Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Istotne informacje

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Informacje dotyczące różnych aspektów studiów doktoranckich

 1. Doktorant prowadzi badania pod kierunkiem opiekuna naukowego, który zapewnia mu konsultacje merytoryczne, dostęp do koniecznej aparatury, oraz instruktaż dotyczący sposobu jej obsługi i reguł wykorzystania.

 2. a) Efekty swych badań naukowych doktorant komunikuje na bieżąco opiekunowi naukowemu oraz przedstawia w swym sprawozdaniu rocznym.
  b) Sprawozdanie roczne doktoranta jest opiniowane przez jego opiekuna naukowego.
  c) Zaopiniowane przez opiekuna naukowego sprawozdanie roczne podlega ocenie kierownika studiów doktoranckich, który (przy uwzględnieniu dodatkowych przesłanek, por. punkt 4) podejmuje decyzję o zaliczeniu lub niezaliczeniu roku.
  d) W przypadku wątpliwości, czy przedstawiony przez doktoranta materiał merytoryczny jest wystarczający do zaliczenia roku, kierownik studiów doktoranckich konsultuje tę kwestię z opiekunem naukowym.

 3. W skali pełnego okresu studiów doktoranckich wymaga się, aby badania doktoranta doprowadziły do przygotowania przezeń co najmniej jednej pracy w formie książki lub publikacji naukowej przyjętej do druku w recenzowanym czasopiśmie naukowym o zasięgu co najmniej krajowym lub w recenzowanym sprawozdaniu z międzynarodowej konferencji naukowej (Rozp. MNiSzW z 1.09.2011). Bieżąca i roczna ocena postępu badań doktoranta prowadzona jest pod kątem realizacji tego wymagania.

 4. Kierownik studiów doktoranckich zalicza doktorantowi rok jeżeli
  a) pozytywnie ocenia pracą badawczą doktoranta w okresie sprawozdawczym;
  b) praca badawcza doktoranta w okresie sprawozdawczym uzyskała pozytywną ocenę opiekuna naukowego;
  c) doktorant zaliczył wszystkie kursy obowiązkowe oraz kursy fakultatywne przewidziane do realizacji na danym roku studiów doktoranckich, odbył wymagane praktyki zawodowe oraz wypełnił wszystkie inne zobowiązania przewidziane programem studiów (udział w posiedzeniach naukowych, otwarcie przewodu doktorskiego na III roku).

 5. W odniesieniu do punktu 4c), w uzasadnionych przypadkach (np. staży zagranicznych) kierownik studiów doktoranckich uwzględnia możliwość zaliczenia roku z przeniesieniem niektórych obowiązków doktoranta na następny rok akademicki (Reg.St.Dr. z 28.03.2012).

I rok – liczba punktów uzyskanych na egzaminie wstępnym, w skład której wchodzą:
1. średnia ze studiów liczona jako średnia arytmetyczna ze studiów  I i II stopnia lub jednolitych studiach magisterskich
2. wynik egzaminu ustnego z przedmiotu kierunkowego
3. wynik egzaminu pisemnego i ustnego z języka angielskiego

 II – V rok :
1. Terminowe realizowanie programu studiów doktoranckich.
2. Punkty za ocenę postępów w pracy naukowej
    a)  za prawidłowe sprawozdanie złożone w terminie - 1 punkt,
    b) za publikacje naukowe, wystąpienia konferencyjne oraz inne rodzaje aktywności naukowej - 4 punkty.
Globalna ocena przeliczona jest na skalę 4-ro punktową w ten sposób, że najwyższy wynik uzyskany na danym roku studiów doktoranckich odpowiada 4-em punktom, a pozostałe są przeskalowane proporcjonalnie. Skala punktacji jest ciągła, z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku.
Publikacje naukowe liczone są - wg daty przyjęcia ich do druku, materiały konferencyjne - wg daty rozpoczęcia konferencji; publikacje książkowe (w ramach kalendarzowego roku wydania) przypisywane są do konkretnego roku akademickiego wg woli doktoranta.

3. Punkty za postępy w pracy doktorskiej
za pozytywną ocenę opiekuna naukowego - 3 punkty,
- za wyniki naukowe (wynik punktowy z pozycji 2b, podzielony przez 2) - do 2 punktów.

4. Punkty za postępy w pracy dydaktycznej
Dla doktorantów pobierających stypendium:
- za fakt prowadzenia zajęć dydaktycznych w danym roku akademickim – 3 punkty
- za wykonany  wymiar  godzin  przeskalowany proporcjonalnie na skalę punktową       
  (skala punktacji jest ciągła z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku)
  przy  założeniu, że pełne pensum odpowiada 2 punktom – do 2 punktów
- ewentualna nadwyżka godzin ponad obowiązujący wymiar, na prośbę doktoranta, może być  zaliczona na poczet lat następnych.
Dla doktorantów nie pobierających stypendium stosowane są te same zasady, co dla  doktorantów pobierających z tą tylko różnicą, że ilość obowiązkowych godzin może ulec zmniejszeniu.

Zgodnie z dodatkowym warunkiem uchwalonym przez Radę Wydziału  w dniu 25 lutego 2010 roku uczestnikom mającym przedłużone studia doktoranckie ( V rok) stypendium doktoranckiego nie przyznaje się.

5.Sumaryczny IF publikacji.
W przypadku uzyskania przez 2 kandydatów identycznej liczby punktów, o ich kolejności na liście rankingowej rozstrzyga sumaryczny IF publikacji doktoranta.

I rok – liczba punktów uzyskanych na egzaminie wstępnym, w skład której wchodzą:
1. Średnia ze studiów liczona jako średnia arytmetyczna ze studiów  I i II stopnia lub       jednolitych studiach magisterskich    
2. wynik egzaminu ustnego z przedmiotu kierunkowego
3. wynik egzaminu pisemnego i ustnego z języka angielskiego

 II – V rok:
1. Punkty za ocenę postępów w pracy naukowej
    a)  za prawidłowe sprawozdanie złożone w terminie - 1 punkt,
    b) za publikacje naukowe, wystąpienia konferencyjne oraz inne rodzaje aktywności naukowej - 4 punkty.
Globalna ocena przeliczona jest na skalę 4-ro punktową w ten sposób, że najwyższy wynik uzyskany na danym roku studiów doktoranckich odpowiada 4-em punktom, a pozostałe są przeskalowane proporcjonalnie. Skala punktacji jest ciągła, z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku.
Publikacje naukowe liczone są - wg daty przyjęcia ich do druku, materiały konferencyjne - wg daty rozpoczęcia konferencji; publikacje książkowe (w ramach kalendarzowego roku wydania) przypisywane są do konkretnego roku akademickiego wg woli doktoranta.

2. Punkty za postępy w pracy doktorskiej
za pozytywną ocenę opiekuna naukowego - 3 punkty,
- za wyniki naukowe (wynik punktowy z pozycji 1b, podzielony przez 2) - do 2 punktów.

3. Punkty za postępy w pracy dydaktycznej
Dla doktorantów pobierających stypendium:
- za fakt prowadzenia zajęć dydaktycznych w danym roku akademickim – 3 punkty
- za wykonany  wymiar  godzin  przeskalowany proporcjonalnie  na  skalę  punktową    
(skala punktacji jest ciągła z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku) przy  założeniu, że pełne pensum odpowiada 2 punktom – do 2 punktów
- ewentualna nadwyżka godzin ponad obowiązujący wymiar, na prośbę doktoranta, może  być  zaliczona na poczet lat następnych.
Dla doktorantów nie pobierających stypendium stosowane są te same zasady, co dla       doktorantów pobierających z tą tylko różnicą, że ilość obowiązkowych godzin może ulec zmniejszeniu.  

5. Sumaryczny IF publikacji
W przypadku uzyskania przez 2 kandydatów identycznej liczby punktów, o ich kolejności na liście rankingowej rozstrzyga sumaryczny IF publikacji doktoranta.

Listę rankingową sporządza się na podstawie systemu punktowego, wypracowanego przez Komisję ds. Studiów Doktoranckich w celu oceny postępów doktoranta w pracy naukowej, doktorskiej i dydaktycznej.
Za najlepszych doktorantów w grupie osób ubiegających się o przyznanie stypendium za wyniki w nauce uważa się (w kolejności) osoby z pierwszych miejsc listy rankingowej opartej o poniższy system punktowy.

 1. Dobre/bardzo dobre wyniki w nauce
  Zgodnie z ustaleniem obowiązującym ogólnie w skali Uniwersytetu Jagiellońskiego (Załącznik 10 do Zarządzenia nr 53 Rektora UJ), zaliczenie przez doktoranta poprzedniego roku akademickiego uznane zostanie za spełnienie warunku osiągnięcia dobrych lub bardzo dobrych wyników w nauce, bez dalszego różnicowania w zależności od uzyskanych ocen.

 2. Punkty za ocenę postępów w pracy naukowej
  Za podstawę tej oceny przyjęto reguły punktacji (z modyfikacjami dostosowanymi do sytuacji doktorantów) wypracowane przez Radę naszego Wydziału, a służące zarówno do analizy i podsumowywania działalności naukowo-badawczej nauczycieli akademickich, jak i do podziału środków finansowych.

 3. Punktacja:
  a) za prawidłowe sprawozdanie złożone w terminie - 1 punkt,
  b) za publikacje naukowe, wystąpienia konferencyjne oraz inne rodzaje aktywności naukowej - 4 punkty.
  Globalna ocena przeliczona jest na skalę 4-ro punktową w ten sposób, że najwyższy wynik uzyskany na danym roku studiów doktoranckich odpowiada 4-em punktom, a pozostałe są przeskalowane proporcjonalnie. Skala punktacji jest ciągła, z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku.
  Publikacje naukowe liczone są - wg daty przyjęcia ich do druku, materiały konferencyjne - wg daty rozpoczęcia konferencji; publikacje książkowe (w ramach kalendarzowego roku wydania) przypisywane są do konkretnego roku akademickiego wg woli doktoranta.
  Punkty za postępy w pracy doktorskiej
  a) za pozytywną opinię opiekuna naukowego - 3 punkty,
  b) za wyniki naukowe (wynik punktowy z pozycji 2b, podzielony przez 2) - do 2 punktów.

 4. Punkty za postępy w pracy dydaktycznej
  Dla doktorantów pobierających stypendium:
  a) za fakt prowadzenia zajęć dydaktycznych w danym roku akademickim – 3 punkty
  b) za wykonany wymiar godzin przeskalowany proporcjonalnie na skalę punktową przy założeniu, że pełne pensum odpowiada 2 punktom – do 2 punktów (skala punktacji jest ciągła z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku)
  c) ewentualna nadwyżka ponad pensum roczne automatycznie zaliczana jest awansem na poczet lat następnych
  Dla doktorantów nie pobierających stypendium stosowane są te zasady co dla doktorantów pobierających z tą tylko różnicą, że za pełny wymiar uważa się 30 godzin rocznie.

 5. Sumaryczny IF publikacji
  W przypadku uzyskania przez 2 kandydatów identycznej liczby punktów, o ich kolejności na liście rankingowej rozstrzyga sumaryczny IF publikacji doktoranta.

Komisja ds. przewodu doktorskiego, rekomenduje Radzie Wydziału Chemii nadanie wyróżnienia pracy doktorskiej biorąc pod uwagę:

 1. poziom naukowy i jakość pracy doktorskiej – konieczne są, zawarte w recenzjach, odpowiednio uzasadnione wnioski dwóch recenzentów.

 2. wynik egzaminu kierunkowego – ocena co najmniej 4,5;

 3. udokumentowany dorobek doktoranta – minimum 4 publikacje z listy filadelfijskiej lub sumaryczny IF powyżej 10, przy czym brane są pod uwagę tylko publikacje związane z rozprawą doktorską;  

 4. czas wykonywania pracy doktorskiej – obrona pracy w okresie 5 lat od rozpoczęcia studiów doktoranckich z wyłączeniem urlopów losowych i rodzicielskich; kryterium to nie obowiązuje prac realizowanych w trybie poza studiami doktoranckimi;  

 5. przebieg publicznej obrony pracy.

Zgodnie z decyzją Pana Dziekana Piotra Kuśtrowskiego w roku akademickim 2017/2018 obowiązujący wymiar praktyk dydaktycznych wynosi :

 • doktoranci pobierający stypendium - 60 godz.
 • doktoranci nie pobierający stypendium oraz będący na doktoracie wdrożeniowym - 10 godz.
 • doktoranci IDM i FCB – 30 godz.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wymagane dokumenty do zaliczenia roku

 1. Podanie do Kierownika Studiów Doktoranckich.

 2. Sprawozdanie z przebiegu danego roku studiów doktoranckich.

 3. Opinia opiekuna naukowego/promotora.

 4. Tabelka aktywności naukowej doktoranta.

 5. Podanie o stypendium doktoranckie i/lub zwiększenie stypendium doktoranckiego.