Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Regulacje prawne i BHP

Web Content Display Web Content Display

Web Content Display Web Content Display

Na podstawie art. 25 ust. 8 Regulaminu Studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich Rada Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego postanawia, co następuje:

§ 1

 1. Dziekan na wniosek studenta może wyrazić zgodę na odbywanie studiów według Indywidualnego Programu Studiów lub Indywidualnego Planu Studiów.
 2. Indywidualny Program Studiów polega na modyfikacji programu studiów w celu dostosowania go do zainteresowań naukowych studenta lub umożliwienia mu prowadzenia badań naukowych oraz przyznaniu indywidualnej opieki nauczyciela akademickiego.
 3. Student ubiegający się o przyznanie Indywidualnego Programu Studiów przedstawia dziekanowi do zaakceptowania propozycję programu na najbliższy rok akademicki uzgodnioną z nauczycielem akademickim, który wyraził zgodę na pełnienie funkcji opiekuna naukowego.
 4. Dziekan wyrażając zgodę na Indywidualny Program Studiów zatwierdza jednocześnie program studiów oraz kandydaturę opiekuna naukowego.
 5. Opiekunem naukowym może być pracownik posiadający co najmniej stopień naukowy doktora habilitowanego.

§ 2

Rada Wydziału Chemii dopuszcza możliwość indywidualnego odbywania studiów według Indywidualnego Programu studiów w następujących przypadkach:

 • uzyskania przez studenta wysokiej średniej ocen (co najmniej 4,00) na poprzednim roku studiów;
 • przez laureatów i finalistów konkursów w olimpiadach przedmiotowych; laureatów i wyróżnionych w Wojewódzkim Konkursie Wiedzy Chemicznej organizowanym przez Zakład Dydaktyki Chemii UJ oraz innych prestiżowych konkursów - w przypadku studentów I roku studiów I stopnia;
 • posiadania przez studenta osiągnięć naukowych;
 • odbywania przez studentów części programu studiów na innych uczelniach (w ramach krajowych i międzynarodowych programów wymiany) w zakresie umożliwiającym spełnienie zadanych efektów kształcenia dla kierunku;
 • w innych szczególnie uzasadnionych przypadkach.

§ 3

 1. Dziekan może wyrazić zgodę na Indywidualny Plan Studiów na wniosek studenta, którego sytuacja życiowa nie pozwala na uczęszczanie na zajęcia i zaliczanie przedmiotów zgodnie z planem studiów
 2. Student ubiegający się o przyznanie Indywidualnego Planu Studiów przedstawia dziekanowi do zaakceptowania tryb zaliczeń i egzaminów przewidzianych na dany semestr, a w przypadku przedmiotów całorocznych na rok akademicki, oraz warunki zaliczeń uzgodnione i zaopiniowane przez nauczycieli akademickich odpowiadających za realizację poszczególnych przedmiotów w danym semestrze.

§ 4

Rada Wydziału Chemii dopuszcza możliwość indywidualnego odbywania studiów według Indywidualnego Planu studiów w następujących przypadkach:

 • niepełnosprawności lub choroby;
 • odbywania studiów na więcej niż jednym kierunku lub specjalności;
 • sprawowania opieki nad dzieckiem;
 • przez studentów, którzy przenieśli się z innej uczelni, w zakresie umożliwiającym uzupełnienie różnic programowych;
 • w innych szczególnie uzasadnionych przypadkach.

§ 5

 1. Indywidualny Program Studiów oraz Indywidualny Plan Studiów mogą polegać w szczególności na:
  • modyfikacji sekwencyjnego systemu zajęć i egzaminów oraz modyfikacji formy zaliczeń i egzaminów, porządku zajęć dydaktycznych w ramach toku studiów lub wymiaru godzin zajęć dydaktycznych;
  • eksternistycznym zaliczaniu zajęć, w porozumieniu z prowadzącym przedmiot,
  • zmianach terminów egzaminów i zaliczeń.
 2. W ramach Indywidualnego Programu Studiów możliwe jest:
  • realizowanie przedmiotów z innych kierunków i specjalności, a także realizowanie części programu studiów na innych uczelniach, w tym zagranicznych;
  • zmiana przedmiotów objętych programem studiów w zakresie umożliwiającym spełnienie zadanych efektów kształcenia dla kierunku.