Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Doktoranci

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Istotne informacje

Szczegółowe informacje dotyczące prowadzenia samodzielnych badań naukowych, oceny ich efektów oraz trybu oceny rocznej

 1. Doktorant prowadzi badania pod kierunkiem opiekuna naukowego, który zapewnia mu konsultacje merytoryczne, dostęp do koniecznej aparatury, oraz instruktaż dotyczący sposobu jej obsługi i reguł wykorzystania.
 2. Efekty badań naukowych i sprawozdanie roczne
  • Efekty swych badań naukowych doktorant komunikuje na bieżąco opiekunowi naukowemu oraz przedstawia w swym sprawozdaniu rocznym.
  • Sprawozdanie roczne doktoranta jest opiniowane przez jego promotora (lub odpowiednio: promotorów lub promotora i promotora pomocniczego).
  • Zaopiniowane przez opiekuna naukowego sprawozdanie roczne podlega ocenie kierownika programu kształcenia "Chemia", który (przy uwzględnieniu dodatkowych przesłanek, por. punkt 4) podejmuje decyzję o zaliczeniu lub niezaliczeniu roku.
  • W przypadku wątpliwości, czy przedstawiony przez doktoranta materiał merytoryczny jest wystarczający do zaliczenia roku, kierownik studiów doktoranckich konsultuje tę kwestię z opiekunem naukowym.
 3. W skali pełnego okresu kształcenia w Szkole Doktorskiej wymaga się, aby badania doktoranta doprowadziły do przygotowania przezeń co najmniej jednego artykułu naukowego opublikowanego w czasopiśmie naukowym lub w recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowej, które w roku opublikowania artykułu w ostatecznej formie były ujęte w wykazie sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 lit. b, lub jedną monografię naukową wydaną przez wydawnictwo, które w roku opublikowania monografii w ostatecznej formie było ujęte w wykazie sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 lit. a, albo rozdział w takiej monografii (Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.) Bieżąca i roczna ocena postępu badań doktoranta prowadzona jest pod kątem realizacji tego wymagania.
 4. Kierownik programu kształcenia zalicza doktorantowi rok jeżeli
  • pozytywnie ocenia pracą badawczą doktoranta w okresie sprawozdawczym;
  • praca badawcza doktoranta w okresie sprawozdawczym uzyskała pozytywną ocenę opiekuna naukowego;
  • doktorant zaliczył wszystkie kursy obowiązkowe oraz kursy fakultatywne przewidziane do realizacji na danym roku kształcenia na programie, odbył wymagane praktyki zawodowe oraz wypełnił wszystkie inne zobowiązania przewidziane programem studiów i indywidualnym planem badawczym
 5. W odniesieniu do punktu 4c, w uzasadnionych przypadkach (np. staży zagranicznych) kierownik programu kształcenia uwzględnia możliwość zaliczenia roku z przeniesieniem niektórych obowiązków doktoranta na następny rok akademicki (paragraf 7 pkt 3 Regulaminu Szkoły Doktorskiej).

Zasady przyznawania wyróżnień prac doktorskich przez Radę Dyscypliny Nauki Chemiczne UJ

Komisja doktorska, rekomenduje Radzie Dyscypliny Nauki Chemiczne nadanie wyróżnienia pracy doktorskiej biorąc pod uwagę:

 • poziom naukowy i jakość pracy doktorskiej – konieczne są, zawarte w recenzjach, odpowiednio uzasadnione wnioski co najmniej dwóch recenzentów.
 • udokumentowany dorobek doktoranta – minimum 4 publikacje z listy filadelfijskiej lub sumaryczny IF powyżej 10, przy czym brane są pod uwagę tylko publikacje związane z rozprawą doktorską;
 • czas wykonywania pracy doktorskiej – złożenie pracy w okresie 5 lat od rozpoczęcia kształcenia w Szkole Doktorskiej z wyłączeniem urlopów losowych i rodzicielskich; kryterium to nie obowiązuje prac realizowanych w trybie eksternistycznym;
 • przebieg publicznej obrony pracy.

Informacja dotycząca konkursów Inicjatywa Doskonałości - Uniwersytet Jagielloński

Punktacja wewnętrzna Komisje Oceniające Chemia