Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Doktoranci

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dla kandydatów

Program kształcenia "Chemia" umożliwia uzyskanie szerokiej wiedzy będącej podstawą przyszłej kariery zawodowej, kompetencji niezbędnych do prowadzenia badań naukowych oraz nabycie i rozwijanie umiejętności dydaktycznych i zawodowych. Na program kształcenia składają się przede wszystkim badania naukowe zgodne z indywidualnym planem badawczym, przygotowanym przez doktoranta w porozumieniu z promotorem. Kursy obowiązkowe i fakultatywne umożliwiają zindywidualizowany i bardzo elastyczny dobór treści kształcenia.

 

Lista proponowanych tematów prac doktorskich

 

Informację o aktualnych rekrutacjach do Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych UJ można znaleźć na stronie: https://science.phd.uj.edu.pl/

Informacja na temat programu "Chemia" wraz ze szczegółowymi warunkami rekrutacji i wymaganymi dokumentami jest dostępna tutaj

Kandydat, ubiegający się o przyjęcie na program kształcenia "Chemia" w Szkole Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych jest zobowiązany do przedstawienia opinii pracownika naukowego posiadającego tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego o możliwości objęcia doktoranta opieką naukową oraz opinii o kandydacie:

Przyjęcie na program kształcenia "Chemia" odbywa się na podstawie list rankingowych; ważnym elementem postępowania kwalifikacyjnego jest rozmowa kwalifikacyjna, obejmująca między innymi pytania z przedmiotu, wybranego jako kierunkowy przez kandydata w porozumieniu z jego wnioskowanym opiekunem naukowym: chemii fizycznej, chemii teoretycznej lub biochemii.

Lista zagadnień – rozmowa kwalifikacyjna chemia fizyczna

Lista zagadnień – rozmowa kwalifikacyjna chemia teoretyczna

Lista zagadnień – rozmowa kwalifikacyjna biochemia

Aplikacja na odpowiednie programy doktorskie odbywa się poprzez system IRK

Przewodnik dla kandydatów oraz doktorantów jest dostępny tutaj

W przypadku pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z:

sekretariatem programu kształcenia "Chemia" lub sekretariatem Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych