Skip to main content

Navigation Navigation

Web Content Display Web Content Display

Studia Matematyczno-Przyrodnicze (SMP) działają od roku 1993 - to międzywydziałowe studia interdyscyplinarne charakteryzujące się indywidualnym tokiem nauczania. Począwszy od pierwszego roku każdy student pod opieką swojego tutora (opiekuna) dokonuje wyboru interesujących go przedmiotów. Ten nowoczesny sposób studiowania na wydziałach nauk matematycznych i przyrodniczych Uniwersytetu Jagiellońskiego obejmuje 12 kierunków do wyboru po drugim roku studiów:

 • astronomia
 • biofizyka
 • biologia
 • biotechnologia
 • chemia
 • fizyka
 • geologia
 • geografia
 • informatyka
 • inżynieria materiałowa
 • ochrona środowiska
 • matematyka

Po ukończeniu pierwszego stopnia (3 lata) studiów absolwent uzyskuje tytuł licencjata w zakresie wybranego kierunku, a w przypadku kontynuacji nauki w trybie studiów SMP na drugim stopniu (2 lata) i ich ukończeniu, absolwent uzyskuje tytuł magistra jednego z dwunastu kierunków.

Biochemia jest nowym, unikatowym kierunkiem studiów stacjonarnych I i II stopnia prowadzonych od roku 2010/11 na Wydziale Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii przy współudziale Wydziału Chemii. Część przedmiotów objętych programem tych studiów została przygotowana i jest prowadzona wyłącznie dla kierunku Biochemia przez pracowników Wydziału Chemii. Studenci kierunku Biochemia mają też możliwość wykonywania prac licencjackich i magisterskich w zespołach naukowych Wydziału Chemii, w szczególności takich jak:

 • Zespół Fizykochemii Koordynacyjnej i Bionieorganicznej
 • Zespół Krystalochemii Białek
 • Zespół Nanotechnologii Polimerów i Biomateriałów
 • Zespół Krystalochemii Leków
 • Zespół Obrazowania Ramanowskiego

Na Wydziale Chemii pełnomocnikiem d/s  kierunku Biochemia jest prof. dr hab. Krzysztof Lewiński

Wydział Chemii UJ
Gronostajowa 2
30-387 Kraków
Zakład Krystalochemii i Krystalofizyki (kierownik)
Zespół Biokrystalografii (kierownik)
pokój nr C2-09
tel.: +48 12 686 2465
e-mail: lewinski@chemia.uj.edu.pl

Zaawansowane Materiały i Nanotechnologia jest międzywydziałowym, unikatowym kierunkiem studiów stacjonarnych I i II stopnia, prowadzonym przez Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej oraz Wydział Chemii. Kierunek ten został utworzony w odpowiedzi na zapotrzebowanie rynku pracy na specjalistów w zakresie zaawansowanych technologii i związany z tym dynamiczny wzrost zainteresowania wśród studentów nauk ścisłych materiałami i nanotechnologią.

Studenci kierunku ZMiN mają możliwość wykonywania prac licencjackich i magisterskich w zespołach naukowych obydwu wydziałów. W ramach studiów II stopnia na Wydziale Chemii proponowane są dwie specjalizacje:

 • Nanomateriały
 • Biomateriały

Na Wydziale Chemii pełnomocnikiem dziekana d/s kierunku Zaawansowane Materiały i Nanotechnologia jest prof. dr hab. Zbigniew Sojka

Wydział Chemii UJ
Gronostajowa 2
30-387 Kraków
Zakład Chemii Nieorganicznej
Zespół Katalizy i Fizykochemii Ciała Stałego
pokój nr C1-29
tel.: +48 12 686 2506
e-mail: sojka@chemia.uj.edu.pl

Studia magisterskie „Advanced Spectroscopy in Chemistry" (ASC) są wspólną inicjatywą Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz Uniwersytetów w Bergen, Bolonii, Helsinkach, Lipsku, Lille oraz Madrycie prowadzonych w ramach programu Erasmus Mundus. Celem studiów ASC jest przygotowanie studentów do pracy eksperckiej i rozwinięcia ich zdolności do podjęcia studiów doktoranckich lub pracy w przemyśle w dziedzinach spektralnej analizy chemicznej i charakteryzacji strukturalnej materiałów.

Program prowadzony jest w języku angielskim. W ramach studiów na pierwszym roku studenci wybierają jako swoją uczelnię jeden z dwóch uniwersytetów (Lille, Lipsk), na którym realizują wspólny program uwzględniający zaawansowane techniki spektroskopowe (rezonanse magnetyczne, spektrometria mas, spektroskopie optyczne) i dodatkowo techniki dyfrakcyjne. Dalsze semestry pozwalają na zastosowanie zdobytej wiedzy w obszarach syntezy molekularnej, biologii, nanotechnologii, modelowania molekularnego, „zielonej chemii", medycyny oraz nowych źródeł energii. Drugi rok studiów realizowany jest w jednym z uniwersytetów partnerskich i kończy się pracą magisterską.

Kończący studia uzyskują stopień Chemistry Euromaster (gwarantowany przez European Chemistry Thematic Network Association) na podstawie podwójnego (lub łączonego) dyplomu uniwersytetów tworzących konsorcjum.