Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Kursy poza wydziałem

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Procedura postępowania w przypadku realizowania przez studenta kursów poza Wydziałem Chemii, w ramach dodatkowych 30 ECTS

  1. W myśl § 24 ust.1. Regulaminu studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich  udział w kursach oferowanych przez inne jednostki jest możliwy jedynie za zgodą Prodziekana ds. dydaktyki.  W tym celu student składa podanie z prośbą o możliwość realizacji określonych kursów (podając w nim: kod USOS, liczbę godzin, ECTS, jednostkę oferującą) w ramach przysługujących mu dodatkowych 30 ECTS.

  2. Student zobowiązany jest w pierwszej kolejności wybrać kurs znajdujący się w ofercie Wydziału Chemii, jedynie w przypadku gdy kursu nie ma w ofercie Wydziału Chemii może za zgodą Prodziekana ds. dydaktyki realizować kurs w innej jednostce (np. Studium Pedagogiczne).

  3. Po uzyskaniu zgody Prodziekana ds. dydaktyki student może zapisać się na kurs w innej jednostce (np. Studium Pedagogiczne).

  4. Na każdy semestr do jednostki oferującej kursy ( w szczególności Studium Pedagogiczne) zostaje przekazana z Wydziału Chemii lista podpisana przez Prodziekana ds. dydaktyki. Lista zawiera spis osób, które uzyskały zgodę na realizację kursów w ramach przysługujących 30 ECTS. W przypadku pojedynczych osób i kursów obowiązek przekazania podania ze zgodą Prodziekana spoczywa na studencie.

Termin przekazania list:

  • Semestr zimowy:  5 październik

  • Semestr letni: 25 luty

  1. Za osoby, które nie uzyskały zgody na realizację kursów i nie znalazły się na liście przekazanej jednostce (np. Studium Pedagogiczne) Wydział Chemii nie będzie ponosił żadnych kosztów.