Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Sieć studencka

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Sieć Studencka

Informacje o zasadach używania sieci

Korzystanie z sieci studenckiej wymaga posiadania konta. Konta są zakładane dla wszystkich studentów wpisanych na pierwszy rok studiów prowadzonych przez Wydział Chemii. Konta tworzone są na okres jednego roku, ich istnienie jest przedłużane pod warunkiem dokonania kolejnego wpisu na rok. Korzystanie z usług sieci studenckiej oraz z komputerów znajdujących się w pracowniach studenckich jest możliwe jedynie po uwierzytelnieniu użytkownika poprzez hasło.

Korzystanie z pracowni komputerowych

Wydział dysponuje czterema pracowniami komputerowymi (A1-09, A1-10, A1-11, A1-14) przeznaczonymi do wykorzystania przez studentów w ramach zajęć dydaktycznych. Stanowiska komputerowe do samodzielnej pracy znajdują się w czytelni biblioteki Wydziału.

Instrukcja dla studentów pierwszego roku

Konta dla wszystkich studentów pierwszego roku zakładane są przed rozpoczęciem zajęć dydaktycznych (czyli przed 1 października). Karteczkę z loginem i hasłem otrzymasz od prowadzącego pierwsze zajęcia w pracowni. Jeżeli jej tam nie otrzymasz, powinieneś udać się do pani Anny Płonki . Należy mieć ze sobą legitymację studencką. Po odbiór karteczki trzeba zgłosić się osobiście!

Instrukcja dla studentów z innych kierunków (w tym SMP)

Konta dla studentów spoza Wydziału są zakładane wyłącznie wtedy, jeżeli potrzebne są one do odbywania zajęć prowadzonych w pracowniach komputerowych Wydziału. Są one automatycznie likwidowane 1 listopada po zakończeniu roku szkolnego, w którym zostały założone. Potrzebę założenia konta należy zgłaszać prowadzącym dane zajęcia. W celu założenia konta konieczne jest podanie imienia, nazwiska, oraz numeru albumu. Konto jest tworzone w ciągu tygodnia od zgłoszenia przez prowadzącego zajęcia pani Annie Płonce. Identyfikator użytkownika i hasło należy odebrać od prowadzącego na następnych zajęciach.

Jak zmienić hasło?

Hasło można zmienić tutaj . Nowe hasło musi się różnić od trzech poprzednich haseł oraz składać się z co najmniej 13 znaków.

Co zrobić, gdy się zapomni hasła?

Należy osobiście udać się do pani Anny Płonki z legitymacją i poprosić o wydanie karteczki z nowym hasłem.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

 1. Studencka sieć komputerowa Wydziału Chemii UJ stanowi wydzieloną część sieci komputerowej Wydziału Chemii UJ przeznaczoną do prowadzenia zajęć dydaktycznych oraz samodzielnej pracy studentów.
 2. Bezpośredni nadzór nad studencką siecią komputerową sprawuje Dziekan ds. studenckich i wyznaczeni przez niego administratorzy.
 3. Ze studenckiej sieci komputerowej korzystać mogą studenci wszystkich kierunków studiów prowadzonych przez Wydział Chemii UJ oraz pracownicy Wydziału Chemii UJ prowadzący zajęcia dydaktyczne w pracowniach należących do studenckiej sieci komputerowej. W uzasadnionych przypadkach prawo do korzystania z sieci mogą uzyskać inne osoby za zgodą Dziekana ds. studenckich. W takim przypadku niezbędne jest określenie pracownika lub doktoranta Wydziału Chemii UJ przyjmującego nadzór nad użytkownikiem sieci i jego kontem.
 4. Użytkownicy sieci mają prawo do korzystania z usług udostępnianych w ramach studenckiej sieci komputerowej Wydziału Chemii UJ w granicach określonych przez administratorów sieci.
 5. Użytkownik sieci ponosi pełną odpowiedzialność prawną i finansową za swoje działania, w szczególności dotyczy to odpowiedzialności za treści przesyłanej korespondencji oraz prywatnych stron WWW a także zawartości przestrzeni dyskowej użytkownika.
 6. Zabronione jest wykorzystanie sieci studenckiej do działalności niezgodnej z obowiązującym prawem lub przyjętymi normami współżycia społecznego.
 7. Wykorzystanie studenckiej sieci komputerowej do celów komercyjnych jest zabronione.
 8. Z konta w sieci Wydziału Chemii UJ korzystać może wyłącznie właściciel (lub w przypadku tzw. kont wspólnych) właściciele tego konta. Zabronione jest udostępnianie konta lub hasła do konta osobom trzecim.
 9. Konta użytkowników (z wyjątkiem pracowników Wydziału Chemii UJ) zakładane są na czas określony. Po jego upływie możliwe jest przedłużenie terminu ważności konta jeśli spełnione są warunki określone w pkt. 3. Konta pracowników Wydziału Chemii UJ zakładane są bezterminowo.
 10. Użytkownicy sieci mają obowiązek używania trudnych do złamania haseł i trzymania tych haseł w tajemnicy.
 11. Użytkownicy sieci maja prawo do ochrony dóbr osobistych i poufności danych przesyłanych przez sieć oraz przechowywanych na serwerze studenckim jednakże w wyjątkowych sytuacjach osoba trzecia upoważniona przez Dziekana może uzyskać dostęp do przechowywanych danych w minimalnym potrzebnym zakresie.
 12. Administratorzy sieci, z wyłączeniem sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa sieci, są zobowiązani do przestrzegania tajemnicy korespondencji w stosunku do informacji, do których mogą mieć dostęp w związku z wykonywanymi czynnościami administracyjnymi.
 13. Zabronione jest wykonywanie jakichkolwiek czynności mogących zakłócić pracę sieci, w szczególności modyfikacja okablowania, sprzętu lub zainstalowanego oprogramowania.
 14. Zabronione są jakiekolwiek działania prowadzące do uzyskania nieupoważnionego dostępu do zasobów sieci, w szczególności podszywanie się pod innych użytkowników lub monitorowanie ruchu sieciowego.
 15. W przypadku naruszenia regulaminu sieci studenckiej dostęp do konta użytkownika lub wybranych usług może zostać zablokowany. Decyzję o zablokowaniu podejmują administratorzy sieci i niezwłocznie informują Dziekana ds. studenckich.
 16. Naruszenie regulaminu może spowodować skierowanie sprawy do odpowiedniej Komisji Dyscyplinarnej Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 17. W sprawach nieobjętych niniejszym regulaminem decyzję podejmuje Dziekan ds. studenckich.

Nadzór nad siecią studencką Wydziału pełni Dziekan ds. studenckich.

Za zapewnienie bezawaryjnej pracy sieci, nadzór nad bezpieczeństwem i kontami użytkowników odpowiadają administratorzy, dr Krzysztof Szczeponek i dr Anna Płonka.

dr Krzysztof Szczeponek
Pokój A1-12
E-mail: szczepon@chemia.uj.edu.pl

Informacje o problemach związanych z działaniem sieci studenckiej lub pracowni studenckich, jak też wszystkie sprawy związane z kontami, hasłami przyjmuje w terminie konsultacji pani dr Anna Płonka.

dr Anna Płonka
Pokój A1-12
E-mail: styrcz@chemia.uj.edu.pl

Zgłaszając się do pani Płonki należy mieć ze sobą legitymację studencką.

Konsultacje - dr Anna Płonka:

od poniedziałku do piątku od 11:00 do 13:00