Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Chemia Medyczna

Web Content Display Web Content Display

Chemia Medyczna

Kierunek studiów Chemia medyczna bazuje na solidnych podstawach z zakresu chemii oraz dodatkowo obejmuje wybrane zagadnienia z zakresu nauk biologicznych, medycznych i farmaceutycznych pozwalających poznać i zrozumieć podstawowe aspekty syntezy i identyfikacji związków aktywnych biologicznie, ich metabolizmu w organizmie, działania na poziomie molekularnym oraz zależności pomiędzy ich budową i aktywnością.

I stopień

Podczas pięciu pierwszych semestrów studiów I stopnia realizowany jest obowiązkowy rdzeń wiedzy podstawowej składający się z bloku przedmiotów podstawowych (matematyka, fizyka, podstawy chemii, chemia analityczna, chemia organiczna, chemia fizyczna, chemia nieorganiczna, podstawy chemii kwantowej i modelowania molekularnego) uzupełniony o kursy z zakresu nauk biologicznych (biologia komórki, mikrobiologia, biofizyka, bioanaliza, fizjologia, analiza strukturalna biocząsteczek, biospektroskopia) i medycznych (podstawy farmakologii, toksykologia, biochemia medyczna, chemia leków, podstawy chemii medycznej, zarządzanie jakością w laboratorium i przemyśle farmaceutycznym). Ponadto w programie studiów został uwzględniony blok przedmiotów ogólnych (język angielski, technologia informacyjna, przedmioty humanistyczne i społeczne, wychowanie fizyczne). Począwszy od IV semestru znaczna część programu jest realizowana w formie zająć fakultatywnych, w ramach których studenci mają do wyboru jedną z dwóch ścieżek specjalizacyjnych – Zaawansowana chemia organiczna jako podstawowe narzędzie w poszukiwaniu nowych leków (Moduł A) oraz Wybrane aspekty bioanalizy (Moduł B). Szósty semestr jest przeznaczony na licencjat obejmujący przygotowanie pracy licencjackiej i egzamin licencjacki.

Profil Absolwenta

Absolwenci kierunku studiów Chemia medyczna I stopnia będą posiadali interdyscyplinarne wykształcenie z zakresu nauk chemicznych, biologicznych oraz medycznych i będą przygotowani do podjęcia pracy zarówno w różnorodnych gałęziach przemysłu chemicznego, jak i w przemyśle biotechnologicznym, farmaceutycznym, biomedycznym i dziedzinach pokrewnych. Dzięki znacznemu udziału w programie studiów zajęć laboratoriach absolwenci są doskonale przygotowania do pracy w różnego typu laboratoriach. Bardzo duży nacisk kładziony jest na kreatywne myślenie, wykształcenie naukowego podejścia do życia a przede wszystkim, zastosowanie zdobywanej wiedzy w celu rozwiązywania rozmaitych problemów z jakimi spotka się absolwent na rynku pracy.

Absolwenci mogą podjąć pracę w przemyśle biotechnologicznym, farmaceutycznym, biomedycznym i dziedzinach pokrewnych oraz w zakładach przemysłowych o profilu chemicznym.

Ukończone studia I stopnia są podstawą do podjęcia studiów II stopnia (studia magisterskie) na kierunku chemia medyczna, chemia lub kierunkach pokrewnych.

II stopień

Kierunek studiów Chemia medyczna bazując na solidnych podstawach z zakresu chemii obejmuje dodatkowo wybrane zagadnienia z zakresu nauk biologicznych, medycznych i farmaceutycznych pozwalając poznać i zrozumieć najważniejsze aspekty syntezy i identyfikacji związków aktywnych biologicznie, ich metabolizmu w organizmie, działania na poziomie molekularnym oraz zależności pomiędzy ich budową i aktywnością biologiczną, a także nabyć umiejętności wykorzystywania nowoczesnych metod instrumentalnych do ich charakterystyki oraz weryfikacji ich aktywności. Podczas pierwszego semestru studiów II stopnia realizowany jest obowiązkowy rdzeń kursów podstawowych mający na celu dostarczyć pogłębionej wiedzy dotyczących projektowania, syntezy, analizy i działania związków farmakologiczne czynnych. W drugim semestrze większa część programu studiów realizowana jest jako zajęcia fakultatywne w postaci bloków kursów pozwalących wybrać jedną z trzech ścieżek specjalizacyjnych koncentrujących się na syntezie (panel A), analizie i charakteryzowaniu (panel B) oraz zagadnieniach aktywności (panel C) związków biologicznie czynnych. Uzupełnieniem zajęć panelowych są kursy do wyboru w języku polskim i angielskim. W trzecim semestrze przewidziane są kursy obowiązkowe dostarczające wiedzy o praktycznych aspektach zastosowań chemii medycznej. Drugi rok studiów przeznaczony jest w zasadniczej części na pracę badawczą w ramach pracowni magisterskiej i seminarium magisterskiego. Program studiów obejmuje też obowiązkowe kursy z zakresu nauk humanistycznych i społecznych oraz lektorat języka angielskiego. Do rozpoczęcia studiów wymagana jest znajomość języka angielskiego na poziomie B2.

Profil absolwenta

Absolwenci kierunku studiów Chemia medyczna będą posiadali interdyscyplinarne wykształcenie w dziedzinie nauk chemicznych, poszerzone o wybrane zagadnienia z nauk biologicznych, farmaceutycznych oraz medycznych. Będą przygotowani do podjęcia pracy w laboratoriach naukowych i przemysłowych zarówno w różnorodnych gałęziach przemysłu chemicznego, jak i w przemyśle biotechnologicznym, farmaceutycznym, biomedycznym i dziedzinach pokrewnych.