Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Badania

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Badania prowadzone na Wydziale Chemii

Badania z zakresu chemii biologicznej, biochemii i chemii medycznej

Badania oddziaływań związków o aktywności biologicznej z błonami komórkowymi i ich wpływu na strukturę błon. Badania komórek i wpływu na nie substancji leczniczych przy pomocy obrazowania ramanowskiego, spektroskopii absorpcyjnej w podczerwieni i mikroskopii sił atomowych. Badania metodami rentgenowskiej analizy strukturalnej oraz modelowaniem molekularnym białek, ich kompleksów oraz aktywnych związków małocząsteczkowych. Synteza, charakterystyka fizykochemiczna, badania reaktywności termicznej i fotochemicznej oraz aktywności biologicznej pochodnych makrocykli tetrapirolowych oraz związków rutenu do diagnostyki i terapii przeciwnowotworowej oraz inaktywacji mikroorganizmów. Badania materiałów nanostrukturalnych jako fotokatalizatorów reakcji redoks. Badania metod oznaczania kwasów tłuszczowych oraz lipidów w krwi. Optymalizacja ekspresji białek USP2, PD1, MDM2, MDMX, HUB1, CD44 oraz synteza nowych inhibitorów oddziaływań powyższych białek z ligandami. Wykonanie pomiarów NMR dla nowych pochodnych ksantonowych i korelacja z własnościami biologicznymi.

Technologia, kataliza i chemia środowiska – badania podstawowe i stosowane nad opracowaniem innowacyjnych katalizatorów i procesów przyjaznych dla środowisk.

Testowanie katalizatorów zawierających heteropolikwasy, w tym superkwaśny H3PW12O40, w reakcjach konwersji alkoholu etylowego i izopropylowego prowadzonych w fazie gazowej. Otrzymywanie tzw. "zeolitów hierarchicznych", badania procesu desilikacji zeolitów w roztworach alkalicznych i optymalizację warunków desilikacji, charakterystyka otrzymanych zeolitów oraz testy katalityczne. Prace nad zaprojektowaniem katalizatora zeolitowego wymienianego kationami metali do selektywnej redukcji tlenków azotu etanolem. Prace nad jakościowym i ilościowym opisem zanieczyszczeń wód, gleb i powietrza na wybranych obszarach oraz przebadanie skuteczności stosowania metod międzyfazowych oraz katalitycznych w celu ograniczania emisji oraz neutralizacji substancji środowiskowo szkodliwych. Wyznaczanie zakresu stosowalności technik katalitycznych i międzyfazowych służących kontroli emisji oraz efektywnej neutralizacji wybranych toksykantów. Rozpoznanie aktywności katalitycznej w procesach selektywnego utleniania amoniaku do N2 i H2O (NH3-SCO), selektywnej redukcji NOx amoniakiem (DeNOx, NO-SCR) oraz katalitycznego rozkładu i redukcji N2O (DeN2O) wysokopowierzchniowych układów tlenkowych zawierających metale przejściowe. Badania syntezy układów tlenkowych zawierających CuO/Co3O4 naniesione na powierzchnię bądź zdyspergowane w objętości Al2O3 badania otrzymanych katalizatorów w procesie całkowitego utlenienia toluenu.

Modelowanie molekularne i badania z zakresu chemii teoretycznej i spektroskopii

Badania miar informacji i odległości informacyjnej stanów elektronowych, łączących wkłady od prawdopodobieństw i prądów w stanach kwantowych. Wykorzystania zasady ekstremalnej informacji fizycznej do wyznaczenia równowagowych faz stanów molekularnych zespolonej funkcji falowej o zadanej gęstości elektronowej. Opis nierównowagowych przemian struktury elektronowej Opracowywanie techniki obliczeniowej do opisu struktury elektronowej wielkich układów molekularnych uwzględniającej korelację elektronową. Modelowanie katalizatorów, opartych na metalach przejściowych i ich związkach koordynacyjnych. Opis właściwości spektroskopowych wybranych układów o znaczeniu biologicznym. Efektywny opis energetyki i geometrii elektronowych stanów wzbudzonych w modelowych cząsteczkach i kryształach organicznych. Badanie metodami dynamiki molekularnej kompleksowania jonów w elektrolitach polimerowych. Analiza struktury oscylacyjnej związków o potencjalnych znaczeniu biologicznym. Rozdzielenie wieloskładnikowych widm elektronowych w układach konformerycznych arylo-podstawionych polienów. Badania teoretyczne dynamiki protonów w wiązaniach wodorowych w podstawowym i wzbudzonym stanie elektronowym. Modelowanie molekularne DFT oraz pomiary HYSCORE i EPR wraz z symulacją widm adduktów tlenku azotu z jonami jednowartościowego niklu rozproszonymi w kanałach zeolitu ZSM-5. Wykorzystanie metod teorii samoorganizacji oraz technik badań operacyjnych do identyfikacji i optymalizacji rozwiązań istotnych z punktu widzenia nauk społecznych i nauk o zarządzaniu.

Zaawansowane materiały, fizykochemia powierzchni i nanotechnologia - projektowanie, synteza, charakterystyka, funkcjonalizacja i aplikacje

Synteza i charakteryzacja funkcjonalnych materiałów dla potrzeb nanotechnologii i nanomedycyny. Opracowanie i zoptymalizowanie elektrochemicznych metod otrzymywania nanoporowatych tlenków metali o złożonej strukturze wewnętrznej. Synteza nanoporowatego tlenku cyrkonu (ZrO2) i/lub tlenku wolframu (WO3) na drodze anodyzacji w roztworach zawierających jony F-. Zbadanie wpływu substancji biologicznie aktywnych na modelowe biomembrany; badania wpływu stężenia elektrolitu nieorganicznego na właściwości fizykochemiczne modelowych membran. Opracowanie modelu wiążącego stabilność termiczną z dyspersją powierzchniową jonów metali alkalicznych. Rozwój metody charakteryzowania materiałów porowatych – quasi-równowagowej termodesorpcji lotnych węglowodorów, udoskonalenie istniejących procedur doświadczalnych. Badania nad zastosowaniem usieciowanego poli(N-winyloformamidu) jako żelowej matrycy polimerowej dla jonów litu w ogniwach. Optymalizacja procesu otrzymywania oraz właściwości elektrochemicznych materiału katodowego opartego na spinelu Li-Mn-O-S do zastosowań akumulatorach litowych.

Inżynieria krystaliczna, chemia supramolekularna i koordynacyjna – synteza, badania strukturalne i spekroskopowe, korelacje struktura-właściwości-reaktywność

Synteza chemiczna, analiza klasyczna, termo-grawimetryczna i spektroskopowa oraz wykrycie i scharakteryzowanie przemian fazowych jonowych związków koordynacyjnych metali przejściowych z ligandami OS(CH3)2 i OC(NH2)2. Prace z inżynierii krystalicznej materiałów funkcjonalnych - chiralnych / polarnych - o określonych właściwościach typu liniowych i nieliniowych własności optycznych. Otrzymywanie nowych połączeń typu polimerów koordynacyjnych o liniowej, warstwowej lub trójwymiarowej budowie. Badanie struktury oraz właściwości fizykochemicznych wybranych kompleksów metali przejściowych z ligandami poli -N i/lub -O donorowymi na drodze badań eksperymentalnych i teoretycznych. Projektowanie materiałów molekularnych pod kątem skorelowanych z magnetyzmem, właściwości fizyko-chemicznych (optycznych, sorpcyjnych, mechanicznych). Badanie nowych polimerów koordynacyjnych.

Rozwój metod analitycznych i ich zastosowanie w chemii sądowej i konserwatorskiej oraz w badaniach środowiska

Syntezowanie i badanie parametrów fluorescencyjnych cząsteczek organicznych, w których właściwości fluorescencyjne zmieniają się w obecności nieorganicznych jonów w celu otrzymania selektywnych, fluorescencyjnych wskaźników kationów. Opracowywanie nowych metod analitycznych w analizie przepływowej, rozwijanie metodologii analizy porównawczej w badaniu śladów kryminalistycznych i zastosowanie metod separacyjnych (chromatografii cieczowej, chromatografii gazowej i elektroforezy kapilarnej) do oznaczania związków psychotropowych w tradycyjnych i alternatywnych materiałach biologicznych. Opracowywanie i walidacja procedur oznaczania wybranych pierwiastków.

Nowoczesna synteza organiczna i badania fizykochemiczne właściwości cząsteczek organicznych ze szczególnym uwzględnieniem surfaktantów, związków chiralnych i biomimetyków

Prace nad dogłębną charakterystyką właściwości warstw jednocząsteczkowych (Langmuira) utworzonych przez substancje o charakterze biologicznie czynnym. Prace nad syntezą nowych fluorescencyjnych sensorów jonów metali. Synteza skondensowanych piroli oraz uracyli posiadających podstawniki cukrowe pod kątem wykorzystania uzyskanych połączeń w katalizie reakcji enancjoselektywnych. Poszukiwanie metod selektywnego zabezpieczania grup funkcyjnych, otrzymywanie odpowiednich pochodnych disacharydów i poszukiwanie metod syntezy oligosacharydów zawierających podjednostki kwasów uronowych. Prace nad otrzymywaniem pochodnych ω-tiaalk-1-inów zdolnych do tworzenia samoorganizujących się monowarstw na powierzchni złota.