Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Akty prawne

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Akty prawne

Regulacje podstawowe

  1. Statut Uniwersytetu Jagiellońskiego uchwalony przez Senat Uniwersytetu Jagiellońskiego 7 czerwca 2006 roku wraz z późniejszymi zmianami; w szczególności § 174, p. 3-5.
  2. Zarzadzenie nr 41 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 12 lipca 2007 roku w sprawie: ustalenia oraz ujednolicenia w UJ procedur administracyjnych dotyczacych obsługi studiów realizowanych z wykorzystaniem Systemu USOS 
  3. Zarządzenie nr 22 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 12 kwietnia 2010 roku w sprawie: wprowadzenia Regulaminu ankietowego systemu oceny zajęć dydaktycznych 
  4. Uchwała nr 29/IV/2010 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z 28 kwietnia 2010 roku w sprawie: zmian w § 24 i w § 27 ust. 4 pkt 4 Statutu Uniwersytetu Jagiellońskiego 
  5. Uchwała nr 33/V/2010 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 26 maja 2010 r. w sprawie: utworzenia i wdrażania Uczelnianego Systemu Doskonalenia Jakości Kształcenia na Uniwersytecie Jagiellońskim – przyjęta w głosowaniu jawnym – jednomyślnie 
  6. Zarządzenie nr 36 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 8 czerwca 2010 roku w sprawie: zasad i metod wdrażania Uczelnianego Systemu Doskonalenia Jakości Kształcenia 

Regulacje pomocnicze

  1. Zarządzenie nr 14 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 10 lutego 2006 roku w sprawie: ochrony danych osobowych przetwarzanych w Uniwersytecie Jagiellońskim
  2. AKADEMICKI KODEKS WARTOŚCI przyjęty na posiedzeniu Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego w dniu 25 czerwca 2003 r.
  3. Kodeks DOBRE PRAKTYKI W SZKOŁACH WYŻSZYCH opracowany przez Fundacje Rektorów Polskich uchwalony przez Zgromadzenie Plenarne Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich 26 kwietnia 2007 roku.
  4. Decyzje Rady Wydziału Chemii w sprawie pytań dodatkowych oraz w sprawie przekazywania kierownikom zakładów dydaktycznych wyników ankiet pracowników tych zakładów.