Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Chemia Zrównoważonego Rozwoju

Web Content Display Web Content Display

Chemia Zrównoważonego Rozwoju

Opis kierunku

Celem studiów Chemia zrównoważonego rozwoju jest wykształcenie chemików o poszerzonych kompetencjach w zakresie nowoczesnych technologii pro-środowiskowych, gotowych do podjęcia pracy w obszarze specjalistycznej analityki i monitoringu środowiskowego, nowoczesnej nisko emisyjnej eko-energetyki oraz innowacyjnych technologii produkcji materiałów funkcjonalnych.

Obecna polityka środowiskowa, z uwzględnieniem zobowiązań podjętych przez nasz Kraj (np. Szczyt Klimatyczny w Paryżu w 2015r. – zobowiązanie dotyczące ograniczenia emisji CO2) będzie wymagało w przyszłości restrukturyzacji polskiego przemysłu, w tym sektora energetycznego.

Z pewnością wyspecjalizowane kadry będą konieczne do przeprowadzania takiej restrukturyzacji, a późnej obsługi zmodernizowanych czy też nowych przedsiębiorstw. Koncepcja studiów wpisuje się w wypełnienie luki w wykształceniu specjalistów chemików posiadających kompetencje w zakresie nowoczesnych technologii pro-ekologicznych, niezbędnych dla przyszłych wyzwań w zakresie nowoczesnych technologii przyjaznych dla środowiska.

Kierunek Chemia zrównoważonego rozwoju zapewnia zdobycie rzetelnej wiedzy w zakresie nauk chemicznych ukierunkowanej na zagadnienia dotyczące szeroko pojętej chemii środowiska, technologii pro-środowiskowych, procesów pozyskiwania, konwersji i magazynowania energii, otrzymywania nowoczesnych materiałów funkcjonalnych dla zastosowań m.in. w ochronie środowiska i energetyce. W programie studiów główny nacisk położony został na wykształcenie umiejętności praktycznego zastosowania zdobytej wiedzy i kompetencji.

Zapewnia to, zaplanowany w programie studiów, znaczny udział zajęć laboratoryjnych realizowanych w nowoczesnych pracowniach z zastosowaniem specjalistycznej aparatury pomiarowej. Umiejętności praktyczne w połączeniu z wiedzą zdobytą podczas wykładów przygotowują absolwenta do samodzielnej pracy na stanowiskach specjalizujących się w zakresie:

 • planowania i realizacji analiz laboratoryjnych i terenowych, ze szczególnym uwzględnieniem analiz środowiskowych i monitoringu środowiskowego, uwzględniającym również opracowanie odpowiednich ekspertyz i ocenę zagrożeń środowiskowych, jak również nowoczesnych technologii remediacji środowiskowej;
 • wykorzystania innowacyjnych technologii uwzględniających zasady zrównoważonego rozwoju i ukierunkowanego m.in. na wytwarzanie nowoczesnych materiałów funkcjonalnych o zaprojektowanych własnościach, recyklingu, produkcji surowców dla przemysłu chemicznego na bazie surowców odnawialnych;
 • nowoczesnej niskoemisyjnej eko-energetyki obejmującej wykorzystanie m.in. odnawialnych źródeł energii, produkcji i magazynowania energii.

Studia I stopnia

I stopień studiów obejmuje 6 semestrów. W pierwszych 4 semestrach realizowane są zajęcia obowiązkowe dla wszystkich studentów.

Obejmują one zarówno:

 • blok przedmiotów podstawowych (podstawy chemii, matematyka, fizyka, chemia analityczna z elementami analizy środowiska, chemia fizyczna, chemia organiczna, chemia nieorganiczna z elementami ciała stałego, elektrochemia, elementy chemii kwantowej i modelowania molekularnego, podstawy chemii polimerów)
 • kursy kierunkowe (zrównoważony rozwój i technologie przyjazne środowisku, chemia środowiska, elementy technologii i inżynierii chemicznej, bezpieczeństwo środowiska pracy, chemia i technologia materiałów funkcjonalnych, metody fizykochemiczne w badaniach materiałów, synteza i charakterystyka materiałów funkcjonalnych, monitoring środowiska, fizykochemia ciała stałego, chemia i technologia materiałów funkcjonalnych, metody fizykochemiczne badania materiałów, elementy elektroniki–zastosowanie w chemii, analiza ryzyka i zarządzanie ryzykiem środowiskowym, recykling i zagospodarowanie odpadów, odnawialne źródła surowców, Środowiskowe aspekty produkcji, konwersji i zagospodarowania energii, zrównoważona gospodarka surowcami i chemikaliami)
 • blok przedmiotów ogólnych (język angielski, technologia informacyjna, przedmioty humanistyczne i społeczne oraz kursy z zakresu ekonomii i przedsiębiorczości, ochrona własności intelektualnej, wychowanie fizyczne).

Program dwóch ostatnich semestrów jest w znacznym stopniu realizowany w ramach zajęć fakultatywnych.

Oprócz kursów obowiązkowych dla wszystkich studenci realizują zajęcia w ramach jednego z trzech proponowanych modułów (technologia materiałów, chemia środowiska, energia) oraz kursy do wyboru. Program studiów obejmuje obowiązkowe praktyki w wymiarze 4 tygodni u pracodawców działających w obszarach zgodnych z profilem studiów.

Ponadto w ostatnim semestrze studenci przygotowują pracę licencjacką.

Profil absolwenta

Absolwent studiów I stopnia na kierunku Chemia zrównoważonego rozwoju posiada wiedzę i umiejętności  z zakresu chemii i technologii chemicznej uwzględniającą zrozumienie środowiskowych aspektów funkcjonowania przemysłu chemicznego, energetycznego oraz metod analizy i monitoring środowiskowego, jak również technologii remediacji środowiskowej.

Szczególnie istotnym elementem wykształcenia są kompetencje w zakresie eko-energetyki niskoemisyjnej oraz produkcji i magazynowania energii, a także wytwarzania materiałów funkcjonalnych do zastosowań m.in. w nowoczesnych technologiach chemicznych i energetyce.

Studia przygotowują do podjęcia pracy zarówno w różnego typu laboratoriach chemicznych, specjalizujących się w szczególności w badaniach środowiska jak i na stanowiskach administracyjnych.

Absolwent jest przygotowany do podjęcia pracy w organizacjach, przedsiębiorstwach i jednostkach związanych z monitoringiem i ochroną środowiska, posiada kompetencje do pracy jako konsultant, doradca lub specjalista w zakresie ochrony środowiska, posiada kompetencje do zarządzania gospodarką surowcami, substancjami chemicznymi oraz odpadami (praktyczna znajomość rozporządzenia REACH oraz CLP).

Nacisk położony podczas studiów na umiejętności praktyczne i dostęp do specjalistycznej aparatury pomiarowej otwiera możliwości realizacji zawodowej na stanowiskach związanych z szeroko pojętą analityką chemiczną, projektowaniem i syntezą nowych materiałów, planowaniem, realizacją i wdrażaniem nowych technologii, a także problemami współczesnej energetyki.

Wiedza i podstawowe umiejętności w zakresie analizy i obróbki danych pomiarowych, ich interpretacji, oceny i identyfikowania zagrożeń, a także gromadzenia danych i przygotowywania raportów stwarzają możliwości podjęcia pracy na stanowiskach administracyjnych. Znajomość zasad bezpieczeństwa pracy i wykonywania oceny ryzyka zawodowego oraz bezpiecznego stosowania chemikaliów i postępowania z odpadami stanowi dodatkowy atut absolwenta. Po ukończeniu studiów absolwent potrafi wykorzystać w praktyce zdobyte kompetencje, realizować się zawodowo, zarówno w pracy indywidualnej jak i zespołowej, z poszanowaniem prawa, zasad etyki oraz mając na względzie zasady zielonej chemii i zrównoważonego rozwoju.

Ukończenie studiów I stopnia i przygotowanie pracy licencjackiej umożliwia kontynuowanie nauki na studiach II stopnia na kierunku Chemia zrównoważonego rozwoju lub kierunkach pokrewnych. Po ukończeniu studiów Chemia zrównoważonego rozwoju absolwent może podjąć pracę w:

 • laboratoriach analitycznych (analityka środowiskowa, badanie żywności, kosmetyków)
 • stacjach monitoringu, jednostkach ochrony środowiska, inspektoratach BHP i organach PIP
 • jednostkach projektujących, produkujących i testujących innowacyjne materiały lub wdrażających nowoczesne technologie
 • sektorze modernizacji i wdrażania nowych technologii w energetyce oraz jednostkach zajmujących się odnawialnymi źródłami energii
 • przemyśle chemicznym, zakładach produkujących i dystrybuujących chemikalia, kosmetyki i farmaceutyki

Studia II stopnia

Studia drugiego stopnia na kierunku Chemia zrównoważonego rozwoju, stanowiące kontynuację i rozszerzenie studiów pierwszego stopnia na tym kierunku, mają na celu wykształcenie specjalistów wspierających transformacje energetyczne i przemysłowe zmierzające do osiągnięcia celów zrównoważonego rozwoju.

Do najważniejszych wyzwań współczesnego świata należy odpowiedzialna realizacja celów zrównoważonego rozwoju sformułowanych przez ONZ (Rezolucja Zgromadzenia Ogólnego A/RES/70/1: Agenda na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju 2030). W realizacji tych celów szczególną rolę winni odgrywać specjaliści z zakresu nauk ścisłych, przyrodniczych i technicznych. Istotne jest też interdyscyplinarne podejście do tych wyzwań. Sylwetka absolwenta studiów II stopnia Chemia zrównoważonego rozwoju wychodzi naprzeciw tym oczekiwaniom.

II stopień studiów obejmuje 4 semestry.

Kursy obowiązkowe realizowane są głównie na pierwszym roku studiów. Oprócz przedmiotów obligatoryjnych student realizuje na I i II roku zajęcia fakultatywne z grupy kursów kierunkowych oraz z grupy humanistyczno-społecznej. Drugi rok studiów poświęcony jest w znacznej części na pracę badawczą w ramach pracowni magisterskiej.

Duży udział zajęć dydaktycznych o charakterze praktycznym, w tym z udziałem praktyków z przemysłu, zagwarantuje bardzo dobre przygotowanie do wejścia absolwentów na rynek pracy, w szczególności w obszarach zgodnych z ich wykształceniem. Program studiów obejmuje zajęcia laboratoryjne o charakterze projektów badawczych, które z jednej strony przygotują studentów do samodzielnego rozwiązywania problemów badawczych, a z drugiej strony pozwolą na wykształcenie kompetencji w zakresie adaptacji do zmieniających się warunków pracy, w tym również ciągłego doskonalenia kompetencji zawodowych.

Profil absolwenta

Absolwent studiów II stopnia na kierunku Chemia zrównoważonego rozwoju będzie posiadał zaawansowaną wiedzę z zakresu chemii i nauk pokrewnych, jak i umiejętności zastosowania tej wiedzy w praktyce, również w nie w pełni przewidywalnych warunkach wiążących się z koniecznością poszukiwania nowych rozwiązań. Absolwent będzie również świadomy zagrożeń spowodowanych przez nieodpowiednie stosowanie nowych technologii, jak i szkód związanych z kontynuacją stosowanych przestarzałych technologii. Będzie również w stanie identyfikować społeczne, ekonomiczne i gospodarcze implikacje polityki zrównoważonego rozwoju. Absolwent będzie potrafił komunikować ze sobą specjalistów i niespecjalistów, prezentując w przystępny sposób racjonalne i uzasadnione naukowo argumenty.

Absolwent, niezależnie od pełnionych funkcji, będzie mógł pełnić istotną rolę w krzewieniu koncepcji zrównoważonego rozwoju oraz kształtować postawy pozytywnego odbioru chemii i jej roli we współczesnym świecie.

Absolwent, ze względu na takie wieloaspektowe przygotowanie powinien znaleźć zatrudnienie nie tylko w zawodach bezpośrednio związanych z chemią, ale również w instytucjach publicznych i samorządowych różnego szczebla. Ponadto, będzie mógł pracować na rzecz NGO-sów działających w obszarze zrównoważonego rozwoju. Absolwent będzie mógł również podjąć pracę w nowych zawodach powiązanych z zagadnieniami zrównoważonego rozwoju, a także w pewnym zakresie wpływać na kształtowanie tego rynku pracy.