Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zakład Krystalochemii i Krystalofizyki

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

ZESPOŁY NAUKOWE

prof. dr hab. Krzysztof Lewiński

Zespół Biokrystalografii

Główne kierunki badań

 1. Badania struktury krystalicznej wybranych białek.
 2. Badania mechanizmów aktywności enzymatycznej.
 3. Badania oddziaływań białek z ligandami o znaczeniu biologicznym.
 4. Badania strukturalne w warunkach wysokiego ciśnienia.

prof. dr hab. Katarzyna Stadnicka

Zespół Inżynierii Krystalicznej i Analizy Strukturalnej

Główne kierunki badań
Inżynieria krystaliczna oraz rentgenowska analiza strukturalna monokryształów w zastosowaniu do badania strukturalnych aspektów:

 1. własności chemicznych - wyznaczanie eksperymentalnego rozkładu gęstości elektronowej w kryształach, badanie wzajemnego upakowania cząsteczek oraz typów międzycząsteczkowych oddziaływań w fazach krystalicznych, polimorfizm.
 2. własności fizycznych - badanie korelacji struktury krystalicznej z liniowymi własnościami optycznymi (np. dwójłomność liniowa, dwójłomność kołowa) oraz nieliniowymi własnościami optycznymi (np. generowanie drugiej harmonicznej), badania strukturalnego mechanizmu przejść fazowych w kryształach ferroicznych.
 3. własności biologicznych - badanie korelacji aktywności farmakologicznej związków o potencjalnych właściwościach przeciw-arytmicznych oraz alfa lub beta adrenergicznych z ich przestrzenną geometrią molekularną w aspekcie zdolności do wiązania się z receptorem; strukturalna charakterystyka materiałów biozgodnych.

prof. dr hab. Wiesław Łasocha

Zespół Strukturalnej Dyfraktometrii Proszkowej

Główne kierunki badań

 1. Rozwiązywanie struktur z danych proszkowych, Testowanie i prace nad rozwojem metod strukturalnej dyfraktometrii proszkowej.
 2. Badania z zakresu syntezy nowych włóknistych i warstwowych związków polianionowych (polimolibdeniany, nadtleno-molibdeniany itp.).
 3. Badania strukturalne związków kompleksowych w tym makrocyklicznych kompleksów.
 4. Zastosowania metod dyfraktometrii proszkowej w badaniach nowych materiałów, farmakologii, medycynie, chemii spożywczej i badaniach obiektów dziedzictwa kulturowego.