Realizacja: 2017/2018

Temat pracy: Oznaczanie wybranych pestycydów w olejach jadalnych
Promotor: dr hab. Katarzyna Madej
Panel: Analityka w ochronie środowiskowa i zdrowia, Magistrant:
Anna Jonda

Temat pracy: Oznaczanie poziomu zerowego tytanu w surowicy krwi u pacjentów klinicznych
Promotor: dr Małgorzata Herman
Panel: Analityka w ochronie środowiskowa i zdrowia, Magistrant: Marcelina Chromy

Realizacja: 2016/2017

Temat pracy: Oznaczanie środków ochrony roślin w próbkach olejów jadalnych
Promotor: dr hab. Katarzyna Madej
Panel: Analityka w ochronie środowiskowa i zdrowia, Magistrant:
Katarzyna Janiga

Realizacja: 2015/2016

Temat pracy: Ekspresja białek zapalnych w surowicy pacjentów z wysokimi poziomami karboksy-i sulfhemoglobiny
Promotor: prof. dr hab. Wojciech Piekoszewski
Opiekun: mgr Joanna Kasprzyk
Panel: Analityka w ochronie środowiskowa i zdrowia, Magistrant: Anna Goœlińska

Temat pracy: Wpływ dawki tytanu po podaniu dożylnym na parametry farmakokinetyczne
Promotor: dr Małgorzata Herman
Panel: Analityka w ochronie środowiskowa i zdrowia, Magistrant: Martyna Cichocka

Realizacja: 2014/2015

Temat pracy: Opracowanie metody LC-MALDI badania białek dla potrzeb diagnostyki medycznej
Promotor: prof. dr hab. Wojciech Piekoszewski
Opiekun: mgr Joanna Kasprzyk
Panel: Analityka w ochronie środowiskowa i zdrowia, Magistrant: Aleksandra Pawelec

Temat pracy: Oznaczanie pestycydów w próbkach środowiskowych metodą HPLC-DAD
Promotor: dr hab. Katarzyna Madej
Panel: Analityka w ochronie środowiska, Magistrant: Mateusz Babiarz

Temat pracy: "Zastosowanie metody oznaczania tytanu w materiale biologicznym w odniesieniu do problemów związanych z degradacją implantów i jej wpływem na organizm człowieka"
Promotor: dr Małgorzata Herman
Opiekun: mgr Magdalena Golasik
Panel: Analityka w ochronie środowiskowa i zdrowia, Magistrant: Aneta Ciepielińska

Realizacja: 2013/2014

Temat pracy: Oznaczanie pestycydów w żywności
Promotor: dr hab. Katarzyna Madej
Opiekun: mgr Agatha Grela
Panel: Analityka środowiskowa, Magistrant: Agnieszka Sękiewicz

Temat pracy: Opracowanie metody oznaczania tytanu w materiale biologicznym
Promotor: dr Małgorzata Herman
Opiekun: mgr Magdalena Golasik
Panel: Analityka środowiskowa, Magistrant: Daria Kutyła

Realizacja: 2012/2013

Temat pracy: Badanie warunków analizy nienasyconych kwasów tłuszczowych w osoczu ludzkim metodą GC-MS
Promotor: dr Katarzyna Madej
Opiekun: mgr Agatha Grela
Panel: Analityka środowiskowa, Magistrant: Iwona Leśniak

Temat pracy: Problemy w przygotowaniu próbki i kalibracji w metodach obrazowania metali w materiale biologicznym metodą LA-ICP MS
Promotor: prof. dr hab. Wojciech Piekoszewski
Panel: Analityka środowiskowa, Magistrant: Monika Szewczyk

Temat pracy: Ocena przydatnoœci metod spektrometrii atomowej w oznaczaniu manganu, jako biomarkera narażenia na efedron syntezowany w warunkach domowych
Promotor: dr Małgorzata Herman
Opiekun: mgr Magdalena Golasik
Panel: Analityka środowiskowa, Magistrant: Joanna Miąsik

Temat pracy: Ocena stresu oksydacyjnego u osób uzależnionych od alkoholu*
Promotor: prof. dr hab. Wojciech Piekoszewski i dr Ewa Gomółka (CMUJ)
Kierunek: Ochrona środowiska, Magistrant: Kornelia Wilk

Temat pracy: Opracowanie i walidacja metody ELISA oznaczania syntetycznych kanabinolidów*
Promotor: prof. dr hab. Wojciech Piekoszewski i dr Ewa Gomółka (CMUJ)
Kierunek: Ochrona środowiska, Magistrant: Joanna Kasprzyk

Temat pracy: Zastosowanie biomarkerów białkowych w ocenie uszkodzeń neurologicznych w przypadku zatrucia tlenkiem węgla(II)
Promotor: prof.dr hab.Wojciech Piekoszewski i dr Ewa Gomółka (CMUJ)
Kierunek: Ochrona środowiska, Magistrant: Mariola Gruszka


* Badania będą wykonywane w pracowni Toksykologii Analitycznej i Terapii Monitoringowej Collegium Medicum UJ

Realizacja: 2011/2012

Temat pracy: Zastosowanie metody LA ICP MS do obrazowania cynku w strukturach mózgu szczura jako narzędzie do badania patofizjologii depresji
Promotor: prof. dr hab. Wojciech Piekoszewski
Specjalizacja: Chemia sądowa, Magistrant: Kamil Jurowski

Temat pracy: Wpływ œrodków antykoagulacyjnych na oznaczanie kwasów tłuszczowych w erytrocytach
Promotor: prof. dr hab. Wojciech Piekoszewski
Opiekun: mgr Agatha Grela
Specjalizacja: Chemia sądowa, Magistrant: Anna Bizon

Temat pracy: Oznaczanie efedronu w materiale biologicznym dla potrzeb diagnostyki toksykologicznej
Promotor: prof. dr hab. Wojciech Piekoszewski
Specjalizacja: Ochrona środowiska, Magistrant: Anna Synowiec

Temat pracy: Opracowanie metody oznaczania enancjomerów metylokatynonu
Promotor: prof. dr hab. Wojciech Piekoszewski
Specjalizacja: Ochrona środowiska, Magistrant: Karolina Cieśla

Temat pracy: Opracowanie sekwencyjnego systemu ekstrakcyjnego z zastosowaniem techniki ekstrakcji w punkcie zmętnienia do toksykologicznych badań przesiewowych leków w osoczu ludzkim
Promotor: dr Katarzyna Madej
Specjalizacja: Analityka środowiskowa, Magistrant: Monika Wandas

Temat pracy: Oznaczanie wybranych metali we krwi i w ślinie pacjentów z chorobami przyzębia
Promotor: dr Małgorzata Herman
Opiekun: mgr Agnieszka Przybyłowicz
Specjalizacja: Chemia sądowa, Magistrant: Magdalena Golasik

Temat pracy: Oznaczanie manganu w moczu w próbkach klinicznych
Promotor: dr Małgorzata Herman
Specjalizacja: Analityka środowiskowa, Magistrant: Joanna Warchoł

Temat pracy: Evaluation of lipid profile analysis method with the use of MALDI-TOF MS Coupled with thin lager chromatography
Promotor: prof. dr hab.
Wojciech Piekoszewski
Specjalizacja: HELHA, Haute Ecole Lovain en Hainant, Belgin, Student w ramach stypendialnego programu Erasmus: Borys Pirlot

Temat pracy: Opracowanie metody oznaczania buprenorfiny w materiale biologicznym
Promotor: prof. dr hab. Wojciech Piekoszewski
Student studiów ASC, Magistrant: Julien Verget

Realizacja: 2010/2011

Temat pracy: Poziom metali toksycznych we krwi i ślinie pacjentów z chorobami jamy ustnej
Promotor: dr Małgorzata Herman
Specjalizacja: Chemia sądowa, Magistrant: Patrycja Stylska

Temat pracy: Opracowanie warunków ekstrakcji micelarnej do wyodrębniania leków z materiału biologicznego dla potrzeb systematycznej analizy toksykologicznej
Promotor: dr Katarzyna Madej
Specjalizacja: Chemia sądowa, Magistrant: Magdalena Nizio

Temat pracy: Separation and determination of enantiomers of phenoxyacid herbicides and herbicide safeners
Promotor: prof. dr hab.
Wojciech Piekoszewski
Co-Promotor: prof. Maria Eugenia de León González
Specjalizacja: Chemia sądowa, Magistrant: Łukasz Półchłopek

Temat pracy: Oznaczanie metali niezbędnych we włosach i paznokciach pacjentów z rakiem krtani
Promotor: prof. dr hab. Wojciech Piekoszewski
Opiekun: mgr Agnieszka Biedroń
Specjalizacja: Analityka środowiskowa, Magistrant: Joanna Ciałoń

Temat pracy: Wpływ palenia tytoniu na poziom S-citalopramu u pacjentów leczonych z powodu depresji
Promotor: prof. dr hab. Wojciech Piekoszewski
Opiekun: mgr Jagoda Majcherczyk
Magistrant: Agnieszka Prendota

Realizacja: 2009/2010

Temat pracy: Wyznaczanie poziomu metali niezbędnych i toksycznych we włosach i paznokciach metodami ICP
Promotor: dr Małgorzata Herman
Specjalizacja: Analityka środowiskowa, Magistrant: Joanna Janusz

Temat pracy: Wpływ dymu tytoniowego na metabolizm kofeiny
Promotor: dr Wojciech Piekoszewski
Opiekun: dr inż. Ewa Gomółka
Specjalizacja: Analityka środowiskowa, Magistrant: Agatha Grela

Temat pracy: Zastosowanie ekstrakcji micelarnej w punkcie zmętnienia w wyodrębnianiu leków o charakterze zasadowym z materiału biologicznego
Promotor: dr Katarzyna Madej
Specjalizacja: Chemia sądowa, Magistrant: Karolina Persona

Realizacja: 2008/2009

Temat pracy: Badanie i optymalizacja warunków ekstrakcji w punkcie zmętnienia na przykładzie izolacji trzech leków psychotropowych z osocza ludzkiego
Promotor: dr Katarzyna Madej
Specjalizacja: Chemia sądowa, Magistrant: Anna Syguła

Temat pracy: Oznaczanie izomerów optycznych citalopramu w surowicy krwi
Promotor: dr Wojciech Piekoszewski
Opiekun: mgr Jagoda Kuczara
Specjalizacja: Chemia sądowa, Magistrant: Justyna Zapała

Temat pracy: Opracowanie metody oznaczania miedzi w biologicznych materiałach alternatywnych z zastosowaniem GF AAS
Promotor: dr Małgorzata Herman
Specjalizacja: Ochrona środowiska, Magistrant: Sylwia Szpakowska

Temat pracy: Developing of LC/MS method for determination of methadone and it major metabolite in the blood of patients of methadone maitenance treatment
Promotor: prof. dr hab. Wojciech Piekoszewski
Student studiów ASC, Magistrant: Julien Blanquqrt