Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Stypendialnego dla Olimpijczyków

O stypendia za wyniki w nauce z Rektorskiego Funduszu Stypendialnego dla Olimpijczyków mogą ubiegać się studenci

REKTOR UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO
ogłasza nabór wniosków o
STYPENDIA NAUKOWE Z REKTORSKIEGO FUNDUSZU STYPENDIALNEGO DLA OLIMPIJCZYKÓW
na rok akademicki 2016/2017

O stypendia za wyniki w nauce z Rektorskiego Funduszu Stypendialnego dla Olimpijczyków mogą ubiegać się studenci pierwszego roku jednolitych studiów magisterskich lub studiów pierwszego stopnia Uniwersytetu Jagiellońskiego, którzy podjęli studia w roku uzyskania świadectwa dojrzałości i spełniają
jeden z poniższych warunków:

  • byli uczestnikami finałów olimpiady międzynarodowej*,
  • byli laureatami eliminacji centralnych olimpiady ogólnopolskiej oraz zajęli najwyższe miejsce spośród wszystkich laureatów tej samej olimpiady przyjętych w danym roku na studia na Uniwersytecie Jagiellońskim, niezależnie od tego, w której edycji olimpiady uczestniczyli*.


Komplet dokumentów kandydata powinien zawierać:

  • formularz zgłoszeniowy wg wzoru określonego w załączniku do Regulaminu Funduszu;
  • oryginał lub potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię dyplomu bądź zaświadczenia wydanego przez komitet główny danej olimpiady;
  • zaświadczenie o posiadaniu statusu studenta, wydane przez sekretariat właściwej jednostki.

Stypendia przyznawane są na okres 10 miesięcy.

Dokumenty należy złożyć w Dziale Nauczania UJ,
ul. Gołębia 24,
pok. 17, 31-007 Kraków,
z adnotacją: „Rektorski Fundusz Stypendialny dla Olimpijczyków”,
w nieprzekraczalnym terminie do 20 października 2016 roku.

Więcej informacji:
www.dn.uj.edu.pl/fundusze/fundusz-rektorski
 tel. 12 663 3953
e-mail: fundusze.stypendialne@uj.edu.pl


*dotyczy osiągnięć uzyskanych w olimpiadach wymienionych w uchwale Senatu UJ obowiązującej w danym roku w postępowaniu rekrutacyjnym na studia w UJ

 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Uwaga licencjaci i magistranci !

UWAGA MAGISTRANCI

Dwa tygodnie przed egzaminem magisterskim należy przesłać na adres:

Skany poniższych dokumentów (z odręcznym podpisem):

Po przeslaniu tych dokumentów zastanie naliczona opłata 60 zł za dyplom + 40 zł za odpis w języku angielskim – nr konta jest indywidualny dla każdego studenta. Potwierdzenie wpłaty również należy przesłać.

Informację o zaliczeniu Seminarium magisterskiego i Pracowni magisterskiej przesyła Promotor.

Przed egzaminem magisterskim należy również:

WAŻNE!!! TYLKO DOKUMENTY WYSŁANE Z MAILA W DOMENIE @student.uj.edu.plAKCEPTOWANE.

UWAGA LICENCJACI KIERUNKU CHEMIA

Przynajmniej 3 dni przed egzaminem licencjackim należy przesłać na adres:

monika.jurek@uj.edu.pl

Skany poniższych dokumentów (z odręcznym podpisem):

Po przeslaniu tych dokumentów zastanie naliczona opłata 60 zł za dyplom + 40 zł za odpis w języku angielskim – nr konta jest indywidualny dla każdego studenta. Potwierdzenie wpłaty  również należy przesłać. 

  • Osoby, które robią awansem III rok muszą złożyć podanie do Prodziekana ds. dydaktyki z prośbą o dopuszczenie do egzaminu licencjackiego

Przed egzaminem licencjackim należy również:

WAŻNE!!! TYLKO DOKUMENTY WYSŁANE Z MAILA W DOMENIE @student.uj.edu.pl AKCEPTOWANE.