Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zakład Chemii Fizycznej i Elektrochemii

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zakład Chemii Fizycznej i Elektrochemii

dr hab. Paweł Wydro, prof. UJ - kierownik

tel: +48 12 686 2519
pokój nr D1-14
e-mail: wydro@chemia.uj.edu.pl

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zespół Badań Fotochemicznych i Luminescencyjnych
dr hab. Andrzej Turek

Główne kierunki badań

 1. Spektroskopia cząsteczek organicznych schłodzonych w wiązkach molekularnych.
 2. Zastosowanie samo-modelujących metod analizy faktorowej do rozdzielania i analizy widm absorpcji i fluorescencji w wieloskładnikowych układach termospektralnych.

Zespół Elektrochemii

prof. dr hab. Grzegorz Sulka

Główne kierunki badań

 1. Wytwarzanie materiałów nanostrukturalnych metodami elektrochemicznymi
  • Otrzymywanie nanoporowatych warstw Al2O3 w procesie anodowego utleniania glinu w kwasowych elektrolitach
  • Elektrochemiczna synteza i charakterystyka warstw nanoporowatego ditlenku tytanu
  • Elektrochemiczna synteza nanostrukturalnych tlenków metali (Sn, Zn, W, Zr, Cu, Fe) o różnych morfologiach
  • Otrzymywanie nanostrukturalnych elektrod metalicznych (np. Ag, Au, Cu, Sn, Sb, Ni, Pd) i polimerowych (np. PPy, PANI, PEDOT, PMMA) z wykorzystaniem szablonów z anodowego tlenku glinu
 2. Zastosowania materiałów nanostrukturalnych
  • Nanostrukturalne tlenki półprzewodnikowe do zastosowań w fotoelektrochemii i fotokatalizie
  • Nanostrukturalne sensory elektrochemiczne
  • Elektrochemiczna redukcja halogenoalkanów na nanostrukturalnych elektrodach metalicznych
  • Nanostrukturalne materiały termoelektryczne
  • Nanoporowaty TiO2 do zastosowań biomedycznych
 3. Układy bioelektrochemiczne (BESs)
  • Konstrukcja nowych bioelektrod na bazie połączenia metal/polikation pokrytych przyjaznymi środowisku mikroorganizmami
  • Badanie różnych elektrod na bazie połączenia metal/polikation pod kątem tworzenia się na nich biofilmu bakterii kwasu mlekowego
  • Badanie pokrycia elektrod różnego rodzaju organizmami jednokomórkowymi i ich potencjalne zastosowanie jako bioelektrody
   Elektrochemiczna ewaluacja nowych bioelektord pod kątem ich potencjalnego zastosowania w mikrobiologicznych ogniwach paliwowych (z ang. microbial fuel cells, MFC)
   Badania elektrochemiczne nowych bioelektrod w kontekście ich potencjalnego zastosowania w mikrobiologicznych ogniwach elektrolitycznych (z ang. microbial electrolytic cells, MEC)
   Badanie mechanizmów i procesów zachodzących na granicy elektroda/biofilm

 4. Superkondensatory
  • Uporządkowane struktury nanodrutów polimerowych oraz polimerowo-tlenkowych jako przyszłe materiały do zastosowań związanych z magazynowaniem i  konwersją energii elektrycznej - elektrosynteza, oraz charakterystyka morfologii, składu i elektrochemiczna.
  • Nanostrukturyzacja powierzchni folii metalicznych (Ni, Cu) jako metoda przygotowywania kolektorów prądowych z ulepszonymi właściwościami adhezyjnymi.
 5. Elektrolityczne osadzanie i roztwarzanie metali
  • Synteza porowatych warstw Au poprzez selektywne wytrawianie stopów Au-Ag
  • Synteza porowatych warstw Ag poprzez selektywne wytrawianie stopów Ag-Zn
 6. Korozja metali i stopów
  • Badania korozyjne stopów Ni3Al
  • Badania korozyjne TiNbZr, TiMo, oraz InSb
 

Zespół Fizykochemii Powierzchni
dr hab. Paweł Wydro, prof. UJ

Główne kierunki badań

 1. Zastosowanie metody monowarstw Langmuira w modelowaniu błon komórkowych.
 2. Badanie właściwości monowarstw adsorpcyjnych na granicy faz woda/powietrze.
 3. Badanie składu i oddziaływań międzycząsteczkowych w mieszanych monowarstwach adsorpcyjnych.
 4. Badanie elektrycznych i termodynamicznych właściwości cząsteczek na granicy faz woda/powietrze.
 5. Badanie właściwości nierozpuszczalnych monowarstw na subfazach wodnych.
 

Zespół Nanotechnologii Polimerów i Biomateriałów
prof. dr hab. Szczepan Zapotoczny

Główne kierunki badań

 1. Modelowanie molekularne biwarstw surfaktantów (dr Dorota Jamróz)
  • Struktura i właściwości dwuwarstw surfaktantowych
  • Oddziaływanie małych molekuł biologicznie czynnych z dwuwarstwami surfaktantowymi lub lipidowymi
  • Parametryzacja pola siłowego dla grup funkcyjnych będących częstymi składnikami jonowych surfaktantów
 2. Materiały do kontrolowanego dostarczania leków (dr hab. Anna Karewicz)
  • Modyfikowane liposomy jako nośniki bioaktywnych molekuł
  • Hydrożelowe filmy i mikrosfery otrzymane na bazie naturalnych, biokompatybilnych polimerów do celowanego i/lub kontrolowanego dostarczania leków
  • Polimery inteligentne do kontrolowanego dostarczania leków i inżynierii tkankowej
 3. Układy zdyspergowane do celów biomedycznych (dr hab. Mariusz Kępczyński)
  • Porfiryny z kowalencyjnie dołączonymi łańcuchami polimerowymi jako sensybilizatory w terapii fotodynamicznej (PDT)
  • Fotosensybilizatory hybrydowe liposom – fotoaktywny polimer
  • Pęcherzyki jako nośniki leków
  • Nanokapsułki i nanocząstki z materiałów krzemowych i silikonowych
 4. Krzemowe nano- i mikrostruktury (dr Joanna Lewandowska-Łańcucka)
  • Nano- i mikrostruktury krzemowe
  • Pęcherzyki stabilizowane surfaktantami oraz liposomy jako nośniki biologicznie aktywnych molekuł
  • Stabilizowane krzemionką magnetyczne mikrosfery do zastosowań biomedycznych
 5. Materiały polimerowe i hybrydowe do zastosowań biomedycznych i w ochronie środowiska (prof. dr hab. Krzysztof Szczubiałka)
  • Materiały drukowane molekularnie dla potrzeb biomedycznych otrzymywane przy zastosowaniu metod fotochemicznych
  • Rusztowania polimerowe dla hodowli tkankowych
  • Hybrydowe aluminokrzemianowo-polimerowe fotosensybilizatory
  • Oddziaływania polimer – surfaktant
  • Polimery inteligentne do zastosowań biomedycznych i w ochronie środowiska (usuwanie heparyny z krwi, oczyszczanie wody z substancji powierzchniowo czynnych)
 6. Nanoinżynieria polimerowych materiałów funkcjonalnych (prof. dr hab. Szczepan Zapotoczny)
  • Nanostrukturalne materiały polimerowe do zastosowań fotochemicznych i biomedycznych
  • Mikroskopia sił atomowych (AFM) – podstawowa technika badań miękkich materiałów – rozwój nowatorskich metod i ich wykorzystanie w nanotechnologii i nanomedycynie
  • Procesy transferu energii/elektronu w warunkach ograniczenia geometrycznego
  • Reakcje fotosensybilizowane w polimerowych nanoreaktorach
  • Fotochemia i fotofizyka wybranych układów (np. transfer protonu ze stanu wzbudzonego)
 

Zespół Spektroskopii Molekularnej
dr hab. Marek Boczar

Główne kierunki badań
 1. Obliczenia kwantowo-mechaniczne dla układów z wiązaniami wodorowymi
 2. Badanie dynamiki protonu w wiązaniach wodorowych
 3. Modelowanie teoretyczne widm podczerwonych wiązań wodorowych w kompleksach, kryształach i cieczach z wiązaniami wodorowymi
 4. Teoretyczne badania wielowymiarowego tunelowania protonu
 5. Modelowanie teoretyczne widm podczerwonych i ramanowskich lodów i wodnych roztworów jonowych
 6. Zastosowanie metody Car-Parrinello dynamiki molekularnej do badania widm oscylacyjnych złożonych układów molekularnych