Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Doktoranci

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Procedury kończenia kształcenia w Szkole Doktorskiej

Procedury oraz terminy zakończenia kształcenia określa komunikat Dyrektora

Wzory wymaganych dokumentów wymaganych do złożenia w Sekretariacie Szkoły znajdują się na stronie SDNŚiP i obejmują:

 1. Zaświadczenie o ukończeniu kształcenia – dokument tworzy i wydaje pani Elżbieta Zembala na prośbę doktoranta kończącego kształcenie, po konsultacji kierownikiem PK Chemia.
   Proszę samodzielnie nie wypełniać druku ze strony Szkoły.
 2. Wniosek - kontynuacja wypłaty stypendium po złożeniu rozprawy

Pozostałe dokumenty znajdujące się na stronie Szkoły Doktorskiej są dokumentami wspólnymi dla wszystkich programów, wnioski w formie właściwej dla dyscypliny nauki chemiczne znajdują się poniżej.

Nadawanie stopnia doktora dla uczestników Szkoły Doktorskiej

Zgodnie z Procedurą postępowań w sprawie nadawania stopni naukowych na Uniwersytecie Jagiellońskim wymaganą dokumentację należy złożyć do Rady Dyscypliny Nauki chemiczne w Dziekanacie Wydziału Chemii u Pani Małgorzaty Gierczak.

Lista i wzory wymaganych dokumentów:

 1. Wniosek o wszczęcie postępowania o nadanie stopnia naukowego doktora
 2. Dyplom ukończenia studiów magisterskich;
 3. Rozprawa doktorska przygotowana w wersji papierowej (3 egz.) i na elektronicznym nośniku danych;
 4. Pozytywna opinia promotora/promotorów na temat rozprawy (nie dotyczy promotora pomocniczego);
 5. Streszczenie rozprawy w j. angielskim nie dłuższe niż 10 stron; jeśli praca jest przygotowana w języku obcym to również streszczenie w j. polskim (także nie dłuższe niż 10 stron);
 6. Oświadczenie, w którym kandydat wskazuje dyscyplinę, w której ubiega się o stopień doktora ;
 7. Zaakceptowane zaświadczenie ze szkoły doktorskiej o ukończeniu kształcenia w szkole doktorskiej
 8. Zaakceptowany przez promotora raport, potwierdzający sprawdzenie rozprawy doktorskiej z wykorzystaniem Jednolitego Systemu Antyplagiatowego wraz z oceną promotora, czy rozprawa stanowi pracę oryginalną;
 9. Informację o publikacjach kandydata z rozbiciem na:
  • wybraną jedną publikację z oświadczeniami współautorów (opis wkładu współautora + określenie procentowe udziału każdego autora w jego powstanie)
  • pozostałe publikacje związane z pracą doktorską
  • publikacje nie związane z pracą doktorską
 10. Oświadczenie, że przedłożona rozprawa nie była przedmiotem innego postępowania o nadanie stopnia doktora ani nie toczy się postępowanie o nadanie stopnia w tej samej dyscyplinie.
 11. Oświadczenie w sprawie użycia narzędzi generowania tekstu z zastosowaniem sztucznej inteligencji