Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zgłaszanie zapotrzebowania na AV i WiFi

 1. Jeżeli imprezy odbywające się na Wydziale Chemii będą wymagały sprzętu audio-wizualnego dostępnego na wydziale należy zgłosić ten fakt z dwutygodniowym wyprzedzeniem drogą mailową do pana Wiesława Koniasa na adres konias@chemia.uj.edu.pl.
 2. Jeżeli imprezy odbywające się na Wydziale Chemii będą wymagały wifi innego niż dostępny w sieci uj.edu.pl lub edurom należy zgłosić ten fakt z dwutygodniowym wyprzedzeniem drogą mailową do dr Krzysztofa Szczeponka na adres szczepon@chemia.uj.edu.pl.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dostęp do usług sieciowych

Osoby, które chcą dołączyć do sieci wydziałowej nowe "urządzenie" powinny wysłać maila do pana dr Krzysztofa Szczeponka na adres szczepon@chemia.uj.edu.pl. Format zgłoszenia znajduje się w sekcji Zgłaszanie MAC adresów.

Osoby które mają aktywowaną na karcie możliwość otwierania szlabanów wjazdowych na teren Wydziału Chemii i chcące skorzystać z automatycznego systemu otwierania szlabanów, muszą przesłać do pana dr Krzysztofa Szczeponka na adres szczepon@chemia.uj.edu.pl maila z imieniem i nazwiskiem oraz rejestracją samochodu.

Osoby, które nie mają/zapomniały hasła do konta na serwerach na Wydziale Chemii powinny wysłać maila do pani dr Anny Płonki na adres styrcz@chemia.uj.edu.pl. Format zgłoszenia w zależności od statusu osoby zgłaszjącej znajduje się w sekcji Odzyskiwanie hasła w domenie chemia.uj.edu.pl.

Konta w domenie chemia.uj.edu.pl na serwerze wydziałowym są tworzene przez dr Krzysztofa Szczeponka (szczepon@chemia.uj.edu.pl)

Osoby, które potrzebują dostępu do Intranetu muszą posiadać konto na serwerze wydziałowym, a następnie przesłać maila do pana  dr Mariusza Pilcha na adres pilch@chemia.uj.edu.pl. Format zgłoszenia znajduje się w sekcji Dostęp do Intranetu.

UWAGA!
Osoby nie posiadające aktywnych kont z aktualnymi danymi w Intranecie nie są dopisywane do list mailingowych funkcjonujących w obrębie Wydziału.

MAC adresy podajemy zgodnie z poniższym szablonem:

 1. numer pokoju według nowej numeracji - pole bezwzględnie wymagane, dotyczy miejsca instalacji urządzenia, w przypadku laptopa, numer pomieszczenia, w którym najczęściej przebywa jego użytkownik
 2. zakład - pole bezwzględnie wymagane, określa przynależność do zakładu
 3. imię i nazwisko użytkownika - pole bezwzględnie wymagane, osoba odpowiedzialna za urządzenie
 4. mac adres* w formacie xxxx-xxxx-xxxx - pole bezwzględnie wymagane, koniecznie w podanym formacie (znaki grupowane po 4 z pauzą pomiędzy nimi)
 5. rodzaj urządzenia - komputer, laptop, aparatura pomiarowa, drukarka...
 6. błędny mac adres - pole wymagane w przypadku zgłaszania pomyłki i chęci podmiany starego adresu, w przypadku zgłaszania nowego adresu pole pozostawić puste

* w systemach Windows w wierszu poleceń konsoli tekstowej (cmd) wpisujemy polecenie getmac bez parametrów i otrzymujemy mac adres w postaci xx-xx-xx-xx-xx-xx, który podajemy jako xxxx-xxxx-xxxx

Przykład:

1. D1-06
2. Zakład Chemii Fizycznej i Elektrochemii
3. Jan Kowalski
4. 18DE-23AA-4816
5. komputer stacjonarny
6.-

 • Studenci:
  numer albumu:
  imię nazwisko:
  login
  (jeżeli jest znany):
   
 • Doktoranci:
  wysyłają maila z prośbą o hasło z konta pocztowego w domenie doctoral.uj.edu.pl podając
  imię nazwisko:
  login:

 • Pracownicy:
  wysyłają maila z prośbą o hasło z konta pocztowego w domenie uj.edu.pl

imię:
nazwisko:
login:
tytuł:
stanowisko:
*
numer pokoju:
numer telefonu w tym pokoju:
e-mail:
nazwa zakładu:
nazwa zespołu:

* doktoranci nie wypełniają tego pola natomiast dodatkowo podają
nazwisko promotora:

Wszystkie dane są bezwzględnie wymagane do założenia konta w intranecie.

Po otrzymaniu konta użytkownik samodzielnie zmienia lub uzupełnia dostępne dla niego pola danych.

W hasłach należy używać tylko:
 • malych i DUZYCH liter alfabetu łacińskiego,
 • cyfr od 0 do 9
 • znaków specjalnych ! @ _ - ( )  inne mogą spowodować brak dostępu do usług sieciowych
Nie wolno stosować spacji oraz znaków diakrytycznych

Zmiana hasła może odbywać się tylko poprzez interfejs poczty RoundCube

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wydział Chemii - zasady wydawania kart magnetycznych

 1. Każdy pracownik i doktorant Wydziału Chemii musi posiadać imienną magnetyczną kartę dostępową do wejść i pomieszczeń w budynku Wydziału Chemii.
 2. Osobami uprawnionymi do występowania o nowe karty jak również wprowadzania zmian na posiadanych kartach są Kierownicy Zakładów oraz Kierownicy Laboratoriów.
 3. Osoby uprawnine występują o wydanie nowej lub modyfikację starej karty magnetycznej na drodze mailowej wysyłając jeden list z osobistego konta w domenie @chemia.uj.edu.pl lub @uj.edu.pl na adresy szczepon@chemia.uj.edu.pl (dr Krzysztof Szczeponek) i pilch@chemia.uj.edu.pl (dr Mariusz Pilch)
 4. Użytkownik, który zgubił kartę, zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia sekcji BMS (tel. 12 664 67 77) w celu zablokowania karty oraz przesłania o tym zdarzeniu informacji do dr Krzysztofa Szczeponka.

Na Wydziale Chemii funkcjonują trzy rodzaje kart:

 • pracownicze
 • doktoranckie (kodowane na legitymacjach)
 • zakładowe

Zasady jakimi należy się kierować przy zamawianiu w poszczególnych przypadkach znajdują się w sekcjach poniżej.

Zamawianie nowych kart

Podstawową zasadą jaką powinniśmy się kierować przy zamawianiu kart jest zasada minimalizmu co oznacza, że zamawiamy tylko dostępy niezbędne.

Karty doktoranckie - powinny mieć dostęp tylko do niezbędnych wejść zewnętrznych, przejść przez korytarze i pomieszczeń
Karty zakładowe - mają tylko dostęp do wymaganych pomieszczeń i przejść przez korytarze prowadzące do tych pomieszczeń

W poszczególnych częściach schematu zgłoszenia zamieszczonego na końcu sekcji wybieramy tylko niezbędne dostępy ! z poniższych możliwości
typ karty: pracownicza, doktorancka, zakładowa
wejścia do budynku: A, E, F
wejścia z klatek na korytarze: E0, E1, E2, F0, F1, F2, B1, B2
przejścia przez korytarze: E0, E1, E2, F0, F1, F2
zielony dach: tak/nie
przejście przez dach z A do B i z B do A: tak/nie - tak mogą dostać tylko osoby, które prowadzą zajęcia dydaktyczne.
Wszelkie wejścia i przejścia w segmencie B mogą otrzymać tylko osoby, które mają zgodę Kierowniczki WCD pani mgr inż. Joanny Dębowskiej.
czas aktywności w tygodniu:

 • dla wszystkich kart z założenia jest to od poniedziałku do piątku od godziny 6:00 do 21:00
 • praca w soboty i święta wymaga zgody Pani Dziekan d.s. Ogólnych (dr hab. Jolanta Kochana, prof. UJ) i dopiero po otrzymaniu zgody można występować o odstęp 24/7
 • można podać inne zakresy godzinowe, ale będzie to obowiązywało, albo do tygodnia roboczego, albo do całego tygodnia, nie można ustawiać różnych zakresów czasowych dla różnych dni w tygodniu

okres ważności:

 • karty dla pracowników: terminy należy podać zgodnie z umową (podać proszę datę wygaśnięcia umowy)
 • karty zakładowe: bezterminowo

_______________________________________________________________________________________________

Schemat zgłoszenia nowej karty imiennej:

zakład:      
imię i nazwisko:
wejścia do budynku:
wejścia z klatek na korytarze:
przejścia przez korytarze:
pomieszczenia:
zielony dach:
przejście przez dach AB:
czas aktywności w tygodniu:
okres ważności:

Schemat zgłoszenia nowej karty zakładowej:

zakład:     
przejścia przez korytarze:
pomieszczenia:

 

Jeżeli chcemy zmodyfikować jakieś ustawienia na karcie należy tylko podać:

numer karty:
imię i nazwisko (jeżeli osobowa):

oraz te sekcje ze schematu zamawiania nowej karty, które są niezbędne do modyfikacji.

Dla dodawania dodatkowych pomieszczeń stosujemy znak (+), a dla usunięcia istniejących pomieszczeń (-).

W mailu podajemy też minimalną informację bez uzasadnień dlaczego chcemy zmian lub fraz typu w nawiązaniu do, w uzgodnieniu z itp.

Przykład:

Proszę o zmiany na karcie:
numer karty: 1234
imię i nazwisko: Jan Kowalski
pomieszczenia:(+) F2-03, (+) F1-23, (-) E0-64
okres ważności: 30.10.2023

co oznacza, że Jan Kowalski na karcie o numerze 1234 ma mieć dodane dwa nowe dostępy i zlikwidowany jeden oraz że aktywność karty ma zostać zmieniona do podanej daty.

W trakcie użytkowania karty mogą wystąpić problemy z dostępami zakodowanymi na kartach. W przypadku pojedynczego braku dostępu do przejścia lub wejścia do pomieszczenia należy:

 • dla kart "nowych" po raz pierwszy używanych, dwa, trzy razy dotknąć kartę do czytnika, który nie zadziałał za pierwszym razem, jeżeli to nie poskutkuje, zgłaszamy problem.
 • dla kart "starych", jeżeli dostęp zniknąl do jakiegoś czytnika, należy powtórnie po godzinie lub wręcz na drugi dzień ponowić próbę, jeżeli w dalszym ciągu nie ma dostępu, zgłaszamy problem.

Jeżeli tracimy dostęp do wszyskich dotychczasowych wejść jest bardzo prawdopodobne,  że okres aktywności karty został przekroczony, lub karta uległa fizycznemu uszkodzeniu.

Zgłoszenie braku dostępu do określonego czytnika wymaga podania:

numer karty:
imię i nazwisko (jeżeli osobowa):

umiejscowienie czytnika:
data i czas nieudanego użycia karty:

Przykład:

Proszę o weryfikację karty:
numer karty: 1234
imię i nazwisko: Jan Kowalski
umiejscowienie czytnika: wyjście z pomieszczenia F0-11
data i czas nieudanego użycia karty: 22.10.2020 12:30; 23.10.2020 10:34