Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Granty aparaturowe

Web Content Display Web Content Display

Projekty inwestycyjne

Web Content Display Web Content Display

ATOMIN 2.0 - Centrum badań materiałowych w skali ATOMowej dla INnowacyjnej gospodarki
Kierownik: dr hab. Marcin Wieczorek
Instytucja finansująca: OŚR.PRZETW.INFORMACJ
Nazwa konkursu: POIR 4/4.2/2020
Okres realizacji: 2021 - 2023
Kwota finansowania: 67 850 871,97 PLN

Granty Aparaturowe w latach 2008 – 2011

 

ATOMIN - Badanie układów w skali atomowej: nauki ścisłe dla innowacyjnej gospodarki
 

Reaktor katalityczny z układem analizy gazów, konfokalny mikroskop ramanowski z wyposażeniem, spektrometr FTIR z wyposażeniem

 

Utworzenie laboratorium do mikroanalizy związków bioaktywnych. Spektrometr FT-IR z mikroskopem i przystawką do obrazowania. Spektrometr FT-Raman z mikroskopem i przystawką do mapowania.Infrastruktura dydaktyczna

Modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach ścisłych przyrodniczych UJ w ramach I stopnia kształcenia
w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013

 

Priorytetowa 1. Warunki dla rozwoju społeczeństwa opartego na wiedzy,

Działanie 1.1 Poprawa jakości usług edukacyjnych,

Schemat A: Rozwój infrastruktury dydaktycznej szkolnictwa wyższego.

 

Beneficjentami projektu są cztery wydziały UJ oferujące priorytetowe kierunki kształcenia:

  • Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej,
  • Wydział Chemii,
  • Wydział Biologii i Nauk o Ziemi,
  • Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii.

 

Realizacja głównego celu projektu, jakim jest podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia na kierunkach ścisłych i przyrodniczych na studiach I stopnia, wymaga głęboko zakrojonej modernizacji infrastruktury dydaktycznej. Odbędzie się ona poprzez zakup nowoczesnych urządzeń i zestawów laboratoryjnych dedykowanych dydaktyce oraz pełną integrację nabytego sprzętu z wdrażanymi obecnie na Wydziałach nowymi programami nauczania, zgodnymi z Deklaracją Bolońską. Nowe urządzenia w części zastąpią używaną obecnie, przestarzałą i wyeksploatowaną aparaturę, a w części posłużą do utworzenia nowych stanowisk dydaktycznych.

Zakupiony zostanie sprzęt do 30 pracowni studenckich pozwalających na wyposażenie ich w urządzenia i zestawy aparatury laboratoryjnej oraz urządzenia pomocnicze (np. rzutniki multimedialne) dedykowane potrzebom dydaktyki. Wytypowane do zakupu urządzenia w sposób optymalny polepszą bazę aparaturową pracowni I stopnia kształcenia, tworząc (z nich) innowacyjne zaplecze edukacyjne. Rozwinięte zostaną ćwiczenia mające znaczenie praktyczne, ukierunkowane nie tylko na badanie problemów stricte naukowych, ale też na zaznajomienie studentów z nowoczesnymi technologiami spotykanymi w przemyśle. Zakupiony sprzęt będzie wykorzystywany w około 25% do celów badawczych, np. przy realizacji ambitnych projektów licencjackich. Dzięki planowanym modernizacjom - innowacyjnym zmianom ulegnie program zajęć laboratoryjnych, możliwe bowiem będzie wprowadzenie nowej tematyki ćwiczeń. Zakupiona aparatura dydaktyczna będzie charakteryzowała się wysokimi standardami technologicznymi oraz innowacyjnymi rozwiązaniami (np. znaczne ograniczenie ilości zużywanych odczynników, kompleksowość analiz), co umożliwi dostosowanie kwalifikacji absolwentów do potrzeb innowacyjnej gospodarki. Odbędzie się ona poprzez zakup nowoczesnych urządzeń i zestawów laboratoryjnych dedykowanych dydaktyce oraz pełną integrację nabytego sprzętu z wdrażanymi obecnie na Wydziałach nowymi programami nauczania, zgodnymi z Deklaracją Bolońską. Nowe urządzenia w części zastąpią używaną obecnie, przestarzałą i wyeksploatowaną aparaturę, a w części posłużą do utworzenia nowych stanowisk dydaktycznych. Zakupiony zostanie sprzęt do 30 pracowni studenckich pozwalających na wyposażenie ich w urządzenia i zestawy aparatury laboratoryjnej oraz urządzenia pomocnicze (np. rzutniki multimedialne) dedykowane potrzebom dydaktyki. Wytypowane do zakupu urządzenia w sposób optymalny polepszą bazę aparaturową pracowni I stopnia kształcenia, tworząc (z nich) innowacyjne zaplecze edukacyjne. Rozwinięte zostaną ćwiczenia mające znaczenie praktyczne, ukierunkowane nie tylko na badanie problemów stricte naukowych, ale też na zaznajomienie studentów z nowoczesnymi technologiami spotykanymi w przemyśle. Zakupiony sprzęt będzie wykorzystywany w około 25% do celów badawczych, np. przy realizacji ambitnych projektów licencjackich. Dzięki planowanym modernizacjom - innowacyjnym zmianom ulegnie program zajęć laboratoryjnych, możliwe bowiem będzie wprowadzenie nowej tematyki ćwiczeń. Zakupiona aparatura dydaktyczna będzie charakteryzowała się wysokimi standardami technologicznymi oraz innowacyjnymi rozwiązaniami (np. znaczne ograniczenie ilości zużywanych odczynników, kompleksowość analiz), co umożliwi dostosowanie kwalifikacji absolwentów do potrzeb innowacyjnej gospodarki.

 

Wynikiem realizacji projektu będzie modernizacja pracowni studenckich I stopnia, zintegrowana z wymogami nowych programów studiów wprowadzanymi obecnie na Wydziałach, zgodnie ze standardami nauczania wynikającymi z Deklaracji Bolońskiej. Beneficjentami przedsięwzięcia będą studenci kierunków: chemia, ochrona środowiska, zaawansowane materiały i nanotechnologia, biologia, geografia, geologia, biologia i geologia o specjalności ochrona przyrody, neurobiologia, astronomia, biofizyka, biofizyka o specjalności fizyka medyczna i biofizyka molekularna, fizyka, informatyka, biotechnologia oraz uczestnicy studiów matematyczno-przyrodniczych i biologiczno-geograficznych. Planowany zakup nowoczesnej infrastruktury spowoduje istotne wzbogacenie oferty dydaktycznej Wydziałów oraz podniesienie atrakcyjności studiów na kierunkach ścisłych i przyrodniczych UJ, co stanowi jeden z długofalowych celów ich strategii edukacyjnej i badawczo-rozwojowej. Znaczące zwiększenie zainteresowania studiami na tych kierunkach jest również jednym z priorytetów Strategii Rozwoju Edukacji.

Planowany całkowity koszt realizacji projektu wynosi 7 764 098.53 PLN.

Wartość dofinansowania z Unii Europejskiej wynosi 5 434 868.98 PLN.

Okres realizacji projektu: 26.01.2007 – 28.12.2012.

 

Koordynator Projektu: dr hab. Tomasz Kozik.

e-mail: tomasz.kozik@uj.edu.pl