Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Skład Społecznej Rady Programowej Wydziału Chemii UJ

Firma (przedstawiciele):

 • Cyfronet (prof. dr hab. Paweł Russek )
 • Grodzki Urząd Pracy w Krakowie (dr Jacek Solarz )
 • IBSS Biomed  S. A.(dr inż. Marta Chylińska-Ptak )
 • Inglot Sp. z o.o. (Krzysztof Grabka )
 • Instytut Ekspertyz Sądowych (dr hab. Dariusz Zuba, prof. IES )
 • Instytut Farmakologii PAN (prof. dr n. farm. Andrzej Bojarski  )
 • Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN (prof. dr hab. Piotr Warszyński, prof. dr hab. Małgorzata Witko)
 • Instytut Nafty i Gazu (dr hab. Grażyna Żak )
 • IT Services (dr Tomasz Motylewski )
 • Katalizator Sp. z o.o. (mgr inż. Leszek Michalski )
 • MPO Kraków (Marek Kabaciński )
 • Selvita S.A. (dr inż. Mirosława Zydroń, dr Piotr Graczyk, dr Maciej Pudełko )
 • PPG Industries Poland Sp. z o.o. (dr Kazimierz Miga)
 • V LO Kraków (dr Wojciech Przybylski )

Przestawiciele Wydziału Chemii: 

 • Dziekan (prof. dr hab. Wojciech Macyk )
 • Prodziekan ds. dydaktyki (dr hab. Paweł Wydro, prof. UJ )
 • Prodziekan ds. dydaktyki poprzedniej kadencji (dr hab. Andrzej Eilmes, prof. UJ )
 • Przewodniczący Rady Dyscypliny Nauki Chemiczne (prof. dr hab. Artur Michalak )
 • Kierownik kierunku Chemia (dr hab. Monika Hooper-Srebro, prof. UJ )
 • Kierownik kierunku Chemia Medyczna (dr hab. Małgorzata Brindell, prof. UJ )
 • Kierownik kierunku Chemia Zrównoważonego Rozwoju (prof. dr hab. Lucjan Chmielarz )
 • Kierownik programu Chemia SDNŚiP (prof. dr hab. Barbara Gil )
 • Pełnomocnik Dziekana ds. ewaluacji jakości kształcenia (dr hab. Paweł Kozyra )
 • Przedstawiciel CITTRU (dr Gabriela Konopka-Cupiał )
 • Przedstawiciel "Sci-Mat" (dr hab. Katarzyna Hąc-Wydro, prof. UJ)
 • Przedstawiciele Studentów (Karolina Czuja)
 • Zespół Ds. Jakości Kształcenia (Weronika Łukaszczyk)

Kompetencje, zadania i zakres działania Społecznej Rady Programowej Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego

Społeczna Rada Programowa Wydziału Chemii UJ jest organem doradczym, mającym na celu konsultacje w zakresie kształtowania programów nauczania prowadzonych kierunków studiów w oparciu o analizę aktualnych i prognozowanych potrzeb kadrowych oraz kompetencji warunkujących odniesienie przez absolwentów sukcesu na współczesnym rynku pracy.

Celem działania Rady jest dyskusja dotycząca przede wszystkim jakości kształcenia oraz oceny istniejących programów nauczania, a także stworzenie warunków do głębszego powiązania środowiska naukowego i dydaktycznego z zakładami pracy, instytutami branżowymi oraz z innymi podmiotami zatrudniającymi naszych absolwentów.

Do kompetencji Rady należy:

 • wyrażanie opinii na temat aktualnych i prognozowanych trendów na rynku pracy,
 • wskazywanie zapotrzebowania na konkretne kompetencje i profil sylwetki przyszłego pracownika,
 • opiniowanie programów studiów i wskazywanie istotnych zmian, umożliwiających lepsze przygotowanie studenta/absolwenta do wejścia na rynek pracy,
 • pomoc w rozszerzaniu współpracy technicznej, naukowej i dydaktycznej z zakładami pracy, zwłaszcza w organizowaniu praktyk i staży
 • włączanie się w prowadzenie prac dyplomowych i inicjowanie wspólnych projektów badawczych,
 • możliwość proponowania i współprowadzenia kursów dla studentów.

Organizacja działania Rady:

 • regularne, co najmniej raz do roku, spotkania Rady w siedzibie Wydziału Chemii lub w trybie zdalnym,
 • wymiana informacji poprzez kontakt z Władzami Wydziału oraz kierownikami studiów,
 • udział w spotkaniach organizowanych przez Wydział Chemii dla studentów związanych z ich karierą zawodową, współorganizacja warsztatów, konferencji, współpraca z kołami naukowymi itp.

Oczekiwane korzyści oraz efekty działania Rady:

 • bezpośredni wpływ pracodawców na program studiów a tym samym na kompetencje absolwentów,
 • ułatwione kontakty pracodawców z absolwentami oraz studentami i możliwość zindywidualizowanego kształtowania ich kompetencji jako przyszłych pracowników,
 • tworzenie podstaw do długoterminowej współpracy,
 • promocja na stronie Wydziału, możliwość prezentacji oferty pracodawców, ich udziału w wykładach o charakterze popularnonaukowym i naukowym organizowanych przez Wydział dla szerokiego grona odbiorców,
 • udział studentów w akcjach promocyjnych i informacyjnych pracodawców,
 • organizacja wizyt studyjnych w siedzibach firm.