Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zakład Chemii Organicznej

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zakład Chemii Organicznej

dr hab. Aleksandra Pałasz - kierownik

tel: +48 12 686 2446
pokój D2-22
e-mail: palasz@chemia.uj.edu.pl

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zespół Chemii Bioorganicznej i Medycznej
dr Łukasz Skalniak

Główne kierunki badań:

 1. Projektowanie i synteza ubikwitynopodobnych modyfikatorów skierowanych na oddziaływania białko-białko Hub1 i HIND
 2. Projektowanie i synteza antagonistów p53-Mdm2 o potencjalnych właściwościach przeciwnowotworowych
 3. Projektowanie i synteza antagonistów p53-Mdm4 o potencjalnych właściwościach przeciwnowotworowych.
 4. Projektowanie i synteza związków o właściwościach przeciwnowotworowych skierowanych na oddziaływania bialko bialko ubikwityny i USP-2
 5. Projektowanie i synteza związków o właściwościach przeciwnowotworowych skierowanych na cysteinę kieszeni wiążącej USP-2
 6. Zastosowanie wysokorozdzielczej spektroskopii NMR oraz rentgenografii strukturalnej w projektowaniu antagonistów Mdm2/Mdmx-p53
 7. Podstawy strukturalne hamowania oddziaływań białek zaangażowanych w procesy nowotworzenia oraz zastosowanie wydajnych metod skriningowych w celu znalezienia małoczasteczkowych inhibitorów białek Mdm2/Mdmx
 8. Badania strukturalne białek ubikiwtynopodobnych (UBL-5) i charakteryzacja właściwości biochemicznych i biofizycznych białka CD44 oraz jego liganda kwasu hialuronowego
 

Zespół Chemii Związków Heterocyklicznych i Metaloorganicznych
dr hab. Dariusz Cież

Główne kierunki badań:

 1. Badania nad diastereoselektywną i enancjoselektywną syntezą połączeń heterocyklicznych przy wykorzystaniu chiralnych kompleksów metali jako katalizatorów lub związków metaloorganicznych jako reagentów.
 2. Stereoselektywne tworzenie wiązań węgiel-heteroatom z wykorzystaniem połączeń metaloorganicznych oraz kompleksów metali przejściowych (Ti(IV), Zr(IV), Mn(III), Pd(II)) oraz metali ziem rzadkich (Ce(III), Ce(IV), La(III)).
 

Zespół Fizykochemii Organicznej
dr hab. Katarzyna Ostrowska

Główne kierunki badań:

 1. Optymalizacja struktury połączeń heterocyklicznych do zapewnienia oddziaływań z jonami i cząsteczkami obojętnymi.
 2. Projektowanie i synteza heterocyklicznych związków o właściwościach ciekłokrystalicznych.
 3. Badanie właściwości luminescencyjnych skondensowanych układów heterocyklicznych i ich kompleksów.
 

Zespół Stereokontrolowanej Syntezy Organicznej
dr hab. Aleksandra Pałasz

Główne kierunki badań

 1. Projektowanie nowych katalizatorów wykorzystywanych w syntezie asymetrycznej; zastosowanie kompleksów żelaza w reakcjach tworzenia wiązań C-C i C-H.
 2. Asymetryczne reakcje w roztworach wodnych
 3. Naśladowanie reakcji enzymatycznych - zastosowanie organokatalizy do syntezy monosacharydów
 4. Stereokontrolowana synteza monosacharydów, glikozydów i związków bioaktywnych
 5. Stereoselektywna synteza alkoholi drugorzędowych i ich zastosowanie jako pomocników chiralnych
 6. Badania nad wspomaganym surfaktantami procesem hydrotermiczej sacharyfikacji celulozy
 

Zespół Funkcjonalnych Materiałów Organicznych
dr hab. Miłosz Pawlicki, prof. UJ

Główne kierunki badań:

 1. Opracowanie ścieżek syntetycznych prowadzących do niepłaskich węglowodorów o rozszerzonej koniugacji.
 2. Domieszkowanie materiału węglowego borem i fosforem jako ścieżka do zmiany właściwości optycznych.
 3. Synteza i badanie właściwości organicznych chromoforów i fluoroforów aktywnych w bliskiej podczerwieni.
 4. Zmiany delokalizacji pod wpływem podstawowych inicjatorów.
 5. Aromatyczność i antyaromatyczność w pochodnych o rozszerzonej delokalizacji.