Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Projekty krajowe

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Projekty krajowe

w 2019 roku

"Opracowanie strukturalnego katalizatora do rozkładu N2O na podstawie funkcjonalnej korelacji: skład-morfologia-działanie." ETIUDA 7
Kierownik: Mgr Sylwia Wójcik

"Chemia powierzchni materiałów węglowych - od układów modelowych do kompozytowych" ETIUDA 7
Kierownik: Joanna Duch

"Ramanowska aktywność optyczna związków biologicznie czynnych: badania monomerów oraz złozonych układów supramolekularnych" ETIUDA 7
Kierownik: Monika Hałat

"Engineering multicomponent optical materials containing sulfonamides using quantum crystallography approach" ETIUDA 7
Kierownik: Mgr Joanna Wojnarska

"Projektowanie nanoczujników SERS do detekcji markerów chorobowych" ETIUDA 7
Kierownik: Mgr Ewelina Wiercigroch

"Synteza, modyfikacja i charakterystyka zeolitowych materiałów dwuwymiarowych do zastosowaniń katalitycznych" ETIUDA 7
Kierownik: Justyna Grzybek

"Badanie reakcji rozkładu biogennego dopaminy w obecności oksydazy monoanimowej B za pomocą metody EVB" MINIATURA 2
Kierownik: Dr Mateusz Brela

"Konstrukcja nanogrzechotek katalitycznych zawierających cząstki Co3O4 do eliminacji lotnych związków organicznych" MINIATURA 2
Kierownik: Dr Anna Rokicińska

"Opracowani mikroprzepływowego urządzenia analityczno-diagnostycznego do określania zakresu stężenia litu w surowicy krwi" MINIATURA 3
Kierownik: Dr inż. Justyna Paluch

"Opracowanie i optymalizacja systemu selekcji klonów dla ukierunkowanej mutagenezy enzymów" MINIATURA 3
Kierownik: Dr Joanna Loch

"Selektywna fotokatalityczna redukcja aromatycznych związków nitrowych w obecności tlenku cynku dekorowanego nanocząstkami metali szlachetnych" MINIATURA 3
Kierownik: Dr Mateusz Trochowski

"Optymalizacja metody ekstrakcji w punkcie zmętnienia do izolacji i oznaczania składników psychoaktywnych z muszkatołowca korzennego techniką elektroforezy kapilarnej" MINIATURA 3
Kierownik: Dr Aneta Woźniakiewicz

"Charakterystyka fizykochemiczna nowych platform molekularnych o potencjalnych nieliniowych właściwościach optycznych w roztworze i w strukturze makrocząsteczek" MINIATURA 3
Kierownik: Dr hab. Tomasz Uchacz

"Zastosowanie metod krystalografii kwantowej w projektowaniu nowych materiałów o wzmocnionych przez kokrystalizację właściwości optycznych" SONATA BIS 8
Kierownik: Dr Marlena Gryl

"Nanostrukturalne elektrody półprzewodnikowe typu rdzeń-powłoka o ściśle określonej geometrii - projektowanie, otrzymywanie i charakterystyka fotoelektrochemiczna." SONATA BIS 8
Kierownik: Dr hab. Leszek Zaraska

"Rozwój peptydów makrocyklicznych jako antagonistów oddziaływania PD-1/PD-L1. Charakterystyka współdziałania dwóch immunomodulatorów na procesy nowotworzenia." SONATA 14
Kierownik: Dr Katarzyna Magiera-Mularz

"Przewodzące, binarne nanoszczotki jako molekularnie uporządkowane i samodomieszkujące się cienkie warstwy polimerowe." SONATA 14
Kierownik: Dr Karol Wolski

"Bioaktywne materiały zdolne do naśladowania stanu hipoksji o wysokim potencjale osteogennym i angiogennym." SONATINA 3
Kierownik: Dr Michał Dziadek

"Analiza spektroskopowa i badania chiralooptyczne systemów supramolekularnych: biologicznie ważnych agregatów i układów modelowych" PRELUDIUM 15
Kierownik: Monika Hałat

"Badanie dynamiki układów oddziaływań w wybranych strukturach ko-krystalicznych." PRELUDIUM 15
Kierownik: Leszek Malec

"Inżynieria wieloskładnikowych materiałów optycznycznych zawierających grupę sulfonylową z wykorzystaniem metod kwantowej krystalografii." PRELUDIUM 15
Kierownik: Mgr Joanna Wojnarska

"Spektroskopowa cytologia i histopatologia naciekającego raka pęcherza moczowego - dowód koncepcji." PRELUDIUM 16
Kierownik: Lek. Monika Kujdowicz

"Badanie synergetyki składników katalizatora w reakcji rozkładu amoniaku jako źródła wodoru, na bazie podpórkowanych hybrydowych materiałów grafenowych" PRELUDIUM 16
Kierownik: Mgr Andrzej Kowalczyk

"Stereoselektywna tandemowa reakcja seleno-Michaela/aldolowa." PRELUDIUM 16
Kierownik: Piotr Banachowicz

"Kryształy o eksponowanych wybranych płaszczyznach krystalograficznych - nowe podejście do projektowania anod dla ogniw fotopaliwowych" PRELUDIUM 17
Kierownik: Paweł Mikrut

"Nowatorska metoda funkcjonalizacji mezoporowatych materiałów krzemianowych dla potrzeb katalizy heterogenicznej" OPUS 16
Kierownik: Prof. dr hab. Lucjan Chmielarz

"Badania interakcji molekularnych i transferu protonów w błonach biologicznych i ich modelach za pomocą spektroskopii oscylacyjnej w nanoscali" OPUS 16
Kierownik: Dr Luca Quaroni

"Obrazowanie celowane na komórki nowotworowe w stanie hipoksji" OPUS 17
Kierownik: Dr hab. Małgorzata Brindell

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

W kwestii projektów z roku 2018 proszę kontaktować się z panem

mgr inż. Bogdanem Birczyńskim
tel.:12 686 2768
pokój nr C0-14
e-mail: birczynb@chemia.uj.edu.pl

NCN
 

„Nanoenkapsułowane światłoczułe leki w terapii fotodynamicznej opornych nowotworów i drobnoustrojów" SONATA BIS 6
Kierownik projektu: Dr Janusz Dąbrowski

„Nanomagnesy kwantowe oparte na kompleksach metali o nietypowej geometrii i z użyciem nowych, nietypowych ligandów." SONATA BIS 6
Kierownik projektu: Dr Dawid Pinkowicz

„Toksykinetyka ksenobiotyków w ludzkich tkankach: zintegrowane badania nad zachowaniem substancji psychoaktywnych w szpiku kostnym i alernatywnych materiałach sekcyjnych." SONATA BIS 6
Kierownik projektu: Dr Renata Wietecha-Posłuszny

„Nanoceluloza+nanocząstki metali. Syntez i badania funkcjonalizowanej nanocelulozy w kierunku immobilizacji nanocząstek metali." SONATA 12
Kierownik projektu: Dr Dominika Pawcenis

„Reakcje cząsteczek (NO i O2) aktywowanych na centrach żelazoporfirynowych o istotnym znaczeniu biologicznym i katalitycznym - modele i mechanizmy." SONATA 12
Kierownik projektu: Dr Maria Oszajca

„Zbadanie mechanizmu oddziaływania skrobi z reaktywnymi formami tlenu, generowanymi w trakcie jej modyfikacji innowacyjnymi metodami utleniami" OPUS 12
Kierownik projektu: Dr Magdalena Kurdziel

„Wieloskalowa eksploracja transformacji alkoholi do węglowodorów w kanałach zeolitów: od modelowania centrum aktywnego do symulacji procesów ciągłych" OPUS 12
Kierownik projektu: Dr hab. Witold Piskorz

„Nanostrukturalne anodowe TiO2 i WO3 modyfikowane/domieszkowane tlenkami metali przejściowych jako fotoanody do zastosowań elektorkatalitycznych i sensorycznych" OPUS 12
Kierownik projektu: Dr hab. Grzegorz Sulka

„Opracowanie analizy spektroskopowej in vitro kropli lipidowych: ich biochemia i lokalizacja w odniesieniu do funkcji biologicznej" HARMONIA 8
Kierownik projektu: Prof. dr hab. Małgorzata Barańska

„Fotoelektrochemiczne właściwości nanostrukturalnych anodowych tlenków tytanu i wolframu" ETIUDA 4
Kierownik projektu: mgr Karolina Syrek (dr hab. Grzegorz Sulka, prof. UJ)

„Nanoreplikacja strukturalna jako metoda syntezy mezoporowatych katalizatorów węglowych i tlenkowych do utleniającego odwodornienia etylobenzenu" ETIUDA 4
Kierownik projektu: mgr Sebastian Jarczewski (prof. dr hab. Piotr Kuśtrowski)

„Badania spektroskopowe układów z wiązaniami wodorowymi" OPUS 11
Kierownik projektu: prof. dr hab. Marek Wójcik

„Sterowanie przeciwnowotworowym działaniem polipirydylowych kompleksów rutenu w kierunku hamowania procesu przerzutowania" OPUS 11
Kierownik projektu: dr hab. Małgorzata Brindell

„Badanie wpływu wybranych trwałych zanieczyszczeń organicznych środowiska na strukturę i właściwości modelowych błon komórek destruentów oraz na aktywność fosfolipaz" OPUS 11
Kierownik projektu: dr hab. Marcin Broniatowski

„Syntetyczne i naturalne glinokrzemiany warstwowe jako podstawa wysokopowierzchniowych katalizatorów o kontrolowanej strukturze porowatej" OPUS 11
Kierownik projektu: dr hab. Lucjan Chmielarz, prof. UJ

„Badanie wpływu bioaktywnych lipoidów kationowych na membrany lipidowe" OPUS 11
Kierownik projektu: dr hab. Paweł Wydro

„Konstrukcja zaawansowanych katalizatorów o kontrolowanej porowatości i zwiększonej dostępności centrów aktywnych w oparciu o zeolity warstwowe" OPUS 11
Kierownik projektu: dr hab. Barbara Gil

„Nowatorska metoda preparatyki katalizatorów strukturalnych – wykorzystanie mikroorganizmów do homogenicznego osadzania nanocząstek faz aktywnych na powierzchnie nośników " OPUS 11
Kierownik projektu: prof. dr hab. Andrzej Kotarba

„Polielektrolity blokowe regulujące krzepliwość krwi – synteza, badania fizykochemiczne i biologiczne (konsorcjum – lider: UJ, partner: UM w Białymstoku)" OPUS 11
Kierownik projektu: dr hab. Krzysztof Szczubiałka, prof. UJ

„Więcej niż lit: modelowanie obliczeniowe elektrolitów dla ogniw jonowych" OPUS 11
Kierownik projektu: dr hab. Andrzej Eilmes

„Nano- mikrostruktury polimerowe powstające w wyniku samoorganizacji kopolimerów blokowych – otrzymywanie i zastosowanie jako nośniki substancji bioaktywnych" OPUS 11
Kierownik projektu: dr hab. Mariusz Kępczyński

„Projektowanie nanoczujników SERS dla detekcji ex vivo stanu zapalnego w naczyniach krwionośnych (wspólny: WCh + JCET) " OPUS 11
Kierownik projektu: dr hab. Kamilla Małek

„Badanie mechanizmów oddziaływania nitroksylu (HNO) z kompleksami metali przejściowych" PRELUDIUM 11
Kierownik projektu: mgr Justyna Polaczek (prof. dr hab. Rudi van Eldik)

„Badanie stereoselektywności reakcji Mukaiyamy 2-trimetylosiloksyfuranu z chiralnymi aldehydami w roztworach wodnych" PRELUDIUM 11
Kierownik projektu: mgr Anna Adamkiewicz (prof. dr hab. Jacek Młynarski)

„Porfirynowe kompleksy manganu jako katalizatory w reakcjach degradacji modelowych zanieczyszczeń organicznych" PRELUDIUM 11
Kierownik projektu: mgr Magdalena Procner (prof. dr hab. Rudi van Eldik)

„Enancjoselektywna reakcja Dielsa-Aldera glioksalanów: poszukiwanie nowych katalizatorów i zastosowanie w syntezie pochodnych produktów naturalnych" PRELUDIUM 11
Kierownik projektu: mgr Matylda Stefaniak (prof. dr hab. Jacek Młynarski)

„Symulacje molekularne adsorpcji lekkich węglowodorów na materiałach mikroporowatych w odniesieniu do termodesorpcyjnych badań doświadczalnych" PRELUDIUM 11
Kierownik projektu: mgr Andrzej Sławek (dr hab. Wacław Makowski)

„Modyfikowane nanoporowate warstwy anodowego tlenku tytanu(IV) – charakterystyka i zastosowanie do uwalniania leków i hodowli komórek" PRELUDIUM 11
Kierownik projektu: mgr Anna Pawlik (dr hab. Grzegorz Sulka)

„Charakterystyka i wzmocnienie przeciwnowotworowych własności antagonistów drugiej generacji onkogennego białka Mdm2" SONATA 11
Kierownik projektu: dr Łukasz Skalniak

„Spektroskopia ramanowska w badaniach in vitro nad wpływem wybranych chemioterapeutyków na komórki śródbłonka (wspólny: WCh + JCET)" SONATA 11
Kierownik projektu: dr Katarzyna Majzner

„Konstrukcja fotoluminescencyjnych heterometalicznych architektur koordynacyjnych z mostkami cyjanowymi" SONATA 11
Kierownik projektu: dr Szymon Chorąży

„Podłoża polimerowe funkcjonalizowane immobilizowanymi czynnikami wzrostu, do ukierunkowanego różnicowania komórek macierzystych. (konsorcjum – lider: AGH, partner: WCh UJ oraz WBBiB UJ)" SONATA 11
Kierownik projektu: dr hab. Krzysztof Szczubiałka, prof. UJ (lider dr Magdalena Wytrwał)

„Mechanizm toksyczności i fototoksyczności fotoaktywnych nanomateriałów tlenkowych" SONATA 11
Kierownik projektu: dr Przemysław Łabuz

„Biomimetyczne hydrożelowe materiały hybrydowe dla potrzeb inżynierii tkankowej - możliwość odbudowy ubytków kostnych" SONATA 11
Kierownik projektu: dr Joanna Lewandowska-Łańcucka

Label-free vibrational spectroscopy studies and imaging of phase separation in biological membranes and model systems" POLONEZ 2
Kierownik projektu: dr Luca Quaroni (prof. dr hab. Maria Nowakowska)

NCN
 

„Elektrokatalityczne właściwości elektrod z uporządkowanym układem nanodrutów AgPd względem redukcji halogenków alifatycznych w wodzie" PRELUDIUM 10
Kierownik projektu: mgr Anna Brudzisz (dr hab. Grzegorz Sulka)

„Analiza spektroskopowa supramolekularnych agregatów ksantofili" PRELUDIUM 10
Kierownik projektu: mgr Grzegorz Zając (prof. dr hab. Małgorzata Barańska)

„Synteza małocząsteczkowych sond chemicznych oraz charakterystyka strukturalna ich oddziaływania na szlak sygnałowy receptora programowanej śmierci (PD-1) i jego liganda (PD-L1)" PRELUDIUM 10
Kierownik projektu: mgr Katarzyna Guzik (prof. dr Tadeusz Holak)

„Opracowanie technik spektroskopowej analizy powierzchni do badania zależności pomiędzy strukturą i aktywnością katalizatorów. Badania in situ, operando i obrazowanie AFM/Raman" PRELUDIUM 10
Kierownik projektu: mgr Damian Chlebda (dr hab. Joanna Łojewska)

„Nowe, nanostrukturalne materiały karbożelowe o funkcjonalnych właściwościach elektrochemicznych otrzymywane z polimerów naturalnych" OPUS 10
Kierownik projektu: dr hab. Marcin Molenda

„Inżynieria stanów elektronowych fotokatalizatorów półprzewodnikowych" OPUS 10
Kierownik projektu: dr hab. Wojciech Macyk, prof. UJ

„Inżynieria stanów elektronowych fotokatalizatorów półprzewodnikowych" OPUS 10
Kierownik projektu: dr Beata Nowicka

„Ilościowy wgląd w przebieg reakcji katalitycznej z wykorzystaniem metod spektroskopowych w modzie operando" SONATA BIS 5
Kierownik projektu: dr hab. Kinga Góra-Marek

„Skoniugowane nanoszczotki polimerowe – struktura molekularna a właściwości optyczne i elektryczne" OPUS 9
Kierownik projektu: prof. dr hab. Szczepan Zapotoczny

„Poszukiwanie przewodników protonowych MOF z podejściem mechanochemicznym" OPUS 9
Kierownik projektu: dr hab. Dariusz Matoga

„Synteza enancjomerycznie czystych 5a-karbacukrów oraz ich pochodnych na drodze stereoselektywnej reakcji tworzenia wiązania węgiel-węgiel" SONATA 9
Kierownik projektu: dr Szymon Buda

„Zastosowanie metody gęstości elektronowej wiązań zdelokalizowanych (EDDB) w analizie struktury i reaktywności układów molekularnych" SONATA 9
Kierownik projektu: dr Dariusz Szczepanik

„Biokompatybilne nanokapsuły polimerowe jako nośniki leków przeciwnowotworowych" PRELUDIUM 9
Kierownik projektu: dr Joanna Szafraniec (dr hab. Szczepan Zapotoczny, prof. UJ)

„Generowanie reaktywnych form tlenu na amorficznych tlenkach d0 – międzyfazowe procesy elektroprotyczne z udziałem H2O2" PRELUDIUM 9
Kierownik projektu: mgr Kamila Sobańska (prof. dr hab. Zbigniew Sojka)

„Testowanie małocząsteczkowych związków za pomocą spektroskopii NMR w celu zidentyfikowania sond chemicznych dla niekanonicznego białka Hub1" PRELUDIUM 9
Kierownik projektu: mgr Katarzyna Kubica (prof. dr Tadeusz Holak)

„Analiza mechanizmu zmian właściwości kwasowo-zasadowych wybranych związków modelowych w różnorodnych układach supramolekularnych, z zastosowaniem elektroforezy kapilarnej " PRELUDIUM 9
Kierownik projektu: mgr Paweł Nowak (prof. dr hab. Paweł Kościelniak)

„Nowe związki koordynacyjne rutenu zawierające aminometylofosfiny – synteza i charakterystyka" PRELUDIUM 9
Kierownik projektu: mgr Michał Płotek (prof. dr hab. Grażyna Stochel)

„Nowe polimerosomy zbudowane z pary mocnych polielektrolitów blokowych – właściwości i zastosowanie jako nośniki substancji" PRELUDIUM 9
Kierownik projektu: mgr Urszula Kwolek (dr hab. Mariusz Kępczyński)

NCN
 

„Zanieczyszczenia powietrza a choroby autoimmunologiczne: rola wielofazowej chemii nieorganicznej" SYMFONIA 3
Kierownik projektu: prof. dr hab. Rudi van Eldik

„Zmiany strukturalne w błonie pęcherzyków płucnych wywołane peroksydacją lipidów i zanieczyszczeniami atmosferycznymi: teoretyczne i eksperymentalne badania modelowe" OPUS 7
Kierownik projektu: prof. dr hab. Jacek Korchowiec

„Badania i charakterystyka procesów fizykochemicznych w katodzie C/Li2MnSiO4 pracującej w ogniwie Li-ion " OPUS 7
Kierownik projektu: dr Marcin Molenda

„Nowe polielektrolity jako potencjalne inhibitory virusa HSV-1 – synteza, właściwości i mechanizm działania" OPUS 7
Kierownik projektu: prof. dr hab. Maria Nowakowska

„Nanostrukturalne tlenki półprzewodnikowe – otrzymywanie, modyfikacja i charakterystyka" SONATA 7
Kierownik projektu: dr Leszek Zaraska

„Implementacja czasowo-rozdzielczej spektroskopii Rapid Scan FT-IR do badań natury centrów aktywnych oraz transformacji cząsteczek reagentów w materiałach mikro/mezoporowatych" SONATA 7
Kierownik projektu: dr inż. Karolina Tarach

„Opracowanie metody analiz rozkładu mas cząsteczkowych fibroiny za pomocą chromatografii żelowej" PRELUDIUM 7
Kierownik projektu: mgr Dominika Pawcenis

„Nanoprzestrzenna inżynieria krystaliczna nowych rozgałęzionych magnetyków molekularnych" SONATA BIS 4
Kierownik projektu: dr hab. Robert Podgajny

„Nowe podejście do oddziaływań typu anion-pi: addukty supramolekularne z udziałem anionowych kompleksów jonów metali d-elektronowych i cząsteczek organicznych z niedoborem gęstości elektronowej pi." OPUS 8
Kierownik projektu: dr hab. Robert Podgajny

„Materiały nanostrukturalne jako platforma syntezy i dostarczania substancji leczniczych" OPUS 8
Kierownik projektu: dr Wiesław Roth

„Poszukiwanie multifunkcjonalnych magnesów molekularnych" OPUS 8
Kierownik projektu: prof. dr hab. Barbara Sieklucka

„Inżynieria krystaliczna materiałów optycznie liniowych i nieliniowych – od własności atomowych i cząsteczkowych do trójwymiarowej struktury krystalicznej" SONATA 8
Kierownik projektu: dr Marlena Gryl

„Fotokatalityczne generowanie reaktywnych form tlenu w układach zawierających ozon" PRELUDIUM 8
Kierownik projektu: mgr Szymon Wojtyła

„Charakterystyka spektroskopowa i fotokatalityczna materiałów opartych na tlenku tytanu(IV) modyfikowanych różnymi tlenkami metali" PRELUDIUM 8
Kierownik projektu: mgr Marcin Surówka
 

MNiSW
 

„Od magnetycznych polimerów koordynacyjnych do nanomagnesów kwantowych" IUVENTUS PLUS
Kierownik projektu: Dr Dawid Pinkowicz

„Konstrukcja zaawansowanych przełączników molekularnych wykorzystujących przejścia spinowe i przeniesienie ładunku" IUVENTUS PLUS
Kierownik projektu: Dr Szymon Chorąży

„Zastosowanie kapilar modyfikowanych fizykochemicznie w poprawie jakości rozdziałów elektroforetycznych" IUVENTUS PLUS
Kierownik projektu: Mgr Paweł Nowak

„Rozwój nowoczesnych technik przygotowania próbek pod kątem analiz toksykologicznych" IUVENTUS PLUS
Kierownik projektu: Dr Michał Woźniakiewicz

„Ftalocyjaninowe i porfirynowe kompleksy metali w fotomedycynie i fotokatalizie" IUVENTUS PLUS
Kierownik projektu: Dr Janusz Dąbrowski

„Organiczno-nieorganiczne nanostrukturalne materiały kompozytowe do zastosowań termoelektrycznych" IUVENTUS PLUS
Kierownik projektu: Dr inż. Katarzyna Hnida

„Elektroaktywne ligandy dioksotiadiazolowe w konstrukcji multifunkcjonalnych magnesów molekularnych" DIAMENTOWY GRANT
Kierownik projektu: Mirosław Arczyński

NCBR
 

„Innowacyjne, modyfikowane opatrunki nanocelulozowe" INNOTECH
Kierownik projektu: dr hab. Szczepan Zapotoczny, prof. UJ

 

NCN
 

„Materiały tlenkowe typu KxMyOz (M=Mn, Fe, CO) jako katalizatory dopalania sadzy" ETIUDA 2
Kierownik projektu: mgr Piotr Legutko

„Wpływ benzylopiperazyny – modelowego związku z grupy dopalaczy na stan energetyczny komórek, apoptozę i stres oksydacyjny" ETIUDA 2
Kierownik projektu: mgr Karolina Persona

„Spektroskopia oscylacyjna w farmakologii śródbłonka" ETIUDA 2
Kierownik projektu: mgr Katarzyna Majzner

„Stereokontrolowana synteza Pandarozydów E-J" ETIUDA 2
Kierownik projektu: mgr Patrycja Gołębiowska

„Poszukiwanie inhibitorów oddziaływania białek MDM2-p53. Trójpodstawione pochodne 1,5-dihydro-2H-pirol-2-onu" ETIUDA 2
Kierownik projektu: mgr Ewa Wrona

„Przejściowe stany białek w projektowaniu niskocząsteczkowych inhibitorów oddziaływań białko-białko" SYMFONIA 2
Kierownik projektu: prof. dr Tadeusz Holak

„Charakterystyka właściwości kwasowo/redoksowych oraz parametrów teksturalnych materiałów hierarchicznych w perspektywie ich zastosowań jako katalizatorów" OPUS 5
Kierownik projektu: dr hab. Kinga Góra-Marek

„Od centrum aktywnego do reaktora: projektowanie aktywności katalizatorów z tlenków metali dla nośników strukturalnych o wysokich parametrach transportu masy i ciepła" OPUS 5
Kierownik projektu: dr hab. Joanna Łojewska

„Warstwy syntetyczne nowej generacji do oddziaływania z ciekłą tkanką łączną" OPUS 5
Kierownik projektu: dr hab. Aleksandra Wesełucha-Birczyńska

„Nanoreplikacja strukturalna: nowa, prosta i uniwersalna metoda syntezy uporządkowanych materiałów nanoporowatych do celów katalitycznych i nie tylko" OPUS 5
Kierownik projektu: dr hab. inż. Piotr Michorczyk (dr hab. Piotr Kuśtrowski – WCh UJ)

„Oddziaływania małocząsteczkowych i polimerowych związków kationowych z glikozaminoglikanami w roztworze i na wybranych modelach komórkowych" SONATA 5
Kierownik projektu: dr Kamil Kamiński

„Transferyna i receptor transferynowy, rola w transporcie kompleksów rutenu do cytozolu komórek nowotworowych" PRELUDIUM 5
Kierownik projektu: mgr inż. Klaudyna Śpiewak (prof. dr hab. Grażyna Stochel)

„Badanie wpływu leków znieczulających miejscowo na modelowe błony komórek nerwowych, mitochondrialnych i erytrocytów, z zastosowaniem techniki monowarstw Langmuira" PRELUDIUM 5
Kierownik projektu: mgr Justyna Mildner (prof. dr hab. Patrycja Dynarowicz-Łątka)

„Nanoporowaty tlenek tytanu 3D otrzymywany na drodze anodyzacji jako obiecujący materiał na fotoelektrody" PRELUDIUM 5
Kierownik projektu: mgr Joanna Kapusta-Kołodziej (dr hab. Grzegorz Sulka)

„Nowe nanośniki kurkuminy typu"pro-lek" – charakterystyka fizykochemiczna i biologiczna na modelach in vitro" PRELUDIUM 5
Kierownik projektu: mgr Dorota Bielska (prof. dr hab. Maria Nowakowska)

„Lekcja od natury: estry kwasu pirogronowego w syntezie asymetrycznej" MAESTRO 5
Kierownik projektu: prof. dr hab. Jacek Młynarski

„Teoretyczne badania mechanizmu kopolimeryzacji CO2 z epoksydami wobec dwufunkcyjnych katalizatorów opartych na kompleksach kobaltu(III) z ligandami salenowymi: związek między strukturą kompleksu a jego aktywnością" OPUS 6
Kierownik projektu: prof. dr hab. Artur Michalak

„Dwufunkcyjne kompozyty węglowo-tlenkowe typu „core-shell" do eliminacji lotnych związków organicznych metodą adsorpcyjo-katalityczną" OPUS 6
Kierownik projektu: dr hab. Piotr Kuśtrowski

„Pomiar pojemności dielektrycznej membrany tiolowej w funkcji potencjału jako podstawa detekcji w czujnikach elektrochemicznych nowej generacji" OPUS 6
Kierownik projektu: prof. dr hab. Paweł Kościelniak

„Badanie toksykokinetyki oraz obrazowanie czasowej i przestrzennej dystrybucji tytanu w wewnętrznych strukturach wybranych narządów na modelu zwierzęcym" PRELUDIUM 6
Kierownik projektu: mgr Magdalena Golasik ( prof. dr hab. Wojciech Piekoszewski)

„Ocena potencjału fotodynamicznego polipirydylowych kompleksów rutenu połączonych z nitroimidazolem" PRELUDIUM 6
Kierownik projektu: mgr Olga Mazuryk (dr Małgorzata Brindell)

„Analiza porównawcza widm FTIR i chromatogramów uzyskanych techniką Py-GC/MS dla materiałów polimerowych, wsparta metodami redukcji wymiarowości danych wielowymiarowych" PRELUDIUM 6
Kierownik projektu: mgr inż. Agnieszka Martyna (dr hab. Grzegorz Zadora)

„Badanie właściwości chemicznych i biologicznych modyfikowanego nanoporowatego tlenku tytanu(IV) syntezowanego metodą anodyzacji" PRELUDIUM 6
Kierownik projektu: mgr Magdalena Jarosz (dr hab. Grzegorz Sulka)

„Badanie oddziaływań waniloidów z materiałami MOF na potrzeby uwalniania cząsteczek w terapiach antynowotworowych" PRELUDIUM 6
Kierownik projektu: mgr inż. Bartosz Marszałek (dr hab. Barbara Gil)

„Fotoaktywne układy polimerowe szczepione z powierzchni do wydajnego zbierania i transferu energii światła słonecznego" SONATA 6
Kierownik projektu: dr Michał Szuwarzyński

„Zastosowanie technik chromatografii cieczowej do analizy specjacyjnej manganu i ich wdrożenie do oceny stresu oksydacyjnego w roślinach" SONATA 6
Kierownik projektu: dr Anna Tobiasz

„Wiązanie i aktywacja małych cząsteczek zawierających azot na materiałach zeolitowych-badania spektroskopowe i modelowanie molekularne" SONATA 6
Kierownik projektu: dr Katarzyna Podolska-Serafin

„Nowe modyfikowane bakteriochloryny w fotoimmunoterapii. Aspekty chemiczne i biologiczne" SONATA 6
Kierownik projektu: dr Janusz Dąbrowski

FNP
 

„Efekty uboczne leczenia AIDS - geny i lipidy" INTER
Kierownik projektu: mgr Kamil Jurowski (prof. dr hab. Wojciech Piekoszewski)

MNiSW
 

„Stworzenie wydajnej i wysokorozdzielczej platformy do diagnostyki raka prostaty przy użyciu kaskadowego lasera kwantowego" MOBILNOŚĆ PLUS
Kierownik projektu: mgr Tomasz Wróbel

„Nanostrukturalne układy grafenowo - polimerowe otrzymywane metodą polimeryzacji rodnikowej z przeniesieniem atomu (ATRP)" MOBILNOŚĆ PLUS
Kierownik projektu: mgr inż. Maciej Kopeć

FNP
 

"Structure-Bonding-Property Relationships in Transition-Metal Based Catalytic and Chiral Materials: Towards Rational Design of Systems with Desired Properties" HOMING PLUS
Kierownik projektu: dr Monika Srebro

„Atomic - Level Understanding of Electric and Magnetic Polarization at the Organic – Metal Interface for Applications in Data Storage and Spin Processsing" HOMING PLUS
Kierownik projektu: dr James Hooper

„Alginate/chitosan core-shell beads with bioactive functionalities" POMOST
Kierownik projektu: dr Agnieszka Kyzioł

„Funkcjonalizowanie powłoki polimerowej na powierzchni implantu metalowego w kierunku kontrolowanego uwalniania leków" VENTURES
Kierownik projektu: mgr inż. Monika Gołda

Funkcjonalizowane nanocząstki do zastosowań w profilaktyce i leczeniu chorób układu oddechowego wywołanych koronawirusami" VENTURES
Kierownik projektu: mgr Justyna Ciejka

NCBR
 

„Opracowanie innowacyjnego katalizatora do niskotemperaturowej redukcji emisji podtlenku azotu" Program Badań Stosowanych
Konsorcjum: dr hab. inż. Marcin Wilk (INS, Puławy – kierownik projektu), UJ: prof. dr hab. Zbigniew Sojka

NCN
 

„Opracowanie nowej generacji nanokompozytów anodowych C/Sn dla akumulatorów litowych o wysokiej pojemności" PRELUDIUM 4
Kierownik projektu: mgr Agnieszka Chojnacka (dr Marcin Molenda)

„Wieloparametrowe obrazowanie komórek przy pomocy spektroskopii oscylacyjnej, AFM i SNOM: analiza biochemicznych zmian w pojedynczych komórkach śródbłonka wywołanych stresem, patologią i terapią lekową" MAESTRO 4
Kierownik projektu: prof. dr hab. Małgorzata Barańska

„Szczotki polimerowe szczepione z powierzchni tlenku cynku w formie nanokrystalicznego filmu oraz nanocząstek" FUGA 2
Kierownik projektu: dr Agata Pomorska (dr hab. Szczepan Zapotoczny, prof. UJ)

„4xS ksantofili: Struktura, Spektroskopia, Stereochemia i Samoorganizacja w odniesieniu do biochemii badanych pigmentów" OPUS 4
Kierownik projektu: prof. dr hab. Małgorzata Barańska

„Sieci metalo-organiczne MOF oparte na polifunkcyjnych ligandach hydrazonowych: synteza, struktura i właściwości fizykochemiczne" OPUS 4
Kierownik projektu: dr Dariusz Matoga

„Antybakteryjne nośniki leków oparte na kaliksarenach" OPUS 4
Kierownik projektu: dr Beata Korchowiec

„Badania oddziaływania bioaktywnych polimerów z membranami lipidowymi" OPUS 4
Kierownik projektu: dr hab. Mariusz Kępczyński

„Teoretyczne modelowanie efektu rozpuszczalnika w cieczach jonowych: model jawnego rozpuszczalnika" OPUS 4
Kierownik projektu: dr hab. Andrzej Eilmes

„Rozwój termoporozymetrii jako metody badania materiałów mezoporowatych" OPUS 4
Kierownik projektu: dr Dorota Majda

„Funkcjonalizacja powierzchni mezoporowatej krzemionki na drodze depozycji struktur polimerowych zawierających grupy aminowe" OPUS 4
Kierownik projektu: dr hab. Piotr Kuśtrowski

„Synteza i zastosowanie nowych katalizatorów zawierających cynk i żelazo do asymetrycznej redukcji prochiralnych ketonów" OPUS 4
Kierownik projektu: prof. dr hab. Jacek Młynarski

„Synteza nowych magnetycznych polimerów koordynacyjnych opartych na oktacyjanobianie(IV)" PRELUDIUM 4
Kierownik projektu: mgr Bernard Czarnecki (prof. dr hab. Barbara Sieklucka)

„Nanostrukturalne elektrody Ag jako nowoczesne amperometryczne sensory do wykrywania i oznaczania H202" PRELUDIUM 4
Kierownik projektu: mgr Elżbieta Kurowska (prof. dr hab. Marian Jaskuła)

„Synteza, charakterystyka fizykochemiczna i cytotoksyczność nanokompozytów chitozanowo-srebrowych" PRELUDIUM 4
Kierownik projektu: mgr Anna Regiel-Futyra (dr Agnieszka Kyzioł)

„Charakteryzacja szlaku CD44/p53 występującego w nowotworowych komórkach macierzystych: sondy chemiczne, peptydy, koniugaty, sąsiednie szlaki oraz struktury białek CD44 i Stad2" MAESTRO 3
Kierownik projektu: prof. dr Tadeusz Holak

„Nanostrukturalne układy tlenkowe na osnowie mezoporowatych nośników krzemianowych jako katalizatory wybranych procesów środowiskowych" OPUS 3
Kierownik projektu: dr hab. Lucjan Chmielarz

„Nowe warianty beta-laktoglobuliny o zwiekszonym powinowactwie do wybranych leków o wysokiej toksyczności" OPUS 3
Kierownik projektu: prof. dr hab. Krzysztof Lewiński

„Badanie mechanizmów adsorpcji bradykininy i jej analogów immobilizowanych na różnorodnych powierzchniach metalicznych" PRELUDIUM 3
Kierownik projektu: mgr Dominika Skołuba (dr hab. Edyta Proniewicz)

„Wykorzystanie metod lipidomicznych w diagnostyce depresji" PRELUDIUM 3
Kierownik projektu: mgr Agatha Grela (prof. dr hab. Wojciech Piekoszewski)

„Analiza alkaloidów chinolinowych metodami spektroskopii oscylacyjnej" PRELUDIUM 3
Kierownik projektu: mgr Maciej Roman (dr hab. Małgorzata Barańska)

„Badania nad wpływem struktury polikationów na efektywność oddziaływania z kwasami nukleinowymi w kontekście ich zastosowania w transfekcjach" PRELUDIUM 3
Kierownik projektu: mgr Magdalena Wytrwał (prof. dr hab. Maria Nowakowska)

„Fotosensybilizatory hybrydowe oparte na glinokrzemianach warstwowych i chromoforach pochodzenia naturalnego" PRELUDIUM 3
Kierownik projektu: mgr Dominik Drozd (dr hab. Krzysztof Szczubiałka)

„Rola oddziaływania kompleksów rutenu z NO w kontekście hamowania procesu angiogenezy" PRELUDIUM 3
Kierownik projektu: mgr Maria Oszajca (prof. dr hab. Grażyna Stochel)

„Podłoża polimerowe stymulujące różnicowanie ludzkich macierzystych komórek mezenchymalnych w kierunku osteoblastów" PRELUDIUM 3
Kierownik projektu: mgr Anna Mikulska (dawniej Plewa) (dr hab. Krzysztof Szczubiałka)

„Fotokatalityczne warstwy aktywne w świetle widzialnym na powierzchniach polimerowych – określenie mechanizmów powstawania powłok i ich fotoaktywności" PRELUDIUM 3
Kierownik projektu: mgr inż. Rafał Sadowski (dr hab. Wojciech Macyk)

„Modyfikacja powierzchni powłok polimerowych zabezpieczających powierzchnie implantów w kierunku kontrolowanego uwalniania leków" PRELUDIUM 3
Kierownik projektu:mgr inż. Monika Gołda (dr hab. Andrzej Kotarba)

MNiSW
 

„Otrzymywanie nanoporowatych warstw tlenkowych w procesie anodowego utleniania metalicznej cyny"IUVENTUS PLUS
Kierownik projektu: dr Leszek Zaraska

„Funkcjonalne materiały molekularne oparte na kompleksach niklu(II) i policyjanometalanach" DIAMENTOWY GRANT
Kierownik projektu: Mateusz Reczyński (prof. dr hab. Barbara Sieklucka)

„Projektowanie i tworzenie oprogramowania do obróbki i analizy wyników pomiarów metodą dyfraktometrii proszkowej" IUVENTUS PLUS
Kierownik projektu: dr Marcin Kozieł

„Badanie materiałów kryjących dla celów kryminalistycznej ekspertyzy dokumentów z wykorzystaniem elektroforezy kapilarnej (CE) z detektorem fluorescencyjnym wzbudzanym laserowo (LIF) oraz spektroskopii laserowo indukowanego rozpadu (LIBS)" IUVENTUS PLUS
Kierownik projektu: dr Małgorzata Król

„Nowe fotokatalizatory półprzewodnikowe aktywne w świetle widzialnym" IUVENTUS PLUS
Kierownik projektu: dr Joanna Kuncewicz

„Czy skład błon biologicznych determinuje aktywność membranową steroli? – Badania z zastosowaniem dwuwymiarowych monowarstw lipidowych" IUVENTUS PLUS
Kierownik projektu: dr Paweł Wydro

„Fotokatalizatory czwartej generacji: nanokompozyty do oczyszczania wody w tanich fotoreaktorach" 4G-PHOTOCAT projekt międzynarodowy współfinansowany
Kierownik projektu: dr hab. Wojciech Macyk, prof. UJ

„Strategie oceniania uczniów metodami samodzielnego odkrywania wiedzy w naukach przyrodniczych" SAILS projekt międzynarodowy współfinansowany
Kierownik projektu: dr Paweł Bernard

„Wsparcie systemu zarządzania badaniami naukowymi oraz ich wynikami"Regionalnego. Projekt systemowy (MNiSW) Brokerzy Innowacji
Kierownik projektu: dr inż. Gabriela Konopka-Cupiał

FNP
 

„Przekształcenie naturalnych disacharydów w pochodne kwasów uronowych i ich zastosowanie w syntezie glikozydów steroidowych oraz nowoczesnych leków przeciwzakrzepowych." OPUS 3
Kierownik projektu: prof. dr hab. Jacek Młynarski

„Zastosowanie Techniki Monowarstw Langmuira do Badania Oddziaływań Biologicznie Aktywnych Pentacyklicznych Triterpenow z Lipidami Strukturalnymi Blon Bakteryjnych i Mitochondrialnych" OPUS 3
Kierownik projektu: dr hab. Marcin Broniatowski

„Cykle redoksowe z udziałem makrocyklicznych kompleksów metali w aktywacji małych cząsteczek (O2, NO) w układach homogenicznych: modele, mechanizmy, kataliza." OPUS 3
Kierownik projektu: prof. dr hab. Grażyna Stochel

„Nanokompozytowe materiały tlenkowe: od rozmiarów i morfologii do reaktywności." SONATA 3
Kierownik projektu: dr Paweł Stelmachowski

NCN
 

„Hybrydowe adsorbenty i sensory biomarkerów zawierających adeninę." OPUS 2
Kierownik projektu: dr hab. Krzysztof Szczubiałka

„Dwuwymiarowe zeolity o modyfikowalnej architekturze." OPUS 2
Kierownik projektu: dr hab. Barbara Gil

Katalityczne usuwanie gazów cieplarnianych na modelowych nanostrukturalnych układach spinelowych." OPUS 2
Kierownik projektu: prof. dr hab. Zbigniew Sojka

„Ocena efektów dezynfekcji archiwaliów plazmą niskotemperaturową." OPUS 2
Kierownik projektu: dr hab. Tomasz Łojewski

„Określenie współdziałania stabilnych rodników z antyoksydantami generowanymi w nasionach zbóż w prognozowaniu odporności roślin na stresy środowiskowe." OPUS 2
Kierownik projektu: dr hab. Maria Łabanowska

„Synteza nowych ftalocyjanin do zastosowań w celowanej fotodynamicznej terapii nowotworów." SONATA 2
Kierownik projektu: dr Łukasz Łapok

„Opracowanie syntezy nowoczesnych materiałów zeolitowych o hierarchicznej strukturze porowatej." PRELUDIUM 2

„Badania mechanizmów adsorpcji kwasów N-benzenoamino(boronofenylo)metylofosforanowych na różnorodnych powierzchniach metalicznych." PRELUDIUM 2

„Projektownie aktywnych nanostruktur katalitycznych na nośnikach w postaci struktur krótkokanałowych do dopalania metanu i węglowodorów – mechanizm i kinetyka reakcji." PRELUDIUM 2

MNiSW


„Nowe halogenowe pochodne porfiryn w innowacyjnych strategiach medycznych" w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego „IUVENTUS PLUS"
Kierownik projektu: dr Janusz Dąbrowski

„Heterogeniczne wiązanie i aktywacja tlenu w mineralnych układach biomimetycznych - rola struktury elektronowej i magnetycznej" w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego „IUVENTUS PLUS"
Kierownik projektu: dr Piotr Pietrzyk

„Centra metali przejściowych: struktura elektronowa, oddziaływania metal-ligand, właściwości magnetyczne" w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego „IUVENTUS PLUS"
Kierownik projektu: dr Mariusz Radoń

„Toksykologiczno-sądowa analiza materiałów biologicznych na obecność leków psychotropowych i substancji psychoaktywnych wchodzących w skład dopalaczy metodą CE-LIF/MS" w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego „IUVENTUS PLUS"
Kierownik projektu: dr Renata Wietecha-Posłuszny

„Morfologia tlenkowych nanomateriałów katalitycznych - badania metodami DFT i symulacja zdjęć HR-TEM" w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego „IUVENTUS PLUS"
Kierownik projektu: dr Filip Zasada

„Teoretyczna analiza lokalnej struktury chemicznej związków metali przejściowych" Department of Chemistry, University of Buffalo, State University of New York (USA) w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego „MOBILNOŚĆ PLUS"
Kierownik projektu: dr inż. Monika Srebro

„Teoretyczna charakterystyka mechanizmu reakcji odwodornienia borazanu za pomocą homogenicznych katalizatorów opartych na rutenie" w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego „DIAMENTOWY GRANT"

„Hydantoinowe kompleksy rutenu - synteza i badania biologiczne w kontekście potencjalnego zastosowania w terapii przeciwnowotworowej" w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego „DIAMENTOWY GRANT"

NCN
 

„Struktura domen WH2 białka spire w stanie związanym z aktyną i jej wpływ na nukleację filamentów aktynowych" w ramach konkursu Narodowego Centrum Nauki OPUS
Kierownik projektu: prof. dr Tadeusz Holak

„Chemia katalitycznego utleniania sadzy na nanostrukturalnych układach tlenkowych promowanych alkaliami" w ramach konkursu Narodowego Centrum Nauki OPUS
Kierownik projektu: dr hab. Andrzej Kotarba, prof. UJ

„Analiza podatnościowa narzędziem do opracowania polaryzowalnych pól siłowych" w ramach konkursu Narodowego Centrum Nauki OPUS
Kierownik projektu: dr hab. Jacek Korchowiec

„Projektowanie i funkcjonalizacja hybrydowych polimerów koordynacyjnych" w ramach konkursu Narodowego Centrum Nauki OPUS
Kierownik projektu: prof. dr hab. Barbara Sieklucka

„Jednołańcuchowe lipidy eterowe w dwuwymiarowych błonach lipidowych - próba wyjaśnienia różnic w aktywności membranowej tych związków" w ramach konkursu Narodowego Centrum Nauki OPUS
Kierownik projektu: dr Katarzyna Hąc-Wydro

„Centra aktywne w zeolitach - charakterystyka spektroskopowa IR oraz obliczenia kwantowochemiczne" w ramach konkursu Narodowego Centrum Nauki OPUS
Kierownik projektu: prof. dr hab. Jerzy Datka

„Fotokataliza w świetle widzialnym - kompleksy tytanu(IV) jako fotosensybilizatory TiO2" w ramach konkursu Narodowego Centrum Nauki OPUS
Kierownik projektu: dr hab. Wojciech Macyk, prof. UJ

„Odkrycie i optymalizacja małocząsteczkowych inhibitorów USP2 stosowanych w ukierunkowanej nietoksycznej terapii przeciwnowotworowej" w ramach konkursu Narodowego Centrum Nauki OPUS
Kierownik projektu: prof. dr Tadeusz Holak

„Badania oddziaływań nanokrystalicznych półprzewodników szerokopasmowych z tetracyjanoetylenem i jego pochodnymi" w ramach konkursu Narodowego Centrum Nauki PRELUDIUM
Kierownik projektu:

„Otrzymanie stabilizowanej membrany protonoprzewodzącej na bazie poli(alkoholu winylowego) do zastosowań w polimerowych ogniwach paliwowych" w ramach konkursu Narodowego Centrum Nauki PRELUDIUM

„Metody spektroskopii operando i in situ do badania mechanizmu degradacji polipeptydów na przykładzie fibroiny" w ramach konkursu Narodowego Centrum Nauki PRELUDIUM

„Charakterystyka redoksowa półprzewodnikowych materiałów fotokatalitycznych metodą spektroelektrochemiczną - rozwinięcie metody i jej zastosowanie w badaniach materiałów tlenkowych i siarczkowych" w ramach konkursu Narodowego Centrum Nauki PRELUDIUM

„Podłoża polimerowe do hodowli komórkowych do zastosowań w chirurgii rogówki" w ramach konkursu Narodowego Centrum Nauki PRELUDIUM

„Modyfikacja powierzchniowa mezoporowatych replik węglowych w kierunku wygenerowania aktywności katalitycznej w reakcji utleniającego odwodornienia etylobenzenu do styrenu" w ramach konkursu Narodowego Centrum Nauki PRELUDIUM

MNiSW
 

„Opracowanie uogólnionej strategii kalibracyjnej w chemii analitycznej" projekt własny w ramach 40 konkursu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Kierownik projektu: prof. dr hab. Paweł Kościelniak

„Zastosowanie orbitali naturalnych dla wartościowości chemicznej (NOCV) w opisie struktury elektronowej i reaktywności układów molekularnych" projekt własny w ramach 40 konkursu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Kierownik projektu: prof. dr hab. Artur Michalak

„Nanoporowaty ditlenek tytanu: synteza" na drodze anodyzacji i właściwości fotoelektrochemiczne" projekt własny w ramach 40 konkursu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Kierownik projektu: dr Grzegorz Sulka

„Kompozyty montmorylonitowo-hydrożelowe jako baza do otrzymywania nanometrycznych katalizatorów tlenkowych" projekt własny w ramach 40 konkursu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Kierownik projektu: dr hab. Piotr Kuśtrowski, prof. UJ

„Kompleksy rutenu w nowych strategiach działania przeciwnowotworowego" projekt własny w ramach 40 konkursu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Kierownik projektu: dr Małgorzata Brindell

„Synteza i spektroskopowa charakterystyka oraz badania aktywności biologicznej enzymatycznych katalizatorów immobilizowanych na nowych nośnikach polimerowych" projekt własny w ramach 40 konkursu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Kierownik projektu: dr hab. Edyta Proniewicz

„Procesy selektywnego utleniania wybranych związków alkiloaromatycznych o podstawowym znaczeniu w chemii w obecności katalizatora N-hydroksyftalimidowego immobilizowanego na nowych nośnikach polimerowych" projekt własny w ramach 40 konkursu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Kierownik projektu: prof. dr hab. Leonard M. Proniewicz

„Metale fizjologiczne i toksyczne w krwi i materiałach alternatywnych (włosy, paznokcie) u pacjentów z rakiem krtani" projekt promotorski w ramach 40 konkursu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

„Badanie odzysku selenu technikami spektrometrii atomowej" projekt promotorski w ramach 40 konkursu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

„Oddziaływanie wybranych linii komórkowych z monokrystalicznymi płytkami mineralnego apatytu o znanej orientacji krystalograficznej" projekt promotorski w ramach 40 konkursu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

„Zwiększenie liczby absolwentów innowacyjnych kierunków studiów: Zaawansowane materiały i nanotechnologia oraz Studia matematyczno-przyrodnicze na Uniwersytecie Jagiellońskim" projekt dydaktyczny w ramach poddziałania 4.1.2 „Zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy" projekt wspólny Wydziału Chemii, Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ
Kierownik projektu: dr hab. Piotr Cyganik - kierownik projektu, z W.Chemii dr Paweł Stelmachowski

„Centra kobaltowe w zeolitach i ich oddziaływanie z cząsteczkami reagentów" projekt własny habilitacyjny w ramach 39 konkursu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Kierownik projektu: dr Kinga Góra-Marek

„Efekt przełączenia fotoprądu w wybranych półprzewodnikach szerokopasmowych" projekt promotorski w ramach 38 konkursu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

„Od rośliny do tkaniny. Analiza spektroskopowa barwników naturalnych" projekt promotorski w ramach 38 konkursu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

„Zastosowanie metody atomowej spektrometrii absorpcyjnej z atomizacją elektrotermiczną (ETAAS) do oznaczanie chromu i niklu w materiale biologicznym dla celów opiniowania chemiczno-toksykologicznego" projekt promotorski w ramach 39 konkursu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa

„Badania mechanizmów dezaktywacji stanów wzbudzonych TiO2 fotosensybilizowanego kompleksami tytanu)(IV)" projekt promotorski w ramach 39 konkursu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

„Struktura i reaktywność klasterów tlenkowych wanadu osadzonych na nośnikach w reakcjach katalitycznego rozkładu lotnych zanieczyszczeń powietrza" projekt promotorski w ramach 39 konkursu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

„Innowacyjna metoda przygotowania próbek materiału biologicznego do analizy toksykologiczno-sądowej" w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego „IUVENTUS PLUS"
Kierownik projektu: dr Renata Wietecha -Posłuszny

„Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie „Społeczeństwo - Technologie - Środowisko" (STŚ) projekt edukacyjny w ramach poddziałania 4.1.1 „Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni" projekt wspólny 9 wydziałów UJ: Chemii, Biologii i Nauk o Ziemi, Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii, Matematyki i Informatyki, Historycznego, Zarządzania i Komunikacji Społecznej, Filozoficznego, Studiów Międzynarodowych i Politycznych (dr hab. Szczepan Zapotoczny - koordynator „Technologie", prof. dr hab. Mariusz Cichoń - koordynator „Środowisko", dr Marcin Grabowski - koordynator „Społeczeństwo")
Kierownik projektu: prof. dr hab. Jarosław Górniak (Wydział Filozoficzny)

„Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie „Nauki molekularne dla medycyny" (Mol-Med) projekt edukacyjny w ramach poddziałania 4.1.1 „Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni" projekt wspólny Instytutu Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN, Instytut Farmakologii PAN, Wydział Chemii UJ, Wydział Lekarski UJ z-cy koordynatora: dr hab. Agnieszka Basta-Kaim (IF PAN), dr hab.Wojciech Macyk, prof. UJ (W.Chemii), dr hab. med., prof. UJ Agnieszka Słowik (W.Lekarski)
Kierownik projektu: prof. dr hab. Małgortzata Witko -IKiFP PAN (koordynator)

„Rozbudowa i modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach przyrodniczych i ścisłych UJ" w ramach działania 13.1. „Infrastruktura szkolnictwa wyższego" projekt wspólny Wydziału Chemii, Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii, Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ
Kierownik projektu: dr hab. Piotr Kuśtrowski, prof. UJ

„Modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach ścisłych i przyrodniczych UJ w ramach I stopnia kształcenia" w ramach osi priorytetowej 1. Warunki dla rozwoju społeczeństwa opartego na wiedzy, działanie 1.1. „Poprawa jakości usług edukacyjnych Schemat A: Rozwój infrastruktury dydaktycznej szkolnictwa wyższego" (Zarząd Województwa Małopolskiego) projekt wspólny Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi, Wydział, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ
Kierownik projektu: prof. dr hab. Rafał Kozubski - kierownik projektu, z W.Chemii dr hab.Piotr Kuśtrowski, prof. UJ

FNP
 

„Biomimetic Asymmetric Carbon-Carbon Bond Formation-Catalyst Design and Application" projekt badawczo-dydaktyczny programu TEAM w ramach działania 1.2 „Wzmocnienie potencjału kadrowego nauki"
Kierownik projektu: prof. dr hab. Jacek Młynarski

„Modyfikowany powierzchniowo TiO2 do zastosowań optoelektronicznych" projekt badawczy oraz stypendium naukowe programu VENTURES w ramach działania 1.2 „Wzmocnienie potencjału kadrowego nauki"
Kierownik projektu: mgr Agnieszka Podborska

„Synteza i zastosowanie modyfikowanych polisacharydów do neutralizacji heparyny i ekstrakcji kwasów nukleinowych - badania in vivo i in vitro" , projekt badawczy oraz stypendium naukowe programu VENTURES w ramach działania 1.2 „Wzmocnienie potencjału kadrowego nauki"
Kierownik projektu: mgr Kamil Kamiński

„High Performance Nanocomposite Catalyst for Structured Reactors. Utilisation of Exhaust Gases from Biogas Turbines" projekt badawczy w ramach programu POMOST (Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej) w ramach działania 1.2. Wzmocnienie potencjału kadrowego nauki" Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, program współfinansowany ze środków Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej
Kierownik projektu: dr hab. Joanna Łojewska

MNiSW
 

„Wykorzystanie nowoczesnego instrumentarium analitycznego dla potrzeb zwalczania przestępstw przeciwko dokumentom" projekt własny w ramach 38 konkursu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Kierownik projektu: dr Renata Wietecha-Posłuszny

„Opracowanie stabilnych, nanokompozytowych katod C/Li2MSiO4 dla akumulatorów litowych o wysokiej pojemności" projekt własny w ramach 38 konkursu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Kierownik projektu: dr Marcin Molenda

„Rola fosforu w generacji wolnych rodników w skrobi" projekt własny w ramach 38 konkursu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Kierownik projektu: prof. dr hab. Krystyna Dyrek

„Opracowanie nanokompozytowych adsorbentów węglowych do eliminacji par lotnych związków organicznych" projekt własny w ramach 38 konkursu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Kierownik projektu: dr hab. Piotr Kuśtrowski

„Strukturalny reaktor do dopalania lotnych związków organicznych oparty na nanokompozytowym katalizatorze tlenkowym – alternatywa dla monolitów ceramicznych z metalami szlachetnymi" projekt własny w ramach 38 konkursu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Kierownik projektu: dr hab. Joanna Łojewska

„Metale i stres oksydacyjny a choroby przyzębia – rola diety, stylu życia i czynników środowiskowych" projekt własny w ramach 39 konkursu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Kierownik projektu: prof. dr hab. Wojciech Piekoszewski

„Nanokompozytowe materiały o programowanej strukturze porowatej uzyskiwane na bazie naturalnych krzemianów warstwowych" projekt własny w ramach 39 konkursu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Kierownik projektu: dr hab. Lucjan Chmielarz

„Nanokompozytowy strukturalny katalizator do usuwania tlenków azotu z turbin biogazowych" projekt własny w ramach 39 konkursu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Kierownik projektu: dr hab. Joanna Łojewska

„Badanie metodami spektroskopowymi oddziaływań wybranych aminokwasów i peptydów oraz białek z powłokami bioaktywnymi formowanymi metodami jonowymi oraz laserowymi" projekt własny w ramach 39 konkursu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Kierownik projektu: dr Edyta Proniewicz

„Badania nad zjawiskiem chelatoaromatyczności" projekt własny w ramach 39 konkursu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Kierownik projektu: dr Krzysztof Zborowski

„Centra kobaltowe w zeolitach i ich oddziaływanie z cząsteczkami reagentów" projekt własny habilitacyjny w ramach 39 konkursu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Kierownik projektu: dr Kinga Góra-Marek

„Efekt przełączenia fotoprądu w wybranych półprzewodnikach szerokopasmowych" projekt promotorski w ramach 38 konkursu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

„Od rośliny do tkaniny. Analiza spektroskopowa barwników naturalnych" projekt promotorski w ramach 38 konkursu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

„Zastosowanie metody atomowej spektrometrii absorpcyjnej z atomizacją elektrotermiczną (ETAAS) do oznaczanie chromu i niklu w materiale biologicznym dla celów opiniowania chemiczno-toksykologicznego" projekt promotorski w ramach 39 konkursu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa

„Badania mechanizmów dezaktywacji stanów wzbudzonych TiO2 fotosensybilizowanego kompleksami tytanu)(IV)" projekt promotorski w ramach 39 konkursu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

„Struktura i reaktywność klasterów tlenkowych wanadu osadzonych na nośnikach w reakcjach katalitycznego rozkładu lotnych zanieczyszczeń powietrza" projekt promotorski w ramach 39 konkursu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

„Innowacyjna metoda przygotowania próbek materiału biologicznego do analizy toksykologiczno-sądowej" w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego „IUVENTUS PLUS"
Kierownik projektu: dr Renata Wietecha -Posłuszny

„Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie „Społeczeństwo - Technologie - Środowisko" (STŚ) projekt edukacyjny w ramach poddziałania 4.1.1 „Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni" projekt wspólny 9 wydziałów UJ: Chemii, Biologii i Nauk o Ziemi, Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii, Matematyki i Informatyki, Historycznego, Zarządzania i Komunikacji Społecznej, Filozoficznego, Studiów Międzynarodowych i Politycznych (dr hab. Szczepan Zapotoczny - koordynator „Technologie", prof. dr hab. Mariusz Cichoń - koordynator „Środowisko", dr Marcin Grabowski - koordynator „Społeczeństwo")
Kierownik projektu: prof. dr hab. Jarosław Górniak (Wydział Filozoficzny)

„Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie „Nauki molekularne dla medycyny" (Mol-Med) projekt edukacyjny w ramach poddziałania 4.1.1 „Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni" projekt wspólny Instytutu Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN, Instytut Farmakologii PAN, Wydział Chemii UJ, Wydział Lekarski UJ z-cy koordynatora: dr hab. Agnieszka Basta-Kaim (IF PAN), dr hab.Wojciech Macyk, prof. UJ (W.Chemii), dr hab. med., prof. UJ Agnieszka Słowik (W.Lekarski)
Kierownik projektu: prof. dr hab. Małgortzata Witko -IKiFP PAN (koordynator)

„Rozbudowa i modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach przyrodniczych i ścisłych UJ" w ramach działania 13.1. „Infrastruktura szkolnictwa wyższego" projekt wspólny Wydziału Chemii, Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii, Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ
Kierownik projektu: dr hab. Piotr Kuśtrowski, prof. UJ

„Modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach ścisłych i przyrodniczych UJ w ramach I stopnia kształcenia" w ramach osi priorytetowej 1. Warunki dla rozwoju społeczeństwa opartego na wiedzy, działanie 1.1. „Poprawa jakości usług edukacyjnych Schemat A: Rozwój infrastruktury dydaktycznej szkolnictwa wyższego" (Zarząd Województwa Małopolskiego) projekt wspólny Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi, Wydział, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ
Kierownik projektu: prof. dr hab. Rafał Kozubski - kierownik projektu, z W.Chemii dr hab.Piotr Kuśtrowski, prof. UJ

FNP

 

 1. „Polymeric Functional Materials for Biomedical Applications" (PolyMed) projekt badawczo-dydaktyczny programu TEAM w ramach działania 1.2 „Wzmocnienie potencjału kadrowego nauki"
 2. Kierownik projektu: prof. dr hab. Maria Nowakowska
 3.  
 4. „Synteza i ocena aktywności biologicznej nowej grupy agonistów receptorów kanabinoidowych" projekt badawczy oraz stypendium naukowe programu VENTURES w ramach działania 1.2 „Wzmocnienie potencjału kadrowego nauki"
 5. Kierownik projektu: Przemysław Szafrański
 6.  
 7. „Optymalizacja obróbki powierzchniowej implantów stalowych w celu ograniczenia ilości uwalnianych jonów metali ciężkich do organizmu" projekt badawczy oraz stypendium naukowe programu VENTURES w ramach działania 1.2 „Wzmocnienie potencjału kadrowego nauki"
 8. Kierownik projektu: mgr Monika Cieślik
 9.  
 10. „Katalizator do wysokotemperaturowego rozkładu tlenku azotu(I) w instalacjach do syntezy kwasu azotowego(V)" projekt badawczy oraz stypendium naukowe programu VENTURES w ramach działania 1.2 „Wzmocnienie potencjału kadrowego nauki"
 11. Kierownik projektu: mgr Monika Ruszak
 12.  
 13. "International PhD - Studies Programme at the Faculty of Chemistry Jagiellonian University – New Materials – Modern Technologies – Sustainable Concepts" projekt badawczy i dydaktyczny MPD - Międzynarodowe Projekty Doktoranckie (Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej) w ramach działania 1.2. „Wzmocnienie potencjału kadrowego nauki"
 14. Kierownik projektu: prof. dr hab. Jacek Młynarski
   

MNiSW


„Badania trwałości i rozpowszechnienia pozostałości powystrzałowych celem oceny ich wartości dowodowej dla celów sądowych" projekt własny w ramach 36 konkursu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Kierownik projektu: dr Zuzanna Brożek-Mucha

„Zastosowanie mikrospektrometrii ramanowskiej w rutynowych badaniach identyfikacyjnych i porównawczych wybranych śladów kryminalistycznych" projekt własny w ramach 36 konkursu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Kierownik projektu: dr Jolanta Wąs-Gubała

„Badania nad fotosensybilizatorami hybrydowymi opartymi na nanoglinkach" projekt własny w ramach 36 konkursu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Kierownik projektu: dr hab. Krzysztof Szczubiałka

„Funkcjonalne materiały molekularne z mostkami cyjanowymi" projekt własny w ramach 36 konkursu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Kierownik projektu: prof. dr hab. Barbara Sieklucka

„Badania struktur molekularnych neurotensyny i jej zmodyfikowanych analogów o potencjalnym znaczeniu w terapiach nowotworowych zaadsorbowanych na różnorodnych powierzchniach metalicznych przy wykorzystaniu powierzchniowo wzmocnionego efektu Ramana" projekt własny w ramach 36 konkursu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Kierownik projektu: dr Edyta Proniewicz

„Hybrydowe materiały półprzewodnikowe do zastosowań optoelektronicznych" projekt własny w ramach 36 konkursu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Kierownik projektu: dr hab. Konrad Szaciłowski

„Opracowanie nanokrystalicznego katalizatora CuxCe1-xO2-y do niskotemperaturowego, całkowitego utleniania lotnych związków organicznych (LZO) i ich halogenowych pochodnych (Cl-LZO)" projekt własny w ramach 37 konkursu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Kierownik projektu: prof. dr hab. Roman Dziembaj

„Stabilizowane liposomy jako nośniki substancji biologicznie aktywnych" projekt własny w ramach 37 konkursu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Kierownik projektu: dr Mariusz Kępczyński

„Krypteiny – identyfikacja i funkcje w ośrodkowym układzie nerwowym" projekt własny w ramach 37 konkursu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Kierownik projektu: prof. dr hab. Jerzy Silberring

„Dlaczego marchew się stresuje? Badania procesów izomeryzacji cis-trans modelowych terpenoidów" projekt własny w ramach 37 konkursu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Kierownik projektu: dr Agnieszka Kaczor

„Zastosowanie techniki monowarstw Langmuira do badania oddziaływań wybranych surfaktantów z jonami rtęci (II) – próba opracowania modelu molekularnego mechanizmu oddziaływania jonów rtęci (II) z błonami komórkowymi" projekt własny w ramach 37 konkursu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Kierownik projektu: prof. dr hab. Patrycja Dynarowicz-Łątka

„Struktura molekularna i sposób adsorpcji dehydropeptydów w spektroskopii oscylacyjnej" projekt własny w ramach 37 konkursu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Kierownik projektu: dr Kamilla Małek

„Zastosowanie makrocyklicznego układu dibenzotetraaza[14]annulenu do otrzymywania związków o właściwościach ciekłokrystalicznych" projekt własny w ramach 37 konkursu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Kierownik projektu: dr hab. Julita Eilmes

„Badania nad zastosowaniem enolanów tytanu(IV) w stereoselektywnej syntezie kwasów 2,3-diaminokarboksylowych" projekt habilitacyjny w ramach 37 konkursu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Kierownik projektu: dr Dariusz Cież

„Zastosowanie techniki wstrzykowo-przepływowej do poprawy warunków oznaczenia miedzi metodą FAAS z wykorzystaniem nowych materiałów sorpcyjnych" projekt promotorski w ramach 36 konkursu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Kierownik projektu:

„Mechanizmy powstawania reaktywnych form tlenu w obecności modyfikowanego dwutlenku tytanu" projekt promotorski w ramach 36 konkursu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

„Nowe materiały polimerowe dla potrzeb biomedycznych" projekt promotorski w ramach 36 konkursu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

„Mechanizm oddziaływania jonów Cu+ i Ag+ w zeolitach z cząsteczkami reagentów (acetylen, eten, formaldehyd) i ich koadsorpcji z CO – modelowanie kwantowochemiczne" projekt promotorski w ramach 36 konkursu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

„Wielocentrowe receptory molekularne – projektowanie i synteza w oparciu o układ dibenzotetraaza[14]annulenu" projekt promotorski w ramach 36 konkursu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

„Oddziaływanie centrów niklowych w zeolitach z małymi cząsteczkami – badania spektroskopowe i modelowanie molekularne" projekt promotorski w ramach 36 konkursu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

„Rola membran lipidowych w mechanizmie działania nowych leków przeciwzapalnych z grupy oksykamów" projekt promotorski w ramach 37 konkursu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

„Teoretyczne modelowanie oddziaływań kwasowych centrów Lewisa z anionami w stałych elektrolitach polimerowych" projekt promotorski w ramach 37 konkursu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

„Wybrane aspekty interpretacyjne spektroskopii krystalicznych oligotiofenów" projekt promotorski w ramach 37 konkursu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

„Inżynieria krystaliczna materiałów o potencjalnych nieliniowych własnościach optycznych" projekt promotorski w ramach 37 konkursu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

„Betalaktoglobulina jako potencjalny nośnik leków" projekt promotorski w ramach 37 konkursu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

„Nieorganiczno-organiczne materiały hybrydowe: Sieci koordynacyjne 4f-5d" projekt promotorski w ramach 37 konkursu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

„Modelowanie centrów metali przejściowych w enzymach i kompleksach o znaczeniu katalitycznym z wykorzystaniem metod skorelowanych" projekt promotorski w ramach 37 konkursu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

„Monoterpeny: od struktury molekularnej do dystrybucji w tkance roślinnej" projekt promotorski w ramach 37 konkursu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

„Aktywność fotodynamiczna wybranych nanokrystalicznych fotokatalizatorów półprzewodników" projekt promotorski w ramach 37 konkursu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

„Nowoczesne nanostrukturalne materiały anodowe do akumulatorów litowo jonowych" projekt promotorski w ramach 37 konkursu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

zadanie inwestycyjne „Reaktor katalityczny z układem analizy gazów, konfokalny mikroskop ramanowski z wyposażeniem, spektrometr FTIR z wyposażeniem"
Kierownik projektu: dr hab. Joanna Łojewska

„Mikro- i nano-systemy w chemii i diagnostyce biomedycznej (MNS-DIAG)", Podprojekt 1 „Lab-on-a-chip z detekcją elektrochemiczną", część A „Lab-on-a-chip do analizy próbek śliny na zawartość substancji psychoaktywnych" projekt badawczy w ramach poddziałania 1.3.1. „Projekty rozwojowe"
Kierownik projektu: projekt wspólny 15 jednostek, Instytut Technologii Elektronowej w Warszawie (dr inż.Piotr Grabiec kierownik projektu, koordynator, prof. dr hab. Paweł Kościelniak – kierownik zadań badawczych)

"Kompleksy wanadu – innowacyjne metalofarmaceutyki w leczeniu cukrzycy" projekt badawczy i dydaktyczny w ramach poddziałania 1.3.1. „Projekty rozwojowe"
Kierownik projektu: dr Ryszard Gryboś

„Śródbłonek naczyniowy w chorobach cywilizacyjnych: od badań poznawczych do oferty innowacyjnego leku o działaniu śródbłonkowym" projekt badawczy w ramach poddziałania 1.1.2. „Strategiczne programy badań naukowych i prac rozwojowych"
Kierownik projektu: koordynator projektu prof. dr hab. Stefan Chłopicki, Wydział Lekarski UJ, z W.Chemii dr hab. Małgorzata Barańska, prof. dr hab. Maria Nowakowska

"Innowacyjny katalizator do bezpośredniego rozkładu NO na bazie tlenkowych brązów"
Kierownik projektu: prof. dr hab. Mieczysława Najbar

„Zwiększenie liczby wysoko wykwalifikowanych absolwentów kierunków ścisłych Uniwersytetu Jagiellońskiego" projekt dydaktyczny w ramach poddziałania 4.1.2 „Zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy"
Kierownik projektu: projekt wspólny Wydziału Chemii (dr Marcin Molenda), Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ, Wydział Matematyki i Informatyki UJ

„Wiedza i kompetencje z fizyki, chemii i informatyki na potrzeby gospodarki" WIKING projekt edukacyjny w ramach poddziałania 4.1.1 „Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni"
Kierownik projektu: projekt wspólny Wydziału Chemii (dr Stefan Witkowski), Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ (Ewelina Dyląg - kierownik projektu)