Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zakład Chemii Nieorganicznej

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zakład Chemii Nieorganicznej

prof. dr hab. Kinga Góra- Marek - kierownik

tel: +48 12 686 2460
pokój C2-04
e-mail: kinga.gora-marek@uj.edu.pl

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zespół Badań Materiałów Roślinnych
dr hab. Magdalena Kurdziel

Główne kierunki badań

 1. Badanie wpływu różnych metod modyfikacji skrobi na jej strukturę i właściwości funkcjonalne.
 2. Badania procesów kompleksowania wtórnych metabolitów roślin, projektowanie i synteza układów wielocentrowych i polimerów koordynacyjnych oraz konstrukcja cienkich warstw i nanokompozytów opartych na układach koordynacyjnych o właściwościach przełącznikowych.
 

Zespół Chemii Koordynacyjnej
prof. dr hab. Janusz Szklarzewicz

Główne kierunki badań

 1. Chemia związków kompleksowych, głównie związków Mo, W, V i Cu oraz związków organicznych stosowanych jako ligandy. Badanie właściwości fizykochemicznych nowo uzyskanych związków, ze szczególnym naciskiem na opis struktury, właściwości spektroskopowych, magnetycznych i elektrochemicznych. Badanie reaktywności, w szczególności badanie nietypowych reakcji na ligandzie w syntezie nowych związków organicznych. Reakcje podstawiania ligandów, korelacja struktura-właściwości, reakcje na ligandzie, synteza związków organicznych katalizowana obecnością centrum metalicznego. Synteza materiałów wysokoenergetycznych i biologicznie aktywnych (J. Szklarzewicz, dr A. Jurowska).
 2. Chemia materiałów MOF i pokrewnych: projektowanie i synteza funkcjonalnych sieci metalo-organicznych (MOF). Korelacje struktura-funkcja. MOFy responsywne i elastyczne. MOFy jako adsorbenty gazów, par i leków. MOFy w katalizie. MOFy jako stałe elektrolity. MOFy i ich kompozyty do zastosowań w sensoryce oraz magazynowaniu i konwersji energii (dr hab. D. Matoga, prof. UJ).
 3. Kwantowa chemia koordynacyjna: badanie struktury elektronowej, energetyki i mechanizmów reakcji metodami chemii kwantowej (DFT, metody wieloreferencyjne, metody sprzężonych klastrów). Ocena dokładności metod chemii kwantowej i rozwój protokołów obliczeniowych dla kompleksów metali. Stany spinowe kompleksów metali przejściowych, kompleksy typu spin-crossover Fe, Mn i innych metali (dr hab. Mariusz Radoń).
 4. Badania strukturalne kompleksów – polimery koordynacyjne, strukturalne aspekty oddziaływań mostkowych, synteza związków o dedykowanej strukturze, sieciowanie wielowymiarowe, korelacje struktura- właściwości fizykochemiczne, modyfikacje oddziaływań kation-anion w syntezie związków o założonej geometrii przestrzennej (J. Szklarzewicz, dr M. Hodorowicz).
 

Zespół Fizykochemii Koordynacyjnej i Bionieorganicznej
prof. dr hab. Grażyna Stochel

Grupa Fotokatalizy - prof. dr hab. Wojciech Macyk


Główne kierunki badań

 1. Chemia i fotochemia związków nieorganicznych i koordynacyjnych
 2. Kataliza/Fotokataliza heterogeniczna i homogeniczna
 3. Fotochemia w biologii, medycynie i środowisku
 4. Nowe materiały funkcjonalne i nanochemia
 

Zespół Katalizy i Fizykochemii Ciała Stałego
prof. dr hab. Zbigniew Sojka

Grupa Chemii Powierzchni i Materiałów - prof. dr hab. Andrzej Kotarba

Grupa Chemii Zeolitów - prof. dr hab. Barbara Gil

Grupa Spektroskopii EPR, Modelowania Molekularnego i Nanochemii - prof. dr hab. Zbigniew Sojka


Główne kierunki badań

 1. Struktura i reaktywność powierzchni modelowych układów katalitycznych zawierających paramagnetyczne jony metali przejściowych o różnej multipletowości spinowej, izolowane w diamagnetycznych matrycach. Badania spektroskopowe i obliczenia kwantowo-chemiczne.
 2. Procesy przeniesienia elektronu i spinu towarzyszące odwracalnemu wiązaniu i aktywacji i małych cząsteczek (O2, N2O, NOx, COx).
 3. Chemia katalityczna reakcji deN2O, deNOx i deVOC (badania podstawowe i aplikacyjne).
 4. Spektroskopia komputerowa EPR, IR i RS (obliczanie parametrów spektroskopowych metodami DFT, symulacja widm z zastosowaniem optymalizacji za pomocą algorytmów genetycznych).
 5. Modelowanie molekularne procesów powierzchniowych oraz związków pomiędzy strukturą, właściwościami i aktywnością katalityczną (mikrokinetyka i termodynamika ab initio).
 6. Synteza i funkcjonalizacja nanomateriałów tlenkowych o kontrolowanej morfologii.
 7. Polimerowe ogniwa paliwowe.
 8. Procesy rodnikowe w chemii spożywczej.
 9. Badanie materiałów typu MOF (Metal-Organic-Framework) do potencjalnych zastosowań w adsorpcji i rozdziale gazów oraz w syntezie związków typu "fine chemicals".
 

Zespół Katalizy i Fizykochemii Ciała Stałego II
prof. dr hab. Wacław Makowski

Główne kierunki badań

 1. Badania struktury porowatej oraz powierzchni adsorbentów i katalizatorów metodą termodesorpcji cząsteczek-sond.
 2. Adsorpcja węglowodorów i innych związków organicznych na adsorbentach porowatych.
 3. Otrzymywanie wodoru w reakcji reformingu parowego metanolu na katalizatorach miedziowych otrzymywanych z prekursorów hydrotalkitowych.
 4. Badania aktywności i stabilności modelowych katalizatorów odwodornienia etylobenzenu.
 

Zespół Kinetyki Reakcji Heterogenicznych
prof. dr hab. Joanna Paczkowska

Główne kierunki badań
 1. Inżynieria molekularna katalizatorów - badania reaktorów strukturalnych w procesach związanych z ochroną środowiska.
 2. Chemia konserwatorska - badania związane z degradacją materiałów i sposobami ich zapobiegania oraz opracowywanie nowoczesnych technik analiz fizykochemicznych materiałów stosowanych w obiektach muzealnych.
 

Zespół Nieorganicznych Materiałów Molekularnych
dr hab. Dawid Pinkowicz, prof. UJ

Grupa Metaloorganicznych Materiałów Molekularnych - dr hab. Dawid Pinkowicz, prof. UJ

Grupa Wieloskładnikowych i Hierarchicznych Architektur Molekularnych - dr hab. Robert Podgajny, prof. UJ

Grupa Wielofunkcyjnych Materiałów Luminescencyjnych - dr hab. Szymon Chorąży, prof. UJ

Główna kierunki badań:
 1. Projektowanie, synteza oraz charakterystyka strukturalna, spektroskopowa i fizyko-chemiczna organometalicznych i organicznych układów fotomagnetycznych, nanomagnesów kwantowych, chiralnych magnesów oraz przewodników molekularnych jako potencjalnych materiałów do konstrukcji urządzeń molekularnych.
 2. Synteza i charakterystyka wieloskładnikowych i hierarchicznych architektur molekularnych w oparciu o podejście bloków budulcowych i zasady tektoniki molekularnej, w tym roztworów stałych, kompozytów krystalicznych i wielopozycyjnych receptorów anionów.
 3. Synteza i badanie materiałów luminescencyjnych łączących zjawisko emisji światła z właściwościami magnetycznymi i elektrycznymi, chiralnością oraz wrażliwością na bodźce zewnętrzne, projektowanych do konstrukcji przełączników molekularnych, elementów pamięci oraz sensorów fizycznych i chemicznych.
 4. Generowanie efektów luminescencyjnych, elektrycznych i fotoprzełączalności w policyjanowych materiałach molekularnych wykazujących przejścia spinowe.
 5. Projektowanie, synteza i charakterystyka wielofunkcyjnych molekularnych przewodników jonowych, protonowych i nie-protonowych, wyposażonych w dodatkowe funkcjonalności, takie jak uporządkowanie magnetyczne, wrażliwość na bodźce zewnętrze, przejścia fazowe przeniesienia ładunku, chiralność bądź luminescencja.