Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Zespół ds. Jakości Kształcenia

Web Content Display Web Content Display

Skład osobowy i zadania Zespołu ds. Jakości Kształcenia

Zespół ds. jakości kształcenia

Uchwała nr 38/III/2017 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 29 marca 2017 roku w sprawie: Uczelnianego Systemu Doskonalenia Jakości Kształcenia na podstawie, której Prodziekan ds. Dydaktyki na Wydziale Chemii powołał Zespół ds. Jakości Kształcenia na Wydziale Chemii UJ w skład, którego wchodzą:

  1. dr hab. Monika Srebro-Hooper, prof. UJ – przewodnicząca, pełnomocnik Dziekana ds. doskonalenia jakości kształcenia
  2. dr hab. Paweł Kozyra – pełnomocnik Dziekana ds. ewaluacji jakości kształcenia
  3. dr Małgorzata Krzeczkowska – pełnomocnik Dziekana ds. ewaluacji jakości kształcenia
  4. kierownicy kierunków studiów: dr hab. Monika Srebro-Hooper,prof. UJ; dr hab. Małgorzata Brindell, prof UJ; prof. dr hab. Lucjan Chmielarz, dr hab. Paweł Wydro, prof. UJ
  5. przedstawiciele studentów: Patrycja Jagielska (chemia), Weronika Łukaszczyk (chemia medyczna), Sylwia Skórkiewicz (ochrona środowiska) Paulina Drąg (chemia zrównoważonego rozwoju) – przedstawiciele powołani na mocy odpowiedniej Uchwały Wydziałowej Rady Samorządu Studentów Wydziału Chemii UJ

Do zadań wydziałowego zespołu należą:

  1. sporządzanie raportów z oceny własnej wydziału w poszczególnych obszarach działalności dydaktycznej wymienionych w § 2 pkt 2 lit. a-f uchwały Senatu UJ, o której mowa w § zgodnie z procedurami i harmonogramem zatwierdzonym przez prorektora UJ ds. dydaktyki i wytycznymi ustalonymi przez Uczelniany Zespół;
  2. opracowanie planów i harmonogramu realizacji działań naprawczych;
  3. inicjowanie działań projakościowych związanych ze specyfiką działalności dydaktycznej prowadzonej na wydziale oraz rekomendowanie ich Uczelnianemu Zespołowi;
  4. inicjowanie i organizowanie działań związanych z podnoszeniem kultury jakości kształcenia w środowisku akademickim
  5. upowszechnianie najlepszych praktyk dotyczących doskonalenia jakości kształcenia.

Web Content Display Web Content Display

Poprzednie składy osobowe Zespołów ds. Oceny Efektów Kształcenia

Na podstawie zarządzenie nr 36 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 8 czerwca 2010 roku Prodziekan ds. Dydaktyki powołał Zespół ds. Jakości Kształcenia na Wydziale Chemii UJ w skład, którego wchodzą:

dr hab. Barbara Gil – przewodnicząca, pełnomocnik Dziekana Wydziału ds. doskonalenia jakości kształcenia
dr Paweł Kozyra – pełnomocnik wydziałowy ds. ewaluacji jakości systemu kształcenia
dr Małgorzata Krzeczkowska – pełnomocnik wydziałowy ds. ewaluacji jakości systemu kształcenia
dr Mariusz Kępczyński
dr Iwona Maciejowska
dr Jarosław Wilamowski
mgr Karol Dudek – przedstawiciel doktorantów
Emilia Kuźniak – przedstawiciel studentów
mgr inż. Agata Kozioł – przedstawiciel administracji

Skład osobowy Zespołów ds. Oceny Efektów Kształcenia


Zespół ds. Oceny Efektów Kształcenia dla kierunku Chemia

dr hab. Barbara Gil – przewodnicząca, Kierownik kierunku Chemia
członkowie:
dr hab. Lucjan Chmielarz, prof. UJ – prodziekan ds. dydaktyki
dr hab. Barbara Rys,
dr hab. Grzegorz Sulka
dr hab. Andrzej Eilmes
dr hab. Wacław Makowski
dr Jarosław Wilamowski
dr Michał Woźniakiewicz
dr Kamila Małek

przedstawiciele pracodawców:
dr inż. Kazimierz Miga – PPG Poland Gliwice
dr inż. Sławomir Bem – ZA Tarnów

przedstawiciel studentów:
Emilia Kuźniak

Zespół ds. Oceny Efektów Kształcenia dla kierunku Ochrona Środowiska

dr hab. Andrzej Adamski – przewodniczący, kierownik kierunku Ochrona Środowiska

członkowie:
dr hab. Lucjan Chmielarz, prof. UJ – prodziekan ds. dydaktyki WCH UJ
dr hab. Anna Pecio - prodziekan ds. dydaktyki BiNOz UJ
dr hab. Krystyna Żuwała (BiNOz)
prof. dr hab. Katarzyna Sawicka-Kapusta (BiNOz)
dr hab. Janusz Fyda (BiNOz)
dr Marta Zakrzewska (BiNOZ)
prof. dr hab. Wojciech Piekoszewski
dr hab. Aleksandra Wesełucha-Birczyńska
dr Paweł Miśkowiec

przedstawiciele pracodawców:
Aneta Chochorek - Wessling Polska sp. z o.o.
dr Bożena Kotońska - Regionalny Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie
Henryk Kubiczek - EDF Polska S.A.
dr Józef Partyka - Ojcowski Park Narodowy

przedstawiciel studentów:
Dawid Krasoń