Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zakład Krystalochemii i Krystalofizyki

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zakład Krystalochemii i Krystalofizyki

dr hab. Justyna Kalinowska-Tłuścik, prof. UJ - kierownik

tel: +48 12 686 2467
pokój C2-13
e-mail: : justyna.kalinowska-tluscik@uj.edu.pl

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zespół Biokrystalografii
prof. dr hab. Krzysztof Lewiński

Główne kierunki badań

 1. Badania struktur krystalicznej wybranych białek i ich wariantów.
 2. Badania mechanizmów aktywności enzymatycznej.
 3. Badania oddziaływań białek z ligandami o znaczeniu biologicznym z wykorzystaniem metod spektroskopowych, biochemicznych oraz metod in silico, wspartych szczegółową analizą strukturalną wybranych kompleksów białko-ligand.
 4. Analiza strukturalna małych cząsteczek będących obiektem badań chemii medycznej i chemii biologicznej, w tym związków o potencjalnym zastosowaniu terapeutycznym wykazującym działanie przeciwnowotworowe, czy uczestniczące w obronie przeciwko patogenom.
 5. Badania strukturalne wybranych białek w warunkach wysokiego ciśnienia - poszukiwanie zależności między zmianami strukturalnymi a aspektami biologicznymi badanych białek, m.in. stabilnością, konformacją, amyloidogennością czy alergennością.
 6. Projektowanie i otrzymywanie nowych wariantów białek o potencjale terapeutycznym z wykorzystaniem metod inżynierii genetycznej oraz badanie ich aktywności w roztworze oraz wybranych układach biologicznych.
 7. Produkcja białek rekombinowanych w prokariotycznych systemach ekspresji oraz ich pełna charakterystyka biochemiczna, biofizyczna i strukturalna.
 8. Projektowanie/identyfikacja związków bioaktywnych z wykorzystaniem klasycznych komputerowo-wspomaganych metod (dokowanie molekularne, screening wirtualny, modele QSAR) oraz metod uczenia maszynowego. Poszukiwanie optymalnych algorytmów zwiększających prawdopodobieństwo sukcesu w projektowaniu leków.
 

Zespół Inżynierii Krystalicznej i Analizy Strukturalnej
dr hab. Marlena Gryl, prof. UJ

Główne kierunki badań:

Inżynieria krystaliczna oraz rentgenowska analiza strukturalna monokryształów w zastosowaniu do badania strukturalnych aspektów -

 1. własności chemicznych - wyznaczanie eksperymentalnego rozkładu gęstości elektronowej w kryształach, badanie wzajemnego upakowania cząsteczek oraz typów międzycząsteczkowych oddziaływań w fazach krystalicznych, polimorfizm;
 2. własności fizycznych - badanie korelacji struktury krystalicznej z liniowymi własnościami optycznymi (np. dwójłomność liniowa, dwójłomność kołowa) oraz nieliniowymi własnościami optycznymi (np. generowanie drugiej harmonicznej), badania strukturalnego mechanizmu przejść fazowych w kryształach ferroicznych;
 3. własności biologicznych - badanie korelacji aktywności farmakologicznej związków o potencjalnych właściwościach przeciw-arytmicznych oraz alfa lub beta adrenergicznych z ich przestrzenną geometrią molekularną w aspekcie zdolności do wiązania się z receptorem; strukturalna charakterystyka materiałów biozgodnych.
 

Zespół Strukturalnej Dyfraktometrii Proszkowej
prof. dr hab. Wiesław Łasocha

Główne kierunki badań

 1. Rozwiązywanie struktur z danych proszkowych, Testowanie i prace nad rozwojem metod strukturalnej dyfraktometrii proszkowej.
 2. Badania z zakresu syntezy nowych włóknistych i warstwowych związków polianionowych (polimolibdeniany, nadtleno-molibdeniany itp.).
 3. Badania strukturalne związków kompleksowych w tym makrocyklicznych kompleksów.
 4. Zastosowania metod dyfraktometrii proszkowej w badaniach nowych materiałów, farmakologii, medycynie, chemii spożywczej i badaniach obiektów dziedzictwa kulturowego.