpcyjne kilkunastu nowych związków. Jednoczesna obecność donora i akceptora wiązania wodorowego w zastosowanych po raz pierwszy blokach budulcowych ma kluczowy wpływ zarówno na tworzenie sieci koordynacyjnych, jak też ich późniejsze zachowanie i możliwości funkcjonalizacji.
Tematyka pracy wpisuje się w bardzo aktualny i intensywnie rozwijany obszar z zakresu nowoczesnej chemii koordynacyjnej i chemii materiałów. Materiały MOF mają ogromne możliwości zastosowań praktycznych, które obejmują m.in. magazynowanie gazów, rozdział mieszanin, konwersję i magazynowanie energii, kontrolowane uwalnianie leków, budowę czujników oraz katalizę.

Obecnie dr Kornel Roztocki odbywa staż naukowy w Centrum Zaawansowanych Technologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, gdzie realizuje projekt pn.: "Nanoinżynieria multifunkcjonalnych dynamicznych sieci metalo-organicznych (flexMOFs) do procesów separacji: podejście eksperymentalne i teoretyczne" finansowany w ramach grantu Narodowego Centrum Nauki.

Serdecznie gratulujemy!