Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Chemia Zrównoważonego Rozwoju

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Chemia Zrównoważonego Rozwoju

Opis kierunku

Celem studiów Chemia zrównoważonego rozwoju jest wykształcenie chemików o poszerzonych kompetencjach w zakresie nowoczesnych technologii pro-środowiskowych, gotowych do podjęcia pracy w obszarze specjalistycznej analityki i monitoringu środowiskowego, nowoczesnej nisko emisyjnej eko-energetyki oraz innowacyjnych technologii produkcji materiałów funkcjonalnych.

Obecna polityka środowiskowa, z uwzględnieniem zobowiązań podjętych przez nasz Kraj (np. Szczyt Klimatyczny w Paryżu w 2015r. – zobowiązanie dotyczące ograniczenia emisji CO2) będzie wymagało w przyszłości restrukturyzacji polskiego przemysłu, w tym sektora energetycznego.

Z pewnością wyspecjalizowane kadry będą konieczne do przeprowadzania takiej restrukturyzacji, a późnej obsługi zmodernizowanych czy też nowych przedsiębiorstw. Koncepcja studiów wpisuje się w wypełnienie luki w wykształceniu specjalistów chemików posiadających kompetencje w zakresie nowoczesnych technologii pro-ekologicznych, niezbędnych dla przyszłych wyzwań w zakresie nowoczesnych technologii przyjaznych dla środowiska.

Kierunek Chemia zrównoważonego rozwoju zapewnia zdobycie rzetelnej wiedzy w zakresie nauk chemicznych ukierunkowanej na zagadnienia dotyczące szeroko pojętej chemii środowiska, technologii pro-środowiskowych, procesów pozyskiwania, konwersji i magazynowania energii, otrzymywania nowoczesnych materiałów funkcjonalnych dla zastosowań m.in. wochronie środowiska ienergetyce. Wprogramie studiów główny nacisk położony został na wykształcenie umiejętności praktycznego zastosowania zdobytej wiedzy i kompetencji.

Zapewnia to, zaplanowany w programie studiów, znaczny udział zajęć laboratoryjnych realizowanych w nowoczesnych pracowniach z zastosowaniem specjalistycznej aparatury pomiarowej. Umiejętności praktyczne w połączeniu z wiedzą zdobytą podczas wykładów przygotowują absolwenta do samodzielnej pracy na stanowiskach specjalizujących się w zakresie:

 • planowania i realizacji analiz laboratoryjnych i terenowych, ze szczególnym uwzględnieniem analiz środowiskowych i monitoringu środowiskowego, uwzględniającym również opracowanie odpowiednich ekspertyz i ocenę zagrożeń środowiskowych, jak również nowoczesnych technologii remediacji środowiskowej;
 • wykorzystania innowacyjnych technologii uwzględniających zasady zrównoważonego rozwoju i ukierunkowanego m.in. na wytwarzanie nowoczesnych materiałów funkcjonalnych o zaprojektowanych własnościach, recyklingu, produkcji surowców dla przemysłu chemicznego na bazie surowców odnawialnych;
 • nowoczesnej niskoemisyjnej eko-energetyki obejmującej wykorzystanie m.in. odnawialnych źródeł energii, produkcji imagazynowania energii.

I stopień studiów obejmuje 6 semestrów. Wpierwszych 4 semestrach realizowane są zajęcia obowiązkowe dla wszystkich studentów.

Obejmują one zarówno:

 • blok przedmiotów podstawowych (podstawy chemii, matematyka, fizyka, chemia analityczna z elementami analizy środowiska, chemia fizyczna, chemia organiczna, chemia nieorganiczna z elementami ciała stałego, elektrochemia, elementy chemii kwantowej i modelowania molekularnego, podstawy chemii polimerów)
 • kursy kierunkowe (zrównoważony rozwój i technologie przyjazne środowisku, chemia środowiska, elementy technologii i inżynierii chemicznej, bezpieczeństwo środowiska pracy, chemia i technologia materiałów funkcjonalnych, metody fizykochemiczne w badaniach materiałów, synteza i charakterystyka materiałów funkcjonalnych, monitoring środowiska, fizykochemia ciała stałego, chemia i technologia materiałów funkcjonalnych, metody fizykochemiczne badania materiałów, elementy elektroniki–zastosowanie w chemii, analiza ryzyka i zarządzanie ryzykiem środowiskowym, recykling i zagospodarowanie odpadów, odnawialne źródła surowców, Środowiskowe aspekty produkcji, konwersji izagospodarowania energii, zrównoważona gospodarka surowcami i chemikaliami)
 • blok przedmiotów ogólnych (język angielski, technologia informacyjna, przedmioty humanistyczne i społeczne oraz kursy z zakresu ekonomii i przedsiębiorczości, ochrona własności intelektualnej, wychowanie fizyczne).

Program dwóch ostatnich semestrów jest w znacznym stopniu realizowany w ramach zajęć fakultatywnych.

Oprócz kursów obowiązkowych dla wszystkich studenci realizują zajęcia w ramach jednego z trzech proponowanych modułów (technologia materiałów, chemia środowiska, energia) oraz kursy do wyboru. Program studiów obejmuje obowiązkowe praktyki wwymiarze 4 tygodni u pracodawców działających w obszarach zgodnych z profilem studiów.

Ponadto w ostatnim semestrze studenci przygotowują pracę licencjacką.

Profil absolwenta

Absolwent studiów I stopnia na kierunku Chemia zrównoważonego rozwoju posiada wiedzę i umiejętności  zzakresu chemii i technologii chemicznej uwzględniającą zrozumienie środowiskowych aspektów funkcjonowania przemysłu chemicznego, energetycznego oraz metod analizy i monitoring środowiskowego, jak również technologii remediacji środowiskowej.

Szczególnie istotnym elementem wykształcenia są kompetencje wzakresie eko-energetyki niskoemisyjnej oraz produkcji i magazynowania energii, a także wytwarzania materiałów funkcjonalnych do zastosowań m.in. w nowoczesnych technologiach chemicznych i energetyce.

Studia przygotowują do podjęcia pracy zarówno w różnego typu laboratoriach chemicznych, specjalizujących się w szczególności w badaniach środowiska jak i na stanowiskach administracyjnych.

Absolwent jest przygotowany do podjęcia pracy w organizacjach, przedsiębiorstwach i jednostkach związanych z monitoringiem i ochroną środowiska, posiada kompetencje do pracy jako konsultant, doradca lub specjalista w zakresie ochrony środowiska, posiada kompetencje do zarządzania gospodarką surowcami, substancjami chemicznymi oraz odpadami (praktyczna znajomość rozporządzenia REACH oraz CLP).

Nacisk położony podczas studiów na umiejętności praktyczne idostęp do specjalistycznej aparatury pomiarowej otwiera możliwości realizacji zawodowej na stanowiskach związanych zszeroko pojętą analityką chemiczną, projektowaniem i syntezą nowych materiałów, planowaniem, realizacją i wdrażaniem nowych technologii, a także problemami współczesnej energetyki.

Wiedza i podstawowe umiejętności w zakresie analizy i obróbki danych pomiarowych, ich interpretacji, oceny i identyfikowania zagrożeń, a także gromadzenia danych i przygotowywania raportów stwarzają możliwości podjęcia pracy na stanowiskach administracyjnych. Znajomość zasad bezpieczeństwa pracy i wykonywania oceny ryzyka zawodowego oraz bezpiecznego stosowania chemikaliów i postępowania z odpadami stanowi dodatkowy atut absolwenta. Po ukończeniu studiów absolwent potrafi wykorzystać w praktyce zdobyte kompetencje, realizować się zawodowo, zarówno w pracy indywidualnej jak i zespołowej, z poszanowaniem prawa, zasad etyki oraz mając na względzie zasady zielonej chemii i zrównoważonego rozwoju.

Ukończenie studiów I stopnia i przygotowanie pracy licencjackiej umożliwia kontynuowanie nauki na studiach II stopnia na kierunku Chemia zrównoważonego rozwoju lub kierunkach pokrewnych. Po ukończeniu studiów Chemia zrównoważonego rozwoju absolwent może podjąć pracę w:

 • laboratoriach analitycznych (analityka środowiskowa, badanie żywności, kosmetyków)
 • stacjach monitoringu, jednostkach ochrony środowiska, inspektoratach BHP i organach PIP
 • jednostkach projektujących, produkujących i testujących innowacyjne materiały lub wdrażających nowoczesne technologie
 • sektorze modernizacji i wdrażania nowych technologii wenergetyce oraz jednostkach zajmujących się odnawialnymi źródłami energii
 • przemyśle chemicznym, zakładach produkujących i dystrybuujących chemikalia, kosmetyki i farmaceutyki