Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zakład Chemii Fizycznej i Elektrochemii

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zakład Chemii Fizycznej i Elektrochemii

dr hab. Paweł Wydro, prof. UJ - kierownik

tel: +48 12 686 2519
pokój nr D1-14
e-mail: pawel.wydro@uj.edu.pl

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zespół Badań Fotochemicznych i Luminescencyjnych
dr hab. Mariusz Kępczyński, prof. UJ

Główne kierunki badań

 1. Modelowanie molekularne dwuwarstw lipidowych oraz polimerów (dr Dorota Jamróz)
  • Struktura i właściwości dwuwarstw lipidowych
  • Oddziaływanie polimerów oraz małych molekuł biologicznie czynnych z dwuwarstwami lipidowymi
  • Parametryzacja pola siłowego dla polimerów i leków
 2. Układy zdyspergowane do celów biomedycznych (dr hab. Mariusz Kępczyński)
  • Fotosensybilizatory hybrydowe liposom – fotoaktywny polimer
  • Liposomy jako nośniki leków
  • Nanokapsułki i nanocząstki z polimerów naturalnych jako nośniki leków
  • Oddziaływania hydrofobowo zmodyfikowanych polisacharydów z membranami lipidowymi oraz komórkami
  • Zastosowanie metod mikroskopowych w obrazowaniu komórek i mikrocząstek polimerowych
 3. Zastosowanie samo-modelujących metod analizy faktorowej do rozdzielania i analizy widm absorpcji i fluorescencji wieloskładnikowych układach termospektralnych (dr hab. Andrzej Turek)

Zespół Elektrochemii

prof. dr hab. Grzegorz Sulka

Główne kierunki badań

 1. Wytwarzanie materiałów nanostrukturalnych metodami elektrochemicznymi
  • Elektrochemiczna synteza i charakterystyka nanostrukturalnych anodowych tlenków metali (Al, Ti, Sn, Zn, W, Zr, Cu, Fe) o różnych morfologiach
  • Otrzymywanie nanostrukturalnych elektrod metalicznych (np. Ag, Au, Cu, Sn, Sb, Ni, Pd) i polimerowych (np. PPy, PANI, PEDOT, PMMA) z wykorzystaniem szablonów z anodowego tlenku glinu
 2. Elektrolityczne osadzanie materiałów dwuskładnikowych
  • Synteza siarczków, selenków i fosforków metali przejściowych z wykorzystaniem cieczy głęboko eutektycznych
  • Synteza tlenków półprzewodnikowych z roztworów wodnych
 3. Elektrolityczne osadzanie i roztwarzanie metali
  • Synteza cienkich filmów metalicznych
  • Synteza porowatych warstw metalicznych poprzez selektywne wytrawianie stopów
 4. Zastosowania materiałów nanostrukturalnych
  • Nanostrukturalne tlenki półprzewodnikowe do zastosowań w fotoelektrochemii i fotokatalizie
  • Nanostrukturalne czujniki elektrochemiczne
  • Elektrokatalizatory reakcji wydzielania wodoru i tlenu (HER i OER) oraz redukcji tlenu (ORR)
 5. Superkondensatory - nowe materiały do zastosowań w układach do magazynowania energii oparte na siarczkach, selenkach i fosforkach metali przejściowych
 6. Korozja metali i stopów – badania elektrochemiczne
 

Zespół Fizykochemii Powierzchni
dr hab. Paweł Wydro, prof. UJ

Główne kierunki badań

 1. Monowarstwy Langmuira i dwuwarstwy lipidowe w modelowaniu biomembran
 2. Wpływ biomolekuł na modelowe membrany komórkowe
 3. Wytwarzanie i charakterystyka fizykochemiczna pęcherzyków lipidowych (liposomów)
 4. Zastosowanie pęcherzyków lipidowych jako nośników substancji bioaktywnych
 5. Charakterystyka fizykochemiczna monowarstw oraz wielowarstw wytwarzanych technikami Langmuir-Blodgett i Langmuir-Schaefer
 6. Charakterystyka właściwości monowarstw adsorpcyjnych na granicy faz woda/powietrze
 7. Analiza składu i oddziaływań międzycząsteczkowych w mieszanych monowarstwach adsorpcyjnych
 8. Elektryczne i termodynamiczne właściwości cząsteczek na granicy faz woda/powietrze
 

Zespół Nanotechnologii Polimerów i Biomateriałów
prof. dr hab. Szczepan Zapotoczny

Główne kierunki badań

 1. Nanoinżynieria polimerowych materiałów funkcjonalnych (prof. dr hab. Szczepan Zapotoczny)
  • Nanostrukturalne materiały polimerowe do zastosowań fotochemicznych i biomedycznych
  • Mikroskopia sił atomowych (AFM) – podstawowa technika badań miękkich materiałów – rozwój nowatorskich metod i ich wykorzystanie w nanotechnologii i nanomedycynie
  • Procesy transferu energii/elektronu w warunkach ograniczenia geometrycznego
  • Reakcje fotosensybilizowane w polimerowych nanoreaktorach
  • Fotochemia i fotofizyka wybranych układów (np. transfer protonu ze stanu wzbudzonego)
  • Synteza nowych polimerów do aplikacji przeciwgrzybiczych
  • Synteza i charakterystyka przewodzących nanoszczotek polimerowych o zaawansowanej architekturze
  • Kinetyka polimeryzacji rodnikowych z odwracalną dezaktywacją
  • Procesy separacji fazowej w wieloskładnikowych mieszaninach polimerowych
  • Nanolitografia i nanomanipulacje z wykorzystaniem mikroskopii z sondą skanującą
  • Zastosowanie polimeryzacji kontrolowanej i modyfikacji post-polimeryzacyjnych materiałów do zastosowań biomedycznych
  • Układy polimerowe do celowanej terapii przeciwnowotworowej
  • Koniugaty polimerowe aktywnych biologicznie molekuł
  • Fotosensybilizatory polimerowe
  • Półprzewodnikowe materiały organiczne do zastosowań w optoelektronice
  • Synteza i charakterystyka fizykochemiczna związków organicznych stosowanych jako: donory lub akceptory elektronów w małocząsteczkowych organicznych układach fotowoltaicznych (SMSCs), komponenty układów wykazujących nieliniowe zjawiska optyczne (NLO), fotosensory i bramki logiczne czułe na zmiany otoczenia
 2. Materiały polimerowe i hybrydowe do zastosowań biomedycznych i w ochronie środowiska (prof. dr hab. Krzysztof Szczubiałka)
  • Fotoprzełączalne kompleksy metali przejściowych do zastosowań fotofarmakologicznych
  • Polimery regulujące krzepliwość krwi
  • Fotosensybilizatory pływające do degradacji zanieczyszczeń wody
  • Fotoprzełączalne polimery do zastosowań biomedycznych
 3. Funkcjonalne materiały polimerowe i hybrydowe (prof. dr hab. Maria Nowakowska)
  • Makrocząsteczkowe inhibitory wirusów
  • Nanostrukturalne materiały antybakteryjne
  • Krioprotektanty poliamfolityczne
  • Bioaktywne koniugaty oligomerowe i polimerowe
 4. Materiały do kontrolowanego dostarczania leków (dr hab. Anna Karewicz, prof. UJ)
  • Nanocząstki magnetyczne w diagnostyce i terapii nowotworów
  • Mikro- i nanocząstki polimerowe otrzymywane na bazie biozgodnych polimerów do kontrolowanego dostarczania leków
  • Biomedyczne zastosowani nanorurek haloizytu
 5. Luminescencyjne materiały organiczne (dr hab. Łukasz Łapok)
  • Synteza organicznych, silnie luminescencyjnych układów typu donor-akceptor do zastosowania w organicznych diodach elektroluminescencyjnych (OLED)
  • Synteza organicznych emiterów wykazujących termicznie aktywowaną opóźnioną luminescencję (TADF)
  • Organiczne emitery światła niebieskiego, czerwonego i zielonego
  • Badania fotofizyczne, spektroskopowe oraz charakterystyka elektrochemiczna i spektroelektrochemiczna emiterów organicznych
 6. Wielofunkcyjne materiały biopolimerowe do zastosowań medycznych – od syntezy po badania biologiczne (dr hab. Joanna Lewandowska-Łańcucka, prof. UJ)
  • Wstrzykiwalne hydrożelowe materiały hybrydowe dla potrzeb inżynierii tkankowej kości
  • Biomimetyczne wielofunkcyjne systemy do leczenia ubytków o podłożu osteoporotycznym
  • Nanostrukturalne kompozyty do zastosowań w leczeniu chorób o podłożu neurologicznym
  • Fotosieciowane filmy biopolimerowe jako matryce do kontrolowanego dostarczania substancji aktywnych
  • Nano- i submikrostruktury silikonowe do zastosowań biomedycznych
 7. Organiczne materiały funkcjonalne oraz ich właściwości (dr hab. Tomasz Uchacz)
  • Badania zjawiska przeniesienia elektronu oraz energii w układach pojedynczych cząsteczek oraz układach supramolekularnych
  • Badania właściwości fotofizycznych i elektrochemicznych materiałów polimerowych oraz chromoforów organicznych
  • Reakcje fotochemiczne w warunkach ograniczonego środowiska
  • Sensory fluorescencyjne, materiały organiczne do optyki nieliniowej, organiczna fotowoltaika
 

Zespół Spektroskopii Molekularnej
dr hab. Marek Boczar, prof. UJ

Główne kierunki badań
 1. Zastosowanie metod kwantowo-mechanicznych do badania własności układów z wiązaniami wodorowymi.
 2. Badanie dynamiki protonu w wiązaniach wodorowych.
 3. Modelowanie metodami teoretycznymi widm podczerwonych wiązań wodorowych w kompleksach, kryształach i cieczach.
 4. Badania teoretyczne procesu wielowymiarowego tunelowania protonu.
 5. Zastosowanie metod dynamiki molekularnej do badania własności wiązań wodorowych w kryształach molekularnych i układach biologicznych.