Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Skład Społecznej Rady Programowej Wydziału Chemii UJ

Firma (przedstawiciele):

 • Cyfronet (prof. dr hab. Paweł Russek )
 • Grodzki Urząd Pracy w Krakowie (dr Jacek Solarz )
 • IBSS Biomed  S. A.(dr inż. Marta Chylińska-Ptak )
 • Inglot Sp. z o.o. (Krzysztof Grabka )
 • Instytut Ekspertyz Sądowych (dr hab. Dariusz Zuba, prof. IES )
 • Instytut Farmakologii PAN (prof. dr n. farm. Andrzej Bojarski  )
 • Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN (prof. dr hab. Piotr Warszyński, prof. dr hab. Małgorzata Witko)
 • Instytut Nafty i Gazu (dr hab. Grażyna Żak )
 • IT Services (dr Tomasz Motylewski )
 • Katalizator Sp. z o.o. (mgr inż. Leszek Michalski )
 • MPO Kraków (Marek Kabaciński )
 • Selvita S.A. (dr inż. Mirosława Zydroń, dr Piotr Graczyk, dr Maciej Pudełko )
 • PPG Industries Poland Sp. z o.o. (dr Kazimierz Miga)
 • V LO Kraków (dr Wojciech Przybylski )

Przestawiciele Wydziału Chemii: 

 • Dziekan (prof. dr hab. Wojciech Macyk )
 • Prodziekan ds. dydaktyki (dr hab. Paweł Wydro, prof. UJ )
 • Prodziekan ds. dydaktyki poprzedniej kadencji (dr hab. Andrzej Eilmes, prof. UJ )
 • Przewodniczący Rady Dyscypliny Nauki Chemiczne (prof. dr hab. Artur Michalak )
 • Kierownik kierunku Chemia (dr hab. Monika Hooper-Srebro, prof. UJ )
 • Kierownik kierunku Chemia Medyczna (dr hab. Małgorzata Brindell, prof. UJ )
 • Kierownik kierunku Chemia Zrównoważonego Rozwoju (prof. dr hab. Lucjan Chmielarz )
 • Kierownik programu Chemia SDNŚiP (prof. dr hab. Barbara Gil )
 • Pełnomocnik Dziekana ds. ewaluacji jakości kształcenia (dr hab. Paweł Kozyra )
 • Przedstawiciel CITTRU (dr Gabriela Konopka-Cupiał )
 • Przedstawiciel "Sci-Mat" (dr hab. Katarzyna Hąc-Wydro, prof. UJ)
 • Przedstawiciele Studentów (Karolina Czuja)
 • Zespół Ds. Jakości Kształcenia (Weronika Łukaszczyk)

Kompetencje, zadania i zakres działania Społecznej Rady Programowej Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego

Społeczna Rada Programowa Wydziału Chemii UJ jest organem doradczym, mającym na celu konsultacje w zakresie kształtowania programów nauczania prowadzonych kierunków studiów w oparciu o analizę aktualnych i prognozowanych potrzeb kadrowych oraz kompetencji warunkujących odniesienie przez absolwentów sukcesu na współczesnym rynku pracy.

Celem działania Rady jest dyskusja dotycząca przede wszystkim jakości kształcenia oraz oceny istniejących programów nauczania, a także stworzenie warunków do głębszego powiązania środowiska naukowego i dydaktycznego z zakładami pracy, instytutami branżowymi oraz z innymi podmiotami zatrudniającymi naszych absolwentów.

Do kompetencji Rady należy:

 • wyrażanie opinii na temat aktualnych i prognozowanych trendów na rynku pracy,
 • wskazywanie zapotrzebowania na konkretne kompetencje i profil sylwetki przyszłego pracownika,
 • opiniowanie programów studiów i wskazywanie istotnych zmian, umożliwiających lepsze przygotowanie studenta/absolwenta do wejścia na rynek pracy,
 • pomoc w rozszerzaniu współpracy technicznej, naukowej i dydaktycznej z zakładami pracy, zwłaszcza w organizowaniu praktyk i staży
 • włączanie się w prowadzenie prac dyplomowych i inicjowanie wspólnych projektów badawczych,
 • możliwość proponowania i współprowadzenia kursów dla studentów.

Organizacja działania Rady:

 • regularne, co najmniej raz do roku, spotkania Rady w siedzibie Wydziału Chemii lub w trybie zdalnym,
 • wymiana informacji poprzez kontakt z Władzami Wydziału oraz kierownikami studiów,
 • udział w spotkaniach organizowanych przez Wydział Chemii dla studentów związanych z ich karierą zawodową, współorganizacja warsztatów, konferencji, współpraca z kołami naukowymi itp.

Oczekiwane korzyści oraz efekty działania Rady:

 • bezpośredni wpływ pracodawców na program studiów a tym samym na kompetencje absolwentów,
 • ułatwione kontakty pracodawców z absolwentami oraz studentami i możliwość zindywidualizowanego kształtowania ich kompetencji jako przyszłych pracowników,
 • tworzenie podstaw do długoterminowej współpracy,
 • promocja na stronie Wydziału, możliwość prezentacji oferty pracodawców, ich udziału w wykładach o charakterze popularnonaukowym i naukowym organizowanych przez Wydział dla szerokiego grona odbiorców,
 • udział studentów w akcjach promocyjnych i informacyjnych pracodawców,
 • organizacja wizyt studyjnych w siedzibach firm.